Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

8 'Vamhurivet' 13 Ağustos Î933 Memur aranıyor Doktor Başvekâleti Âlı İktısat Meclisi Umumî Kâtipliğinden: ÂİT Ikfasat Meclisi Umumî Kâtipliği kalemine ayda yüz lira ücretle K5T memur alınacaktır. Bu memurun türkçe ve fransızca yazı yazmağa cnuktedir olması şarttır. tstiyenlerin Umumî Kâtipliğe müracaatleri. . «3987» MEHMET ALi Bevliye mütehassısı |KoprubaşındaEmınönü han(5965)| Dr. İHSAN SAMÎ <«•• BAKTERIYOLOJILABORATUVARI Umumî kan tahhlâtı, frengi nokta nazarından (Wasserman ve Kahn tea müllerl) kan küreyvatı sayüması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisl, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mlkroskopi, hususî a§ılar Istihzarı. Kanda ure. şeker, Klorur, Kollesterin miktarlannın tayinl Divanyolu No 189 Tel 209S S9S Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlü&ünden: Idare ihtiyacı için tnubaya&sı muktazi 9000 kilo 1 m/m levha tutya fie 500 kilo kurşun kaph bakır tel alenî suretle münakasaya konulmuştur. Mezkur ntalzemenin 23 ağustos 933 tarihine musadif çar • |amba günü saat 14 te münakasası icra edileceğinden taliplerin bu baptaki şartname ve nümuneyi görmek için her gün münakasaya iştirak için de yevmi mezkurda »aat 14 te Yenipostanede Mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3652) POMOT Fuat Paşa Operatör ve kadın hastalıklan mütehassısı Cumadan maada her^un Salı gunu muhtacını tneccanen tedavı eder Bejiktaş Iraravav \otu Sure\va apartimani 11 1 Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat Enstitüsıinün lüzumu olup yaptınlacak 6 adet ldimes Ue ambar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruatı kapalı zarf usulile Ve 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bu işe ait münakasa Şartnamesi, mukavelename, umumî ve hususî şartname beş lira beael mukabilinde Ziraat Vekâletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü büro •undan alınacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile müessesece tanînmîş olduğu ve yaptıkları inşaata ait ve asgarî •ekiz bin lira kıymetmde bir binayı ikmal ettiğini Ticaret Odasında insaat müteahhidi olduğunu mübeyyin vesaiki komisyona göstermeğe mecburdurlar. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 nisbetmde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 29 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Vekâlet tnçaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3895) K'raliK depo veya fabrika Galatada Karaoğlan sokağında 22 numarada, tramvay hattından 25 metre mesafede fabrika veya depo olarak kullanılmağa müsait kârgir bir bina kirahktır. Eb'adı 10X10 metre yani 100 metre murabbaıdır. 2 sokak üzerinde methali vardır. Telefonla 20304 'e müracaat. tstanbul 2 inci iflâs memurluğun dan: Beyoğlunda oturraakta ve Tepebası 103 numarada halıcı ve antikacılıkla meşgul bulunmakta olan S. Havim £ • fendi iflâsı 25/7/933 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğundan: 1 Müflisten alacağı olanlann ve istihkak iddiasında bulunanlann alacaklarmı ve istihkaklannı ilândan bir ay içinde 2 inci iflâs dairesine gelerek kaydettirmeleri ve delillerini (senet ve defter hulâsalan ve saire) asıl veya mufaddak suretlerini tevdi eylemele • rı. 2 Hilâfına hareket cezaî mes'uliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlulannın ayni müddet içinde ken • dilerini ve borclannı bildirmeleri, 3 Müflisin mallannı her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranlann o mal. lar üzerindeki haklan mahfuz kalmak sartile bunlan ayni müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî mes'uliyete uğnyacaklan ve ruçhan haklanndan mahrum kalacaklan. 4 21/8/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te alacakiılann ilk içtimaa gtimeleri ve miıflis Ue miışterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve hor.. cunu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmağa haklan olduğu ilân olurur. (6343> Fatih icrasından : Bir deyrnden dolayi tahtı hacze a • lınan 41 çeki meseodunu Kızıltoprakta Ihlamurda 65 numaralı Ali Avni E fendinin deposunda bilmüzayede 17/ 8/933 persembe günü saat 11 de satılacağından taliplerin mahalli mez . kurda memuruna müracaatleri ilân olunur. (6325) Haberiniz var mı? ^ " ^ \ ASRî MOBîLYA MEŞHERi Bütün malları üzerinde azamî tenzilât yapmıştır. Fırsattan istifade ediniz, tstanbul Rızapasa yokuşu 66 numaralı Asri Mobilya Mesheri. Ahmet Fevzi. Telefon 23407 (5939) Liseler Alım Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut mekteplerin kayuı ve hayvan yemleri, gaz, benzin, vakum ve raazot yağlarile Çamlıca Kız orta mektebinin sebze ve şekerleri ve Kandilli Kız lisesinin ekmek ve sütü. 6/9/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edil • mek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve ekmek kırıntılarile yemek artıkları gene tarihi mezkurda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. * * (3731) İstanbul Erkek Lisesinden: 1 Bu sene mekteplerde eylulün on birinde tedrisata baslana • caktır. 2 Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlan eylulün birinde basla • yacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. 3 Eski talebenin kayit ve tecdidi muamelesi ağustosun on be • şinde başlıyacak ve yirmisinde nihayet bulacaktır. Bu zamana kadar kaydmı yenilemiyen talebenin yerine yeniden talebe alınacağından sonraki müracaatleri dinlenmiyecektir. 4 Ağustosun yirmisinden yirmi beşine kadar Ieylî talebe kaydi yapılacak ve yirmisinden sonra mümkün olduğu kadar nehari talebe kaydedilecektir. 5 tstanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya bilvasî* ta kayitlerini yeniletmelidirler. Tedrisata baslanmadan evvel mek tepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyacağından talebe vaziyetlerinin buna göre tanzimi lâzimdır. (3865) ( '*• Cildiye ve zuhreviye mutehassısı " ^ ^ or. BAHAÜiN ŞEVKi 1 Bâbialı caddesi Meserret Otelı karfi I sında Na 125. Sabahtan «kşama ktdarl | Fıkarayı paztıtesi fünleri meccanen w (6043) Doktor Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Tecrübe için 'doktorlara bedava olarak tevzi edilmekte olan tıbbî müstahzarat nümunelerinin kutu, sişe ve sair ambalâjları üzerindeki •tiketlerin yeşil renkte olması ve bu etiketlerde Türkçe « Bedava Sağıtılır, Doktorlara nümunedir » kaydının matbu olarak yazılı buhınması lâzimdır. 1 tesrinisani 933 tarihinden itibaren yukandaki tertlara uygun ölmıyarak Gümrük ve Posta idarelerine gelecek olan nümunelerin hhallerine müsaade edilmiyeceği ilân olunur. (3958) [ ARA Nışanyan j Hastalannı herfön akşama kadar BeI yogla Tokatbyan oteli yanında Mek. I tep sokak 35 No. k rauayenehane I sinde tedavi eder. Tel: 40843 J (6025) FLORENCE Tetebbu ve mütalea memleketi (Jlnmn içtünjüye r t »iya»iy* için Ankara Beiediyesinden: Seldzinci kilometrede Belediyeye ait kereste ve marangoz fabrikalarında bulunan makine vesaire 29 ağustos 933 salı günü saat on buçukta Belediye Encümeninde pazarhkla satılacağından taliplerin müracaatleri. (3732) . Hava Makinist Mektebi Müdiriyetinden: 1 Hava Makinist mektebinin kayit ve kabul müddeti 15 ağustos 933 günü aksamı bitiyor. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmiyecektir. 2 Müsabakasız kayitleri yapılan orta mektep mezunlarinîn mektebe ne vakit iltihak edecekleri ayrıca mektepten bildirilecektir. 3 Müsabaka imtihanlanna istirak' etmek üzere mektepçe kayitleri yapılan efendilerin imtihanlan 20 ağustos 933 pazar günü yapılacağından mezkur günde mektepte saat 9,30 da bulunmalan icap eder, bulunmıyanların haklarını kaybedecekleri ilân ilân olu" ' (3931) Yüksek lnstİtüt Royale "CESARE ALFfERI „ *" D'plomatik ve kontolothık meslek' 4 kerile müatemlike ve devlet memariyetne izhar knrlan. Kayit muamelâtat 1 Ulumu içtimaîye ve «Tyaslye doktorau için 4 senelik korlar. 2 Polrtik enternasyonal tahsille' ri ikmal ve bunlar içra nihai diploma ternin eden teneKk lcurlar. Bu «sstitiiye dahü olmak için ekem diplomalan olan ecnebi gençler de kabul edüebairler. Tafsilât için müracaat mahaflerf: Secretamt, Via Laura 48 Florence (İtalie) veya ^^ Edücati&n Bureao, Vk Vecchieti 6 Florence (ttalie). Çamlıca Kız Ortamektebi müdürlüğünden: Ucretli Ieylî ve nehari talebe kaydlne ağustosun yirmisinden otuz birine, ikmal imtihanlanna da eylulün ikisinden onnna kadar devam olunacaktır. (3974) ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şİrketİnden Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihînden itibaren bin kilodan az o.mamak uzere her ısteyene satılmaktadır. Fitalanmız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda ECNEBtLER İÇİN KURLAR: (Kış, ilkbahar ve yaz lrarlan) OnKersite Royalede edebfjrat, tarifi, san'at, oymacılık ve heykeltraşlık, nakış ve RHiaiki kurlan. Florence liraat enstitöleri, husıut ena. thüler, talebe evleri ve daha möhhn «fmi*hmg tchoolı» bakkmda malâmat afanak için mnracaat mabalfi: Rristal Toz Şekerin Rilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkta Küp Şekerin Riloso 3 9 , 5 0 Anca.k, e n . « * b . e * v a S ° n S e k e 5 ' h"*<* alanlara vagon başma beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yaP1lacak sıpanşler bedehn yuzde yırmısı peşin ve üst taraf. hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan .hbaren buhın masraflar ve mes ul.yet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafmdan müşteri hesabma sîgorta etlirilir Spans bedehnm tamam.m gönderenler için sigorta ihhyarî olduğu gibi en az beş vagon spariş ederek bedelinin tamamım peşın odeyenler va?on başına beş lira tenzilâttan isHfade ederler. «uıuunuu «EDUCAT1ON Via Vecchieti 6. BUREAU» Forence. (6215) Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470. Dakik or. Ziya (5717) Sahip ve Bafmuharrtri Yunus Nadi Vmymi nejrtyott idarc eden Ta« ifiefl müdürü: Abidtn Davet ^~~ M Neşriyat TflrS Memedeki çocuklara gida
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog