Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

14A$ustof Cvmhariytt '• KINIOTONIN Türki) e Ziraat Bankasından: Tem.n eder 1" Vficudfi kuvvetlendirir, hastahktan kalkanların nekahet devrinî kısaltlr. Zafiyeti umumiyeye karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. ve 2° Mflzmin ısıtmada ateşi düşurilr. Faydası büyüktür. 3" Mıdevidir, iştahı açar, hazmı teshll eder. Her eczanede bulunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu; iş Bankası arkasmda 12 No. MAZON ve BOTTON ecza deposu. Türk Maarif Cemiyeti Idaresinde Leylî, Neharî İŞTAH KUVVET VÂPÜRZAP Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübası Tel. 42S62 Sirked Mühürdâr zade han Telefon • 22740 Ankara'da Umum Müdürluk »ervislerinde istihdam edilmek üzere »ltı şef namzetliği için 26 ağustos 933 cumartesi günü «abahı saat dokuzda Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarmda bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Imtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlere görterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden ve yahut Hukuk Fa kültesinden ve bu mekteplerin ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lâzımdır. Imtihan programmı ve sair şartları havi izahnameler Ankara, Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Menmrin Müdürlüğüne veya lstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya biz«at vermek turetile müracaat etmiş bulunmahdır. (3921) Bursa Kız Lisesi Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir. Resmî liseleri muadil olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmişttr. Seçilmiş talim heyeti ve Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı taraf mdan tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanlarm öğretilmesine bilhassa ehetnmiyet verilir. Saf hava temiz gıda nezih bir terbiye ve iyi tahsil verilir. 15 agustostan itbran bütün sınıflara leylî ve neharî talebe kabul edilir. Mektebin resimli kataloğu ve kayıt, kabul sartlan talep üzerine gonderilir. Ucretlerde tenzilât yapılmıştır. Memur çocuklan ve kardeşler içm aynca tenzilât vardır. Fazla tafsilât için «Bursada Türk Maarif Cemiyeti Kız Lisesi Müdürlüğüne» müracaat. (3989) SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası 1SKENDER1YE POSTASI SADIKZADE Vapuru 14 ağustos pazartesi gönö saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle Zongnldak, Inebolu, Ayanak, Samsun , Ordn, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Faıla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı ahmda acentalığa möracaat. Telefon 1 22134. (6301) ANKARA 15 ağustos 933 salı günü saat 11 de Galata nhbmından irmir Pire iskenderiye'ye kaJkar. (4044) KARADENİZ POSTASI Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: Ankara Ticaret lisesi orta kıstnına ve lise sınıflarına talebe kabul olunuyor. Ankara Orta Ticaret mektebi Ticaret Lisesi haline getirilmistir. Bu şekli ile mektebin ilk dört sınıfı orta ticaret kısmını ve son üç sınıfı da ticaret lisesi kısmını teşkil etmektedir. Orta ticaret kismının ilk »ınıfına kız ve erkek ilk mektep mezunlan imtihansız kabul olunur ve dört sınıfı ikmal edenlere orta ticaret mektebi sehadetnamesi verilir. Üç smıftan ibaret olan lise kfsminîn ilk sînıfına da kız ve erkek orta mektep mezunlan imtihansız kabul olunur ve bu sınıflan ikmal edenlere de Ticaret lisesi sehadetnamesi verilir. Maarif Vekâletine merbut orta ticaret mekteplerini bitirenler doğrudan doğruya Ticaret lise kısmımn ikinci sımfına imtihansız girerler ve iki sene okuduktan sonra lise sehadetnamesi alırlar, Kayıtlar 20 ağustosta başlar. Mektep meccanî ve neharidir. lzahat abnak için şifahen veya tahriren şimdiden mektep idaresine müracaat olunabilir. (4064) Müdafaai Milliye Vekâleti Hava Müsteşarlığından: Kayseri Tayyare fabrikasında istihdam edilmek üzere 28 tesviyeci, 5 torna ve frezeci, 3 marangoz ustasına ihtiyaç vardır. Taliplerden fstanbu] ve Eskişehirden olanların Eskişehir Tayyare fabrikasına, Kayseride olanların Kayseri Tayyare fabrikasına ve Ankarada olanlarm Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünde san'atlannm ehli olduklanna dair imtihanlan yapılacak ve fabrikalar heyetince takdir edilecek iicrete göre kabul ve istihdam edileceklerdir. Talip olanlar bonservislerini ve mânii istihdam bir halleri olmadıklanna dair mahallî Emniyeti Umumiyelerince vesikalannı ve bir hastalıkla malul olmadıklanna dair sıhhat raporu ve bir adet fotoğrafIarile istidalannı mıntakasında bulunduğu Fabrikalar Umum Müdürlüğüne ve mü • dürlöklerine müracaat etmeleri. (3969)' KARADENİZ vapuru 16 ağustos çarsamba günü saat 18 de Galata nhtımından kalkar. Dönüşte Tireboluya da uğrar. 4043 Hantalzade vapurlarî Haftalık muntazam AYVALIK EKSPRES Postası Tayyar vapuru her LLOYD Unnım Limcntmıza mavenedah beklbnen vapurlar ASStRİA vapurn 15 ağtratot sah (Batum ve Anadolu) dan. GASTEİN Tapnru 16 ağtuto* çar • şamba (ttalya, Yunanistao, Selânik ve Kavala) dan. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıği lstanbul Satınalma Komîsyonundan: 1 Limanımızdan hareket edecek vapurlar HELOUAN rapurn 15 agmtos sah (Pire, Rado«, Limatol, Larnaka, Yafa, Hayfa, Beyrnt, tskenderiye, SirtJnn, Napoli re Cenova) ya. ASStRfA Taporu 16 a}ottm çar şamba (Kostence, Varna ve Burgas) a. CELtO vapuru 16 ağustos çarsamba (Burgas, Varna, Kostence, Sulina, Kalas ve tbraile) ye. Şhnalİ ve Cenubl ve Merfaezi Amerflca ile Avtntralya, Yeni Zeland Te Aksavı Şark için dofrn bilet verir. «İTA1İA» vapor knmpanyasmm Mfak v«par9« mahteüt servit. Her n«vi tafsilât için Galata'da Merkez Rıhtrnı Hanmda kâin (Lk>yd TrL estino) seracentasma. Telefon B«yoğlu: 771 ve 4878 veya Galatasaravnda m • bık Selânik bonmarçesi btnasmdaki ya«hanelerine, Telefon 42490 (5902) akşam saat 17 de Srked nbtanmdaa bardcetle GeU boln, Çanakkale ve Edremk körf«j tarildle «ah Ayvalığa grider, Ayva bktan perşembe hareketle « n ı a ts • tanbnla gelv. Saat 16 dan sonra yök » ^ " " " 1 Yokv bikti vapurda verilir. Tafsilât için Emmömi RAbm Han No. S Telefon: 21977. (6350) pazartesi YüKsek Baytar Mektebi Rektörlüğünden: Yüksek Baytar mektebinde mevcut lâboratuvar alât ve edevatile ecza ve bazı eşyanın Ankaraya nakli kapalı zarf usulile münaka«aya konmuftur. Talip olanlarm % 7,5 tan 750 lira teminatı muvakkate akçelerile birlikte yevmi ihale olan 20 ağustos 933 pazar günü saat 14 te Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde «Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna» şartnamesini görmek istiyenlerin de Seli miyede Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğüne müracaatleri ilân olunur. * (3681) 1 Galata volcu salonün'daki tamlrat ve tadilât pazarlıkla yaptı • nlacaktır. 2 Pazarhk Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. S Pazarhk 24/8/933 tarihine raslıyan perşfmb* günü saat 14 te dir. 4 Taliplerin bu gibi inşaati evvelce yapmîş ve Ticaret Odasîn • dan birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve yahut inşaatta salâ hiyeti fenniyeyi haiz mühendis ve mimar olmaları veya mühendis ve mimar istihdam edeceklerini Noterlikçe musaddak vesaikle ispat evlemeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz istekliler iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 5 Şartname, ve projeler komisyonda her gün görülebilh*. (3976) TAVİLZADE VAPURLARI SAADET saat 18 de Sirkeciden hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve izmire azimet ve Çanakkaleye uğnyarak avdet edecektir. Yoicu büeti vapurda da verilir. Adrast Yemişte Tavflsade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 (6349) İZMÎR POSTASI Her Pazartesi Eminönü Malmüdürlüğünden: Senelîk kira Lira 880 Ayâsofyada Adliye dairesi içindeki lokanta 84 {Umumî hapisane bakkaliyesi 120 yilâyet konağı bahçesinde pul satış yerî lstanbul Tapu dairesinde daktilo ile yazılacak iki yer 65 beherî Yukanda cins, mevkii ve muhammen kiraları gösterilen yerler 16 ağustos 933 çarşambe günii saat on dörtte açık arttırma usulile kiraya verilecektir. tsteklilerin şeraitini anlamak ve pey sürmek üzere icar komisyonuna müracaatleri. (3617) 1 Gümrükler için 32 adet ortülük musamba. Açık kırdırma ile alınacaktıı 2 Kırdırma Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıği fstanbul Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 Kırdırma 31/8/933 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 tedir. 4 İstekliler iğreti güvenmelerile belli saatte komisyona gel • meleri. 5 Şartname ve bez nümunesi komisyonda her gün göriile • bilir. * (3968) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıği lstanbul Satın Alma Komisyonundan: Aydın Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünden: 1 NazİHi kazaılnm Mendire* köprüıü başında 21203 lira bedetî keşfi ile ve tanzim olunan mukavele ve şartnamesi ahkâmrna tevfl» kan pamuk tohumu ıslah istasyonu binalan inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 2 thale 21 ağuttos 933 paıarteti fünü saat 16 da Aydın Ziraal Müdürlüğünde icra edilecektir. 3 Taliplerin bu gibi yirmi bin Hrahk blr infaati muvaffakiyetle ikmal etmiş bizzat mühendis veya mimar olduğuna ve yahut bu «vsafı haiz bir mühendis veya mimarla teşriki mesai etmiş bulundtt" ğuna dair noterden musaddak vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. 4 Bu hususta tanzim edilen proje resimleri, şartname ve muİEİ> velename »ureti musaddakaları, ItUnbul, lımir ve Aydın Ziraat Mtt« dürlfiklerinde görülebilir. 5 Münakasa ve ihale, 661 numaralı müzayede, münakasa ve ih'alât kanununun ahkamı umumiyesi dahilinde icra edilecektir. Temi « natı muvakkate akçesi % 7,5 heıabile 1591 liradır. 6 Gazete ilân ücreti, damga retmi ve sair resmî masarlf at mu • fc teahhide aİttir. '* ' (3842) Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğünden: Odun Mangal kömürü Kok Çeki Kıye Ton 80 15000 54 fstanbul Asarıatika Müzeleri için açık münakasa ile satîn aîmacak olan yukanda miktar ve cinsleri yazılı mahrukatın ağustosun 24 üncü perşembe günü saat 14 te ihale»i kararlaştırılmıştır. Talipler şartlan öğrenmek üzere salı ve cumadan maada her gün Asarıatika Müzeleri Dahiliye Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3866) Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 1 Ağustosun yirmlnci pazar gününden itibaren talebe kayit ve kabulüne baslanacaktır. 2 Pazar, salı, perşembe günleri saat ondan on yediye kadar esld talebenin kayitleri tecdit, müracaat edecek yeni talebe namzet kaydolunacaktır. 3 Kayit ve tecdidi kayit için müracaat edecek talebenin »ıhhî muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde saat onda mektepte hazır bulunmalan lâzımdır. 4 4 Yeniden kaydolunacak talebenin hüviyet cüzdanlari, evvelce bulunduklan mektebin şehadetname veya tasdiknamesi; beş bin beş yüz lcuruşa kadar maaş alan memur çocuklanndan pansiyon kanu nuna tevf ikan yüzde on tenzilât yapılmak için babalarınm bulunduklan vazife ve maaş miktarını gösterir vesika «on beş kuruşluk pul lâzımdır» beraberlerinde olarak velilerile birlikte müracaat eyle meleri. 5 Mektebimizin ilk kîslm dördüncü ve beşinci sinıflarile orta ve lise smıflarına leylî talebe kabul olunur. İlk kısmın leylî ücreti 200, orta ve lise sınıflannın 225 liradır. 6 Eylul iptidasına kadar kayitlerini tecdit ettirmemiş olan eski talebelerin yerine yeniden müracaat edenler kaydolunacaktır. Tatil münasebetile bulunduklan mahallerden muayyen zamanda gelemiyecek olanlar ücretlerini göndermek sartile yazı ile müracaat ede bilirler. 7 Mezuniyet, ikmal ve kabuî imtihanlari eylul iptidasmdan on birine kadar yapılacak eylulün on birinci günü derslere baslanacaktır. <3937). İstanbul Defterdarlığından: 2265 numaralı Maliye teşkilât kanununun yirmi yedinci maddestnin «D» fıkrasında; lstanbul, Beyoğlu, Usküdar mıntakalan tahakkuk ve tahsil nfemurluklarına tayin edileceklerin lise veya Maliye meslek mektebi mezunu olması meşrut ohnasma ve Maliye me*lek mektebindetı pek iyi ve iyi derecede mezun oUnlar arasından bilmüsabaka on ikinci derecedeki tahakkuk ve tahsil memurluklarına tayin edilebileceği gosterilmesine ve bu defa lstanbul Maliye su belerine bu suretle memur almması mukarrer bulunmasma mebni bu şeraiti haiz ve mezkur memuriyetlere talip olanlardan gerek şimdiye kadar müracaat edenlerin ve gerek şimdiden sonra müracaat edeceklerin aşağıda yazılı: AMektep sehadetnamesi veya tascHknamesi. B Memur ise memuriyet vesikaları veya bonservislerî. C Sıhhat raporu. D Hüsnühal ilmühaberl. E Askerlik vesikalarile birlikte ağustosun yirmisine lcadar Defterdarlıkta mö1 tesekkil komisyona müracaat etmeleri. (4065) Türkive Ziraat Bankasından: j Bankamîzin muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi mezunlanndan ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlanndan olmak üzere bilmüsbaka sekiz memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı An kara ve Istanbulda 29 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. Imtihan programı ve sair şartlarî havi izahname Ankara ve Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler bu İzahnamede yazıh vesikalan bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya Istanbul Ziraat Bankası Müdürlü füne nihayet 23 ağustos 933 akşamina kadar göndermek veya bizzat yermek suretile müracaat etmj| bulunmalıdırUr. (3920>,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog