Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cmrihtmyeİ Ya hürriyet, Ya ölüm! FEFRtKA: Yazan: ALİ NACİ En güzel şarap tipi f tesbit ediliyor Mütehassısın tetkîkati iyi neticeler verdi tnhisar İdaresi tarafından »arap ve şarapçılık hakkmda bir bröşür neşredilmiştir. Bu bröşürde şarabın tarihinden, sılıhî faidelerinden, şarabm alkolizme düsmanlığmdan, Türkiyede sarapçılığın altın dev • rinden, Tekirdağındaki şarap fabrikasından, sarap içme san'atından bahsedilmekedir. Risalede verilen malumata göre bundan otuz, kırk s«ne evvel, memleketimizde şarapçılık fevkalâde bir inkişafa mazhar olmuştu. Tür kiyede şarapçıhjhn altın devri sayilan bu d'evir, Fransada filoksera hastalığının çıktığı zamana tesadüf eder. O zaman memlekette 1200 kadar saraphane mevcuttu. Sonradan muhtelif esbap yüzünden memle • ketimizde şarapçılık san'atı inhitata uğramıştır. ^**f Şarapçıhğın memleketimizde tekrar mkisafı için tedbirler düşünen tnhisar İdaresi Fransadan maruf bîr mütehassıs getirtmiştir. Bu mütehassıs bütün memlekette uzun bir tetkik seyahati yaparak memleketimizi ilk defa şarapçılık noktai nazann • dan esash surette tetkik etmis ve memleketimizde dünyanın en nefi* sarapları ayarında saraplar yapmak kabil olduğu anlaşılmıjtır. Mütehassı* bu tetkikat sırasında birçok tecrübeler yapmıs, îyi netî celer veren üzüm cinsleri tayin e dilmistir. Bu cinslerin tesbitile Türkiyenin en müsait fekilde yetistirebilecepi sarap tipine, vani Türk şarabı tipine doğru mühim bir adım atılmiştır. Gülyağlarımız ve buhran ! tzmir 12 (Hususî) Cihan piyasalarmda tütünlerimiz kadar söhret kananan gülyağlanmızın »on zamanlarda muhtelif sebepler albnda tamamen satılamadığı göriümektedir. Eskiden pek çok rağbete mazhar olan bu mahsuiü. müzün alıcılannı çoğaltmak için hu . susi ve resmî müesseselerimiz lâzim gelen alâkayı göstermektedirler. Bundan dört beş ay evvel tktuat Vekilimiz Celâl Bey Ege mmtakasında tetkik se yahati yaparken gülyağcılığm merkezi olan Isparta ve Burdur havalisini de gezmiş, bu havalide bir gülyag müstahsilleri kooperatifinin vücude getirilme. sini münasip görmüştü. Başhca ihracat maddelerimizden bi, rini teşkil eden bu bereketli mahsuiü müzün geçirdiği safahat hakkmda I parta Ticaret Odasından aldıgım ma> lumah sayanı dikkat bulduğum için şağıya kaydediyorum: Isparta havalisinde 1890 senesinde baslayıp 1914 e kadar inkisaf eden gül. yağcılık dünya harbinin znhurile ata. lete mahkum kalmıştı. Düsmanlar m«nleketten atıldıktan sonra ba iş yeni den canlanmış ve e^ki derecesini bui muştur. Bununla beraber ciban buhranı bizde de tesirini göslermeğe başla. dıktan tenra diger m^hsuller gib" gül. yağcılığunız da üzerinde ciddiyetle durulacak bir mevzu olmuştur. Bu işle uğraşanlar esas itibarile üç kısma ayr.lırlar: 1 Ziı) bahçeler.ıi ye'.ıştiren ve çicekiericJ sctanlar, 2 Çlçekleri kazan'arda taktir «d'd yağ c »».aranlar, 3 Yafclan ecnebi pazarlanna arzedenler. Bahçe sahipleri gül bahcelerine ek. tikleri fidanlardan ancak üç sene zarfında istifade edebilirler. Bu fidanlar 7 8 sene çiçek verdikten sonra ihtiyarlarlar. Hasat zamanında hergün toplanan gül yapraklan avni günde ze . valden evvel taktir edilir. Bahce sa hioler; taktir işile uğraşanlara ı?ül yapraklannı beher okkasmı kac kuruştan elacaklannı tayin etmeden tcslim et mek mecburiyetindedirler. Taktir mevsimi bittikten, gülyağları Türkiye hilinde satıimaga basladıktan sonra tak. tir işini yapnnlar yapraklar için bîrbi. rine yakm fiat tayin ederek gffl jrao rağı satanlan tatmin ederler. Bu fiat tayininde taktir isi yapanlan bas;lıyan kayit. müstakbel menfaat ile halk muvsceiıesinde rakip taktirrilerin ge . ri kalmamak endişesinden ibarettir. Yal Bu akşamki program I ANKARA ı 12,30 gramofon 18 salon orkes • ttası . 16,45 alaturka saz 19,45 dant musikki • 20,15 Ajans haberlerL Trakya komitaşının içyüzü ^ Cihan piyasalarmda tütünlerimiz kadar tanınmış olan bu ihracat maddemiz hakkmda bir tetkik Trakya komitası reisinin hayalleri, emelleri fusu vardı. Bu adet bugün 30.000 e inmiftir. Edirnenin Lnkişafı ancak Me . riç vasıtasile ve Adalar denizine me . cek bir Bulgaristanm hudutlan içme almmakla kabildir. «Yoksa Türkler, Edirnede Sukanse lhn camisi diye bir cami var diye mi bu şehri muhafaza elmek istiyorlar? Fakat o camün çok yakınlarında Çar Kaliyan zamamndan kalma birçok Bulgar kemikleri de vardır. «Fakat Türklere bir sual de biz so. ralım: 1924 te ben Kırklarelinde iken, bir Türk süvarisinin, Türklerin Anado. luda Yunanlılara karşı kazandıklan za. feri terennüm eden bir sarkı sövlediğini duydum. Bu şarkı, ayni zamanda zafe • ferin Balkan dağlarmın uerisme kadar yayılmasını özlüyordu. Türk'er de *öy lesmler bakalım: On dördüncü asırda olduğu gibi, müteflkıb^n Vi;H;n Balkan yanmadasma hâkim oltnak üzere, CrnuM Bulgaristanı ahnağı düsünüyorlar mı? «Edirnede Mustafa Kemalin bir hey. keli varmış. Dediklerine göre bu hey . kel, garbı gösteriyormuş. Eğer, böyle ise, Cumhuriyetçi Türkiyenin arzuları gayet sarihtir. Bu takdirde Edirne ü. zerinde iddiamız olmamastm istemelerinin sebebi anlaşüabilir. tşte biz, ayni zamanda bunun içradir ki, Türkiye Cumhuriyetme hiç lâzumu olmıvan Edirne ve Garbî Trakyayı Bulgarîs tarun tabiî bir istitalesi olarak geri aL mağı istemekte ve buna kendimizde çok büyük hak görmekteyiz.» * •• Konuşurken ve hele pazarken hiç eldiven takmak âdeti olmadığı anlaşılan Trakya komitası reisi Gospodm tvan Oımancive^in bu vazısmdan sonra, ik'de bir «Türk vatanma karsı bir tahrik var mı?» sualinî nakarat halinde tek . rar eden Bulgar dostlanmıza, tahrikten ne anladıUUrmı sormak bilmeviz Iri yerinde midir? Yazık ki bu nevi neşriyat s»ene kendi artiarında mukabelc görmek lânm çelirken buna asla tesebMis edil. memiştir. Ve b'^hassa Bulgar düşman . larunıza Bulgar dostlarımıztn vermeleri icap ettiği halde vermedBcleri cevabı, kendilerine vermek gayet kolay iken... Devam edecek Şimdi geieiım, Trakya komitası rei«i muhterem Gospodht (Ormanciyef) in telkinlerine... Mumaileyh, çıkarttıklan «Trakya» gazetesinde aynen buyur . muflardv ki: «Kaç defa yazdık ki, Türkiye üe Bulgaristan arasındaki dostluk, yalmz kâ ğıt üzerinde kalan bir dostluktur. Seb«p te şudur ki Türkiye Cumhuriyeti her noktada kendi iradesini hâkim kılmak istemektedir. Bulgar kralhğının fcudutlan dahilinde yarun milyondan fazla Törk serbest yaşadığı halde, Tür. kiye, 1913 te Londra muahedesini ih . lâl ederek kovduğu Şarkî Trakya ve Çatalca havalisi Bulgarlarını kabul et mek istememektedir. Altı ay oluyor ki, şundiği Bulgar hükumeti, Ankara muahedesine müzeyyel protokola ait ve Türk hükumetinin bir etnri vaki far . zettiği ihtilâfh meseleleri, ortaya koy du. O halde ve böyle ihtilâflı bîr vaziyette, hartgi anlaşmadan bahsolunuyor ? Ânlaşma denilen şey, mütekabilen ya . pılan «nezaket ziyaretleri» nden ibaret ve ondan başka birşey değildir. «Trakyalı Bulgarlar, şündilik, Edir • nen;n Bulgaristana geri verilmesini is • tiyorlar. Fakat istedikleri, bundan da fazladır: Eğer Türkiye, Bulgaristanla ebedî ve samimî bir dostluk istiyorsa, Türk . Bulgar hududu, (Midye lnoz) da tahdk edilmelidir. Ancak, Türkler, Bulgarlann Edirne iizerindeki iddialan noktasında müsterih olabuirler. Çünkü, fırka kavgalarma dalan Bulgarlar, Edirne kalesi önünde ve bütün Trakya ovasında öl«n Bulgar kahramanlannın şerefsizlestirîlmi» ba. kayalartm düsünmeğe daha vakit bu Iamıyorlar. Fakat muhakeme günu gelince, iki Slav devletinin gecmişi unu tacaklan ve anlaşacaklan gün gelince, hulâsa, Rusyanın, Anadoluda, itilâf devletlerinin etnperyaHzmine karşı set olarak vücude gethdiği Türkiyeye kaıu şı dostluğunun bittiği gün gelince, E . dirne ve umumiyetle Adalar denizi havalisi meselesi, mevci't büHin muahedelere rağmen, halledilecektir. «Fakat Türkler Edirne iizerindeki id dialarmı neye istinat ettiriyorlar ? Ve nihayet bu şehir, esasen Asyah olan bır devletin nesine de gerektir? Balkan har binden evvel Edirnenin 120,000 nü . tSTANBUL: nız ikhsadî noktai nazardan değil, hu. 18 gramofon • 18,30 fransîzea ders kuki mahiyeti itibarile de dikkat ve a. (ilerlemiş olanlara) 19 Mahmure lâkaya değeri olan bu muamele müstahHandan Hanım 19,45 Fazilet HanımsiDere emeklermin mukabilini temin et20,30 Etfalya Hanım, Sadî Bey ve memektedir. arkadaşian . 21,30 gramofon 22 A Isparta havalisinde 1924 ten îti . baren gül yetistirenlerle elde edilen gül nadolu Ajansı, Borsa haberleri, Saat ayan. yaprağının miktannı gösteren rakamlar sunlardır: VtYANA: Sene Gül miistahsiK Gül yapragı 19,40 korrferans: Japonyada seyâ . (Kilo) hat • 20,05 çifte piyano ile konser • 1924 80 120,000 20,40 havadis ve spor haberleri 20,50 126,000 1925 85 askerî muzika . 22,05 orkestra ile sere. 131,000 1926 1*8 natiar . 23,50 gramofonla konser. 181.300 1927 200 250,000 PARtS : 1928 235 295,000 1929 250 20,35 gramofon • 21,05 şarkılar • 350,900 1930 2R0 21,35 konser 23,20 haberler. 421,000 1931 335 BRESLAV : 390.980 1932 35<O 21,05 Silezya filarmonisi tarafından Müstahsillerden ekserisi istihsal üe. konser . 22,35 haberler . 23,25 hava . retinin bir kısmını avans olarak temin dis ve snor haberleri 24,05 dans ha • edivorlarsa da avans şartlan oldukça a. pırdır. Çicek fiatlan daima gülyaih fivalan. atlnnna tSbîdir. Gülyağı sabs fiatlan TULUZ 1924 ten itibaren şu suretle tesbit o 21,05 tagarmi • 21.20 senfonik or . lunmu*ur: kestra . 21,50 şarkılar . 23.05 Viyana i«kal Kuru$ orkestrası • 24,20 Arjantin orkestran • 1924 110150 1,10 operet parçalan. 1925 110150 1976 1101R0 BÜKREŞ : 1027 310375 20,25 gramofon . 20,45 der« 21.05 1928 3S0 40 taganni . 21,25 orkesha kon^eri . 22 05 1929 300350 muuhabe • 22,20 konser • 22,50 ha 1930 200250 berler. 1931 1501 75» 1932 80100 VARŞOVA • • Bu rakamlardan açık bir surette «mlaşılıyor ki buhran gülyağ fiatlan ü • zerinde kendisini mahsus bir surette KÖstermistir. Bu fiat dü»künlüfcüne rağ. men Ispartalılar güicülüğü sebzecüi . se tercih eylemektedirler. Isparta ha valisinde bağ ve sebze yetiştirmek suretile istifade edilen arazi jrül bahçeieri bulunan *rı>rWe nazaran vüzde on n»§betindedir. Isnartalılar sebzeve tahsis oltman yerleri de arül bahçesine tahvil etmek arzusundadırlar. Isoarta Beledivesi. »ehrîn cenubundaki Gülcük mevkiinde bulunan «ı ile «rül b*hçelerini üuiamak üzere 70 bin liralık bir proje hartrlamfstır. Bu proie tatbik edilirse tsoarta ci . vannda elvevm sulanmakta olan arazinin bes misli saha sulanacak ve bu suretle hali hazırdaki gülyağı istihsalât miktannı birkaç defa arttırmak kabil olacaktır. ZEKİDOĞANOĞLV 21,05 keman konseri ve senfonik or. kestra . 23,05 dans havaları. 23,30 haberler 23,50 dans havaları. Ceketsiz gezmek kabahat midir? Denizli Osmanlı Bankasında garip bir hâdise Dün Denizli Istihlâk kooperatifi şirketinden bir mektup aldık. Bu mek • tuba Osmanlı Bankası umum müdürln. ğüne gönderilen bir mektubtın ' ^tırefi de raptolunmuştur. Muhteviyatını sa. vanı dikkat bulduğumuz için bu mek • tubun suretini neşrediyoruz: Osmanlı Bankası umum müdürlüğüne Efendim, Birkaç gün evvel müdürümüz, sirke> timize ait bazı evrakı almak üzere, müdürünüzü ziyaret etmek istemiş, ceket. siz olduğundan bahisle kabul edilme . mistir. Bundan müteessir olan sirkerimiz herhangi bir kıyafetle muamele yap . mağa muvafakat edilmediği takdirde badema muamele yapmamak üzere keyfiyetin is'armı rica etmiştir. Gönderilen tahrirî cevapta, yalmz giselere müracaat edilmesi isaret edilmektedir. Memleketimizde şiddetli sıcaklann tesirile sokakta ceketsiz gezilir, diğer bankalara ve hatta devarri resmiyeye bile o şekilde girilirken, müessesei tî • cariyeden başka birşey olmıyan ban . kanızca, kıyafet mevzuu bahsedilmesi sayanı hayrettir. Müdürünüzün maiyetine karşı hakkı amiriyeti vardır. Onlan bir takim me. rasime tâbi tutabilir. Fakat ashabı me. salihin hürrivetine hangi salâhiyetle müdahale edebilir? Halkımız hürmetkârdır. Lâkin hür • meti, kıyfette değil, muamelede gös • termeği tercih eder. Böyle gayrinizamî ve gayrimanbkî bh icbar, üzerimizde aksülâmel yapar. Nitekim şirketimiz, kendisine reva gö . riilen, bu hareketten dolayı bankanızla kat'iyyen muamele yapmamagı az . metmiş ve ayni muameleye maruz ka. lan, daha birçok zevat ta, ayni karan vermişlerdir. Gayesi ticaret olan, fazla is ve fazla kâr temini için, müşterilere hüsnü muamele göstermesi zarurî bulunan, mü • essesenizin teşrifat nizamnamesi varsa haberdar olmak üzere lutfen bir nü« • hasının irsalini rica ve takdimi ihtira . mat eyleriz efendim. Halâ uzatıyorlar Galatasarayın A takımı Bursaya o takımı Eskişehre gitti. Israr ediyorlar ki Bursaya giden B Eskişehre giden de A takımı imiş! Uzun lâfa hacet yok. Galatasarayın iki takımının da isimlerini yazıyoruz. Spor efkârı umumiyesi han . gisinm A, hangisinin B^olduğunu tayin «4er. Galatasarayın Bursaya giden takınu şu oyunculardan mürekkepti: Rasim . Bürhan, Lutfi • Faııl, Nihat, Suphi • Muslih, Rasih, Adnan, antre nör Pödifut, Celâl. Gaiatasaraym Eskişehre giden ve Işıksporla Tayyare alayı takımı muhtelitmin takımı da Esidşehirden yaztldığu na göre şu oyunculardan müteşekkildi: Emm Tevfîk, Osman . Suavi, N e c det, Kadri Necdet, Refii, Salâhattin, Adnan, Danyal. Bursaya giden takımda Rasim, Ni • hat, Bürhan, Lutfi, Suphi, Muslih, Ra. sih, Celâl gibi kulübün birinei suuf oyun cularmm bu takımda bulımması ve biz. «at antrenörün de bu takıma refakat etrnesi ve onlarla beraber oynaması da A takımının Bursaya gittdğini ve Eskişehre giden takımm da B olduğunu ispata kâfidir. Fazla mugalâtaya lüzum yok! Fmdık rekoltesi Belediye varidatı Bankaların kredi açması Oktruva faslında 1 milyon lira tenezzül mii var? fiatları yükseltiyor Ziraat Bankası bu sene yalmz Orduda fındık tüccarlarına 400 bin lira a vans verecektir. tzmir Osmanlı Banka. sının da fındık tüccarlarına kredi aça . cağı iimit ediliyor. Bu krediler sayesinde iç fındık fiatları 50.65 kuruşa kadar çıkacaktır. Yapılan kat'î rekolte hesaplan bu seneki fındık rekoltemizin evvelce yapı lan tahminden 20 bin kantar noksanile 790 bin kantar olduğunu göstermistir. Bu sene umumiyet itibarile fmdıklanmız iyi olmuştur. Trabzon mıntakasındaki fındjkların randmam 45.46, Giresun mıntakasın . da 47.48, Ordu mmtakasında 4448, Akçaşehirde 4550 kilo olacaktır. Alınan haberlere nazaran bu sene İspanyada ancak 20 ser kiloluk 300 bin çuval kabuklu fındık istihsal edilecek . tir. İspanyada 45.50 bin çuval da stok vardır. ttalyada Napolide de 40, 45 bin çuval kadar stok mal metfcuttur. Bu rnıntakada rekolte geçen seneden yüzde 35 msbetmde noksan olacaktır. Oktruva resminin gümrük resmile beraber tahsil edilmeğe başlanması üzerine Belediyeye geçen ay ilk taksite mahsuben yirmi beş bin lira verilmişti. Temmuza ait bulunan ikinci taksit henüz ahnmamıştır. tlk taksit esas tu . tulduğu takdirde Belediye bu sene zarfında bu fasıi varidafandan ancak üç yüz bin lira kadar bir para elde ede • cektir. Halbuki evvelce oktruva resmi doğrudan doğruya Belediye tarafından alınırken senevî varidat bir milyon üç yüz elli bin lira kadar tutmakta idi. Bu hale göre Beledive van'datında bu sene bir milyon lira kadar bir tenezzül gö • rülmektedir. Bu yüzden birçok iıler geri bırakılacaktır. Teşrinievvel içinde toplanması mukarrer olan Belediye'er konıarresinde tstanbul, Ankara ve İzmir Belediyelerî bu meseleye temas ederek hisselerinin arttınlması için teşebbüs yapacaklar . dır. Tuna panayırı Tuna beynelmilel panayırı 27 ağustosta açılacak ve 3 eylule kadar devam edecektir. Panayıra Istan bul Ticaret Odaaı da davet olun muştur. Celâl Beyin avdeti Şehrimizin iktısadt mehafilbıe gelen malumata nazaran, Iktıcat Vekili Celâl Bey eylulün haftasm da, Avrupadan memleketimize dönmüş bulunacaktır. 24 saat dalgalar arasında ölüm mücadelesi Birinei tahifeden mabat duklan zaımedilen Ali ve Nobar E • fendiler meydana çıkmıs, kotra Bur . gazadasma yanaştuılarak iki genç kurtarılmıştır. Çok heyecanlı ve tehl&eK bir deniz mücadelesinden sonra kurtulabilen bu gençlerden Ali Efendi hâdiseyi söyle anlatmışhr: « Beş arkadaş Marmarada kotra ile bir gezinti yapıyorduk. Hava sa kindi. Büyükada civarmdaki Sedefada. sına uğradık. Arkadaşlardan Fehmi Adada dolaşırken rüzgâr şiddetlendigin. den kendisini orada bırakarak derhal aynimağa mecbur olduk. Büyükadaya geldik. Burada Nec . det ve Zeki sahile çıktılar. Biz Nobarla kotıada kaldık. Fakat hava daha ziyade bozuldu. Kotranın iskeleye bağlı olan çiması koptu ve biz kotrayı idare edemiyecek bir vaziyete düştük. Kot. ra Marmaraya açıldı. Her an boğulmak tehlikesine ma . ruz bulunuyorduk. Hatta nihayet dal . galar, kotranın direğini de kırdt. Ge • ceyi Marmara açıklarında, uykusuz, aç, bitap ve korku içinde geçirdik. Sahil den uzak olduğumuz gibi hiçbir gemi de geçmediğinden istimdat beyhude idi. Mütemadiyen dalgalar arasında sü. rükleniyor ve umitsiz bir halde ölümü bekliyorduk. Maamafih buna rağmen muvazenemizi kaybetmemeğe uğraşarak mümkün olduğu kadar dalgalarla mü. cadeleye çabalıyorduk. Nihayet dün öğie üzeri, rüzgâr hafîfledi ve biz de kısmen harap olan kotramızla kendimizi Burgazadasına getirebildik. Denizd«ki heyecanlı maceramız 24 saat kadar sürmüştür.» M. Heryo niçin seyahat ediyor? Birinei »ahiftden mabat kili Avrupanm şarkmda Fransız hu kumeti tarafından tesbit edilmiş olan programm tatbiki için zemin hazırlı . yacaktır. M. Heryo yalmz Romanya ve Bul • garistanm aralarmı bulmakla iktifa etmiyecek, ayni zamanda Yugoslavya ve Bulgaristanı da birbirine yaklaşhra. caktır. Sabık Başvekil Avrupanm şarkındaki milletler arasında mevcut olan münaferet ve adaveti izale, Balkanlarda beliren endiseleri bertaraf ettikten sonra Nazi tehlikesine karşı Avrupanm da. ha kolay anlasabilmesi imkânlannı temin evliyecektir. Bostancıda alaturka pehlivan göreşleri Bu cuma günü Bostancı idman sahasuıda Bostancı idman birliği ve fakir çocuklar menfaatine büyük güreş mü . sabakalan tertip edilmiştîr. Güreşlere maruf pehlivanlarımızdan Tekirdağlı Hüseyin, Bursalı tbrahim, Çoban Mahmut, Pomak Mustafa, Kireçburunlu Mehmet Ali, Şileli Süleyman, Demzlilî Hamza ve diğerleri vardır. Kazanan . lara 50, 35, 20, 10 lira gibi yüksek mükâfatlar verflecektir. Müsabakalar güzide bir hakem heyetinm rîyasetile yapılacalrtır. Fakir yavrulanmıza yar . dım gibi hayırlı bir gaye güden güreşlere halkımızın rağbet göstereceği mu • hakkak sayılmaktadır. Fethi Bey Sabık Serbest Fırka Reisi Fethi Be. yin Avrupaya gittiği haber almmıştır. M. Heryo yarın peliyor Haber aldığmuza göre tstanbuldan geçerek Sofyaya giden sabık Fransız uureX trenle sehrimize gelecek ve akşam trenile de Ankaraya gidecektk*. Yalovada bulunmakta olan Halk Fırkasi Umumî Kâtibi Recep Bey dün sehrimize gelmiştir. Recep Bey bugün Ankaraya dönecektir. Recep Bev Profesör Orhan Beyin avdeti Bir buçuk aydır tetkik ve teteb bü için Avrupada bulunmakta olan Dr. Profesör Operatör Orhan Abdi Bey dün sehrimize avdet etmiştir. Cumhuriyet bayramı hazırlıkları Cumhuriyetin onuncu yıldönü • münü kutlulama hazırlıkları iler • lemektedir. Şehrimizde bu işle meşgul bulunan komisyon dün de Beled'iyede toplanmış, bu içtimaa Halk Fırkası Kâtibi umumisi Recep Bey riyaset etmiştir. Esas program Ankaradan gönderileceği îçin burada teferruata ait olan kısımlar tesbit edilmektedir. Atletizm birincilikleh Istanbul 14 (A.A.) Istanbul Atletizm Heyetinden: Heyetimiz, 15 eylul 1933 tarihinde tstanbul atletizm birincilikleri icra edeceğinden bulüplerimizm şimdiden ihzaratta bulunmaları beyan olunur. Bir Türk seyyah bürosunun mııvaffakiyet' Viyanaya seyyah celbi komisyonu ahiren, Viyana şehri için reklâm yapmak üzere dükkân cepheleri tezyinatı müsabakası tertip etmiş ti. Müsabakaya Avrupanın seyyah celbi büroları iştirak eylemişlerdir. fstanbulda Galatasarayda kâin Mehmet Hayri v* şürekâsı «Passrapid» millî Türk seahat şirketi müsaba kada üçüncü gelene verilen mükâ fatın yansını kazanmıştır. Vapuriara kıymet konmağa başlandı Tüccar vapurlarınm kıymetlerini tesbit ile meşgul bulunan komisyon, dün de Deniz Ticaret müdürlüğün de toplanmıştır. Komisyon vapurlann takdiri kıymetlerini tayine ba«lamıştır. Mesaisîni bu hafta içinde biirecek raporunu Vekâlete vere cektir. Yeni inşaat VARLIK Ankarada intişar etmekte olan Varlık tnecr.uasınm 15 ağustos tariKli 3 üncü sayısı dolgun münderecatla çıkmıştır. Bu sayısıtıda Yaşar Nabi Beyin (Menfi Adam) biulıklı musahebeii'le Halit 7iya, Abd'ilhak Ş.nasi, Kâzım Nami, Ahmet Kutsi, Reşat Şemsettin, Sabn Eaat, Nahit Sırn, Hâmit Zübeyr, Elif Naci, Behçet Kemal, AKmet Mu . hip. Hâmit Naci, Şevket Hıfzı, A. Gaffar Beylerin yazılarile Darülbedayie ait gayet enteresan bir makale vardır. Bütün okurlarımıza tavsiye ederiz. Balıkcılık Enstitüsü ve Deniz Ticaret mektebi binaları Baltalimanında bulunan Balıkcılık Enstitüsü ile Ortaköydeki Deniz Ticaret tnektebinin yerîerini değiştirmeleri kararlaştırılmıştır ve nakle başlanmıştır. Hayvan sürüleri hakkında bir karar Gündüzleri koyun ve sığır gibi hayvanlann sürü halinde sokak lardan gecirilmesi Belediyece me • nolunmuş ve bu hususta alâkadar lara emir verilmiştir. Sürüler geceleri muayyen saatlerde sevkedile • ceklerdir Son zamanlarda inşaat için Belediyeye vaki olan müracaatler tetkik edilerek yeni yapı ve yol ka nunu ile telif edilmekte ve bundan j sonra müracaat edenlere müsaade | verilmektedir. En fazla müracaat ! Fatih mıntakasından yapılmakta dır. Bu mıntakad'aki yangın yerle rine birçok kimseler ev yaptırmaktadırlar. Beyoğlu ve Kadıköy ci • Sedefadasında arkadaslarından avrı. hetlerinde istenen müsaadeler daha lan Fehmi Efendi de balıkçılar tarafuu fazla apartıman inşaatı içîndir. dan kurtarılmıştır. Fırınların tahdidi Belediye müfettişleri tarafından bütün fırınlar teftiş edilmekte, bunların sermayelerile sıhhî ve fennî vaziyetleri tesbit olunmak tadır. Fırın sahiplerinden de ay rica bu hususta birer beyanname alınmağa başlanmıştır. Bu hazır iıklar fırınların tahdidi kararile alâkadard'ır. Şehir Meclisinin teşrinievvel içtimaında bu iş kat'î bir karara bağlanacaktrr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog