Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

13 Agustos 1933 ^Cumfmnyel 'Saltanahmet snlh birinci hukuk mah. bemesinden: Muammer Salih Bey ile Saniye ve Resmiye ve Emine ve Afife ve Mihrida Ayşe ve Nimet Hanımlar ve Rifat ve Sami ve Hilmi ve ömer Sezai Beylerin şayian ve müştereken mutasarrrf olduklan Yemişte Zindankapı ci • varrada Ahiçelebi mahallesinde Çar dakyağ iskelesmde deniz kenarmda 4 9 nnmaralı ve üstünde iki kat ve birinci katta büyük bir sofa ve ikinei katta a. fak bir sofa ve iki oda ve bir halâyi havi bir mağazamn izalei suyuu zımnmda füruhtu takarriir ederek miizayedeye vazedflmiştir. Heyeti umumiyesinin kıymeti muhanunenesi 7890 liradır. Bi • rmci açık arttınnan 19/9/933 tarihine musadif salı günü saat on beste icra olunacaktir. Kıymeti muhanunenesi . nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak • dirde ihalei kat'iyesi yapılacaktur. Bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü bâki kalmak üzere on beş gün ile temdit edilerek ikinei açık arttırma> sı 10/10/933 tarihine musadif salı günü on beste icra olunacaktır. tpo • tek sahibi alacaklılarla diğer alacaklı . larm gayrimenkul üzermdeki haklanm hususile masraf ve faize dair olan iddialartm evrakı miisbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzimdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedellerinin p a y lasmasmdan hariç kalacaklardır. Şartname isbu ilân tarihînden itibaren mahkeme salonona talik kılınmıştır. Ta . Hp olanlann kıymeti muhammenesinin ynzde yedi buçuğu nisbetmde pey akçesini hamilen yevm ve saati mezkurda SuHanahmet sulh birinci hukuk mahkemesme 933/24 numara ile mürâcaatleri ilân olunur. (6330) Ziraat ve Baytar Faktiitelerile Yüksek Orman Mektebi Kayit ve kabul şartlan 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Zirâât ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe ahnacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Istanbul Nafıa Başmühendisliğinden: Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy • Köpriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mfihürdar zade han Telefon : 22740 Kabul şartları şunlardır: î Tflrkîye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 3 Yaşı 17 den asağı oimamak. 4 B u mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve hâsfahklardan »alim olmak, «tam tesekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur 5 Tahsil leylî ve meccahî olduğundan staj veya tahsil devresihin ortasında «arız olacak mazeretler dolayısile tahsillerine devam etmek imkânını kaybetmif olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyâr heyetinden veya pplis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektiı. 7 Taliplerin miktan kadroyu tecavüz edince sehVdetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla • caktn*. 8 Zirâât Fakültesine glrecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira üçret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkif at yapılmaz. Bu şartlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki şartlan gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek do|ruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektorlüğüne müracaat etmeleri. îstanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Bekjörlüklerine d*hi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istîyenlere " mürâcaatleri takdirin'de Prospektuslar gönderilir. ' (3024) Liseler Alım Satım Komisyonundan: tstanbul Erkek lisesinin yeni nakledildiği Düvunu Umumiye binasında yapılacak tamirat, tadil ve inşa işleri 29/8/933 tarihine musadif salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile miinakasaya konulmustur. Taliplerin keşif ve şartnamelerini görmek üzere mezkur mektepteki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muyakkate makbuzlarile komisyonunraza1 mürâcaatleri. (3863) 1 lstânbul Vilâyeti dahilinde Topkapi Silivri, Edirnekapı Dağyenice, Edirnekapı Yedikule «sur harici», Bakırköy Incirli, Yeşilköy lltisak, tstinye Büyükdere, Paşabahçe Çubuklu, Maltepe • Kartal, Usküdar Teke, Yalova Karamürsel ve Yalova • Bursa yollannın şartnamelerde muharrer şerait dairesinde asfaltlı kaplama ve sathî asfalt ve makadam şose olarak üç sene zarfında inşa ve tamirleri ve 937 senesi iptidasmdan 941 senesi nihayetine değin tamiratı mütemadiyeleri 24 temmuz 933 tarihinden 11 teşrinievvel 933 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. 2 Zarflar 11 teşrinievvel 933 tarihine musadif çarsmaba günü saat 15 te Istanbul Vilâyeti Daimî Encümenince açılacağmdan talip* lerin bu işe ait şartnamelere göre imlâ edecekleri silsilei fiat teklifnameleri ile tevdi etmeleri icap eden vesaiki makbuz mukabilinde mezkur saatten evvel Daimî Encümen riyasetine vermeleri. 3 Talipler bu husustaki şartnameleri yirmi beş lira mukabilinde tstanbul Nafıa Başmühendisliğinden tedarik edebilirler. 4 Umum inşaat keşif bedeli 1.879.880,15 lira ve umum mütemadi tamirat keşif bedeli 553.762,5 liradır. , 5 Münakasaya iştirak şartlarınm hülâsasî: l|f A Talibin münakasa kaimesindeki şerait dairesinde ölarat yüzde yedi buçuk nişbetinde olan. 182.523,15 liralık teminat göstermesi B Talibin bir mukavele ile lâakal üç yüz elli bin liralık yol inşaatı taahhüt ve bunu hüsnü suretle ikmal etmiş olması. C Talibin asfaltlı şoseler inşaatında ihtisas sahibi olmasî veya ihtîsası Nafıa Vekâletince musaddak bir mühendis veya bir mües sese ile teşriki mesai edeçeğine dair Noterden musaddak taahhütname vermesi. D Türkiye Cumhuriyeti Ticaret veya Sanayi Odalarîna mukayyet olduklanna dair 933 senesine ait vesika ile isbat etmesi. E Teklifat şirket veya müessese namına vekili tarafından tevdi Yedinci icra memurluğundan: edilir ise vekâletnamenin aslım veya noterden musaddak suretini Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu. tevdi etmesî karrer bir adet telefunken makine, bir F Talip 350,000 liralık inşaat taahhüdünü tstanbul Vilâyetin para kasan ve saîre Fatihte Kıztasında den gayri vilâyetlerde yapmış ise buna ait vesikayı Nafıa Vekâleti Darülfümmlular Yurdu bmannda 14/ Yollar Umum Müdürlüğüne tasdik ettirmiş olması. 8/933 paıartesi günü saat 10,30 dan î. 1 Taliplerin B, C, F de yazılı şeraiti haiz olduklarîni Istanbul tibaren birinci açık arttırma ile satılaNafıa Başmühendisliğinden verilmiş vesika ile isbat etmesi ve bu vesika için Bafmühendisliğe en az on gün evvel müracaat etmesi. cağından talip olanlarm muayyen gün (3524) ve saatte hazır bulunacak memuruna mürâcaatleri ilân olunur. (6315) Zayi 1096 sicQ numaralı şoför ehliyetnamemi kaybettim. Yetıisi alınacağından hiikraü yoktur. Kenan (6317) Zayi Sandalcılık ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağundan es • kisinm hükmü yoktur. Recep oğlu Hüseyin (6340) \SKENDER1YE POSTASI ANKARA 15 ağustoa 933 salı günü saat 11 de Galata nhtımından izmir Pire iskenderiye'ye kalkar. (4044) SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI KARADENİZ Postası SADIKZADE Vapuru 14 ağustos pazartesl gflnfl saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize litnanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalıga müracaat. Telefon: 22134. (6301) MUSTAFA CEMAL VAPURLARI BURSA vapuru 13 Agustos İZMİR E * Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: r P JTt Za J\. A 7 A 17 günü Galata nhtımından saat fdaremiz müstahdemini için 200 ilâ 240 adet kamsele mubayaa edilecektir. Kumaşı yerli olmak şartile yüksek evsafı haiz kamseleyi imal edebilecek müessese veya fabrika sahiplerinin idaremizde mevcut resim dairesinde nümunesini ihzar etmek üzere yerli kumP.nümunelerinin 20 ağustos 933 tarihine kadar Tahlisiye Umum Müdürlüğüne ibraz etmeleri ll&n olunur. (3926) de dojrrn tsmire hareket edecektir. Galata küçük nhtım No. 45 ^ Telefon: 40913 ^ ^ ( 6 2 9 0 ) ^ BAN EIRAAT KA51 Kütahya Jandarma nef er mektebi kumandanlığmdân: Ktitahya Jandarma mektebinin 1 eylul 933 tarihinden rhiîareh bİT senelik ihtiyacı olan asağıda yazıh c36» kalem erzak vesaireden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme suretile 1 ağustos 933 tarihinden hibaren 21 gün müddetle münakasaya konmustur. Münakasa 22 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat «9» da Kütahya Belediye dairesdnde müteşekkil komisyon huzurunda icra edileceğinden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere Mektep kumandanlığma ve muayyen olan zamanda % 7,5 teminati muvakkate makbuzlarile komisyona mürâcaatleri. Âzamî 205000 40000 7000 9000 2500 700 9000 7000 2000 5000 Asgarî 190000 35000 5000 7000 2000 x 500 7500 5000 1000 3000 300 ' 200 : 300 1500 1500 3000 1000 300 Erzakın cinsi Ekmek Sığır eti Pirinç Bulgur Sade yağ Zeytin yaği Kuru fasub Nohut Makarna Mercimelc Koyun eti Sarmısak Salça Toz şeket Kuru üzüm Azamf 500 6000 100 Asgarî 300 5000 80 . (3840) Erzakm cinsi Sirke Soğan Kırmızı biber AYVAUK EKSPRES Postası Hantalzade vapurlan Haftahk muntazam Tayyar vapuru her akşam saat 17 de Sirkect nhtımından hareketle Geli bolo, Çanakkale ve Edremk körfezi tarikile »alı Ayvalığa gider, Ayva lıktan perçembe hareketle cuma Is • tanbula gelir. Saat 16 dan sonra jrük alınmaz. Yolcu bileti vapırda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhhm Han N o . S Telefon: 21977. f6350 pazartesi ROMANYA HÜKÛMETi İDAREİ BAHRiYESi Umanımııdan hareket edecek vapurTâfı DAÇYA vapuru 14 ağustos pazartesi saat 11 de (Pire, Ukenderiye, Hay, fa ve Beyrnt) a. ROMANYA vapara 15 afustos sab saat 11 de Köstence) ye. PELEŞ vapuru 18 ağusots salı saat 18 de (Pire, Malta, Napoli, Genova, Martilya ve Barselona) ya. PRENÇIPEZA MARtA vapunı 15 t ğustos salı saat 16 da (Selâniğ) e. ALBA İNLtA vapuru 15 ağustos salı saat 16 da (Vama, Köstence, Sulina ve Kalas) a. 1 haziran ilâ 1 teşrinievvel 1933 te Köctencey* kadar yaı mevsimi müd * detince tenzilâth ve müstesna fiatlar, Romanyanın kaplıca ıstasyonlarma gelecek ziyaretçiler için de ÎstanbulKöstence deniz tarikile azimet ve avdetta gidip gelme bileti almak şartile yözde 50 tenzilât vardır. Biletin muteber olması için kaplıca istasyonu müdiriyeti tarafmdan viz« edumiş bulunmaeı lâznndır. Romanyanın başlıca îstasyonla * rile merkezî ve cenubf Avrupa istas yonlan için şimendifer bileti verilir. R o manya ve Polonyamn biitiin şehirlerine konoşhnento ile eşya sevkedilir. Fazla tafsilât için Galata Merkez Rıhtım Hanında kâin umumî acentalığına müracaat. Telefon 44828 Istanbul Selânik seyahati 24 saattir. (6279) tstanbal 6 mcı icra dairesînden: Mabcuz olup paraya çevrilmesi mukarrer yazıhane esyası ve saire 1 3 / 8 / 933 tarihine musadif pazar günü saat 1617 de Bahçekapıda 4 üncü Vakıf handa asma katta 16 numaralı odada açık arttırma ile satılacağmdan taliplerin mezkur gün ve satte mahaUinde hazır ilân olum», (4344) 500 300 500 2000 2000 3500 2000 400 Tuz Şehriye Zeytin tanesi . tÇam 20O0C0 300000 230000 O d u n |Meşe îooooo 1500 Sabun 2000 7000 Patate* 9000 2000 Taze kabak 3000. 3000 Taze fasuly< 4000 1000 Taze bakla 2000 5000 4000 Pathcan 2000 Domates 2500 4000 Lahana 5000 2000 Ispanak 3000 8800 Semizotu 1000 1500 Pırasa 2000 11300 Arpa (5000 10980 Saman . 13000 Giresun İki Numaralı Jandarma Mektebi Kumandanlığmdân: 2 numaralı jandarma mektebi hayvanatmın 1 eylul 933 tarihinden 31 ağustos 934 tarihine kadar aşağıda yazılı üç kalem yemin 12 ağustos 933 tarihinde münakasaya çıkanldığı ve 2 eylul 933 cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağmdan taliplerin fazla malumat almak üzere mektepteki Satınalma komisyomma müracaatleri ilân olunur. (4039) Kilo Aleni münakasa 14823 Arpa [ 658S Samaa ^9882. Qt RAHATEDER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog