Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 • Cumhurîyel' 15Ağnstos 1933 ^Dritnotlara Karşı Sahra Toplan Yazan: dınoaşı Lierau • ~~ • • Nukili: A. Daver Şehir ve memleket haberieri Ucuz f iatla çok mal satmak sistemi... Emtianın maliyet fiatları kararlastırılacak Siyasî icmal Sofya kongres! ofya beynelmüel radikal ve demokrat kongresi toplandı. Kongreye Avrupamn en maruf siyasî ricali Iştirak etti. Bunlar arasında Fransada şundiki, hükumet fırkasının lideri ve meb'usanî meclisi haricive encümeni reisi ve sabık Basvekil M. Heriyo, ayni encümenin îkinci reisi M. Basti ve meb'usan ikinci reisi M. Delbos ve kukuku beşer cemiyeti ittihadiyesî reisi M. Guernu vardır. tngiliz ve Belçika ve diğer Avrupa devletlerinin kongreye istirak eden mümessilleri arasmda da gayet mümtaz v« maruf zevat vardır. Kongreye doğrudan doğruya iştirak etmiven devletler ve meselâ Türkiye bu içtimam büyük ehemmi yeti haiz ohnasına binaen müşahit ler göndermıslerdir. Bu kongre, 1924 senesinde demokrasinin brrçok memleketlerde tehlikede kaldıği ve Rn«vada ve ttalyada ortadan kalktığı bir zamanda demokrasî pren • siplerini muhafaza ve buna ait parlâmento ve etnsali müesseseleri müdafaa maksadüe muhtelif radikal ve demokrat fırkalan arannda husule gelen itilâf üzerine vücude gelen tesekkülün vakit vakh topladıği ictimalardan biri ve dokuzuncusu ' dur. Bu içtimalann en mühimini Sofya kongresi teskil edecekth*. Çünkü demokrasi ve buna ah müesseseler simdiki kadar hiçbnr vakit büyük buhrana ve tehlikeye maruz kal mamıştı. Garp medeniyetinin uç e« sas direğinden brri bulunan Almanyada. Italyadaki faşizme yakm karabeti olan millî sosyalislik hareket) iyice kuvvet buimuş, demakrasi fır« kalanni silip süpürmüş ve parlâ » mentoyu her türlü kanunlan yapmaj hakkını uzun bh* müddet için hü kıımete bıraktırarak bhr tarafa çe> kilmiştir. Bu hareket Aimanyaya munKa « sir kalmayıp Avrupanm birçok yer« lerine de siravet etmiştir. tsveçte, tsviçrede, Holiandada ve hatta lr. landa da bile böyle hareketler go rülmüştür. Avusturyada ve Dan * zigde ve diğer Alman memleketie» rinde bu hareketin çok kuvvet buU dueunu soylemeğe hacet yoktur. Bütün dünya demokrasiyi, parlâmed tarizmi komünist ve fasıst ve cHgeı» müfrit sag ve sol fırkalarm hücum ve nüfuzlanndan kurtarmak için oi prensiplerm taraftan fırkalar Sof« yada mühhn tedbirler almagı mtf^ zakere ediyorlar. Bunun içm, esaclı bir ruznarae hazırlanmıştır. 4 Demokrasiyi tehlikeye düşureS siyasî ve îçtimaî ahvalin asıl balsl iktısadf buhran oidugundan Sofyal kongresi ruznamesmln basmda îş • * sizüğe, gümrük setlerfne ve ticarî m9^ badelenin diğer engellerine çare aramak meseleleri vardır. Bundan sonra sivasî tnünakaşalar olacaktır* Harbi Umumiden dolayı en zîyadd sıkmhya uğnyan bh" memleket ol 4 duğu halde demokrasi prensiplerine ve müesseselerine sadık kalan Buîgarittanda böyle mühim bir anda simdiki cihan medeniyetinin mukad' deratı ile alâkadar beynelmilel bh" kongrenin toplanmasım komşumti zu ve hususî meseleierini şüphesiz bütün dünyaya daha fyi tanıtacakve Bulgar milletine manevî ve bü • yük istifadeler temin edecekth*. MVHARREM FEYZİ Kösten adası muharebesi, denize hâkim Ingilizlere bînbir vasıtasızlik içinde indirdiğimiz bir darbedir! Haylî uzun süren casuslara ve casusluğa ait tefrikalardan sonra karilere ba defa, bir tenevvü ve değişiklik olsun diye, Umumî Harbe ait kısa bir tefrika takdim ediyorum. Bu tefrikada evvelâ Türk ordusunun Çanakkalede «drîtnotlara karşı sahra toplan» ile nasıl mücadele ettiğini kısaca frördükten sonra, tzrnir körfezindekî Kösten adasraı işgai eden tngilizlerin buradan nasıl tardedildieini ve tngiliz donanmasmın denizdekî haki • miyetine rağmen bu isrn nasıl muvaffakîvetle başarıldıgını okuya ı eaksmız. Tefrîkanın muharriri Aiman tooçu binbaşısi Valt«r Lierau isminde bir Alman zabitidir ki beşincî ordumuzda Jeneral Lîman von Sandersin maîyetmde çahsmıştır. Alman rabiti, evvelâ Çanakkalede, sonra tzrnirde hizmet etmistrr. Yazismda, bîThas • sa Kösten adasından tngüizlerin nasıl atildıgmı tafsiiâtile anlatmaktadir. Bizde Canakkale muharebeleri nakkında, kısmı azamı Alman, tn • giliz ve Fransız menabîinden ohnak üzere, bhr hayli e«er tercüme edil mîş olmasına rağmen, Kösten adası muharebesi hakkında hiçbir »ey yazıhnamiştır. Halbuki Umumî Harb!n bSyük meydan muharebeleri ve mühim hâdiseleri yanında madde • ten küçük kalan bu maeera, onu basarmak için narfediien büyük azrm ve denize hâkim Ingflizlere bmbh* 'vasrtasizlık içinde indirilen bir darbe ölman itibarile manen büyük btr hareketthr. Bu kısa •serin bn* nurasiyeti daha vardır ki onu da izah ediyonım. İstanbul Maliye Başmurakıplığı Eski Vali Raşit Bey tayin edildi Şehrimizde eylul bidayetinden itiba. ren tatbik edileeek olan yeni maliy*> teşküâtmuı Basmurakıolığına esbak Is tanbnl Valisi Rasit Beyin ta"ini kararlastmlmıştır. Bu vazife ls tanbuldaki maliye âmirliklerinin en büyüğüdür. Bundan maada îkisi ikinci, îkisi de üçüncü sınıf olmak üzere. dört murakıoiık daha vardır. Bu dört murakıplıktan birisine Defterdar Mustafa Bey tayin edilmiştir. tkincisine Devlet Demiryollan muhasebecîsi Kâzım beyin tavîninden bahsedilmektedir. Diğer ikisine henüz kimse tayin edil memistir. Bu murakıpiar İstanbul, Us . küdar ve Beyoğlunda teskil edileeek tahakkuk ve tahsil müdürlüklerinin âmiri ve murakıbı vaziyetmde olacak . lardır. Bu tahsil ve tahakkuk müdürlüklerine de Defterdarlık Varidat müdürü Amir, Bevoğlu Defterdan Ali Rııa, Ankara Defterdarı Salim, Adana Defterdan Talât, Samsun Defterdan Zevnelâbidin Adliye merkez muhn*ebecisi ŞerBc Bey. ler tayin edilmişlerdir. Bu zevattan mürekkeo olan komîs. yon dün tstanbul Defterdarlıgında içtima etmiş, yeni kadronun hazırlıklarile mesgul olmuştur. Yeni kadro nihayet bir haftaya ka. dar izhar ve Maliye Vekâletine takdim edilmif bulunacaktır. Kadronun son şeklini gözden geçirmek üzere Mali . ye Vekâleti Varidat umum müdürü Cezmi Beyin bugünlerde şehrtmize gel. mesi beklenihnektedir. Son günlerde yeni maliye teskilâtı kadrosuna girmek üzere yüzlerce müracaat vaki olmak tadtr. Bu müracaat • çiler arasmda yüksek ve orta tahsiHerL ni ikmal etmif olanlar tercih edilmekte. dir. Eğer bu seraiti haiz memur bulun . mazsa o saman diğerleri ahnacakhr. İstanbul maliye teskilâtmdaki murakıplıklardan birine Devlet Demiryollan muhasebe sefi Kâzım Beyin taymi ta . karrür ettigi takdtrde onun yerine Nafıa Vekâleti muhasebe müdürü Nafi Be . yin geürileceği anlaşılmaktadır. Tahakkuk ve tahsil müdürlüklermdan sonra gelen bhrnci smıf memurluklara Izzet, Halim, Osman, Nuri, Muhktm, Recai ve Memduh Beyler tayin edfl . mişlerdir. Deniz navlunları tenzil edildi Hazırlanan yeni tarife asdike veriliyor Hava ve Deniz Müsteşan 5 B^y'ın riyasetinde mesaisine devam eden navhın komisyonu bugün toplanarak ikma! edilen vük ve hay van tarifes»ne son seklini verecektir. Bu tarife, Iktuat Vekiline vekâlet eden MuhMs Beye tasdik ettirilerek derhal ilân oîunacaktır. Yenî naklivat tarifelerinin mu tedil esa«Iar dahilinde hazırlandığını ve her cins esvanın naklîye ücretlerinde yapıldtğını yazmıştık. Aldıjnmız malumata göre, tarî fe. sahiller, tramvay kıt'aları h«»sabile ve uzaklık veya vakınlık itibarile muh^lif manatıka ayrılmıştır. Ucretler de bu mıntakalara göre tesbit edilmiştir. Eski Seyrisefain tar'felerînde, rekabet zamanında bııödayın tonu en yakm mıntakaya 300, en uzak yere de 500 kurusa tasmıyordu. Yeni tarifede buccta'vın tonu kısa mıntakalar için 125, en uzak mmtakalar için 300 kurustur. Bütün gıda madde • lerinde bu nisbetler dahilinde tenzilât yapılmıştır. Bazı gazeteler, tarifenin lüks eşya üzerinde yüksek olarak tesbit edildiğini yazmışlardi. Halbuki tarifede tuhafiye esya • larına ait nakliyat navlunlan da indirilmiştir. Bilfarz, ipeklilerin tonu eskiden asgarî 800 kuruş tarifeye tâbi iken şimdî uzak veya yakm mıntaka itibarîle 600 ve 900 kunış arasmdadır. Kiymetlerî üzerinden nakliye ucreti alınacak olan para, mücevherat gibi esjanın navlunlan da indirilmiştir. Lira başma eskiden 56 para alınırken yeni tarife ile üç para alınacaktır. * Hayvanlar için eskiden verümekte olan 100 kuruş ücret te 80 ku rusa rndirilmiştir. Komîsyon, yolcu tarifesini de önümüzdeki hafta içinde ikmal edecekth. Nftlinci keteri gibi.. Büyük harpte, Almanlar bizî Harbe sürükledikten sonra, her sınıftan ve her rötbeden bir lıayli Alman zabi*i daha memleketinıize geldiler, karada ve denizde hizmet ettiler. Basta Lhnan von Sanders olmak üzere, bunlann bir kısmı harpten sonra memleketlerine donünce ha tirat yazdılar, kîtapiar neşrettiler. Bonlann hemen hepsînde nalincı keseri gibi, her şeyi Almanlann tarafına yonttuklan görülür. Sanki 850,000 Türk şehidmin kanüe kazanılan muvaffakiyetlerî. hep bu bir avuç Alman yapmiştrr. Birkaç misal; 1 Umumî Harpten evvel Türk ordasimu tensik içrn gelen Alman beyeti, îşe başlar başlamaz, Canakkale boğazı müdafaa manzumesinm tertibml defistfıraek fikrine düştü. Mevcut müdafaa sisteminde, boğaz methalmde birkaç zayif batarya vardı. MücTafaanm merkezi »ikleti, bogazın içinde Nara ile Canakkale kasabasının biraz ilerisindeki sahada idi. Almanlar îçerideki istihkâmlan boznp Boğazı Adalardenizrne bakan cephesinden, yani dışandan müdafaa etmek üzere, veni tabyalar yapmak istiyorlardı. öyle olsaydı, düsman, en büyük gemi toplarile bizfm toplanmızm menzili haricmden bütün bu bataryaları iskat edeeekti. (Nitekim, Seddilbahîr ve Kutn kaledeki methai bataryalanmız harp te bu suretle tahrip edildi. )ondan sonra da düsman filosu eilerini kollartni sallıyarak boğazdan içeri gireeekti. Almanlann bu teklifhtde, askerî düşüncelerden ziyade ticaret fikri hâkimdi. Çünkü Boğazın icm deki eski Krup toplartnın menzilleri kısa idi. Bogaz dahilinde azçok ise Sümer tarihine dair Basmakaleden mabat yet anahğıdır. Onun vertUgi kınlmaz kuvvettfr MaelKf (C. Leonard Woolley); Süroerlerin Törk oldugunu açıktan açıga b*r türln söyliyemiyor. Yalnız, Sümer lisanmın tesekkülünde ve herhalde iş . tikakmda eski türkçeye benzediğini ve Sümerlerin Türklük yatağı olan yerIerden geldigini soylüyor!. Müâttan 3500 sene evvel yani 5433 sene evvel mevcnt olduklan anlasıian Sümerlerin üsamnda simdi kuUandıgınuz birçok keltmelere tesadüf ediyoruz: Yeraltmdan gelen aHahnt ismi (Tammuz) dur. Doâruluğun ?ün«« alla'rna (Samas) diyorlar: [Şemis?]. Deniz aDahma (Enld) diyorlar: [Engin?]. Kendisine ba mint keşfi borçlu oldugumuz muhterera maellifi mazur görmeliyiz.. Bu ka. dar bir itiraf bize kâfidir. Hatta; benim jribi tarih mütehnssısı olmıvan biri bile bu kitabı okurken hakikati hissediyor. Müellifin kitabı nasıl bitirdigim' de tahrnin edebfliriz; Sümerleri tarihm en eski Bisanları farzeden muhterem (Woolley) Sümer medeniyeanin şaya. BI havret kanımlannı, âdetlerini, yasa. yış tarzlanm anlattıktan sonra kitabtn yanyabilecek bir kabiliyette olan bu toplar, bogaz haricinde müdafaaya kâfi ve salih değildi. Almanlar, yenî uzun menzilli Krup toplan almak lâztmdır, diyeceklerdi ve tabiî bunthracat maddelerimizin . nefasetieları almağa kalkısacaktık. Paramiz ı*!ne halel s'etirmeden fiatlannı aspraolmadığı için bir îki taneden de fazrî bir hadde indirmek ve beynelm''el 1a alamıyacaktik. Alsak ta yerlerine pivasalarda ucuza satmak suretfle sü • konulmadan Umumî Harp cıkacakrtimlerini arttirmak için tetkikata ge . ç^nittir. Ziraî istihsalde maliyet fia • ti ve boğazı müdafaa edemiyecek • tına tesir eden masraf âmilleri hakkın. tîk. Almanlann teklifine Türk as kerî erkâm îtiraz ettiler, o arada tenmijtir. Bu masraf âmîlleri arasm'la haro çıktığı için boğann dısarıdan toprak icar bedeli, nümune, işçilik bede&ü; içeriden müdafaası fikri, yadeHerî verpiler de dahildir. ni bİ7hn fikrimiz, galip sreldi ve bu Bu soretle bugünkü imkân şart'anna sayede donamnanın hücumlanna göre beilihaslı ziraî ihraç maddeleri • karsı bogaz mükemmelen müdafaa mİ7İn maliyet fiatlan ayn ayn tesbit edildî. edflmis olacaktır. Avni zamanda masraf Eğer, Alman askerî hevetinm dacinsleri ve masraf âmilleri de tama . ha ziyade Alman sanayiine iş bulmile anlaşılacak ve her masraf ciminntak ve para kazandırmak gibi hade azamî ne kadar tasamıf yapüabilece. sîs düsünceler takip eden ve bizim ği tetkik edîlecektir. malî vaziyetimİ7e asla uymıyan fikSmaî mamulât icin Sanavî B'riîk > ri galip gelseyd' Bojrazı müdafaa ler' ve sanayi erbabmdan, dif^r bir kıimkâni olmıyacaktı. Halbuki Boğasım jfirac maddeierimiz îrrn de borsazm denizden mudafaasinda en malardar malumat istenmistir. kui fikri ve en büvük himmeti Cevat Bucrün icin afyonun bir kiiosumm ma. Paşa Hazretleri ile erkâm harbiyesi livet fiatı 402 kurustur. Palamutun begösterdikleri haide Liman von San • her tonu 18,80, tütünün bir tonu vasa. dersin hatırMırda ve diğer Alman tî 238 liraya malolmaktadır. kitaDİarında mütemadiyen Amîral Y?.r\ tetkîkat tahmii, tahlive, ambavon Uzedom ve Merten Paşalarm lâi, bamaliye, araba kirası, nhhm resismî geçer. mi. yol, beyanname ve muamele ver • 2 Çanakkalenin denîzden mü • gisi, itieme masrafı, mağaza kiralan ve dafaasını büyük bir zaferle kapı gumruk knmmyonculanna veriien yuz. yan 518 mart muharebesinde en büdeler. sîgorta pnmleri, sirmariyeier ve yük seref hissesi, bir gece evvel e»ermaye faizleri Szermde de yapılacaklimizde kalan ve adetleri galiba 17 hr. taneden ibaret olan son mayinleri denize döken Nusrat Mavin gemisi ile Bogazm her İki sahiiindeki Türk topçulanna aittir. Aknanlara sorarsanız, mayin zabfti bilmem yüzbasr Kül mü varmış neymiş, onunla yu » karıda ismî geçen Alman kumandanŞehrimiztn muhtelif yerlerinde 20 kalan ve Anadolu Hamidive batar • dar ev soymakla mazntm tramvay vatyasındaki yüzbası Vossidlo ile ihtimanı Edibin muhakemesi dün asliye iyat deniz mülâzkni Herçelin ku • kinci ceza mahkemesinde neticelenmis. mandasındaki Alman deniz topçu» tir. lan, Erenköy batarvanndaki deniz Soyguncu vatmanm cürmü sabit go. mülâzimi Verle, B18 mart zaferi rülmü» ve birçok sirkat yapması es • nin en büvük kanrsnıanlan imisler. babı müşeddideden sayılarak beş ay 3 tngilizierle Fransızlarm Çavirmi gün hapis cezasma mahk&m e < • nakkaleye anker çıkaracaklan ha • dilmistir. ber alınıp ta Lîman von Sanders o Davacı mevkünde bulunaniardan raya beşinci ordu kumandanı olarak Hayriye, Mebrure Hanımlarla Todori, gittiği raman, Türk kumandan ve Ohanes ve Panayot Efendilere ait erkâm harpleri, bir ihraç hareke eşya maznunun evinde bulunmuş ve tine karsı düşmani cdüsmanı karasahiplerine teslim olunmustur. ya çıkarmamak» tarzmda bh* mü dafaa plânı tertip etmîslerdi. Alman kumandam bu müdafaa tarzinı beCağaioglunda maruf bogaz hasta lıklan mütehassıslarumsdan doktor th genmedi ve «düsmam, karaya çıky» Salıh Beyin mücevherahnı aşıran, ha. tiktan sonra, bh meydan muhare • demesi 18 yAslannda Nusrat dün Su 1 . besile ma&lup ederek denize dök tanabmet birinci sulh ceza mahkememek» fikrine istmat eden bir piân sinde muhtkeme edilmtf ve 8 gün haphazirladı ve ona sröre tertibat aldı. se mabkum olmnştur. Halbuki hâdisat bu fikrm yanlıs lı$mi ve Türk kumandnnlarîle erkâm harplerînin Snceki fikr'min Dün Sultanahmet birinci sulh cezadoğru oidurunu eosterdi. Sahilde sma sevkedilen ampul hırsızı Niyazi, karakol vazîfesi gör<*n münferit Türk muhakemesi esnasında görülen lüzum taburlan. düsman donanmasının aSzerine tevkif edilmiştir. tesine racm«n karaya cıkan tngilizlerî harikulâde bir kahramanlıkla Muhterem isminde on yaşında bh* deniz kenanna mıhladılar. Eeer bu kızcağıza şeni tecavüzde bulunari taburlann yerînde daha büyük kuvüvey babası Hasanın muhakeme vetler olsaydı düsman karaya çıkasine dün ikinci ceza mahkemesinde miyacak ve Türk ordusu Canakkagizli olarak bakılmış ve muhake lede eriyip jritmivecekti. Evet ama me şahit celbi için başka güne bi > koca bir fngiiiz Fransız kuvveti de rakılmıştır. Geliboluda bizimie ugraşmıyacak ve Garp cepheıinde Almanlara çulKuzguncukta Münir Paşa ma lanacaktı. hallesinde Adilbey sokağında Resnei Osman B. e ait ve kısmen ahsap (Mabad! var) büyük köşk evvelki gece saat 23 te tutusmuş ve yetişen itfaiyenin gayretine rağmen köşk yanmışbr. Zabıta tahkikatına göre, yanan sonunda bugünkü medeniyet ve varlı . köşk, Millî Sigorta Şirketine, 15000 ğımızı Sümerlere borçluyuz diyor!... liraya sigortalı ve ayni zamanda tsmet Beyin manzum piyesinden baEmniyet Sandığına 11,000 liraya merhundur. sddığı vakît tekrar bahsetmek üzere . shndiuk aldıgım şu beyklerde müellif Yangin esnasmd'a köşkte hiçbir kimse bulunmadığı da anlasılmıs (WooHey) m soyKyemediğİ hakikati ve her ihtimal nazarı itibara alı • okuyahm: narak tahkikatm derinleştirilmesi tTurkün gflçlü elldlr yaşamagı yaratan muvafık görülmüştür. Bilgiler tohumunn ilkin toprağa atan Teni doğan Sumere yeni ışık gerektir O tohumdan flüzler daha bol yeşerecektir Dün ikinci ceza mahkemesinde, eBlnlerce yıl sonradan gelenlertn gözleri foincilikle maznun Niko, Yorgi Cama. Bllglmizi gördükçe yükselmeli sözleri dani biraderlerle Bernar, Dimitri, ts • Demelller kl lştc Sümerde Turan usu telyo, Eleni ve meselede alâkadar göTürt soyu her bir soyun en kutl'isu ulus'i> rülen Kadri Efendintn muhakemelerine devam edilecekti. Fakat, maznunlardan Tarihini bflmemekten Türk ırkının Dimitrinin, hakkmdaki tevkif kararma birçok defalar uğradıgı tehlikeli mev. itiraz ederek tahliyesi için Kocaeli a • cudiyet harplermden daima muzaf . ğırceza mahkemesine müracaati üze . fer çıkhğına bir kere daha şehadet erine dava evrakı tetkik için tzmite gönden bn vak'a millî hislerimiz için heyederilmişti. Muhakemeye devam edebü. can doludur: mek için bu evrakın gelmesi lâzımdı. Ko«Çocuğu, kadınile kalkman soya karşı caeli ağırceza mahkemesine telgrafla YCT, gök ünlemeli böyîe mutlu savaîi müracaat edilerek evrakın biran evvel Ululuk kanlarınır her damissmdan taşar talebedilmesi ve gerek istihbarat me • Yaçamak istJyen so/ latı» bu yolda yaşar!» murlarmdan Suat Beyin şahit sıfatile celbi kararile muhakeme başka bir güne Istanbul meb'usu bırakılmışhr. MÂETTİN CEMİL 20 ev soyan vatman mahkum oldu Mahkum olan hırsız hizmetçi Yeni elçi eylul iptidasînda memleketimize geliyor Ampul hırsızı tevkif edildi Şeni bir tecavüzGn muhakemesi Esbabı meçhul bir vangın Millî vapurcular bugün birlikle • rinde toolanacaklardır. Bu toplan tıva tş Bankası umumî müdür ve • kili Muammer Beyin riyaset etmesi mukarrerdir. * Btrjrünkü ictimada iki taraf ta ihtilâflt meseleler üzerindeki iddiHükumeti tarafmdan Brüksel elaianni izah edeceklerdh*. Muam • çiliğine tay'n edilen tngiliz sefiri mer Bey bankanın hukuk müşaviri Sir Corc Klark cenaplarmdan inhilâl Ismail tsa Bevle birlikte münazî eden tngilterenin Ankara büyük elçiliğine Misır ve Sudan fevkalâde ünfih noktalar hakkmdaki tftki komîseri Sir Percy Lor#nm tayin katını yaparak k?naatini söyliye • edildiğini yazmıştık. cektir. Bu «uretle iki taraftan han Yazı geçirmek üzere henüz bu • gisinîn noktai n*zan kabul edilirse rada bulunan fngilterenin sabık ve bu iki iddia haricinde nasıl bir Ankara ve şhndiki Brüksel sefiri hal çaresi bulunursa o esaslar da Sir Corc Klark cenaplan bu ay nihayetinde mahalli memuriyetine gi hilinde sirketin teşekkülü için çadecektir. Yeni sefir Sir Percy Loren lışılacaktır. cenaplan da eylul iptidalannda memVapurcular arasmda anlaşama leketimize gelecekir. mazlıklar devam ededursun, diğer Sir Percy Loren cenaplan 1880 de doğmuş ve tahsilini Oksford Univer taraftan İstanbul Deniz Ticaret müdürlüğü vapurcuiuk inhîsarı kanunusîtesinde yaptıktan sonra harîciyeye intisap etmiştir. İlk defa 1904 senenun 1 eylulden itibaren tatbikı için sinde sefaret tnüşaviri olarak tstanicap eden tedbirieri aimış, liman bula gelmiş ve burada üç sene kalara da talimat verilmiştir. dar kaldıktan sonra Tahran, Bük • Binaenalevh, 1 eylulde yenî şirreş, Pekin ve Pariste bulunduktan ket teşekkül edemiyeceği takdhde sonra 1916 da Madris sefareti başkâtibi olmuştur. Müteakıben Paris tüccar vapurlan seyrüseferden mesulh konferansında fngihereyi temnedilerek limanlarda demîrli kalasil etmiştir. 1919 da Varsova sefacaktır. Bu suretle deniz münaka • • reti başkâtibi, 1920 de Varsova selâb, Vapurculuk Şirketi faaliyete fareti müstesan, 1921 Tahran ortageçincîye kadar münhasıran Dev elçîsi, 1926 da Atina ortaelçisi ve 1929 da da Mısır ve Sudan fevkalâde let Deniz Yol lan tşletmesi tarafınkomîseri olmuştur. dan temin edilecektir. İngiliz sefiri Vapurcular bugOn son içtimaı yapıvorlar Hayırperver bır prensesin irtihali Merclnyokuşunda 200,000 Gri By. 1 metmde ve ayda 550 lira irat getireti Serif Pasa hani, fld sene evvel HüâH « ahmer Cemiyetme teberrü etmek sv â1 retile hayirkârlığınî gostermîş olan meü hum Mısırîı prenses Halim Pasantn haremi ve Prenses Rukiye ve Nazh Hanimefendnerin valideleri Terandil Ha. nîmefendi 90 yaşında rahmeti rahmana întikal etmiş ve cenazesi dün merashnV Kanhca mezarlığma defnedilmîştîr. Cenazede, Hilâliahmer Cemiyeti ne» mma AK Paşa, Mısır sefmle komolosa ve sefaret kâdolerîle aüesi erkâm ba < hmmuşlardır. Hilâliahmer cemiyeti nS< mma bir zat, merhumentn mezan ba* şmda bir nutuk irat ederek hayırper * verlüHnden ve ulüvvucenabmdan bah. setmiştir. Merhumenin ailesme beyani taztyet ederiz. "*' Merhume, her ay Kanlıca fılcarasinl yüz elli lira tevzi ettiği gibi Kanlıcadtf mektep yapılan Mithat Paşa yalısmin bütün tamir masarifmt vermek suretfle hayn* ve hasanah sevdiğmi ispat et . miştir. Hilâliahmere 200,000 lira kıy . metinde daimî bir varidat membaı bîrakan bu büyük kadın hiçbir hayîr yapmıyan bazı zenginlerimize bir şefk&t ve insaniyet örneği olmalıdır. Eroincilerin muhakemesi kaldı Tayyare bayramına hazırlık 30 ağustos Tayyare bayramı hazırlıklarına devam edilmektedir. Tayyare Cemiyetinde, cemiyetin İstanbul şubesi müdürü Hasan Fehmi Beyin riyasetinde dün de bir içtima yapılmış, bayram günü dağıtılacak rozetlere, köylerdeki faaliyetlere ve saireye dair görüsülmüştür. Resim ictimada hazır bulunanları gösteriyor,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog