Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

14 Ağastos Fazan: MARTA MAK KEMA ıkı Yuzlu SMZ Ve işte böylece 1914 dünya harbinin sonu bana saadet getirdi { Şehir ve memleket haberleri " Siyasî icmal ) ngiltere Kralmdan başhyarak birçoS ecnebi devletlerin hükümdar »e ra , islerini »osmi suretto »yarato Kral Faysalm alelâoale Bagdada dönmesi, trak hükâmetinm haricî ve dahilî birçok gaileler karşısoıda kahnasmdan ileri gelmİştir. Irak fle şimaldekî komşusu Türlriye Cumhuriyeti arasm da pürüzlü bir mesele bulunmadığmda Yerli ve ecnebi bîrçok vapur kum • Devlet Denîzyollan isletmesi ile va. 29 tefrinievvel Cumhuriyet bayrammTürkiye . Irak münasebah gayet dos panyalarının Zonguldak havzası kö 4a yapılacak merasim etrafındaki ha* purculuk inhisanmn bir eylulden Hi tane ve tabüdir. Fakat garp komsusu mürlerinin Pire limamnda Istanbulmrlıklar devam etmektedir. O gün seh. baren tatbik edileeek olan yeni tarifeSuriye ve şark komşusu tran fle arad«n daha ucuza sahldıgi yolunda si • rin muhtelif semtlermde tetmiiler de lerini hazırhyan komisyon, dün de Hasında bitmez, tükenmez meseleler, ih . kâyetler olduğu ve bunun üzerine va ve Deniz Müstasn Sadullah Bevin verilmesi kararlaşmıştır. Ertuğrul MuhIktısat Vekâleti tarafmdan tstanbul sm ve Celâl Esat Beyler bu maksatla reisligi altmda toplanmtshr. Dünkü top. tilâflar mevcuttur. Suriye fla çok kansik bir hudut meselesi vardar. Cemiyeti Ticaret Odasının bu isi tahkike melantida eşya ve hayvan navlun iicret merasim işlerile mesgul bulımaeak koAkvam bu meseleye müdahale ederek mur edildiği yazılmısh. misyon taraftndan davet edilmis ve k#n lerine ait tarife tamamen ikmal edil . kat'î hududu tayin i«m bir keyet gön. Ticaret Odası Denizcilik şubesi mistir. dileıile görüşülmüştür. Gerek Istanbul raportÖrü bu mesleyî tahkik ede • dermişti. Yeni eşya tarifesi Deniz Ticaret müvc gerek Beyoğlu ve Kadıköy cihetlerek bir rapor hazirlamıştır. Suriye fle Irak arasmda mevcut me* rinde verilecek temsiller bu iki zat ta • dürlüğünde birkaç güne kadar tasnif Bu raporda, kömürlerimiıin Pire rafmdan tesbit olunacaktır. selelere son zamanlarda bir de Asurt edileeek ve tktisat Vekiline vekâlet e. limamnda Istanbul piyasasından dayahut Nasturî denilen hıristiyanlann m« den Ziraat Vekili Muhlis Beye burada ha ueusa aatılmasmm »ebepleri müatasdik ettirileeektir. Tarife btmdan son selesi inıımam etmiştir. bet bir takım rakamlarla izah edil, ra ilân ediiecektir. Irak hükumeti ÖUdenben bunlari mektedSr. Dün kabul edilen umumî sekline gö. muhtelif yerlerde iskân etmek istemekRaporda ifade edildigine söre, re yeni esya navlunlan 1924teki tari te, Asuriler ise toplu olarak muayy«« Zonguldak kömürlerinin Pirede felere yakın bir halde olup her cins eş. bir noktada yerlefmekte uaar etmekte tstanbuldan daha ueuz satilmssı ya üıermde bir miktar tenzilât yapıl • idiler. tahmil ve tahliye masraflan ara mıstır. Bu tarifeler hazvlamrken halkm Irak hükumeti Asurilerin siyasî ve sındaki farktan ileri gelmektedir. mübrem ihtiyacları, meml<»ketin ikh « ruhanî \z\s\ îlaslurl patriğini Bagdad» Bu sene ilk mektep mezunlarmin Istanbulda bu masraflar daha vüksadî kabiliyeti, buhran ve ihracat piyadavet ederek kendisine hükânntin si • yekunu fevkalâde bir surette te«a • aalarma gönderilecek mallarımızın ma. sektir. Bu vaziyet kartısında ko yasetine uygun hareketlerde bulunmayüt etmiş ve orta mekteplere karsı mür fiatlarını düsürmek için kömür liveti ile memlekette ıslah ve inkisafına suıı tavsiye etmiş, bu yolda bir taahhül ticarptini Boğaziçind'e tayin edilebüyük bir ihtiyaç hâsil olmustur. ehemmiyet verilen ziraî ve sınaî unsurname imzalamasmı istenrişti. Fakat pa< Bunu naıan Hibara alan Maarif Ve> cek bir mıntakaya hasr v« tcksif lar ayn ayn itibar nazarına alınmutır. rik böyle bir seye yanaşmadıgmdan hü. kâleti Anadoluda 4 lise ve 12 orta etmek teklifi ileri sürülmektedir. Komisyon, bundan sonraki toplan . kumet patriği haosetmişti. Bu tevkifi mektep açılmasına karar v*nnu)tir. Cünkti, bu suretle kömür tacirleri hlarutda da yolcu tarifesinin müzakere protesto eden Yaku ismindeki bir terLiseler Karsta, Kütahyada, Çorum • kendi mmtakalarını biUcekl«r v« ve tetkikine başlıyacaktır. Alâkadarlar kerdenin kumandası »hmda bulunan da ve Denizlide; orta melrtepler yeni alât ve teehizat ile tahmil ve arasındaki umumî kanaat yolcu üc . bin dört yüz Asurî Surive hududunun Bartm, Edremit, Ayvahk, Bandınna tahliye matraflanni asgarî hadde retlerinde de ehemmiyetli surette ten öte tarafına geçmiştl. Irak htikumeti indirmek eareierini dUsüneceklerdir. ve sair vilâyetlerde açılaeaktir. zilât icrası lehindedir. Komisyon tari Suriyedeki Fransız idaresinden bunk . Avni tamanda kömür fiatlannda feleri mutedil nisbetler üzerinde haıır tstanbulda da yentden 4 orta mekrın silâhlannm alınmasmı istemişti. menft rol oynadıklanndan Zongul tep ve 2 lise aeılaeaktır. Liselerden larken her fld müessesenin malî bün Fransızlar bu talebi kabul etmişler, ra. dak ve Erefli kömürUvini ueuıa yelermi de tetkik etmiştir. Yolcu tari bhisi kıı Hsesi olarak Haydarpasa» kat bilâhare Asurilere sflâhlan iade emaletmek için tesisatm aırilestirilfelerindeki teneııiilün nisbeti de yüı da Tıp Fakültesi binasında, digerİ dilmişti. Bunlardan mühür» bir kısım mesi ieap etmektedir. de 2R t«tı asaft olmıyacakhr. de erkek Hsesi olarak Vefada ela « tekrar Irak cihetine gecmişler ve barsu caktır. Bu raporda Rus kömürlorinin <îe lanna çıkan bir Irak kuvvetmi imha et Pirede Utanbuldan daha ucuza samişlerdi. tılmalarının sebepleri gösterilmekIrak hükqmeti FransizUrm bu bw«tedîr. Anlaşiidığina göre Rus kö . ketini bir taarruz addetmektedir. Diğer i mürleri"'n P '* »'le d»ha uruz satılMillî vapurculara ait gemilerin taraftan tranla Irak arasmda Fırat v« malan Piredeki mallyet fiatlanmn Defterdarhkf» müteşekki teskllit ke. D ; c'eyi birlestirdikten sonra bu iki neh. takdiri kıymetlerile mesgul olan Istanbulda mallyet fiatlarından damisyenu dün de Defterdar Mustafa Berin sulannı denize götüren Şattülare* komisyon tetkikat ve hesabatım ikha noksan olmasmdan deiild^r. yin riyasetindo toplanmif ve nıem^rin bin aidiyeti meselesinden mühim bir Ruslar daha zîyade fiatlan ken. kadrosunu ietkık etmiştir. öğleden son mal •d*rek kararlanm vermeğe ihtilâf çıkmıştır. Bu hâdise Basra li • dileri kırarak pivasaya htkim el • başlamıştır. Yeni bir formül üzerin. ra komisyon «zalanndan bir kısmı Dcf. man reisinin Muhammercde tran me « mafa çahsmaktadırlar. terdarlıkta çahşmış, bir kısmt da Ma de azalar arasında ittifak hâsıl murları tarafından tevkif edilmeai ile liye tahsil şubelerile MalmüdürHikerine Ticaret Odasi idare heveti bugün olmuş ve azalar, bu formülUn hu • meydan almıstır. *'% giderek vaıiyeti yakından tetkik e.miştoplanarak bu raooru tetkik ede dutları dahilinde her gemi için heVaktile tranla Osmanlı hüknmeti atir. Yeni teşkilâtta tahakkuk memur • cek ve Iktısat Vekaletine g8nde . saplarını yaparak kıymetini hazırr»<=mda da böyle bir ihtilâf çıkmiıK luklanna Maliye Meslek mekebi m« recektir. lamağa başlamıştır. Bu suretle buOsmanlı hükumeti Şattülarabın bütün, zunlarile Hukuk ve Mülkiye mektebi mesularınm kendisine ait rHugtttMj iddit lunan kıymetler aşağı yoıkan bir zunlan alınacaklardır. Bunlann maas» etmiş, bu ıddıada sonuna icAdar larar birîne yakın bulunmaktadır. lah yüksek olacaktır. eylemişti. Şimdi Irak hükumeti dabi Komisyonun persembeye kadar ka ayni davayı gütmektedir. tran ise bey « rarlannı tamamen vereeekleri tahnelmilel nehirlerde cari olan usule binı Kânunusanmin birinei gününden i min olunmaktadır. en nehrin ortasından geoen mefruı haU tibaren muhtarhk kalkacak ve bunlarm tın hudut olarak tanmmasını ratemekMalulgazilerden bir grup tekrar Viîslerini Belediye ifa edecektir. tedir. Bunun için tran sahiline gelen layete müraeaatle hali hazırdaki heye« Dahiliye Vekâletrâin bu hususta haBasra liman reisini tevkif ettirmiştir, ti idareden şikâyet etmişler, cemiyetin nrladığı talimatnamenin Heyeti Ve • Irak hükumeti komsularüe bu şekilda kileye gitmek üzere olduğu haber a • malî vaziyetmin tetkik ettirilmesini ve Vapurcular arasındaki ihtilâflauğrafirken dahilde de »ünnî ve ştî niıa. bir kısım Malulgazilerin haklanmn öt4ri Immıshr. nn halli için yapılan teşebbüslerin ve ziddiyeti tekrar şiddetleimiş, bq beriki tarafmdan gasbedildiğini ileri Belediyede bu islerie meşırul olmak yüzden Bağdadın meşhur iki yevnu ga« en sonuncusu bugün kat'i neticesini sürmüslerdir. için yeni bir masa teşkil «dilecektir. zet^M kapanmıştır. alacaktır. Iş Bankası Umum müdür tşte bu fevkalâde ahval Kral Faysa» vekili Muammer Bey, armatörle Iın alelâceU Bagdada döımaıini iea» Tarife işlerile mesgul bulunan ka • rrp yarın Vapurcular Birliğinde ya. ettirmiştir. mîsyon son ietimamda BnümflzdekJ al* Galatasaray Lisesi tahkikah üzerine pacakları içtimad'a hakemlik va MUHARREM FEYZİ Vilftyetçe verilen lüzum v« men'i muh aylık telefon ücretlerinin rfizde on zifesini yapacaktır. hakeme kararlan alâkadarlara tebliğ tenziline karar vermisti. Bu hutustaki Diğer taraftan şehrimizde buluedilmişb'r, rapor ikmal edilerek Nafıa nan Iktısat Vekâleti hukuk müşa * Lüzumu muhakemelerme karar verttasvibine anolunmuştur. viri Kemal Bey de, Vapurculuk A lenler Vilâyete müraeaatle itiraı isti • nenim şirketine ait kanun lâyihası daum verdiklerinden evrak bir iki gu. ile armatörler arasındaki ihtilâf 1ar ne kadar Devlet Şârauna gönderile • üzerinde Vekâlet hesabına tetVikat eaktir, ile mesgul bulunmaktadır. Millî Mensucat Şirketi Defterdarlık eytam ve eramüln Hç Rum Patrikhanesinin Beyoğlu eihe. becisi Namık, Kâtipzada Şabri, Ki i ayl'klarmm tevsiine aybaşından itibatindaki •mlikine ait mukataa bedelinbarzade Fazıl Beyler tarafmdan ren başlıyacaktır. Hâlen yapılmakta «• maarif idaresine 1021 lira eberrfl den dolayı Evkaf tdaresile Patrikhane lan yoklama muamelesi bu ayın yirmi* ve bu paranm fazilet mükâfatı ela • aratında mevcut bulunan ihtilâf hal • MilH Türk Talebe Birliği 50 kifi sinde nîhayet bulaeaktır. rak tevzi edilmesi arru edilmiştir. ledilmiftir. Patrikhane müterakim mu. Hk bîr Anadolu seyahati teıtip et 1021 lira ilk mekteplar, lise ve yükkataa bedelini her ay yedi bin bes yüz mistir. Seyahate önümüzdekî hafta sek mekteplerden tefrHt «dilecek lira vermek suretiie tak»rt]e odiyecelttir. içinde çıkılarak Malatya, Gazi An Üç faziletli muallim arasında tak * sim edüecektir. Bunun için kaza « tepten geçilecek ve 30 ağuıtesta tnhisarlar idaresinde yapılacak larda ve vilâyet merkezlerinde |n t Afypnkarahisara gelinerek büyük yeni teşkilât ve ıslahat iem haıırlrfdara tihap faaliyetine başlanmıştır. 30 ağuıtes Zafer ve Tayyare b'aydevam edilmektedir. tnhisarlar Vekili S«fer bayramına iştirak edüecektir. ramını parlak bir nırette tes'it i«in Rana B. bu ıslahat hunıslarma takad > Kafile buradan tzmire gidecek ve yapilaeak haıırlıklar hakkında gödüm eden hapırhklara burad» n« • dönüşte Çanakkaleye de uçrıyarak zaret edecektir. rüşülmek üzere bugün fpazartesi) Anadoluda hasat •amam başla^ şehitlikleri ziyaret edecektir saat «16» da Cağalpğlunda Halke . Tütün, müskirat ve tuz kısım]a dı?<ndan şehrimize her gün külli > nnda vücude getirilecek yeni ticarî yetli miktarda buğday gelmekta vinde Tayyare Cemlyeti kaea ve nave teknik teçkUâh işletmek üzere dir. hiye subeleri reUlerinin istirakile getirilecek olan Amerikali mütehasBu meyanda, 4ün, Borsaya IV bir içtima yapılacaktir. sislarla yapılmaka olan temaslar nivagon buğday gelmiştir. hayete ermiştir. Amerikali müte Diğer taraftan şehrimizdeki sl , hassıslar 1 eyl^lde şehrimizde bulu •> lolarda 6500 tonluk buğday stoku, nacaklardır. Vekâlet orta mektepler ve lise vardır. Maamafih, Ziraat Bankası Gazetemizin tavassutile toplanan lerin yeni heyeti tedrisiye ve kad buğdaylara daima müşteri çiktığııv teberrülerje Menemendf dikilecek rolannı hazırlamağa başlamıştır. dan ve kısmen de ihraeat yapiUı t inkıiâp sehidi Kubilay abidesi için Kadrolarla orta tedrisat müdiri u ğmdan mevcut stokun istihlâk mfle Yıidıztepe mevkii muvafik gör(jl • mutnisi Fuat Bey meşgul olmakta Tedavi mecburiyetinde bulunan tarmda.n fazla olmasına rağmen fl. müstür. Bu tepe her tarafa h&kim Mustafa Abdülhalik Beyin avdetlne dır. atlar ejki nisbetini muhafaza et « dir. kadar Nafıa Vekili Hilmi Beyin MaOn güne kadar bütün mektep mektedir. liye Vekâleti vekilliğine tayini ReiEsasen gecenlerde Menemene giidarelerine tebliğ edileeek olan yeni Dün Borsada buğday fiati 4.S4 aicumhur Hazretlerirım yüksek tasderek tetkikat yapan ve müsabakakadrolarda bir çok değişiklikler yakuruş idi. dikına iktiran etmiştir. da resmen kabul edilen Edirne lise> pıldığı söylenmektedir. Vaıiyet bir Tedavi mecburiyetinde bulunan si muallimlerindnı Ratip Bey de eylâlde tamamen anlaşılacaktır. GöDahiliye Vekili Beyin avdetme ka Yıldıstepe mevkiini çok bcğenmif rülen lüsum üzerine boş kadrolara dar Hariciye Vekili daktor Tevfik tktısat konfervnsma giden heyeti mğ ti. yeniden yii» kadar mualltm alınacaRüştü Beyin Dahiliye Vekâleti Ve rahhasamızla birlikte Londraya Abidenm insaarına yakında bas • ğı sSylenmektedir. Bu muallimler killiğine tayini Reisicumhur Haı olan Anadolu Ajansı mıum m lanaeaktır. Bunun için ieap «den r»tlerİnin yük**k liseler ve orta mekteplere taksim eMuvaffak Bey şekriroİM avdet «tnif. etmiştir. hanrhklar yapılıyor. dilecektir. Çeviren: ABtDlN DAVER Türk kömürü Pire Cumhuriyet bayral Eşya navlunları de niçin daha ucuz? mı hazırlıkları tesbit edildi Nakliye ücretlerinin indirilmesi düsünülüyor Muhteüf yerlerde tem» siller de verilecek trak ve komşulan dam. Evrakınun knzalamakia muahhaBurasmın harpten evvel mes'ut ye. ren herhangi bir mütalebede bulun • fu bir köy olduğunu, anlamak kabil de. mak haktnnızı kaybetmissiniz, Noktai gfldî. Köyömüzden kalan yegâne şey, nazarımı anladığmıza şüphe etmiyorum. kursunlarla delik deslk olmu» eski bir ilân levhasımn üstüne konulan şu fîç ke O halde paramı almak ümidi yok Ümeden ibaretti: öyle mi? «Burası VVestroosebekedir » Maatteessüf öyle madam. Bu giGölgeHkJeri içinde kuslarra ve »evL bi taleplere karşı tahsisatımız yoktur. ten insanlann avıltılı hayatımn giz . Eğer, size bir akil öğretmeme müsaade lendigi ye«fl koru yollannm ve çocukederseniz, Daranızı Almanlardan iste • luğnrmrzun geçtiği günesH orman ke • melisiniz. Evet, madam, bir ittida ile nartarmm yerinde simdi yeller esiyordu. tamirat komisyonuna müracaat ediniz. Buralarda çopur bir yüzü andıran de . Memur efendirun burnuna gülmemek lik defik ofanuş çirkm ve kasvetH bir İçin kendimi zor ruttum. Ben; seneler . çöl vardı. ce müddet, her gün, idam mangasmm Yol<m kenannda bir İngüiz müfre kursunlanm yemek tehlikMİni feeir . fcesi durmuş, dinleniyordu. Genç bir mi?, yüzlerce Almanm ölümüne sebe • tngiliz rabiti, adeta dinî bir bürmetle bu biyet vermis, ve casusluktan ölüme mahbarabeleri seyrettiğimi görünce, yanı . tcum olmus Marta Berlme gidecek ve ma geldi, sakm bir sesle •aktile bura . tngiliz esirlerinm firanna yardım etmek larda yafayıp yaşamadığımı sordu. için sarfettiğim paralann iadesini Al . Bu genç zabrtm kısa bir zaman son manlardan istiyeeektim ha!!!.. Me ra. benim koeam olmaaı mukadder » mur efendinin ögretti&i akla srtilmemek miş. kabil miydi? Mermırla muhaveremizt dinliyen zevcim, kolumdan çekti: Komisyon ücretlerde hayli tenzilât yaptı I Yeni Liseler îstanbulda da 4 yeni orta mektep, 2 lite açılac&k Fedakârlık ve kırtasiyecilik Evlendikten bir miiddet sonra, zev. cimle beraber t«giltereye gittim. Ko cam îngiltere Harbiye Neıaretine mü . racaat ederek, tngiliz esirlerini kaçır . mak için verdiğim paralarla casusluk ettiğim sırada tngiltere hesabma sarfettiğim diğer mebaliğin iadesini istememi töyledi. Yekunu birkaç yüx tngiliz lirasını bulan bu paralan o zaman canü gö. niildan vermiştim; fakat şimdi, iade ediiirse memnun olurdum. tngütere Harbiye Nezmretinde mü . racaat ettiğim memur efendi, beni tnem. nuniyet ve nezaketle karşıladı. Adam, beni görür görmez, öyle bir tebessüm etti ki kendimi yaramaz bir genç kız sandım. Memur efendi dirseklerini geniş masasımn üstüne koydu, ellerini kavuşturdu. Talebimi dinledikten »onra, Anlıyorum, anlıyorum, dedi, bi. raz müsaade edin, düsüneyim, baka yım? Terhis vesikalarmın hnzaladınız değil mi? Evet imzaladım ama bu kâğitlar, benim esaret maaşıma aitti. Esasen onlan imzaladığım zaman hasta idim ve bn gibi meselelerle mesgul olacak halde değildim. Nazik memur efendi, zarif bir eda ile verinden kalktı ve kapıya baktı, sanki, rlaydi bakalun, fazla gevezeUc istemez. Lutfen caddeyi tutun, demek istiyordu. Sonra tatlı bir sesle şu söı . kri soylcdi: Siıra için hiçbtrsey yapamam ma, Marta, dedi, btrak, vaıgeç! Meş. gul olacak mühim islerimiı var. Kocamm hakki vardı. Bu kadareık birsev, uŞraşmağa değmecdi. Dünya . nın bütün nezaretlerinde kırtasivecilik kirtasiyeciliktir ve bu daima beyle olacaktır. Flandrec avde* ettik. Orada hum • ntalı bir imar faaliyeti devam ediyor ve msaat süratle üerliyordu. Köyümüzde. ki eski evin enkazı üstünde, bir sene gfeçmeden yepyeni bir yuva vükseldi ve 1914 teki kadar güzel renkli ve gu zel kokulu çiçekler yenî bahçermzi sQs. ledi. Ve iyte boylece harbin senu bana saadet getirdi. Malî teçkiHt kadrosu Vapurcuların takdiri kıymeti Dretnotlara karşı sahra topları Nakili: Abidin Daver Çanakkalenin kahramanlık menkibel«rinden bahteden ve lzmirde Kösten adasından Ingiliılerin nasıl atıldıklartm föfteren yeni tefrikamız Muhtarlıkların lâövına hazırlık Yarın başlıyor Malul Gaziler gene şikâyet ediyorlar Vapurcuların bugün yapacakları içtima Üniversitede son vaziyct Hiri"^ sab'feden yfn bu^ön Universiteye gelmesi de tnıh. temeldir. Maarif Vekili doktor Re(k Galip Beybı iıtifan hakkında dün Anadolu A • janıı da şu tebiigi nesretmistir; Yalova 13 (A.A.) Maarif Vekfli doktor Retit Galip Bey bedenî yorguniuk ve »thrıî anzalar dolayısile u ıgn taman dinlenmeğe mecbur oldu. jhmdan ve dektorlann tavsiyesi d« bu yolda bulunduğımdan bahitle Vekâ' letten afftni istida etmiş ve istifasi kabul eltmmushır. Maarif Veklleti vckilKğmin Sıhhat Vekili doktor Reflk B. taraftndan îcrası Reisicumhur Hazret • lerhtm yökıek tasdikierine ikriran et • miıtir reisi profesör Tevfik 5alim Pasamn da istifa etHklertne dair çıkan sayîalar a sılsizdv. Tahir Bey ve Tevfîk Salim Pa, şa da dün faküitelere gelerek işlerile mesgul olmuslardn*. Dün ıslahat müsaviri profesör MaU öğîeHon sonra komiteve jrelerek ee'en ecnebi prefesörierin tayini meselesile mesgul olmustur. Telefon OcreHerine dair rapor Galatasaray lisesi tahkiKat evrakı Fazilet mükâfatı Oünkv içtime Oniversrt* idare heveti dîîn ö&leden sonra saat 3 te Emîn Neset ömer Beyin riyasetmde ve Hukuk fakiiltesi reisi Tahir. Edebivat fakü'tesi reisi Koorülüzade Mchmet Fuat, Fen fakültesi reisi Kerim Bev'erle Tıp fakültesi reisi Tev. fik Salim Pasamn istirakile topianmi* ve faküHelerin nakil islerine dair bazi hususat hakkında görüsmüsierdir. Heyet nakil islcrîne dair kat'î karanm bugiin vererek bîr proffram hafirh» yacaktır, Tıo fakült«>sinin nakli »imdütk en mühim bir mesele addedilmektedir Çiînkiî nak»! esnasmda kmlması muh» tetnel bircok malıeme ve eşya, l|bor«, hrvar alât ve edevah vardnr. 1 Rum PatrikhanesiİB Evkaf ihtilâlı halledildi Oç aylıklar vıriliyor Uç muallime 1021 lira tevzi edileeek ıdls Talebe birliğinin tenezzühö Rfşit 6alip Beyin beyanatı tıUnbul 13 (A.A.) Sabık Ma. arif VckiK Dr. Retit Galip Bey Ana * delu Ajansma şu beyanatı gönder • miştir: « . tki haftadır devam eden raSat•tıhgimın ucunca bir dinienme ile ivileMbilecoÂimi doktorlar söyledıler. Bu «ebeple Maarif Vekflligmden affimî Başvefcii Pasa Hazretlerinden rica ei tim. Kabul buyurduiar. Maarif iıleri Sih hat Vekili Dr. Refik Beyefendi tara fmdan ifa ediiecektir. tik tedrisat, orla tedrisat, meslekî tedrisat, halk ter . bfyesf, mkılâp terbiyeai, köycülük, gu*el san'atlar, muzeler, kütÜDaneler. Ankara Millî Akademisi. millî kütüpanesi, mîllî mBzesi tstanbui Üniversîtesi gi . bî sahaiarda başlanılan ıslah ve icra islermm Cumhuriyetin en kıymetli fdare erkanmdan olan doktor Refik Bevefendmin mesaileriie en güzel ve en iyi mW«af neKeelerine ereceğine kat't »uret te cmmrm.» Tayyare bayramı BoılhnsarOardla Islahat hazırlığı KOIIiyetli bu^day geliyor Yeni profeaörler Evvelki gün seKrimize gelen yenî Ü. niversîte profesBrlüklerine namzet prifesör Richard Connırt ve Jaimı's Frank perşembe günü gelen profesör Tan . höyrerle birlikte beraberierrnde pro fe«8r Mals ta e!du£u halde tstanbuldak! bazi yerler! gezmislerdir. Profp^örler ö. nümüzdeki hafta içinde veni Ünîver site teskHâh hakkında tetkikatta bulu , nacaklardtr. Kubüây abidesinin yeri taayyön ediyor Orta mektep ve liseler kadroları hazırlanıyor Maliye ve Dahiliye Vekâletleri Vekillikleri Neçet örner ve Fttat Beyler istifalarını geri aldılar Iki f(ün evvel istifa eden Universite Emim' Doktor Neşet ömer ve Edebiyat Wtfiltoa reisi Köprülfoade Mehmet Fu. at Beyler âvm Yalovadan tstanbula av. det etmiş'.erdir. Neşet ömer ve Fuat B«y!er utifalannı geri almıslar ve dün SSfcd sonra ÜniveKİtodeki itlerihm felmişJerdir. Evvelki gün Hıjkuk a rein Takir Beyle Jıp Galalasaray Konya idman yurdunu yendt Galatasaray B takımının Konya. da Idman Yurdu ile yaptıgi birinei maçın, hakemin defiştirilmek Sstenılmeti üzerine ! 2 Galatasaraym lehinde iken yarım kaldığım yar mıshk. Bu iki takım tekrar karsi lasmışlar, bu defa da Gal«ta»«ray. hlar 4 • 5 galip gelmişlerdir. Muvaffak Bey avdet etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog