Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Ya fıürriyet, Ya ölöm! TLFRİKA: 71 Yazan: ALİ NACt Sergi kapanıyor Müddetin temdidi kabil olamıyor Dün paviyonları 30,000 kişiden fazla halk gezdi Beşmci Yerli Mallar Sergisi evvel. ce de takarrür ettiği gibi yarın yani 15 ağustos salı günü akşamı kapana caktır. Son günlerde sergide eskisinden deha fazla satış olmağa başlamıştır. Bilhassa «Radyolin» diş macunu imalâtanesindeki şayanı hayret kalabalık nazarı dikkati celbetmiştir. Halk birkaç gün sonra hepsini bir arada ve ko laylıkla bulamıyacağı yerli mallanna büyük bir rağbet göstermektedir. Dün sabahtan akşama kadar sergiyi gezen. lerin miktan (30,000) i geçmiştir. Bilhassa aksam üzeri sergi bahçesi bir mahşer halini almışhr. Bunda diinün pazar olması da âmil olmuştur. Moskova sefirimiz Hüseym Ragıo Bey de dün sergiyi ziyaret etmiştir. Dün halk ve sergiye isthak eden firmalar arasmda serginin beş gün daha temdit edileceği şayi olmuş ve bazı paviyort sahipleri serginin temdidi için tertip heveti rivasetine müraeaat etmislerdir. Tertip heyeti buna imkân görmemistir. Şişli Gençler Birliği bu akşam Gala. tasaray Lisesi konferans salonunda bir konser vereceğini evvelce ilân etmiştir. Halbuki Cumhuriyet Gençler mahf*i de sergiye istirak eden firmalann sa • hipleri şerefine gene bu akşam bir veda müsameresi vererek yamşkanlar komedisini temsil edecektir. Bu münasebetle Sisli Gençler Birliği konserini 19 ağustos 933 cumartesi gününe tehir etmiş Hr. Sergide dün de pek çok satış yapılmıştır. Halkm en çok oteberi aldığı paviyonlar, Hereke. Feshane, Revkoz ve Bakırköv fabrikalannm eşyasım te>shir eden Sümer Bank paviyonu ile Adaoazan pamuklu mensucat fabrikası, BeB kravat fabrikası paviyonudur. BeBin yeni yaptığı döşemelik ve perde. Iik ucuz ve güzel hareV kumaşlar da çok rağbet ftörmektedir. Itriyat ve ipekli ço raplar da pek çok satılmakta olup i • pekli çoraplann ucuzluğu fazla rağbet ceibetmektedir. tnhisar îdaresinin n:jmanelik küçük likör şişeleri de cid • den pek zarif olduğu için çok satıl • maktadır. Sergi Tertip Heyeti Riyasetinden: Serginin birkaç gün îçin daha temtîit edileceği hakkında bazfcŞByialardeveran etmektedir. Ser^i tertip heveti buna imkân görmemistir, Bcşinci Yerli Mallar Sergisi 15 ağustos salı günü aksamı kapanacaktır. Trakya komitasınm içytizü «Adriyatikten Karadenize kadar!..» rVofesor «Mihalçef» ismindeki Bulâlimi ortaya attığı fikrin zannettiğıiKİen fazla alâka uyandırdığını, ragbet kazandığını göriince, «tenkitlere cevaplanm» diye itirazlann hepsine toptan mukabele eden bir broşür nesrettî. Galiba filozof olduğu için hep göklerde ve hayaller pesinde dolaşan ve me. Beleyi amelî tarafından kavnyamıyan Buhrar hocasının, bu brosürle ortava attıgı fikir, hetnen hemen eski Rns Çariığı nevinden bir devletin Balkanlarda teskiline çalısılması teklifinden başka birşey değildi. Bu zat, demekte idi ki: i Bulgaristan, istikbalinin, ne Yu goslavyamn parçalanmasında, ne de 1913 ve 1915 tesebbüslerme tekrar baş vurmakta oimadığını anlamalıdır. Bi *im idaresizliğimiz yüzünden, Belsrrat, Vardar ovasını ele geçirdi. Şimdi, kendisini acık Adalar denizine o kadar yakın görüyor ki, bu ova, bütün genişliğin. ce, onun icin artık birinci derecede bir îktısadî zaruret halini almıstır. Halbuki. Makedonyanın Bulgaristan için bel!ib?«lı bir iktısadî ehemmiy«ti yoktur. Bu şerait dahilinde, Yugoslavyadan Vı>rr'ar ovasını koparmatı emel edinmcnin Yugoslavyanm luahvına çalış mı<ça karar vermiş olmaktan başka mânesı olamaz. Halbuki, Bulgarıtanın istikbali, as • la Yogoslavva dcletinin mahvolmasinda değildir. Bilâkis. öulgaristanın istikba . li, daba çok, V 0 g O $ ] a V y a ile beraber oatak Adriyitîkten Karadenize kadar murterek *»îr devlet kurmaktadır. Bu ' mü^tereV devlet idaresinde, Makedonya. bi»e ait olduğu kadar SırpHır • va*'"*ra da ait olacakttr. Uu, şu demektir: Makedonya Bul • çar olarak serbestçe vasıyabilecek ve ayni zamanda Sırp . Hırvat inkisafımn en Kivük şirvanı haline gelecektir. Binnetice: Bulgaristan ile Yugoslavyanin istikbali her ikisînin bir devlet halinde birleşmesindedir. Bu bîrleş • me 20 milyon nüfusluk bir siyasî vahdet vücude getîrecek ve hem devletin, nem de iktısadî vazivetin inkişafı için yeni ufuklar açacaktnv Bir «YugosUvya en'esrralini» fik • Tİnde «hayal ile sivasî bakımdan makul olan» ı bu suretle ayırmak kabil . dv » Profesör Minalicef Makedonyah Bulpa*lann Yueoslavyanın parçalanaca ğı hskkindaki ümit ve intizarlanna ce vaben de, diyor ki: Hırvatlann Yugoslavyadan aynj rr.ak istedikleri varit değildir ve ola • maz. Hırvatlar, Macar veva ttalyan idaresi altına geçmektense Yugoslav idaresi altında kalmağı tercih ederler. F«Ivski, Hırvatlann, Yugoslavyada, ıiya.setçe ve askerlikçe tazyik edildikleri doğrudur. Fakat bunlann Sırplar tarafından millî benliklerinden tecrit edildikleri asla vâki değildir. Demek, altı müvon Bulgann da. Sırp idaresinde benÜklormden çıkatrtilabiU rreleri kabil olamaz. O halde, toplu cenup Slâvlığı bir livFne girmek ve Yugoslavyadaki Bulgar az'nipnı bu yoldan giderek kurtarmak lâzımdır. Ancak, muanzlanm bu nok • tai nazan reddediyorlar. tyi, güzel ama. neve güvenivorlar? Bombalara, suikastlere mi? Bu usul bir devleti her fcangi sir seye mecbur etmek için asla kâfi değildir. Yoksa, Makedonyalılarla Hırvatlann anlaşmış olmasma mı? O halde haber vermeli ki, Yugoslavyanın federatif sekline geçtîğinm ertesi ğü • nü Hırvatlann bütün emelleri tatmin edilecektir. Netice: «Adriyatikten Karadenize kadar bir toplu cenup Slâvlıgı devleti vücude getirmek gayrimümkün değildir. Ademi merkeziyetçiliğe doğru giden ya. nrki Yugoslavya, bueünkünden farkh bir devlet olacaktır. Biz hariçte kaldığımız müddetçe ve hele mukabilinde ne verditrimiz anlasılmadikça, Sırplann Makedonvadaki Bulgarlara hak vermesine asla ihtimal yoktur. Yugoslavya • da bir anlasma için atmosfer olgun ha. le pelince. bizim ittediğimız haklan, her iki devletin sıkı bir surette birbirine hağlp.nması sartile, ve»eceklerdir. Bu anlasma her iki devleti haricî tehditten kurtaracak ve ellerini uzatınca a . labileeekleri kadar yakın olan ve a kadar arzu ettikleri feyi elde etmeleri kabil olecaktır. Bunun haricinde her fikri hakikî vazivetin anlasılmamasından dosTPus bir idraksîzlik ve bir hayal te • lâkki ederim.» * *» . Şimdi de, Trakya komitası reîsinm galiba Profesör «Mihalçef» in temin edeeeği kuvvetlerle! Türkiye toprakİjMnm nerelerini ve nasıl isgal etmek istediğini gene kendi ifadelerile tevsik ederek • görelim de, Balkan Harbmden bugüne kadar yirmi sene geçmesine ve tarihin o kadar elim tecrü belerine rağmen, Bulgaristanda, Türk duşmanlığının teskilâtlaştınlması demekten baska mânası olmıyan bir ekalli • yetin 1912 arifesindeki Balkanlar havasını yaratmağa nasıl çalıştığını daha iyi öğrenelim. Devam edecek Seyyah celbi için çok çalışmalıyız! Turizm hakkında İngiltere ile Türkiye arasında bir mukayese ve Ingilterenin turizm istatistikleri Profesör Ogiloie Ingilterede turizm hakkında çok istifadeli bir kitap neşretmiştir. Bu krtabın ihsaî malumatı Ingiliz gazetelerini ehemmiyetle meşgul ediyor. 1921 sene sindenberi Ingiltereye hariçten gelen ecnebi seyyahlarm adedini ve Ingilterede harcadıkları paraları tesbit etmiştir. Ingiltereye Imparatorluk eczasından olan memleket . lerden gelen seyyahların adetleri ve bu seyyahların ingiltere içinde sarfettikleri paralar ayrıca gösteril mektedir. Ingiltereye gelen seyyahların adedl Imparatorluk teba Ecnebilcr asmdan seyyahlar 1921 1925 1928 1929 1931 318.000 366.000. 441.000 452.C0O 351.000 131.00C 199,000 238.000 240.000 218.000 r ıt^ıııro Bu akşamki program ANKARA: ISTANBULs 14Afus!os 1933 12,30 gramofon . 1 8 saion orkes» trası . 19 alaturka saz • 20,15 ajans haberleri. 18 gramofon 18,30 fransîzca ders (müptedilere mahsus) • 19 Hikmet Rıza Hanım . 19,45 Nihal Tevfik Hanım20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaşlan . 21.30 gramofon • 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberleri, Saat ayan VÎYANA: 20,05 konser . 21,35 Japon hayatîna ait revü . 23,50 gramofonla dans havalan. PARÎS: 20,35 cazbant 21,05 gramofon . 21,35 tagarmi konseri • 22,15 gramo . fonla konser. TULUZ : 20,05 Arjantin orkestrari 20.35 sen fonik orkesrra . 20,50 onerakomik parçalan . 21,50 keman konseri 22,05 «Ayda» operasından parçalar . 22,35 senfonik orkestra 23,05 kome' 23.20 haberier . 24,20 konser • 1,20 dans havalan. BÜKREŞ turizm harekâtı Ingiltereye o sene 10 milyon Ingiliz lirasından fazlaya mal olmuştur. Turizm yüzünden Ingiltereye giren paralar Ingiltereden çıkan paralara nisbetle çok daha azdır. 1921 senesinden 1925 senesine kadar senevî açık 6,6 milyondan tedVicen yükselerek 10 milyon sterline çık • mış, 1926 danberi turizm bilânçosu her sene 10 milyon Ingiliz lirası açık veregelmiştir. Bu açık Ingiliz matbuahnı son zamanlarda ehemmiyetle meşgul etmeğe başlamıştır. Gazeteler umu • miyetle memleketin tediye muva zenes:nin selâmeti namına Ingiliz • lerin bundan sonra hariçte mümkün olduğu kadar az seyahat etmeleri lâzım geldiğini ve turizra bilânçosunun tevzin edilmesinin ingiltere için ne mühim meselelerden bîri olduğunu yazıyorlar. 1921 iptidasmdan 1931 nihaye tine kadar 11 sene zarfında Ingiltereye ecnebi memleketlerinden 4 milyon 167,000, Imparatorluk memleketlerinden 2.202,000 olmak üzere ceman 6,369,000 seyyah gelmiş ve bunlar 213 milvon Ineiliz lirası para harcamışlardır. Adam başına 33 Ingiliz lirası sarfiyat isabet etmek te ve vasatî olarak her sahsın In • gilterede (22) gün kaidığı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Buna mukabil son 11 sene zar fında (1921 . 1931) ecnebi mem • leketlerine giden ve adetleri 9 milyon 553,000 olan lnerilizlerin hariçte harcadıkları paralar 315 milyon Ingiliz lirasım mütecavizdir. 1921 senesinde Ingilizler hariçte 24 kü • sur milyon Ingiliz lirası sarfetmiş ler, müteakıp senelerde mütema diyen artan bu sarfiyat 1928 de 33 milyon sterline çıktıktan sonra tedricen azalarak 1931 de 27,5 milyon sterline inmiştir. 1931 de ingiltere dahilinde seyyahların sarfettikleri para ancak 17 milyon sterlin olduğuna göre (f Yakılacak kitaptar listesi iki Türklüp tahkir davası Türklüğü tahkir maddesinden suçlu Sara îsminde bir Musevi kadını ile hükumete hakaret etmekten maznun lokantacı Boşnak Feyzullahın muhakemelerine dün birinci ceza mahkemesinde bakılmıştır. Her iki dava da şahit celbi için başka güne bırakılmıştır. 20,25 taganni konseri . 20,45 ders. Bîze gel : nce; Türkiyeye gelen 21,35 konferans 21,50 taganni konsevyahların memleketimizde bı • raktıkları paralar son seneler tediye seri 22,20 gece konseri . 22,50 radyo muvazenelerinvizde asağı yukarı 4,5 haberleri. milyon lira arasındadır. Buna mu • BUDAPEŞTE > kabil harice seyahat eden Türklerin 19,35 konser . 20,25 roman . 20,55 1926 . 1928 senelerinde 3,2 milyon taganni konseri • 21,50 opera orkes lira raddelerinde dolaşan sarfiyatı trası tarafından konser . 23,05 haber 1929 senesinde 4.8 milyon liraya baliğ olmuş ve 1930 da 6,5 milyon ler, sonra çingene orkestrası . 24,20 lirayı tecavuz etmiştir. Turizm bikonser. lânçomuz 1930 senesinde 2 milyon liradan fazla açık vermiştir. Memleketimiz asari atika ve abidati tarihiye itibarile dhansümul bir şöhreti haiz oWuğu halde bizim turizm sarfiyatımızın turizm geli rimizden fazla olması acmacak bir hâdisedir. Seyyah c»?lbi hususunda çok çalışmak lâzımdir. Türkiyere gelen ecnebilere slden gelen kol*y. lıkları göstermek onlara memleke • timizi tanıtmak ve sevdîrmek hepiRomanyanın ihracatmın %80 nîn miz için millî bir vazife olmahdır. hububat, kereste ve petrol teşkil eHAYRETT1N ŞUKRU diyor. Bu maddelerin son 4 sene zarfındaki ihracatında mühim te • mevviîçTır Bizde Tnrizm Romanyanın ihracat vaziyeti Kereste ihracatı azalıyor, petrol ihracatı artıyor Serginin temdidi Iflzumsuzdur Besinci Yerli Mallar Sergisinin geçen seneki gibi bir müddet daha temdidini İ!«tivenler var.Fikrimizce serginin t*>rndidme lüzum yoktur. On beş gündür, sergiyi gören görmüş, gezen gezmiş, sanayiimizin kısa bir müddet zarfm daki fevkalâde inkişafı bütün teferrii • atile yerli mamulât ve masnuatınuzda göriilmüştür. On beş gün müddetle kâfi derecede satış ta yapılmıştır. Artık bu vaziyette serginin birkaç gün daha temdidinde bir sergicilik ve teşhir itibarile bir fayda mutasavver değildir. Olsa olsa sa. tış yapmalan noktasından firmalann bir kân varsa da bütün bu firmalar ayni satışlan kendi fabrika ve mağazalannda yapabilecekieri için bu da, mühim bir şey değildir. Binaenaleyh tertip heyetinin ayın on beşinci günü sergiyi kapamasi, serginin c'ddiyeti kibarile tamamen muvafıktır. Bir zamandanberi mnkd*rıcak çohluğuna inzimam eden bir an • zadan dolayt neşredemediğimiz listelerin dercine devam ediyoruz. Aşağidakiler Viyanadan gönde • rilmiştir: Liste: 5A 1 Bürh?n Cahit: Nesi varsa 2 Etem tzzert: Nest varsa 3 Selâmi îzzet: Nesi varsa 4 Sadri Etem: Nesi varsa 5 Behcet Kemal: Nesi varsa 6 Falih Rıfkı: (fıkralarından baska) nesî varsa 7 Nurullah Ata: Nesi varsa ve nesi olacaksa. 8 Hilmi Ziya: Hepsi (ileride yazacaklan da dahil). 9 Aka Gündüz: (Nasılsa yazmış olduğu Dikmen Yıldızı müstesnat bütün eserleri. 10 "usen Esref: Nes! varsa. Viyana: Grahen 17. D. N. Garip bir hırsız kumpanyası Otomobil sür'atleri tahdit ediliyor 16 yaşındaki carih Elli beş kuruşluk bîr alacak yü zünden Sadettin Efendi isminde bir şahsı bıçakla yaralamakla maznun 16 yaşlannda Nuri oğlu Lâtif dün birinci ceza mahkemesinde mevku fen muhakeme edilmiştir. Maznunun suçu sabit görülmüş, yaşının küçüklüğü nazarı itibara alınarak bir sene iki ay hapsine ka • rar verilmiştir. 16,6 Bu mad'delerin ihracat vaziyetf söyledir: (1 ley 1,3 kuruştur.) (Milyar ley hesabile) Hububat Kereste Petroı 1929 89 4.6 9.6 1930 9.9 3.1 10.4 1931 8.7 2,3 6,8 1932 5,6 1.1 7,1 Romanyanın bellibaşlı ihracat maddeleri olan bu maddelerin u mumî ihracata nazaran nisbeti son dört sene zarfında daima beşte dört' ten yukarıdır. Yukariki tablolar Ro manya kereste ihracatının mütemadiyen azaldığını, hububatın umumî ihracatm üçte birini teşkil eden nis. betler dahilinde dolaştığını, petrol ihracatı nisbetinin umumî ihracata nazaran yükseldiğini gösteriyor. Fil vaki 1931 senesinde petrol ihracatı umumî ihracatm % 3 6 sından % 30 una düşmüş ise de bu sukut o sene geçen senelerden kalma stok hububatın satılmasından ileri gel • miş 1932 senesinde petrol ihraca tının ihracatı umumiyedekî nisbeti % 4 3 yükselmiştir. 1929 1930 1931 1932 Milyar ley 28.9 28.5 22.3 : .Milyon lira 375 370 288 215 Metresi buluyor, hırsîz Sokaklarm müsaadesine şröre sür*at verilecek da cal'vormuş! Vesaiti nakliyenin ve bilhaua otomoAksaray civannda 20 kadar evi soybillerin sürati hakkında yeni bir ta • miktan ma7«un zabıt=»ca tar>ınmıs sa Pimatname hazırlanmaktad'V Bundan bıkaldardan Bn'ıkesirli Ali Mehmet ile cvvel otobüslere regiilâtör konmus, ve metresi Zf^er Hanımın muhakemelpri . bunlann süratleri tahdit edilmisti. Fane dün birinci ceza mahkemesinde ba • kat otomobiller için böyle bir kontröl kılmııtır. vasıfası mevcut olmadığmdan bunlaBunlann asırdıkları esvayı bilerek al. nn da süratleri sokaklann derecelerine maktan suçlu 14 kişi de mahkemeye göre tesbit edilecek ve azamî sürat elli, sevkolunmuşlardır. asgarî yirmi kilometre olacaktır. KaDünkü celsede mazntmlardan Ali labal'k caddelerden asgarî süratie ge. Mehmet cürmünii itiraf etmis ve karar çilecek, nisbeten tenha olan yerlerde için muhakeme başka güne kalmıstır. fazla siirate müçaade olunacaktır. TaDava evrakma göre, hırsızlık işle • limatname mevkü tatbika konduktan rmde Zafer Hanım. sevgiüsine gözcü . sonra vesaiti nakliye polis noktalar ve lük ediyor, kıvmetli esya bulunan yerisaret memurlan tarafından kontrol e1 leri buluyor, hatta bunlann kapılann dilecektir. çalarak açtırıyor ve sabıkalın<n ko'av . ca çalısmasını temin edivormus. Bazı vak'alarda kadının doerudan doğruya îştir''i de meydana çıkarılmıştır. Bir poiis memuru mahkum oldu Serq den ko've aşırırken Yerli Mallar sergisinde evvelki ak • şam öjeni isminde genç bir kızm va . ziyeti şüpheli RÖrülerek harekâh tecessüs ve takip a'tma ahnmıstır. Genç kız kuyumcu Sabri Beye ak bir kolveyi asınrken cürmü meşhut halinde yaka . lanmıstır. : Yazıhane camını kırıp yazıhane sahibini yaralayan masa Dün saat on beşte Eminönünde Paça sokağmda Mehmet Cemil Efendiye ait mağazanın dördüncü kahndaki tarasa. da bulunan bir masa ile diğer bazı eşya rüzgârm şiddetlenmesi üzerine yuvar lanarak mağaza karşısında bulunan bir yazıhanenin pencere camlarını kurnış ve içeriye düşmüştür. Bu esyanm altında kalan yazıhane . nin sahibi Yorgi Efendi en azın başm da olmak üzere muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Vazifesini fhmal etmekten maz nun polis memuru Cemal Efendi a leyhindeki dava dün birinci ce • za mahkemesinde neticelenmiş, CeBeyoğlunda, bilhassa Şişli ta i mal Efendi 30 lira ağır para ceza raflannda, kendisine d'oktor süsü sına mahkum olmuştur. Ancak ev vererek 15 kadar apartımanı soy . velce mahkumiyeti olmaması dolamakla maznun Sait ismindeki genyısile ceza.M tecil olunmuştur. cîn muhakemesine bugün Beyoğhı fkînci sulh ceza mahkemesinde ba728 tane kaçak çakmak taşını sakılacaktır. tarken yakalanan seyyar satıcı Leonida ile meselede alâkadar görülen Kumkapıda balıkçı Haçiğin evini Kâmil ve Besim Efendilerin muhakemeleri dün neticelennvstir. Suru soyan sabıkalı Mehmet oğlu Ismail sabit olan Leonida beş ay, Besim Edün bir sene iki ay hapse mahkum fendi altı ay hapse mahkum olmuş, olmuştur. hâdise ile alâkası anlaşılamıyan Kâmil Efendinin b#raetine karar verilmiştir. Sahte doktorun muhakemesi ; Liste: 59 1 Ruşen Eşref: Ikına sıkına yazdığı kitap'arını. 2 Falih Rffkı: Roman. 3 Fazıl Ahmet: Ya şimdi ya»dıklarını, ya on sene evvelkilerini (bu iki 7Ümr«»den biri kalabilir). 4 Valâ Nurettin: Bu zatin ki • taplarıntn alevile bazı karanlık îstanbul sokaklannda birkaç saatlik bir donanma gecesi yapılabilir. 5 Sabiha Zekeriya: Nesi varsa. 6 M. Zekeriya: Nesi varsa. 7, 8 Etem tzzet, Selâmi tzzet: Birinin ateşile ötekinin kitaplannı. 9 Hilmi Ziya: Peygamberlîk iddia eden felsefî kitaplannı. 10 Bürhan Cahit: Bu muhar • ririn kitaplarını gizli medreselere kur"l»k yapmalı. N. K. Ohhirchen g. 41 Viyana 19 Bir kaçakçılık davası bitti .Romanyada petrol ve müştakları. istihsalâtt ve ihracatı 1928 1929 1930 1931 1932 Bir hırsızın mahkumiyeti (Bin ton) Umum istihsalât 4.282 4 837 5 792 6.756 7,350 ihracat 2.344 2.823 3,856 4.647 5.166 Elekfrik şirketi Deniz Yolları idaresini dava etti Elektrik şirketi tarafından, De niz yolları işletmesi aleyhine bir za. rar ve ziyan davası açılmıştır. Sultanahmet birinci hukuk mahkemesinde yakında görülecek olan bu davaya, Ege vapurunun, şirkete ait kablolara çarpması sebep ol muştur. Zarar miktarını tesbit için bugün keşif yapılacaktır. M. Canoni beraet etti Tüıklüeü ve tercüman Necmettin Bey! tahkir ettiği iddinsile mahkemeye sevkedilen Yataklı Vagonlar şirke. tinin sabık Beyoğlu subesi müdürü M. Canoni hakkındaki karar dün birinci ceza mahkemesinde fpfhim edilmiştir. M?7nuna Nnat oiunan suç sab't eö'ülme di§;nden bet">tİTie karar verilmîsrir. Bu kar?r M. C^non'rtîn memurpn hv lunduğu bir memleket hakkında fena fikirler beslemediğini isoat etmek iti . barile onu ajjr bir töhmetten kurtar dığı çibi Türk mahkemelerinin he>hanEr' meselede hissiyata kapılmadan âdilâne hüküm'er vermekte olduğunu göster mesi itibarile de şayanı memnuniyettir. Bir kızcajjızı ısıran beyp'r Dün Pangaltı çeşmesi önünde tuhaf bir vak'a olmuştur. Çeşmeden su almakta olan sucu ömere ait arabanın beygiri orada bulunan Cemile isminde kücük bir kızm kollannı ısırmıştır. Kızcağız feryadı Szerine azgın hayvanın ağzuı . dan kurianlmıstu*. Romanyada petrol ve müstaklan istihsalâtı 1932 senesinde 1928 e nazaran 3,068,000 ton fazlalaşmış, yani %71 derecesinde artmıştır. ihracat 2,344,000 tondan 5,166,000 tona çıkmış, %120 tezayüt etmiştir. Elyevm istihsalât biraz tahdit ed'ilmiştir. Evvelce günde 2400 vagon petrol çıkarılırken bu miktar bugün 1850 vagona indirilmiştir. Liste: 60 1 Aka Gündüz: İçinde bula nık üslubımu müşahede ettiğimiz büfün kitaplarını. 2 Sadri Etem: Kendi boyunu aşannvan eserlerini, yani hepsini, 3, 4, 5 Etem îzzet, Selâmi îz zet, Bürhan Cahit: Bu muharrirle • rin kitaplannı hamur haline getir meli ve tekrar kâğıt olarak kullan • malıdır. S. B. Maxclan bei Salsburg Afyon ve tiftik fiatları yükseliyor Son günlerde afyon fiatları birdenbire yükselmiştir. Geçen hafta kilosu 475 kuruşa satılan afyonlar, diin, Borsada 649 • 703 kuruş üze. rinden muamele görmüştür. Son günlerde millî fabrikalann yerli tiftiklere rağbet göstermesi v < ihracatm çoğalması yüzünden tif tik fiatl^n 45 ten 66 kurusa çık mıştır. Fiatlarda kilo başına 21 kuruş yükseliş tüccarların vüzlerini güldürmüştür. Bir tevkif karan Kasap Hakkı Efendiye haksız yere kaçakçılık isnat ve aleyhinde cürüm ta.«ni eden Beykozlu bahçı • van Eminin muhakemesine dün ba kılmıs ve Müddeiumumiliğin talebi üzerine maznunun tevkifine karar verilmiştir. Şahit celbi için muhakeme baska fün* bır&kılmıstır. Katü Arif mahkemeye verildi Büyükdîrede Bristol otelinde sev. gilisi Mehlika Hanımı öldüren Arif hakkındaki tahkikat bitmiş, maz nunun tehevvüren katil maddesin den lüzumu muhakemesine karar verilmiştir. Bir fırın yandı Evvelki aece Üsküdarda ekmekçi Lâ. »«rıye ait fmndan yangın çıkmış ve fırm tamamen yandıktaa sonra tttş tön. dmülm&ttlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog