Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Camfittrtvpr 13 Ağustos dil müsabakamız: 23 ve 24 İstanbul Defterdarlığından: 1452 numaralı Maliye teşkilât kanunu mucibince İstanbul, Beyoğlu, Üsldidar mıntakaları: Tahakkuk ve tahsil memurluklarına talip olan maliye mektebm • den aliyülâlâ derecede mezun bulunanlar mezkur kanunun 27 inci maddesinin «D» fıkrası mucibince on ikinci derece maaşlı memu • riyete bilmüsabaka tayin edileceğinden taliplerden müsabakaya dabil olmak istiyenlerin ağustosun 25 inci giinü saat 9 da Defterdarlıkta müteşelckil komisyona müracaat etmeleri. (4017) ÖZ DİLİM IÇIN T>"rk yüreği, yüzlerce yıl, acı bir yasla kanamif, îçli haykınşlarla ok • lanmıştt... Bir tutam saç için, ak bağrmm deşilmesine kanan ve katlanan delikanh, gecenin esintisiz ve s«ssiz kara koynunda, çökfik damlarm saçaklannı sıgınak edmerek, kınk kafesli pencere artlarmda yanan isli çıralarra donuk ay. dınmda, hopln ( * ) yfireğile Ay yüzS nö görebildiği yddıx gozlu yavuklusuna içîni, içindeki soyhj duygularmı döJıerkm e?six bir dille konu»uyordu.. Bu dil* mavi göktasıntn altmda ya . şıyan öieceklerin dili değiML Bati ve doğudalrilerin de diîî değildi. Bu dil, ancak Törk için yaratılmış sancı, coşturacu, cekip »üriiyücö mutln bir dildi. Bn dili yaradılışmda Tiirkün kulağına, Tann fıslamıştı. Ondandır ki di . lîmiz, varhğm biricik, mce ve îçli di • lidir... T3rk, oz dilile konuşurken, yaradihşnt sırtını, yaradamn elinden kopup gelen ıhk, büyülü ve okşayıeı bir üfleme yalazlar... Ne yazık ki, gecmişte soysuz ve duygusuz b!r yığm, bu öz dili, (Yü riik dili) diye yadırgadı, bayağılatmağa savaşti... îçinde utanç, yuzimde kızartı, duymadan ona dudak büktâ. Atalnrmın dflini yaban ve yad saydı... Bu yığın, kendi soy kanının oz damar. da akısma yatak vermek isitemiyen bir (köte yıSını) dı. Beyninde arap orümceği ağ kurmuş, gönlünde Acem baykusu tünemiş, ayaklanna ve benliğine, yabanis bukağısı vurulmustu... Bu yığın, (Türköm!) diye Sğiinür, buyu . ruklanır. öyle iken Türklüinme saygısızlık ederek Arap ve Acemin dilile büyülfi afzından ağdalı salyalar akıhr, kuduz saldınşlarile kendi dilini dağla . maktan çekinmezdi... Bu yığın, (Sultan) atİJ devlet kusunun kızıl kanatla n altına »ığmarak, birlikte yapıladıklarî özğe bir dille konuşur, bununla ogünur. dü... Elin dilile böbürlenen şu yüreği çirkli yığının zorlu onetlerile, Türke linde düzenli bir dil kurulamamış, bu en yaşayışa değer nesne benimsenememisti ... Şu saydıklanmdan doğan acı, vir • minci vüz yıhn birinci yanmına ulafan UZUD bir çağa kadar süregeldi. Türk çocuğunun içli iniltileri, bu çağa değin yürekler tutusturdu. Yirmüıci yüz vılın mutlu bir gecesi, Tanyerinde erirken, pembe gök ulastnda(**) kutlu bir panltı belirdi. Bu parıltı, ulaşan ote yamacında çağ gözetliyen Ulu bir Baçbuğun acı savan işman (*••) idi... O gun doğumundan »onra yöz yıllarn* yüreğine dag vurduğu (inilti çocuğu) batı ve dofudakilere haykırdı: Artık i niliilerim dindi. Hmçkırıklanm, Türkelinin göğe iruen boşluklanndan, yü . reğimi da&lıyardann ölüm yatak'anna aktı, şimdi onları inletiyor . Dilimî bağlıyan kflit, bir çift mavi göziin e ritici bakıslarfle kinldt... Bugön ben, yasm değil, mntun oftluyum... Geç • mi«tekî tasalanm dindi. Anamın ak almndaki kaygu kımıklan düzeldi. Kardesim, kurtulus kımızınm ıhk bay. gmhklarile geriniyor, ama her çağ ayık benliğile ileriyi gözlüyor... Bütün bu iç rlöküsten sonra şimdi o. na dönüyorum: Ey büyük değiş Eri! Bu kırthı bayramı, yuregi yaslı Turke armağanladığın için, öz dilimle »ana, sonsuz saygı ve sevgilerimi sunanm!.. (•) tan. (**) Gökulaşmı «ufuk» yerinde kullandım. (*»•) tçman, isaret yerine kullandım. Ernîn (Hoplamak. heyecanlanmak) İstanbul ikinci icra Memurluğundan: Mukaddema Taksim Itır sokak 3 numaralı hanede mukim iken Kf< len ikametgâhı meçhul bulunan Andırca Efendiye: Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idareshldeto 5 şubat 931 tarih ve 42119 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz yüz liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumusyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında merhun bulunan bir çift roza tektaş küpe icra ve iflâs kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatle bulunar mezkur Sandık idaresi tarafmdan talep edilmesi uzeri ne olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahnna mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ika* met etmediğiniz bildirilmis olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarriir etmiş olmakla tarihi ilândan itibaren 933/600 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasını mutazammın şifahî veya tahrirî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçhi talep merhun mücev heratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâtı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kıhnacaği malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ kıhnır. (4034) Gönen Belediye Riyasetinden: Gönen kasabasının elektrikle aydınlatılması isteniliyor. Belediye meclisi elektrik tesisatı vücude getirmek istiyenlerden en müsait serait teklif edene imtiyaz verecektir. Teklif yapacakların öğrenmek istedikleri hususlar varsa Belediye Reisliğinden sorarak teklifnamelerini ağustos ayı içinde göndertneleri ilân olunur. (4016) Inşaat Münakasası Akay Işletmesi Müdürlüğünden: Burgaz Adasmda mevcut ahşap iskele ve bina yerine yeniden beton arme iskele ve üzerine kârgir bina inşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmustur. tbalesi 21 ağustos 933 pazartesi günti icra kıhnacaktır. Talipler f iat mektuplarına deniz içinde bu gibi işleri yapmış olduklarına dair vesikalannı raptedip teminat akçesi olan «1800» lira nakit veya ayni miktarı havi teminat mektuplannı da ayrıca bir zarfa koyup yevmi mezkurda saat 15 e kadar Müdiriyete teslim etmeleri. Bu saatten sonra vaki olacak tekliflerin kabul edilmiyeceği gibi vesika raotedilmiyen teklifler de nazan itibara alınmıyacaktır. fnşaata ait resim ve şartnameler «on lira» mukabilinde «AKAY» idaresinden tedarik olunabilir. (4052) istanbul ikinci icra Memurluğundan: Mukaddema Beçiktaş Muradiye mahallesi Zafer sokak 40 numa> ralı hanede mukim iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan müte • kait Kemal Beye: Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden 9 şubat 931 tarih ve 42201 numaralı senet mucibince istikraz eylodiğiniz yirmi beş liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumusyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarif i icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında merhun bulunan 7 altın bilezik icra ve iflâs kanununun 145 inci maddesintevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatte bulunal mezkur Sandık idaresi tarafmdan talep edilmesi üzeri ne olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emrî zahnna mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmis olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarriir etmiş olmakla tarihi ilândan itibaren 933/1356 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasını mutazammın şifahî veya tahrirî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçhi talep mevhun mücev • heratınızın parayaçevrilmesi hususundaki muamelâtı icraiyenin gıyabını?da infazına iptidar kıhnacağı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ kılmır. (4032) | istanbul Belediyesi ilânları | AN T Yıllar yovaktaş! gribi jreçen gonlerin izlerini siliyor. Kafamın derinliklerinde Orta Anadolunon Bulgar dağtna yaalanmış bir kasabası, kamış damlı ker. piç evlerile, tozlu çarpık sokaklarile yan aydm canlamyor. Çocukluğumun en rmıtlu gnnlerini yaşadığun bu 5 rende [ * ] o yıllar başka bir hava, ba»ka bir oluş vardı... Şimdi anlıyorum, Büyük Harp sonralanymış. Biz Selvi dağmdan yapbğımıı, atlanmıza binip torlu sokaklarda dört donerken hergün omuzlan mavzerli, başlan bafhklı bir genç alayı uğurla nırdı. Bir gün Delibaş [ * * ] geliyorrmış dediler. Haîkı telâş aldı. Biz baf. ka bir eve tapndık. Bu herifi şehre aokmamak için atlüar gönderildi. Sonra, ne oldu bilmiyorum. Herke» ferahladı. Her halde gelmiyormuç ta ondan?. Biz de e»ki evimize döndiik. O gün anam dedi ki: Yavrum, büyfiyöp babayiğit o!dttğun xaman kâfire kurşun atacak mı«n?. Anam bunu bana aorduktan iki yıl sonra tash köye gitmiş. O zaman ben gelecek diye her aksam kapımızın ö nüne çıkar beklerdim. Keşki sağ olaydı da bir de »imdi goreydi... tnegi mizi hergeleden getirmek için Rum mahalletmden kolumuzu «allıya sallıya bir geçerdik ki... Anam dtıy»« da şun. lan scylesem: Eski ağalar kimseye meydan oknyamıyoriaîr. Murabahaeılarra puta kınldı. Kasabaya delikanlı bilgiçler geldi. Bizim sokağm çocuklan ate« gibi bir oknyorlar da «onra!.. Yakında ye. ni bir mektep yapılacak. Her mahal • leye çeşme yapıldı. Şimdi Belediye sokaklara küllük döktürmiyor. Daha neler, neler?.. Çocukluğumda pek iyî anîıyamadığim günler bugün defterde, kitapta kal. di. Hey! Anamdan, canımdan Sstun tut rağam Anadolu, anamın dediği yolda $ana cannnı vereceğim. Belki düşman kurfunile olmek nasip olmaz ama: Senm çorak toprağında, ören bucakla • rtnda gficüm yeHiği kadar çalı»a calışa öleceğim. Ah, anam ah! Ge! yavrunu bir gör. Dileğin yerine gelecek... Lklahayrettin mahallesinde Hacı Beşir Ağa medresesi: Teminat 20 lira Arnavutköyde 11/13 No.lı hane: Teminat 6,5 lira. • 4/31 » » : » 4,5 » » 1/3 » » : » 16,5 » Uslnidarda Çrnili medresesi : » 4,5 » Yukanda yazıh mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konulmustur, Talip olanlar şeraiti anlnamak üzere Levazım MüdürIüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubile 4/9/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müra caat etmelidirler. (4055) İstanbul Mmtaka San'at Mektebi Müdürlüğünden:^ tkmal imtihanlarina iki eylulde başlanacak yedi eylulde bitecektir. Taşradaki alâkadarlann eylul basında mektepte bulunmalan lâzımdır. (4042) Ordu Vilâyeti Daimî Encümeninden: 3/8/933 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna • kasaya konulan «68136» lira bedeli keşifli «ÇATALKAYA», «18965» lira bedeli keşifli «YUKARIMELET», «34530» lira bedeli keşifli «AKÇAOVA», «27619» lira bedeli keşifli «ELEKÇt». «32426» lira bedeli keşifli «CEVtZDERE» ve «34553» lira bedeli kesifli «CURtDERE» koprülerinin inşasına müddeti zarfında talip çıkmadi • gindan 661 numaralı kanunun 18 inci maddesinin C fıkrası muci • bince 4/8/933 tarihinden itibaren bir ay pazarliğa bırakılmıstır. Bunlara müteallik proje, hülâsai keşif, şartname ve mukaveie suretleri «25» lira mukabilinde Ordu, lstanbul, tzmir ve Samsun Basmühendisliklerile Ankara Nafıa Vekâletinden tedarik edilebilir. Şeraiti haiz taliplerin veya resmî vesikalarının % yedi buçuk muvakkat teminatla Ordu Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. İstanbul 4 uncii icra memurluğundan: | tstanbul Altmcı Noterliği Memuriyeti tstanbulda Mecidiyeköyünde eski Ah'yesine Osmanlı caddesinde 4 numaralı haneEfendim, de sakin, elyevm ikametgâhı meçhul Burta Kaplıcalan Türk Anonim ŞirMemduh Bey oğlu Hatan Beye Mehmet Ali Beyin size icar ettiği eketiie evvelce Galatada Yıldız Hanında vin tahliyesine dair mal sahibi tarafınmukim (Foks Biraderler Beynelmilel dan aleyhinize yapılan takip üzerine Sirketi) arasında 17/6/930 tarihinde nammıza yazılan tahliye emri ikametbir mukavele aktedilmiş ve Ankara gâhmınn halen mechul bulunmasm . bin'nci, Beyoğlu ikinci noterliklermden dan dolayı tebliğ edilememistir. Hu • kuk utulü muhakemeieri kanununun tasdik edilmiştir. 146 mcı maddesine tevfikan tahliye em^Foks Biraderler) şirketi bu mu • ıinin ilânen tebliği kararlaştınldığuıdan kavele ve sartnamede muayyen şerait işbu ilân tarihmin ertesi gününden i • dairesinde kaplıca ote] ve binalan în. tibaren miisteciri bulunduğunuz evi ni»asını deruhde etmişlerdi. hayet yirmi gün zarfında tahliye et • Kismen inşa edilen mezkâr bma • mediğiniz ve itirazınızı mezkur miid . larda mukavele ve şartname ahkâmtna det zarfında dermeyan etmediğiniz taknazaran inşaat noksanhğı olduğu gibi dirde kiracuı bulunduğunuz evin tah • tamire muhtaç aksam dahi mevcut oliye ettirileceği tahliye emrinin bir nüslup mşaat Bıırsa kaplıcalan şirketi tarahası da divanhaneye talîk edildiği gifmdan kabulü kat'î turetile tetellüm ve bi mezkur tahliye ihbarnamesî tebliğ kabul edilmemiştir. makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (6327) tnsaatın bu «ure<le kabnan BtHrsa kaphcalan şirketinin mühim sararmı tstanbul tkinci Noterliği Canibi Âlisine mucip olmaktadır. Foks biraderler »Sr . Efendim, ketmin elyevm ikametgâhı meçhul ol* dnğundan hususatı atiyenin Milliyet ve Sabıkan Galatada Azapkapîda möCumhuriyet ve fransızca intişar eden essisi buiunmuş olan ticaretanemiz u(L'Aksam) gazetelerfle ilân «uretiie muru için şerikim Ovakim Karabetyan mezkör şirkete tebligtni rka ederim. Efendiyî vekili umumî tayin etmiş idim. Protestomun tarihi ilânmdan itibaren Muamelâh ticariyemizin çoktanberi 15 gün zarfmda inşaatm ikmaline ve münkati bulunmuş olmasına binaen mu tamiratm icrasına başlanmadtgı ve mSdmaileyhi vekâleti mezkureden azil eydeti mutade içinde itmam edilmediği lediğimi beyan ederim. İşbu ihbama . takdirde kaphca şirketi tarafmdan mezmelerden bir nüshasmın halen mumakur nevaku ikmal ettirilerek Fok« Wileyhin ikametgâhı bizce meçhul bulun raderler hesabma borç lcaydedileceği muş olmakla ve eşhası «alisenin keyfiye gibi bu yuzden tevellüt etrni* ve edecek her turlö masarif ve zarar ve Ati azle ıttılâının temini zımnmda Cumyanlann dahi talep edileceğini beyan huriyet, La Republik gazetesile ilâ • eylerim efendim. nını ve diğerl»rinin musaddakan iade buyunılmatını Utirham ederim efen • Bursa Kaphcalan Turk Anonim Şirketi dim. M. Rüştu vekili avukat tsmaü tsa (6326) . . ^6347) Iktısat Vekâletinden: Vekâletimizde münhal bulunan ikişer yüz lira ücretli bir makîne bir elektrik ve bir de kimyai sınaî mühendisliği için Yüksek Müfaendis mektebinden mezun «3» mühendis tayin olunacaktır. Talip olanlann tercümei hallerile birlikte 30 ağustosa kadar d o | ruca Sanayi Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur . (4022) tSMAtL HAKKI [•] Viran, harap mânasına. [••] Konya isyanım idare 7orba. eden Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: ı 1 11 eylul pazartesi günü tedrisata başlanacaktır. 2 İkmal imtihanlan 2 eylulde başlıyacak 10 eylule kadar »öre cektir. «Imtihan günleri mektepten öğrenilir.» 3 Yeniden girecek talebenin kayıtlanna 20 ağustosta baştanâ>. cak her gün öğleden sonra devam olunacaktır. Yeniden kaydoluna. cak talebe velisile gelecek ve beraberinde: (a) Şehadetname veya tastikname. (b) Nüfus tezkeresi. (c) Aşı sehadetnamMİ. (d) Kayit beyannamesi mektepten alınacak (e) 8 vesika fotoğrafı getirecektir 4 Eski talebemiz 20 ağustostan 31 ağustosa kadar kayîtlarînî yeniliyeceklerdir. Bu zaman içinde kayıtlarını yenilemiyen yatılık ve gündüzlük talebemizin yerine yenileri alınır. " (4024) MEV'UT TOPRAK POL BURJE Tercöme: Haydar Rifat Bejrin Fnnsız edebiyatınm abidelerinden bir roman Yeni çıktı DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra Şafak Kitaphanesi, 125 Kuruş Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasîye mağazası (Yenlbahçe hastanesi) dahîlî, sari hastalıklar mütehassıgı Kadıköy icra dairesinden: Galatada Fermenecilerde boya tuccan Prodoromos, Prodoromidis Efendilerin Yorgaki Efendiye tem lik etmiş oldukları bir kı'ta musaddak defter mucibînce alacaklan o lan boya esmanından .7610 yedi bîn alh yiiz on kuruşun % 5 restni tahsil ve masraflarile birlikie tahsiline dah* Kadıköy sulh icra dairesine veriIerek 933/1403 numaraya kaydolu nan 9/7/933 tarihli takip talebi üzerine borçlu Haliçte Cibali caddesinde 42 ve 44 numarada keresteci Onas oğlu Sava ve Todori biraderlere berayi tebliğ ^önderilen ödeme emrî muhataplarmm mezkâr mahalden çıfetıklan ve haü hazır mahalli ika. metleri mechul olması hasebile tebliğ ediltnemiş oldugundan vaki talep üzerine ilânen tebliğat icrasına icra ve iflâs kanununun 53 iincü maddesi delâleiile H. M. U. kanununun 142 inci maddesine tevfikan karar ve rilmif olmakla muhataplatînm veya kanunî mümes»irierinin tan'hi ilân dan itibaren bir ay içinde borcun tamamına veya bir kismına ifiraa edil. mediği ve yahut borç ödemnediği takdirde cebrî icraya devara olunacagi ilân olunttr. (6336) îstanbul Defterdarlığından: 1452 numaralı Maliye teşkilât kanunu mucibince İstanbul, Beyöf lu, Usküdar mıntakaları: 1 Tahakkuk ve tahsil müfettişliklerile tahakkuk ve tahsil baş memurluklanna Hukuk, Mülkiye, Ticaret ilimleri mekteplerinden me zun olanlarla on ve daha yukarı derecedeld muhasebecilik, varidat müdürlüğü, malmüdürlükleri ve muadili memuriyetlerde üç sene hizmet görmüş maliye mektep mezunları tayin olunacağından bu şeraiti haiz olanlann, 2 Tahakkuk ve tahsil memurluklanna lise ve maliye mektebî mezunlan alınacağından bu smıfa talip bulnnanlann ağustosun 20 mci gününe kadar Deftejdarlıkta müteşekkil komiıyona müracaatl r i (4018) AKBA Kılap e»i ve hırtasiyecilik Anıf»rt«l«r caddeti Teleton : 3377 Her Iisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levaamı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyah Kütahya çinileri Zayı Ortaköy Darüleytamından 53 R sencunds aldığnn şehadetnameyi •ayi ettim. Yeırisnri alacagımdan hök M yolctur. NnroananJye caddesi atelyede Fuaf 92 numaralı (6316) IçeL Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Mersin ve Tarsus memleket hastaneleıinin ihtiyad olan iki listedfl muharrer «lŞ4»^kalem ilâç ve malzemei tıbbiye münakasaya kon muştur. Uâç ve'inalzeme Hstesi ve şartnamesi fstanbul Sıhhat Müdiriyetî ile îçel Sıhhat Müdürlüğündedir. Ağustosun onuncu gününden itfb» ren yirmi gün vâde ile münakasaya konmuştul Talip olanlann 3 eylul pazartesi günü saat on beşte temînâî aKçelerile beraber teklifnamelerile İçel Vilâyeti Encümenİ Daimisine mumcaatleri ilân olunur. "" (4019)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog