Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Askerî Tekaüt şubesinde işleri bitenler Yeni listeler bugün 6 incı sahifededir Onuncu sene: No. 3330 umhuri Vatandaş! Yerli Mallar sergisini git, gör de Törkün zekâ ve azmile göğsün kabarstn! İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet, Istanbul Posta kutusu Istanbul, NO. 246 Telefon Başmuiıarrlr 22366, Tahrir müdürü: 23236, Idare müdunı 22365, Matbaa: 20472 Pazartesi 14 Agustos 933 Maarif Vekili Istifa Ettİ Reşit Galip Beyin istifası kabul olundu, Maarif işlerine vekâleten Sıhhiye Vekili Refik Bey bakacaktır Faydalı bir Müessese: İhracat Ofisi emleketimizde, 1930 sene . sindenberi bir thracat Ofisi vardtr. Kısa bir zamanda bas. ta, çalışkan müdürü Cemal Bey ol . duğu halde kıymetli anasırın gayretleri sayesinde çok büyiik işler görmüş, memleketin ticarî ve iktısadî hayatını aydınlatacak derecede kıymetli ve zengin malumat toplamıştır. Iktısat Vekili Celâl Beyefendinin th. racat Ofisine büyük bir ehemmiyet verdikleri su sıralarda Ofisin ne yap tığıru kısaca gözden geçirmeği ve tnem. lekete ilerde daha büyük hizmetler ifa edecek bir kudrette olan bu müesse . te hakkında düşündüklerimizi hulâsa etmeği faydalı buluyoruz. Ecnebi memleketlerdeki ihracat o • fisleri kendi memleketlerinin ihracat işlerinde daima bir rehber, tabir caizse, bir keşif kolu hizmetini ifa etmek tedirler. Bu teşekküller memleketin bütün teskilâtı iktısadiyesile muntazaman hali temasta bulunmakta ve ihracata miite. »1lik bilcümle malumatı günü giinüne tophyarak o malumat üzerinde memleketin ihracat ticaretinin ana hatlarmı çizmekte ve bu hususta hariçten vuku bulan müracaatlere vaktü zamanile ce. vap vermektedirler. Fakat, ihracat o . fislerinin bundan daha mühim olan bir Vazifesi vardır ki; o da, devletin ha • ricî teckilâtı kanallarile bütün dönya lım, bilhasse n^hreç memleketlerm, ik. tısadî variyetlerini ve bu vaziyetlerde busule gelen tahavvülât ve tebeddülâtı lakip ederek alâkadarlan vaktinde keyfiyetten haberdar etmek ve memleketin ihracatmı çoğaltmağa çalışmaktır. thracat o fisleri dosyalaruun mühim bir kısmını da mabreç memleketlerde. ki alıcılarla memleketimizdeki ihracat . çılann isim ve adreslerini gösteren cetveller teşkil eder. Bu cetveller daima kontrol ahında bulundurulur. Ahval ve vaziyeti bozulan firmalar hakkında vaktinde dosyalanna mesruhat verilir. Bu istihbarat işi görüldüğü kadar ba sit değildir. Tekemmül etmiş •hracat o. fislerinin yerli satıcılarla ecnebi ahcıları ternasa getirmekte pek büyük rol . leri vardır. thracat ofisleri millî ihracat maddele. ri hakkında esaslı malumata sahip te şekküllerdir. Herhangi bir ihraç mad deai hakkında istenilen malumatı en seri ve kolay bir tarzda bu ofislerden te . darik etmek mümkündür. Bizim thracat Ofisimiz de hemiz pek genç denecek kadar yeni bir teşekkül olmakla beraber ihcarat ticaretimizin bütün bu ihtiyaçlannı tatmin edecek bir kudret ve kabiliyettedir. Türk mahsulâ*ının sürüldüğü her memlekette, tnütevazı teşkilâtı içinde, çok iyi çahşmakta olan thracat Ofısimizle bihak . kın if+ihar edebiliriz. Ofis, ihracat ticaretimizin daha mütekâmil esaslar dahilinde tedviri içm mütemadiyen çalışan bir müessesemizdir. Kıymetli îktısat Vekilimiz bu mü. esseseyi memleketin ihtiyaçlanna daha iyi cevap verecek bir şekle koymak ka. rarındadır. Eylulde tstanbuldan Ankaraya nak. ledilece&i sövlenen Ofisin buradan t a mamen kaldınlması mevzuubahs de • ğıldir. Bilâkis, Istanbul ve Izmir gibi memleketimizin ihracat ticaretinin yüz. de 80 ini ihtiva eden limanlarda daha geniş kadrolu teşkilat vücude getirilmesi İktısai Vekilinm başlıca düşüncelerm • den bJridir. Merkezde yapdacak olan teskilât, thraç iskelelerindeki ofis teşkilâtınm daha faydalı, daha verimli bir aekilde çahşmasını temine matul ola « bilir. Çünkü, memleketin ihracai,, Hca reti, Ofis gibi bir müessesenm daimî surette, Istanbul ve İzmir gibi büyük li . manlanmızdaki tüccarla irtibat halmde bulunmasını âmirdir. Ticarî ve amelî zihniyetle çalışan Ofis, ticaret mahafili ile sıkı bir surette temas etmedigi tak dirde maksadı tesekkülü kaybolur. Bu hibarla İktısat Vekâletinin lstan. buldaki Ofisi merkeze nakletmesi varit değildir. Bilâkis Istanbuldaki teskilâtın daha ziyade tevsiine intizar etmek lâ . zım gelir. Esasen tzmirde de bir Ha • ricî Ticaret Ofisi tesisine karar veril mtş olması, b« mütaleamızm isabetini teyk eder. ABtDİN DAVER Üniversitede son vaziyet Neş et Omer ve Fuat B. ler istifalarını geri aldılar Idare heyeti dün toplanarak teskilât etrafındaki mutat mesaisine devam etti İki Vekil tetkikat ile meşgul... Inhisarlar Vekili dün Tekirdağa gitti Başvekilimizin Sofga seyahati Ismet Pş. nın 20 eylulde ıgıaeceği teeyyüt ediyor t • • • " " • Romanya Hariciye Nazırının Sofya seyahati Ankara ziyaretine ait görüşmeler neticesinde belli olacak Sofya 14 (A.A.) Innet Paşa, Tevfik Rüştü Bey ile beraber eylu • lün 20 veya 22 sinde buraya gele cektir. (Anadolu Ajannmn notu) Alâhadar makamlar nezdinde yaptığt • mtz tahkikat neticetinde bu haber teeyyüt etmektedir. Ziraaf Vekaı Muhlis Bey Inhtsartar AH Rana Bey Romanya Harieiye Nazırının syahatleri Bükreş 13 (A.A.) Havas Ajansı bildiriyor: Ecnebi memleketlerde bulunmakta olan M. M. Tituleskonun Ankaraya ghmeden evvel Sofyaya gitmesi resmen kararlastırılmış değildir. M. Tituleskonun Sofyaya gidîp gitmjyeceği ağlebi ihtimal, muma . ileyhin Ankarada yapacagı konuş • Sabık Maarif Vekili Dr. Reşit Goiip Bey Maarif Vekili Dr. Reşit Galîp B., Vekâletten istifastnı Başvekfl tsmet Paşaya takdim etmiş, bu istifa kabul olunmustur. Istifaya sebep Reşit Galip Beyin bedenî yorgunluk ve sıhhî arıznlar dolayısile uzun zaman dinlenmeğ* mecbur olması ve dokorlann da kendilerine bu yolda kat'î tavsiyelerde bu. lunmasıdır. Resit GaJip Beyin istifası üzerîne, Maarif Vekili vekilliğinin Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey tarafından icrasi dün Reisicumhur Hazretlerinin tasdiklerine iktiran etmistir. Doktor Refik Bey dün öğleden sonra Yalovaya gelmiş, Reisicumhur Haz Maarif Vekâleti Vekili Dr. Refik Bey retleri tarafından kabul buyurulmus, müteakıben Bayvekil tsmet Pasayı riaırelerinde ziyaretle uzun müddet RÖ • rüsmüstür. Maarif Vekili vekilliğini de. ruhde etmiş olan doktor Refik Bey, dün aksam 17,50 vapurile Yalovadan Istanbula gelmiştir. Ayni vapurla Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretlerile Dahiliye Vekiıi Şiikrü Kaya, Müdafaai Milliye Vekili Zekâi, Halk Fırkası Umumî Kâtibi Recep ve Afyon meb'usu AIi Beyler <fe Istanbula gelmişlerdir. Sıhhiye Vekili Refik Bey bugün vazifesine bflfiil baslıyacaktır. Refik Be Gümriik ve Inhisarlar Vekili Ali Rana Bey evvelki gün Ankareudan şehrimize gelmiş ve tnhisar idare • •fnde bir müddet meşgul olduktan sonra Tekirdağına gitmiştir. Rana Beye bu seyahatinde tnhi • sarlar idaresi tımum müdür mua • vinlerinden Münir Hüsrev Bey de refakat etmektedir. tnhisarlar Ve kili, Tekirdağındaki şarap fabrika sını gezecek, Rumeli tarafımn yeni tizüm mahsulü etrafında da tetki • katta bulunacaktır. tnhisar idaresi Mmbadi 5 inci aahifede Başvekmmtz îtmet Paşa malar etrafında hükum«^'!er arasında, cereyan etmekte olan mükâlemelerin neticetine bağlıdırlar. Türkün dili kendine yetişir Bir Italyan gazetesinin şayanı dikkat bir makalesi Milâno «Hususî» ttalyanın en büyük gazetelerinden biri olan «Fa şul Rejimi» gazetesi, son nüshalarmın birinde Türk Dili Tetkik Cemiyetinin faalıyeti ve Gaıi Hazretlerinin dil i . f » e verdiği ehenuniyeti mevzuu bah. se^erek şayanı dikkat bir makale neş • retmiştir. ttalyan gazetesi, Dil Cemiyetinm son çalısma vaziyetini ve kelime derleme iistelerinin nihayete erdiğini, Lİ<nıIe teşkili anketine başlandığını haber verdikten sonra «bunlar, bize ne rfade eder?» sualile diyor ki: « Avrupak okuyucu iyi bilir ki, TürMeri ve Türkiyeyi kurtaran, kur duğu yeni Türk Cumhuriyetinin Reisi bulunan bir Mustafa Kemal vardır. Bir. kaç sene evvel yaptığı harf inkılâbınm Mabadi 5 incı sah fede M. Posse Londradaki sözlerini geri alıyor! Alman Iktısat Nezareti müsteşarının sanayiimiz hakkında şayanı dikkat beyanatı Berlin 13 (A.A.) VVolff Ajan • sından: Türk . Alman iktısat muka • velesinden bahseden Alman iktısat ne. zareti müsaviri M. Posse, gazetecilere verdiği bevanatta her iki devlet için memnuniyet verici olan bu anlaşmayı alkışlamak lâzım geldiğini bildirmiştir. Londra iktısat konferansında has saten ziraî olan memleketlerin muba . lâğalı bir sekilde sınailesmek isteme leri ile sanayi memleketlerinin, iktısadî kabiliyetleri aleyhme ziraat sistemle rmi mkisaf ettirmege çalışmalanm bir hata olarak telâkki ettigini hatırlatan M. Posse bu sözlerine karşı bilhassm Türk mehafilinde gösterilen muhale . fetin bir suitefehhümden doğduğunu bildirmiştir. M. Posseye göre bu sözler Türk Bttısadıyatını kasdetmiyordu, sadece umumî bir mahiyette idi. M. Posse, Türkiyeninki gibi ziraî sk. temi olan bir memleketin, kendi top • rak mahsulüne uygun bir sanayi yaratraasmn, iktısadî noktai nazardan, pek tabiî ve dogru olduğunu ilâve etmistir. Londradaki beyanatmm maksadı sa. decr akla uygun bir iş bölümü yapılmasmı mudafaa etmekti. Mabadi 2 inci aahifede Iki deniz faciası... Bir kotra devrildi, iki kişi boğuldu. Sarhoş bir ca vcı da Kadıköy vapurundan denize düşerek öldü "Cumhuriyet,, yarışları Kayit müddeti 20 ağustosta bitiyor Yeni Tefrikalarımız Tefrncalanmızm ikisi bitmek üzeredir. Onlann yerine üç yeni tefn'kamız yakında baslıyacaktır. Hadiselerden birinin geç"diği kadıkoy vaparlarından birt Evvelki aksam iki deniz kazası olmuştur1 Sehzadebasında tuhafiyecî Mehmet Fehmi Efendi, arkadaşları Aksarayh Necdet, Zeki, kumüsyoncu Ali ve tuhafîyeci Nobar Efendi lerfel»îIi|it& beş tonluk" beyaz bir kotra ile Marmarada tenezzühe Beş genç Büyükada civannda dolaşmakta iken riizgâr şîddetlenmiş, vaziyet tehlikeli görülerek sahile yanaşmak için çahşılmıştır. Çok müşkülâtla kotranın çıması iskeleye bağlanmıs ise de riizgârın çok şid detli olmasmdan çıma parçalanmış ve kotra alabura olmuştur. Denize düşenlerden Zeki, NecSet vfc Fehmi Efendiler imdatlanna yetişen sandalcılar tarafından kurta • nhnış, diğer iki genç, Nobar ve Ali dalgalara karışmıştır. Zabıta, kurtulan gençlerin müracaatleri üzerine meseleye vaziyet etmiş, fakat de • nizde yapılan bütün araştırmalar bofa gitrniş, dalgalar arasında kaybolan Nobar ve Ali bulunamamif • tır. Her ihtimale karşı, taharriyat, Büyükada civanndaki Hayırsızadaya da teşmil edilmnvise dvhiçbir cesede tesadüf edil«nejniştir. Tahkfkata devanft"«!dilmekted*r. • r? "^ 2 Kadıköyünden saat 20,46 cla Köprüye hareket edetı Moda vapu. ru yolcularından çaycı İranlı Rıza Efendi, vapur Sarayburnu açıklarından geçmekte iken, sarhoşluk yü zünden denize düamüstür. Bazı yolcuların feryatlan üzerine vapur durdurulmuş, Liman Şirketi motörünün de yardımile Rıza Efendi araşiırılmış, ancak yirmi dakika sonra zavallı çaycının cesedi bulu • nabilmiftir. Çaycının »on zamanlarda dijkkânın) kapattığı ve kendisini içkîye verdiği, bu kazanm. ic^' 'rile muvazenesini kaybetmesinden ileri geldiği anlaşılmıstır. Dritnotlara karşı sahra topları... Yazan: Abidin Daver Gazetemizin eski senelerde tertip ettiği ySzme yanşlanna dair bir intibt Bu senenin en büyük bir spor hâdises olacak mukavemet yüzme yanşlanmı zm yapılmasına on bir gün kabnısttr Büyük müsabaka 25 ağustos cuma günü yapılacaktır. Müsabıklar, Moda va pur iskelesinden denize girerek Suı adiye plâjına çıkacaklardır. Bu mesa fe tahminen 5500 metre kadardır ve simdiye kadar yapılan mukavemet yarıslannm en uzunudur. Şehrimizin maruf mukavemet yüzücüleri bu safaa üzerinde ciddî bir itntihan geçirecek ve yeni bir rekor tesis edeceklerdir. Hanımlar arasındaki müsabaka da 27 ağustos pazar günü Suadiye plâjın . da yapılacaktır. Hanımlann müsabakası 1500 metrelik bir mesafe dahiKnde yapılacaktır. Bu müsabakalarda derece alan mü . sabydara kupalar, madalyder ve şehadetnameler verilecegi gibi, müsabaka . dan sonra Suadiye plâhnda şereflerine bir de çay ziyafeti keşide edflecektir. «Cumhuriyet yüzme yarışları» mn büyük bir intizam tahtında yaptlması ve herhangi bö* karışıklığa meydan verilmemesi için çok ciddî tedabir alm . rruştır. Müsabıklar, müteaddit sandal • lar, ve motörlerle takip edilecek, yol da bütün ihtiyaçlan temm edilecektir. Müsabakalara girmek için kayit muddeti 20 ağustos aksamı bitecektir. Bu tarihten sonra vaki olacak muracaatler kabul edümiyecektir. Müsabakaya kay. dedilmek için mektupla veya telefonla müraceat etmek te kâfidir. Aşkın kudreti Morit Dekobradan naklen Dersime dair eski hatıralar fazan: Sadi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog