Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

14 İki Gün Kaldı! Yerli Mallar Sergisi kapanmadan evvel fKREM PERTEV Bütün rakiplerinin fevkindedir ve Fevkinde kalacaktır Şu tuvalelin duruşunu, düzgünlüğünü ve güzelliğini siz de beğendiniz ya?.. Beğenmemek kabil mi? Bu tuvalet (•113) ADYOLİN [(Paviyonunu ziyaret ediniz) . • = = = = = raıs, mu zadı taaf fün, ve harıkulâde nefis diş macunu, otomatik o larak imal edilmekte ve tüpü 15 kuruşa satılmaktadır. Gazi Hasan Pa^a vakfı Mütevelli Kaymakambğından: Mahallesi SoUağı Emlâk No. Cinsi G. Hasan Kışla boyu 3 KârPaşa gir dükkân G, Hasan Havuz kapısı 37 39 Ahır Paşa G. Hasan Atik Tersane 48 Dükkân Paşa Gazi Hasan Dereboyu 1 4 1 6 Ahır Paşa Yukanda yazılı emlâk 20 gün müddetle müzayede>e konmustur. Talip lerin Kasımpaşada Vaktf idaresine ve 23/8/933 çarfamba günü saat 14 te lstanbul Evkaf Müdiriyeti Encümeni • ne müı acaatleri. (3752) ... Zsyi Mülâzimlikten mütekait Kemal Beye ah 10570 numaralı ciizdan ve tatbik mühürü ile Sadiye Hanıma a. H niifu» tezkeresi zayi olmuştur. Yenileri çıkartılacağından eskilerinin hiik • mii olmadığı ilân olunur. (6365) adyolın: ^^n m «• Çok temiz KREM PERTEV Terkibindeki cildı ihya eden unsurlar savesin^ l Yağlı ve yağsız cinslerini tecrübe ediniz kullananlar uzun seneler tazelıklerini tnuhataza ederler. İPEKİŞ MARO\ KEN BİRMAN' larından yapılmıştır. Lisesi Müdürlüğünden: 20 Ağustostan 1 eylule kadar yeniden talebe kaydile eski ta lebe kayitlerinin tecdidine devam edilecektir. Kayit günleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat dokuzdan on yediye kadardır. Eylulün birinden onuna kadar ikmal imtihanları yapılacak ve on bir eylulde tedrisata başlanacaktır. Leylî üc ret 225 liradır. Uç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklanna yüzde on tenzilât vardır. Ancak baremin sekizinci derecesine kadar maaş alanlara mahsustur. Vesika ibrazı şarttır. Vaktinde müracaat etmiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınacaktır. Kandilli Kız > iPEKiŞl/fAROKEN BİRMANLARI tpckişin bfitün ipeklilerinin olduğu gibi Maroken Birmanlar'ının da ikî yfize yakın rengi vardır 295 kuruşa.. Ankara I Izmir | Odunpazan Hatırınıza getirdiğiniz, hayalinizde yaşattığınız her rengi İPEKİŞ kumaşlarında bulabilirsiniz LeylîNeharî I ST A NBU L KlzErkek Türk Lisesi Şehzedebaşı Fevzive caddesi tanzllit Ana, ilk, orta ve lıse sınıflan havıdır. Tedris ve terblyede en iyi usuileri tatbik pder. Güzide bir talım heyerine maliktir HARİKA RAKISI n to içılarda dinlendirilmiştir ^ 50 Derecelik iPEKIŞ satış mağazaları I lstanbul I Sultanhamam | Necatibey caddesi Beyoğlu I Bnrsa |Gazipasa caddesi İstiklâl caddesi | L«yt1 Dcretterlnde yapılmıştır. Ka\it ve tecdidi kayde başlanraıştır. Te] : 23746 •••> ( 5996) Maliye Vekâletinden: 1 Kalorif er içiv almacak 400 ilâ 500 ton yerli kok kömürii yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. 2 Ihaleei 2 eylul 1933 tarihine musadif cumartesi günü saat on beste Levazım idaresinde müteşekkil mubayaat komisyonunda icra edilecektir. ' 3 Teminatı muvakfcatesi yedi yüz seksen yedi lira elli kurustur. 4 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve tstanbulda Dolma • bahçede Vekâlet Evrakı Matbua Ambarı Memurluğunda her gün görülebilir. (4023) tstanbul 6 ıncı icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya eevrilmesi mukarrer muhtelif cins fes açık arttırma suretile 20/8/933 pazar günü saat 16.18 e kadar Yenipostane arkasında Âşir Efendi sokağmda Elkâtip Hanı altındaki 47 numaralı mağazada satılacağmdn taliplerin mezkur mafaalde bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (6359) uzelLğınızın olumune mi ağlıyorsıınuz ? SVEA GAZ OCAKLARI Fennin Son icadı idareli ve dayanıklıdır! Umum deposu JAK Y. LEVY Istanbu), Sakaçeşmesi sokak No. 1920 ve Çiçekpazar Altıparmak han No. 2 4 Besikta?: Yıldız Te : 4.2282 Beşir fliç üzulmeyin Onu tekrar Diriltebilirsiniz Bunları her yerde isteyiniz. Kız Erkek Memleketimizin en eski hususî lisesidir. " Feyziye mektepieri cemiyetinin,, idaresi altında manevî bir şahsiyettir. Kazanç müessesesi olmadığından öcret vesair hususlar her türlfi kolaylığı gösterir. hakkında talebesine Feyziye Lisesi Nişantaşında trarovay caddesinde kendi mfilkü olan binada Leylî Neharî ve LETAFET Suyu | \ Kemal Yuva, ilk ve orta kısımlara hergün leylî ve neharî B I İ J J J J H ^ talebe kaydolunur^i^^ ŞEMS ÜL MEKA TI'P Mm> Tarsus American College HER Amerikan Erkek Lisesi BULUR 7sr, YENİPOSTANC CAÛDBJJ Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azaml 150 leylî talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. istiyenlere kataloğ gönderilir. 6363 Mektebin ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Cumar.es', Pazartesî ve Perşenr;e günleri müracaat edilebi.ir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. ÜYMTERVEKOKUSU derhal keser. Eczanelerde 40 kuruştur. (6031) Dr. Ihsan Sami Telefon: 44039 « ^ • • • • • • • ^ (6153) <W HiDROL İSTAFİLOKOK AŞISI fstafilokoklardan mütevellit (ergertlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt hastaIıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No. 189 TÜRK KADIN BiR KIZ TALEBE YURDU Şehzadebaşında açılıyor Üniversiteye devam edecek hanımlar Cağaloğlunda Tiirk Kadın Birliğine tahriren müracaatle yer tutmalıdırlar Himaye ve mürakabesinde MUStVı LiSESi Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercüman sokaîı. Teleîon 41384 Kayit ve tecdidi kayit muamelâtı cuma ve cumartesiden maada her gün saat 9 1 2 arasında icra edümektedir. Geç kalmadan yer temin ediniz. Miiduriyet ^ • • ^ • • ^ • • I ^ H M H (6086) • • t Tedrisat 3 Teş. Evvelde başlar. Tam Türkçe, Ingilizee, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret Leylî ucret 220 lira, Neharî ücret 40 liradır. devreli lise olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiştir. l> Fazla malurnat için Müdurlüğe müracaat. ^ ^ (6143) Pertevniyal Vakfından: Aksarayda Validecamii karsısında muvakkithane ittisalinde müceddeden inşa olunan üç bap dükkân üçer sene müddetle yirmi gün müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin müzayede günü olan eylulün dördüne musadif pazartesi günü saat on beşte lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. " . (4059,) Leylî ve Neharî (5962) Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: ' önümüzdeki ders yılında Gazi lisesinin bütün sınıflan açılacaktır. Gazi Iisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacaktır. Yatı karşılığı 275 liradır. Üç taksitte ödenir. Barem kanununa girmiş ve aylıklan 55 ve 55 den asağı olan me mur çocuklanna % 10, ikisi de yatıda okuyan kardeşlerin ikincisine % 15, üçü de yatı da okuyan kardeşlerin üçüncüsüne % 20 tenzilât yapılır. 2 Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demiryolu, Cebeci, Yenisehir, Ankara istasyonlarile »ektep yanındaki istasyon arasında mektebe devam saatlerine uygun gitme gelme tren seferleri açacaktır. 3 Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil ingilizcedir. öbür sınıflarda ingilizce, fransızca, almanca kurslan vardır. 4 20 ağustos 933 te yatı ve gündüzlük talebe kaydine başlanaeaktır. (3871) I Dr. H 0 D A R A Cilt ve ziihrevî hastalıklar mötehassısı| Beyoğlu, Tünel Elektrik Şırketi karşı^ sinda Telefon: 21436 • 6026 SOĞUK DEMİRCtYE FEYZIATI LISELERÎ Kız Arnâvutköy'de Çiftesaraylarda tahsil Erkek lüzuır. vardır. Niifus ve askerî tez • kereleri ve sair vesaik ile Sirkeci, E • bü&suut caddesinde 13 numaraya mü. tacaat. (6364) Ana sınıfıni, ilk ki«mi, orta ve lise sınıflannı havıdir. Tedris ve terbiye usullerinin dddiyet ve müketntnelryeti ile tanınmış olan tnüessese Istanbul'un en güzel yerinde kâin ve her türlü sıhhî şattlan haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti gorüien talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. devrelerine ait Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadi Umumi neşriyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Hikmet Münıf Uatbaacüik ve Neşriyat Türk Anontm Şirketi . tstanbu7 Leyli ficretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Mezuniyet ve umum sınıflara ait ikmal imtıhanlarına 2 Eylulde ve derslere 11 Eylulde başlanacaktır. Kavit ve yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabılir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon ; 36.210« 6039
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog