Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

14Ağustos 1933 Uykusuz geçen bir gecenin hikâyesi Askerî tekaüt şubesinde Mark Tveynden Saat onda yathk. Ertesi sabah erkenden yolumuza devam edecektik. Harris hemen uyudu. Ben fena halde •inirK idim. Uyumak Utiyordum. Fakat fföıkapaklanm kapanmak bümiyordu. Elektriği söndünnüstük. Harns ke yifli keyifli horlıyordu. Ben. midem de hazmolmak bîlTiiyen aksam yeme. ği bakiyesinden başka hiçbir arkadaşa malik olmıyan btn karanlık icint'e uykuyu beküyord'in*. Müthif yorgundınrt Bu yorgunluk «ahlanan sinMerhnle möcadele ediyordu. Kendi kendimi hep uyanık sanıyordum. HalLnki bn mücadele beni bayıltmış. BMRU biraz muamelelerî bitenler Muameleleri Tekaüt Şubetince ıkmal edilerek retmi tenetleri Munta • zam Borçlar Müdarlü • ğune gönderilenlerin listeleri: Tekaüt zabitcm kı$mı Efrat eytam kıtmı BERLiTZ'de Büyük tenzifât Terakki ediniz , A»rî Llsanları öğreniniz, mecctnî bir tecrübe derd almız, kaydediliniz. YAZ T A R l F E S t sonra irkilerek olduğum yerde sıç • ramamdan anadım. Kulağıma derinden derinden bir ses, bir uğultu geliyordu. Bu belki patlıyan bir boranın giirültüsü Mi. Yaklaşh... Yaklartı... Yaklastı. Makine gicirtisına da benzivordu. Ni hayet o kadar yakma geldi ki kulak. lanmın dibinde oluyor sandım. Hayır hayır bu ne bora (rurultusS, ne makine gıcırtısı idi. Bir fare tabtayi kemiriyordu. Bu kadar ehemmiyetsiz birşey î • çin biitün kasandıklanmı kaybetmeme canım $ikıldı. Tekrar uykuyu beklemeğe başladtm. Fakat ne mümkün? Gü • rültn arasıra kesiliyor, sonra gene başliycrdu. Bir aralık bu kesilislerin ve ve. nfden başlayulann muntazam oup olmadıklanna dikkat edeyim, dedinu Be'ki bu uyumama yardım ederdi. Fakat gürültü, bu garip, iç gıeıklavıcı ses smirlerimi büsbiitön germisti. O anda kulaklanmın rahata kavusmasma mukabil isteseler S, 10, 15 dolar mükâ fat verirdim. Hatta bu miktan servetimle mütenasip olmıyacak bîr hadde kadar coğaltmağa da razı idim. Yastık çarçafım çıkararak kulkianmı sardım. Faket kulakiartm sinirlerden birer mrkrofon kesilmislerdi. Üç dört kat bezîn aitmdan gürülHivu gene mukemmelen duyuvorlardı. Nibayet bu vazîyet kartısmda kalan insanlar ta Hazreti  • dern devrindenberi ne vapıyorlarsa ben de Syle yaptım. Yatağımın aitına elimi usattim. Kunduralanm elîme geçtî Bunlardan birîiti yakaladım. Yatak. ta doğruldum. GürultîinSn geidijri yeri tavin etmek Szere dinlemei?e başladım. Garip *ey... Gürultü sanki bir çekirge idi... Oradan oraya sekiyordu. Biraz evvel sağmıda idi. Sonra soiuma geçtî. Nihayet Harrisin tarafından gelmeğe basladı. Kunduramı biitün kuvvetimle fırlattım ve Harris uyanarak acı acı bafcırdı. Ben hemen oidueum yere sfndim. Ârkadasım korkuiu bîr ruya gSruyor olmah ki uvanısını haricî bîr sebebe at • feitnedi. Bir iki dakika etrafi dmledik. len sonra vath, tekrar uvudu. Onun uyum&siie beraber gurülHi de tekrar basl»di. Nihavet o kadar sinirlendim ki nerseyi gö>e alarak öteki kunduramı da fırlattım. Kundura duvara mıhlı bir nynayı parçaladı. Harris tekrar uyandı ve tekrar uyudu. Aksam yatarken odanın iki muhtelif yerinde iki avna bulundufcunu görmüstöm. Acaba benim kırdığım hangisi idi? Harrisi üciincü defa uyandırmaktan ise herşeye tahammül etmeğe karar verdim. Nihayet fare sesini ke*ti. Közkapa?w lanm yava* yavaş kapanıyordu. Tam d*.larken bir çalar saat çalmağa basladı. Bu bitti bir baska saat çaldı. Nihayet Beiediye binasının kulesindeki büyük saat sesini yükseltti. Her birinin kaçı vurduklannı ayn ayn saydım. Nihayet bende uyumak ümidi büsbütün kesil* di. Aah... Uyuyamıyacakhm. Yata • ğımda bir hayli miiddet bir o tarafa bir bu tarafa döndiikten sonra nihayet kalkmağa karar verdim. Aşağı bah çeye inecek, soğuk tulumba suyu iie elimi ynzümu yıkıyacak ve sigara i • çerek sabahı bekliyecektim. kalktım. Gömleğimi, pantalonumu buldum. Fakat çoraplanmdan birini ele geçirmek kısmet olmadı. Yere iğildim. Dört ayakh imisim gibi hem ellerim, hem de ayaklanmla yürüyerek taharriyat sahasını genitlettim. Yatağımdan hayli uzaklara gittim. Fakat mendebur çorap sır olmuştu. Bir türlü bulamıyordum. Dizlerimi yere dayadıkça tahtalar gıcırdıyordu. Her adımda kafamla, kol. larımla, ayaklanmla bir şeye, bir yere çarpıyordum. Bu suretle çıkan giiriiltüler bana gündiiz olanlardan yüı defa kuvveti geliyorlardı. Bu taharriyat beni hayli yordu. Odayı bir bastan öbiir basa on beş, yirmi defa dolaşmiftım. Bir aralık Harris gene uyanır gibi oldu. Onun dalmasını bekledikten sonra tekrar aranmağa başladım. Ak*am yatarken pek basrt bir sekilde dö^endiğine hiikmettiğim bu odada meğer ne çok eşya varmış. Her dakika birine çarpıyordum. Hele o iskemleler, o hain is. kemleier sanki mahsus gelip karsıma diki'iyorlardı. Dizlerimin agnsma mı, kafamdaki çüriiklere mi, yoksa biitün bunlara rağmen corabi bulamayısıma mı yanayım? Nihayet ne olursa olsun dedim ve asagı çorapsız inmege karar verdim. Kalktım. Adam gibi yürümeğe barladım. Fakat acaba kapı hangi ta • rafta idi. Aynalarla istikameti tayin edebileceğimi zannettim. Bunlardan birisrrti kirmısttm. Fakat acaba hangitini kırmıştım? Ayna bir tane olsa idi is. tikameti tayin edebilecektim. Aksiliğe bakın ki çorap ararken birkaç defa ol. dugum yerde donmüş, kendi bulundu ğutn yeri ve istikameti de şaştrmıstim. tki adım daha atinca duvarda asılı bir semsiyeye çarptım. Şemsiye asılı durduğu çividen kurtularak mücellâ döşemeye düstü ve bîr tabanca gibi patladi. Bereket Harris uyanmadı. Şemsiyeyi kaldırarak yerine astım. Tekrar düstü. Onn oldugu yere bırakarak Herledim. Bu sefer bîr levhayt düsürdüm. En iyisi aşağıya inmekten vazgeçmeli idi. Yatağıma dönerek sa . bahı beklemeği kurdum. Fakat yatagı nasıl bulacaktım? Akiıma odanın orlasmdaki masa geldi. Onunla istikameti tayin eder, bir kere yatagı buUmca komodinin üstündeki surahiyi de ele ge . çirir, yarım saattir içimi yakan susuz • luğu gidererek yatıp zıbanrdım. Gene dört avakh vaziyette maaayı aram'"başladım. Masadan sonra bir mindere rasgeldim. Odada bir tek minder vardı. Şu halde ben yatağımı bulmuş sayjlabilirdim. Tekrar masanm basına dön . düm vp tekrar istikamet tayin ederek ilerledim. Fakat bu sefer de minderle karsılastım. Sonradan yaphgım bu^' lalığı anladım. Masa yuvarlaktı. Binaenaleyh istikameti tayinde kullanıla . mazdı. Kafam adamakülı kızmıstı. A. yağa kalktım. Gelisigüzel yürümeğe baş. ladun. Bu nrada şömine üzermde da ran büyük şamdam devirdim. Derken elim bir surahiye takıldı. Bunu mütea kıp Harris: Katil var! Hırsız var! diye bagı . rarak uyandı. Biraz sonra da: Eyvah sırsıklam oldum! şek linde haykırmağa basladı. Bu feryatlar bütün ev halkuıı ayak . landırdı. Ev sahibi, diğer iki misafir, evin hanımı, hizmetçiler sıra«ile içeri girdiler. Lâmba yakıldı. Tuhaf şey, odada bir tek iskemle vardı. Demek bir dolap beygiri gibi ben hep onun etraftnda dönmüşüm. Basıma gelenieri anlattım. Herkes yerli yerine çekildi. Şafak sökmege bas. lamıştı. Harris te kalktı. Beraber kah • vahı ettik. Cebimdeki padometreyi (yürünülen mesafeyi gösterir saat) çıkararak bakttm. Tam kırk yedi mil mesafe katetmişim . mi senedi 33 22246 No. 25/7/933. Mehmet oglu Şukrü Gümüşane emvalinden resmî senedi 33 21968 No. 25/7/933. Ankara Haci Bavram caddesi İstanbul 373. Istiklâl ctdderi I Kaymakam Sırrı Bey Burdur emva linden resmi senedl 33 24336 No. 26/7/933. Yüzbaşı M Şükrü Bey Eminönü etn Tallnden resmi senedi 33 22404 No. 26/7/933. Mül&zim Münlr Bey Erslncan em valinden resmi eenedi 33 18886 No. 26/7/933. Yüzbaa.ı Süleyman Bey 8ıva« em valinden resmi senedi 33 1496 No. 26/7/933. Muamele M. Murat Bey Fatih em . valinden resmi »enedi 33 18852 No. 23/7/933. Muamele M A Adil Bey Esluşehir em valinden resmi senedi 33 18018 No. 26/7/933. Yüzbası Atıf Bey Akşehır emvalinden resmî senedi 33 23890 No. 26/7/933. Yusbası Süleyman Bey Fethiye em valinden resmi senedi 33 1800 No. 27/7/933. Miralay H. Hüsnü Bey Beşiktaş em valinden resml senedi 33 21230 No. 30/7/933. Cerrah Abdullah Bey ş Karahisar emvalinden rftsml senedi 33 23536 No. 30/7/933. Muamele M M Sahn Bey Fatih em valinden resmî »enedi 33 23750 No. 30/7/933. Ttifekcl 8ıtkı Bey Hasankale em valinden resml senedi 33 16394 No. 30/7/933. Yüzbası O Nuri Bey Ismir emva . linden resml «en«dl 83 16926 No. 30'7/933. Yüzbaçi M Nuri Bey Beyazıt em valmden resmî senedi 33 24847 No. 30/7'933. Mülâzim Ibrahim Bey Samsun em valinden resml senedi 33 23912 No. 3/8/933. Yüzbası I Hakkı Bey Beeiktaş « n valinden resmi senedi 33 21371 No. 2/8/933. Denız ktsmt Oövert« ytizbası Muhittin Bey Beyo*lu emvalinden reaml senedi 33 21771 No. 29/7/933. Oüverte mülftzlm Mümtae Bey Kadıköy emvalinden re«nî senedi 33 23322 No. 29'7/933. Çarkçı ytizbası IsmaJl Bey Beşiktas emvalinden resml senadi 33 22377 No. 29/7/933. Güverte yuzbaaı Ibrahim Bey Izmir emvalinden resmî senedi 33 21856 No. 30/7/933. Çarkçı binbası Murtara Bey Eminönü emvalinden resmi senedi 33 23410 No. 30/7/933. Güverte yüzbası A Resat Bey Beyoglu emvalinden resml senedi 33 23236No. 30/7/933. Çarkçı K. yüzbası Hakkı Bey Ç Kale emvalinden resmî senedi 33 22942 No. 2'8/933. S. Harblye binbası H Hilmi Bey Ankara emvalinden resmi senedi 33 23366 No. 2 '8 '933. Kurvet kâtibi Esat Bey Balâ emvalinden resmi senedi 33 23480 No 2/8/933. Efrat Mustafa oğlu Mehmet Cide em valinden resmî senedi 33 16720 No. 2/8'933. Güverte yüzbası O Fevzi Bey Dnroz emvalinden resml senedi 33 18700 No 2'8/933. Çarkçı yüzbaşı Emîn Bey emva. linden resmî senedi 33 23428 No. 2/8/933 Katanhkta Harrisi uyandırmadan nasıl gıymebileceğimi düşündüm. Kun • Nasıl, geçirdiğim geceyi beğendmiz dnralanmın ikismi de ayn ayn yerlere mi! fırlarmutım. Fakat daha gece idi. A • Nakledenşağı terükle de mebiKrdim. Yavaşça ' ÖMER FEHMİ Zabitan eytam kıtmt Kaymakam Kenan Bey ailesine Eminönü emvalinden resmi senedi 33 17115 No 26/7/933. Binbası H. Tahsin Bey ailesine Beşikta$ emvalinden resmî senedi 33 20583 No. 26/7/93. Büıbaşı Vahyettin Bey ailesine Aydm emvalinden resml senedi 33 22401 No. 1/8/933. Binbası Hftsnü Bey ailesine Ankara emvalinden resml senedi 33 21886 No. 2/8/933. Binbası H Hüsnü Bey ailesine Usküdar emvalinden resml senedi 23 22598 No. 2/8/933. • Yüzbası Yakup Bey ailesine Usküdar emvalinden resmi senedi 33 4147 No. 89/7/933 Mülâzim Bekir Bey ailesine ünye em valinden resmi senedi 33 23164 No. 26/7/O33. Mülâzim Maksut Bey ailesine Tokat emvalinden resmî senedi 33 22951 No. 29/7/933. Mülâzim Tahir Bey ailesine Edirne emvalinden resmî senedi 33 22997 No. 1/8/933 Hasan oglu Huseyin eytamı Haymana emvalinden resmi senedi 33 21845 No. 27/7/933. Hasan oğlu Yusuf eyt&mı Çankırı em valinden resml senedi 33 18608 No. 17/7/933. Ibrahim oflu Ahmet eyUmı Baükesir emvalinden resml «enedl 33 22742 No. 30/7/933. Mehmet oğlu Mehmet eytamı O. Antep l l i f »1 1 • • 1» \Hde. barsak hastaliklarile dizantenlerin en müessir iliadır emvalinden resml senedi 33 7150 No. l Y l l K l O D l S l U İ n Çocuklar ve büyükler tam bir emniyetle kulltnabilirlet 30/7/933. (5718) Hayru» oflu A Halll eytamı Bdrtmlt emvalinden resmi senedi 33 20023 No. 30/7/933 Huseyin oğlu BeMr eytamı Kütahya emvalinden resmi senedl 33 164*7 No. 1 11 eylul pazartesi günü tedrisata başlanacaktır. 1/8/933. 2 Ikmal imtihanları 2 eylulde başlıyacak 10 eylule Radar ture* Ibrahim oğlu Mustafa eytamı Çankırı cektir. «îmtihan günleri mektepten öğrenilir.» emvaltnden re«mi ienedi 33 19387 No. 1/8/933. 3 Yeniden girecek talebenin kayıtlarına 20 ağuttotta başlana* Osman o|Iu Mehmet eytamı Urf a em . cak her gün öğleden sonra devam olunacaktır. Yeniden kaydolunaTallnden resmt senedi 3319896 No 1/8/933 cak talebe velisile gelecek ve beraberinde: (a) Şehadetname reya' RalU ogln Mehmet eytamı Kandıra tastikname. (b) Nüfus tezkeresi. (c) A»i aehadetnamesi. (d) Kayit emvalinden resmi «enedt 33 18464 No. beyannamesi mektepten alınacak (e) 8 vesika fotoğrafı getirecek1/8 933 Mustafa oflu All Çankırı emvalinden tir. resml senedi 33 18610 No. 1/8/933. 4 Eski talebemiz 20 ağustostan 31 ağustosa kadar kayitlartnı Mustafa oğln Ahmet eytamı Mudurnu yeniliyeceklerdir. Bu zaman içinde kayıtlannı yentlemiyen yatılık emvalinden re«ml aenedl 33 16096 No. ve gündüzlük talebemizin yerine yenileri alınır. (4024)] 1/8/933. Mehmet oğlu Muslih Bergama emvalinden resml senedi 33 15955 No 1/8/933. Bekir oğlu Mehmet eytamı Silifke emTalinden resml senedl 33 15637 No. Satılmak üzere Leylâ Hanım tarafından getirilip Mezat idaresi 1/8/933 esya şubesine teslim olunup ve kıymeti muhammenesini bulamı Nurl oğlu ŞUkrü eytamı Mudurnu em yarak satılamıyan 12703 numarada kayıtlı sahan ve Osmaa Beye vallnden resmi senedi 33 19637 No. ait olup 1384 numaraya kaydedilen vitrin ile 603 numaraya mukay1/8/933. Muharrem oğlu Mustafa eytamı Iıparta yet Artin Efendiye ait bir kasanın ilândan itibaren on beş gün zaremvalinden resml senedi 83 1702 No. fında »ahipleri müracaat etmedikleri takdirde mezkur eşya ustilen 1/8/933 müzayede ile satılacağı ilân olunur. (4078) Ahmet oğlu Ibrahim eytamı Daday emvalinden resml senedi 3319354 No. 1/8/933 Hldayet oğlu Mehmet eytamı Kırsehir emvalinden resml senedl 33 18153 No. 1/8/933. Ahmet oflu Ibrahhn eytamı Çanktn emvalinden resml senedl 33 18603 No. 1/8 f33. Yeniden talebe kaydile eski talebe kayitlerinin tecdidi muamele* Yakup oğlu Yusuf eytamı Balıkestr emsi 20 ağustostan 1 eylule kadar devam edecektir. tkmal imtihanları valinden resml senedi 33 » 17834 No. eylulün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11 eylulde başlana • 1/8/933. caktır. Eski talebe yeni kayit beyannamelerini almak ve yeni adresMehmet oğlu Beyazıt eytamı Balıkeslr lerini yazdırmalc üzere mektebe velilerile birlikte geleceklerdir. emvalinden resml senedi 33 16695 No. 1/8/933. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamınş müsaade edilmiyecek * Eyüp oğlu Beklr eytamı Elmalı emva . tir. Leylî ücret üç taksitte 225 liradır. Memur çocuklarına jrüzde on linden resml »enedl 33 18448 No 1/8/933. tenzilât yapılır. Eski leylî talebenin yerlerini muhafaza için birinci All oğlu Hüseyin Feke emvalinden res taksitlerini şimdiden göndermeleri lâzımdır. (3876) ml senedi 33 11324 No 1/8/933. Mustafa oğlu Abdüllâtif eytamı Bdremit emvalinden resml senedl 33 19443 No. 1/8/933. Ahmet oğlu Sıddık eytamı Kratnean emvalinden resml senedi 33 16805 No. 1/8/933. Mehmet oğlu Mustafa Bandırmn emvalinden resml senedi 33 17803 No. Ankara Bankamîz merkezinde çalışmak üzere orta mektep veya 1/8/933. muadil derecede tahsil görenler meyanından bilmüsabaka lüzumu Hüseyin oğlu Ali eytamı Bursa emva kadar Daktilograf ahnacaktır. tmtihanda muvaffak olanlara derecelelinden resml senedl 33 18010 No. 1/8/933 rine gÖre ayda «50» liradan «80» liraya kadar ücret verilecektir. Talif Abdullah oğlu Mehmet Bergama em valinden resml senedl 33 22629 No. olanlar şeraiti ve imtihan gününü anlamak için nîhayet 15 ağustos 933 1/8/933. akşamına kadar tstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne veya Anka Abdullah oğlu Arif eytamı Göynük rada ldarei Merkeziye Memurin Müdürlüğüne müracaat etmelidir • emvalinden resml senedi 33 20836 No. ler. (3919) Mustafa oğlu A. Durmus eytamı Tarsus 1/8/933. emvalinden resml senedi 33 20426 No. 1/8/933. Abdullah oğlu Cafer eytamı Bolu em vallnden resmt senedi 32 5456 No. 1/8/933. Yeni ve eski talebenin kaydı : 20/8/933 1/9/1933 Ali oğlu Ali eytamı Çankırı emvalinden resml senedi 33 19386 No. 2/8/933 Ikmal ve kabul imtihanları ... : 1/9/933 10/9/1933 Mustafa oglu Feyzi eytamı Daday em . Derslerin başlaması : 11/9/933 vallnden resmi senedi 33 19398 No. 9/9/1933 den itibaren elbise, çamaşır, şapka ve nakış atelyeleri 2/8/933. gayet müsait şerait ile sipariş kabulüne başlıyacaktır. (4066) Himmet oğlu Tahir eytamı Çiçekdağ em. valinden resmî senedi 33 11292 No. 2/8/933. Ibrahim oğlu Mahmut eytamı Yenişehir emvalinden rettni senedi 33 22064 No. Beykoz kazası dahilinde bulunan binalann rnnumî tahririnin !era2/8/933. Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: | istanbul Belediyesi ilânları I Ortaköy Feriye Saraylarında Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: Türkiye Ziraat Bankasından: Selçuk Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: tstanbul Vilâyetinden: Garip bir dava Şemsiye içinde harita Efrat eytam kısmt Ahmet oğlu Raik allesi Amasya emvalinden resmî senedi 33/7101 No. 29/6/933 Ibrahim oğlu Hasan ailesi Bayındır emvalinden resmi senedi 33/17811 No. 29/6/933 Hasim oğlu Yusuf ailesi Ilğın emvalinden resmî senedi 33/16043 No. 29/6/933 Mustafa oğlu Mehmet ailesi Bolu emvalinden resmi senedi 33/17612 No. 29/6/933 Mehmet oğlu İsmail ailesi Afyon emvalinden resml senedi 33/15131 No. 29/6/933 Ahmet oğlu îbrahim ailesi Tarsus emvalinden resmi senedl 33/15778 No 29/6/933 Halil oğlu Sadullah ailesi Edirne 3mvalinden resmî senedi 31/8258 No. 29/6/933 Ali oğlu ismail ailesi Adapazan aniralinden resml senedl 33/15948 No. 29/6/933 Abdullah oğlu Ibrahim Balıkesir emvallnden resmî senedl 33/17342 No. 29/6/933 Osman oğlu Abdullah ailesi Giresun emvalinden resmî senedi 38/16170 No. 29/6/933 Ahmet oğlu Osman ailesi Çubuk emvalinden resmî senedi 33/17159 No. 29/6/933 Mehme oğlu All ailesi Bayramie emvalinden resml senedl 33/16139 No. 29/6/933 İsmaU oğlu Mehmet ailesi Kırsehir emvalinden resml senedl 33/17069 No. 29/6/93» 81 na Maliye Vekâletince karar verilmiş olduğundan keyfiyet 1837 numaralı bina vergisi kanununun 41 inci maddesi mucibince ilân olunur. (4041) İstanbul Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğünden: İstanbul Asarıatika Müzeleri tarafından bir sene zarfında aldırilacak fotoğrafileT ile müzede mevcut kıliselerden tabedilecek Icopyalar kapalı zarf usulünde ve 31 ağustos 933 tarihini raslıyan perşembe günü saat 14 te en aşağı bedel teklif eden isteklisine ihale edileceğinden arzu edenlerin şartnameyi görmek ve tafsilât almak üzere cuma ve salıdan maada günlerde Asanatika Müzeleri Dahili* ye Müdürlüğüne müracaatleri. (3993) lngilterede bir smema kumpanyası üzere filhrrlernvdön birinde oynamak Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçularcaddesi No 3 3 ) (5936; Halepli sünnetçibaşı «ade SÜNNETÇİ Ahmet Mahmut: Kabinesi Sirkeci T. 23755. Evi: Aksaray Horhor caddeıi Ne. 3 (6227) Fatih icranndan: Biı deyinden dolayi tahtı hacse ah • nan syna; 100 adet mahtelif ve möttamel kornej tahtalan, mnhtelif çerçeve ve »aîr hırdavat 22/8/933 taftı «8n9 saat 14 te Çar$ıda Çadırcılarda 87 rmmaralı Sadık Efendinin dükkânmda taliplerm biitnüzayede »atılacağından bir maymunu angaje etmis. Sahibiie bir kontrat yapmıs. Hayvan bir tfirlö filmdekı rolSnü oynamak istememiş. Şimdi filiın kumpanyası maymunun sahibi «leyhine dava açmış, Uzminat istîyor•»f. Maymunu, sahibmi ve avukatım fformek istiyoreanız resme bakınu. fiava rasatçılanndan biri şemfiyesinm içine gökteki yıldız manzu melerinin hatırastnı çisdirmiftir. Resimde bunuo hayli mSşkiil iş oldugunu g ö . Seytt ofltt Sırrı Fatih emvalinden res rüyorsunuz. Âlimm maksadı yağmurhı veya güneşli havalarda yolda giderken oraya bakıp tetkikatına devam etmekmiş. Her halde Fatin Bey de böyle bir semsiyeye sahip olmağı çok arzu eder zannediyonız. Efrat malul ktsmı mahalli mezkurda memaruna müracaat leri ilân olunur (6360)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog