Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos 1933 Cumhurîyet' \ Haftalık radyo programı! Iki Viyanalı genç Yelken yarışları 12,30 gramofon 18 salon orkes . 12,30 gramofon • 18 salon orkes • Viyana Üniversitesi talebelerinden trası • 19 alaturka saz 20,15 Ajans trası 19 dans musikisi • 20,15 Ajans Maks Reich ve Herbert Tichy moto . haberleri. haberleri. sikletle dün şehrimize gelmislerdir. Ay« İSTANBUL: ISrANBUL: ni zamanda gazetecilik yapan bu 9d 18 gramofon 19 saz f Müşerref Ha18 gramofon 19 Cennet Hanım . Avusturyah genç dün kendilerile gö . rim Faik Bey ve arkadaşlan) . 20 Bel19,45 Hazım Bey tarafmdan karagözriişen bir muharririmize demişlerdir ki: kis Hanım 20,30 Tamburî Refik Bey 20,30 udî Salâhattin Bey ve Nubar E« Viyana Üniversitesi 4 0 kişüik ve arkadaşlan • 21,30 gramofon 22 fendi refakatile Hamiyet Hanım 21,30 bir grupla gelecek sene Uzak Şarka ya Anadolu Ajansı, Borsa haberleri, Sagramofon 22 'Anadolu Ajansı, Bor. püacak bir seyahatte takİD edilecek yost ayan. sa haberleri, Saat ayan. lun tayini için bizi memur etti. Bu se VtYANAs VtYANA : yahat gelecek sene tatil mevsimmde o . 19,35 gramofonla mamf mmikişi . 20,15 muhtelif milletlerin dans ha tomobille yapılacak, ve Macaristan, ftaslardan parçalar . 20,10 Salzburgtan valan . 22,50 gece konseri. Yugoslavya, Bulgaristan, Türkiye, Su naklen «Faust» operası • 20.55 havadis TULUZ : riye, Filistin, Irak, Iran, Efganistan yo » ve spor haberleri . 21,05 tiyatro • 23 21,05 sarkılar 21,20 askeri mıızi . lile Hindistana gidilecektir. gece konseri. ka . 21,35 Viyana orkestrası • 21,50 arMaksat cografî malumat aJmaktır. PARİS : monik konseri . 22,50 ooera komik par. Seyahatimizin mühim bir kısmı Tfir. 20,20 gramofon • 20,35 kilîse hava. çalan 23.05 sarkılar 24,20 orkestra kiyede geçeceği için çok memmmuz.» komeri. fan . 21,05 gramofon • 21,35 tpjranni konseri • 22,15 Dovflden naklen kon . BÜKREŞ: aer . 23,50 dans havalan. 20,25 Ronvn havalarî 20 45 ders . HAMBURG: 21,05 keman konseri . 21,50 oivano . 19,50 Holanda kövlü havalan21 05 22,20 viyolonsel konseri • 22,50 ha taganni ve orkestra konseri 23,20 ha. berler. berler . 24,35 konser. PRAG ': BELGRAT: 20,15 mıniki . *»0 4* k"onfwm«22,05 Şeref Bey ve «Böcefc» îsîmli 20.35 çifte kemanla konser 22 05 Prag radyo merkezi orkestrasi tarafm . Kotrtut ycarif esnasında Evvelki gece Küçükpazarda ild ma [ askeri bando . 23.55 Madam Nada A • dan konser . 23,20 haberler (fransîzca). Yelken birincOiklerine dün devam nav arasmda rekabet yüzünden bir kav. leksandroviç tarafmdan rnülî havaktf . BUDAPESTE t edilmiştir. 12 metre murabbaı yelkenlı ga çıkmıstır. Bu kavgaya yirmi kişi bir. 24,35 gramofonla dans havalan. 19,50 oiyano konseri • 21,15 haberşarpiler arasmda ikinci müsabaka dün den kansmıstır. Meselenin ash sodur: BUD4PESTE : ler, sonra çingene orkestrası 24,35 saat 11 de yapılmıştır. Bu müsabakada Ayni temtteki manav Haci birkaç komer. 20,50 millî Macar havalan 23,35 Demir Beyin şarpisi gene birinci, A • defa komsulan bulunan manav Hamdi haberler, sonra cazbant. VARSOVA nadolu kulübünden Şeref Beyin « Bö. ve Süleyman Efendilere müracaat ede 21,05 taganni konseri . 21.55 h«ber. VARSOVA: cek» i ikinci gelmiştir. Bu yanşta na • rek dükkânlannı başka bir tarafa nak • 21,05 ork«stra konseri . 21,55 ha • ler . 22,15 hafif musiki • 23,05 dans zan dikkati celbeden nokta şudur: letmelerini söylemiştir. Evvelki gece de havalan. berler • 23,05 dans havalan. Hactnın oğullan bu manavlara ayni se. Çok hafif bir havada yapılan cuma kilde muracaatte bulunmuslardır. tse günkü yanşta Demir Beyle Şeref Beyin çıraklar da kansmışiar. Kavga gittikçe şarpileri arasındaki fark 24 dakika idi. v büyümüs ve bu esnada Süleyman Efendi Dünkü sert havada Şeref Bey sarpisini ile çnağı muhtelif verlerinden yaralan • çok iyi idare ederek farkı 3 dakikaya ANKARAı ANKARA: mışlardır. Hamdi Efendinin yarası agır indirmistir. 12,30 gramofon 1 8 alaturka saz • olduğundan h»stan«>ve kaldınlmıs ve on 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes18,45 viyolonsel konseri . 19,15 al» • sekiz kişi tevkif edilmiştir. Carihin kim «rest . 19 alaturka saz • 20,15 ajans haberleri. " turka saz . 20,15 ajans haberleri. olduğu tahkik edilmektedir: tSTANBUL: İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransizea ders 18 gramofon • 18,30 fransîzca ders r (Herlenuş olanlara) 19 Kemal Niyazi B. (muptedilere mahsus) 19 Hikmet Rıve arkadaşlan • 20 Nebiloglu tsmaü Hakxa Hanım . 19,45 Nihal Tevfik Hanırakasinm nakit işlerine bakan bir mekı Bey . 20,30 kemanî Reşat Bey ve ar. 20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaşmurun defterlerde tahrifat yapmak kadashvmtn refakatile Vedia Rıza H. lan • 21,30 gramofon 22 Anadolu Ankaradan verilen malumata gösuretile para ihtilâs ettiği anlasıimış ve Mozaffer Bey 21,30 gramofon Ajansı, Borsa haberleri, Saat ayan. re, son senelerde memleketimizde ve Banka müdürlüğünce meseleye 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat at, kısrak mevcudu azalmaktadır. vazıyet edilmiştir. VİYANA: ayan. Bîr hesaba göre fnemleketimizde bir Müfettişler tarafmdan yapılan 20,05 konser . 21,35 Japon hayatma VİYANA ı kilometro murabbaına 0,60 hayvan tahkikatta suiistimal meydana çıkait revü . 23,50 gramofonla dans hava22,20 gramofonla meshur musikisi • isabet etmektedir. Bunun için hii mış, alâkadar memurlara derhal işâarı. naslardan parçalar . 22,45 Salzburgtan kumet ordu, memleket naklfyeciligi, ten el çektirilmiştir. naklen «Faust» . 23,50 gramofonla ge. ziraat ihtiyaci ile memlekette bo . Şehrimizde bulunan Ziraat Bansulmakta olan »t cînsinin ıslahı ce konseri. 20,35 cazbant 21 05 gramofon . kası Umumî müdürü Kemal Zaim için tedbirler düşünmektedir. HAMBURG : 21,35 tagaımi konseri • 22,15 gramo . Bey, dün Bankaya giderek geç vakBu arada Ziraat Vekâletinm mem21,05 hikâye 21,25 Dresdenden nak. fonla konser. te kadar bu suiistimal işile meşgul len konser 23,35 dans havalan. leket ikhsadiyatını korumak içîn olmuşhır. Memurun ihtilâs ettiği TULUZ : arabayı ihya etmek maksadile, bazı TULUZ : para miktan gizli tutulmaktadır. 20,05 Arjantin ork»strasî • 20.35 sen. 21,20 Viyana orkestrası 21,50 Rus Banka müfettişleri tarafmdan tah • amelî çareler düşimdügü söylenmektedir. Bir ucundan öteki ucuna ka • fotıik orkestra . 20,50 onerakonuk parmusikisi . 22,30 senfonik orkestra.22,50 kikata devam edilmektedir. dar büyüklüğü 20 kilometrodan az çalan . 21,50 keman konseri 22,05 opera parçalan . 23,05 askeri bando • olan şehirlerde taksi otomobillerînm «Ayda» operasından parçalar . 22,35 23,35 konser ve sarkılar. işlemesini menetmek, büyüklüğü bu senfonik orkestra 23,05 konser 2** 20 BÜKREŞ : hesapla 20 kilometrodan fazla şe haberler . 24,20 konser 1,20 dans 20,25 hafif musiki • 20,45 ders hirlerde taksi adedmi en çok 500 havalan. 21,05 Polonya musikisi . 22,50 haber . Anadoluda yeniden tesis edilecek onüfusa bir tane olmak üzere tahdit ler. BÜKREŞ t lan üç fabrika hakkında tetkikatta buetmek; taksi otomobillerini muay PRAG . 20,25 taganni konseri . 20,45 der*. lunmakta olan mütehassıs fcomisyon, yen, basit bir modele tâbî tutmak; 23,20 kiiçük salon orkestrası tarafmhususî otomobillerden yiiksek vergî 21,35 konferans • 21,50 taganni konSümer Bankta dün mesaisine devam etdan konser. almak: vazifeleri şehrr işile alâka • serî • 22,20 gece konseri . 22,50 radyo mistir. BUDAPESTE: dar olmıyan ekseri resmî makam haberleri. Komisyon her üç fabrikanın esas plân. 19,45 konser 20,5 komedi . 21,15 lan otomobil yerine araba kullan • çingene orkestrası . 22,35 opera orkes • larını, fabrikalann tesisatına ait bil • BUDAPESTE : mağa mecbur etmek, atla gorülecek trası tarafmdan konser . 23,35 haber • cümle teferruatı hazırlamıstır. Şimdiki 19,35 konser . 20 2R roman . 20,55 sehir işlerini diğer vesaît ile yapan ler ve gramofon . 24,35 cazbant. halde Rusyadan getirilecek sanayi mabelediyelerden vergi almak gibi çataganni konseri 21,50 ooera orkes VARSOVA: reler üzermde tetkikat yapılmak kineleri için Moskovadaki alâkadar trası tarafmdan konser . 23,05 haber 19,40 piyano konseri 21,05 tagantadır. meıkerlerle muhabereler yapılmakta • ni ile birükte gece konseri . 23,05 dans ler, sonra çingene orkestrası . 24,20 dır. havalan. konser. Bu akşamki programjlf Çarşamba: 16 ağustos I Motosikletle Viyanadan Dün Demir Bey birinci, şehrimize geldiler ŞerefBey ikincioldu ANKARA: ANKARA: Yerli Mallar Sergisi Dün de binlerce halk sergiyi gezdi Sergi ayın on beşrad». kapanacaktu Beşinci Yerli Mallar sergisi önümücdeki salı günü akşamı kapanacaktır. Iştirak eden firmalarm ek • serisi serginin birkaç gün <faha temdidini istemişlerse de buna pek te imkân görülememektedir. Bu rti barla sergiyi henüz görmek ve gexmek fırsatını bulamıyanlar için bugünle beraber üç gün vakit kalmış demektir. Serginin kapandığı gün yaklaştığı için ziyaretçiler dün daha c«ğalmıştır. Dün sergiyi gezenlerin sayısı otuz bîne yakındır. Dün sergiyi gezenler arasmda Gümrük ve Inhisarlar Vekili Rana Beyle Macar sefiri M. Tahi de vardı. Ali Rana Bey sergiyi uzun uzadıya gezmiş, bütün paviyonları zi • yaret ederek müesseseler hakkında izahat al mıştır. Vekil Bey sergide gördüğü intizam ve mükemmeliyetten çok memnun olmuş, intibalarını şöyle hulâsa etmiştir« Yerli Mallar sergisinde her sene artan tekâmülü gördükçe if tihar ediyoruz. Sanayide ve sergi cilikteki terakkiyi çok yüksek gördiim. Sergi heyetinı tebrik ederim.» Macar sefiri M. Tahi de serginin bütün paviyonlarını gezmiş, teşhir edilen malları tetkik etmis, müesseseler hakkında izahat almış, bazı mübayaatta bulunmuştur. Sefir, sergiden aynlırken bir muharririmize şunları söylemiştir: f Sergiden öteberi ahşım, teshir edilen eşyayı beğendîğimi de ifade etmez mi? M. Heryonun da dediği gibi, Türkiye Büyük Şefinin trsatları ve yüksek sevk ve idaresi altmda, sanayi sahasmda da ilerlemektedir. Beş senedenberi açılmakta olan Yerli Mallar sergisinin hepsini gezdim ve gördüm. Bu beş sene içindeki değişiklikler terakki ve tekâmül çok büyüktür. Türkiye sa nayiinin yakın zamanda daha bü yük bir inkişafa mazhar olacaği aşikârdır.> Kanlı bir kavga 20 kişi döğüştü, 19 u tevkif edildi Serginin ttriyatçdar fabesinde Pertev paviyona Cumhuriyet Gençler Mahfili yarın akşam sergide üçüncü ve son temsilini verecektir. Mahfile men • sup amatör gençler teşrinievvelin birinden itibaren de kendî binalarmda mahfilin büyük şubelerindeki faaliyetlerine başlıyacaklardir. .üzereznıa T r Yerli Mallar Sergisinde bir konser Yerli Mallar Sergisinde 14 ağustos 933 pazartesi akşamı saat 21 buçukta Cumhuriyet Halk Fırkası Şişli Genç • ler Birliği tarafmdan bir konser ter • tip edilmiştir. Bu konseri memleketi • mizm muktedir maestrolarmdan F. Deneri idare edecektir. Simdiye kadar verdiği müsamere ve konserierle muhhlerinin hakh takdirlermi kazanan Şişli Gençler Birliği şüphesizdir ki bn konseri de muvaffakiyetle başaracak. lar ve sergiye o saatlerde ziyarete gelen halka güzel dakikalar yaşaiacaklardır. Pazartesi: 14 ağustos j I Perşembe: 17 ağustos I At cinsi azalıyor Buğday kararnamesi Arabacılığı ihya için tedbirler ahnıyor Londra Mason mabedi Süleyman peygamberin mabedi gibi..* Londrada Masonlar dünya sulhunun hatîrasîni tebcilen muazzaoı bir bina yaptırdılar muazzam Mason teşkilâtının tn^iltene üstadı âzamı Ka nut Dukasi U mumî harp bitmce, onun bir hatırası olmak üzere muazzam bir abi<fe yap tırmak fikrini i. leri sürmüştü. Bu fikir 14 sene sonra hakikat sahasma geçti. Londrada Kral caddesile Long Acre arasmda mşa olunan bu bmayı tngilterenin en maruf mintarlan vü . cude getirmis lerdir. Bina ge . rek insa tarzı, gerekse tezyina ti noktasından asrî mimarinin bir şaheseri ve vaktile tarihte meşhur Süley Londrada yeni yapüan Mason mabedinin ka, man Peygam . cephesinden bir kısmı ile Ingiltere locast berm mabedi üstadıazamt Knut dukast ile kıyas edile • bilecek derecede mükemmeldir. maada 50 kişiden 350 kişinin içti . malarmı temin edecek diğer küçük a.hun hatırasmı tebcilen ya mabetler de mevcuttür. pılan bu Mason mabedi ayni za . manda onlann kulübü, içtimagâhı Keza idare işlerinin görülmesine vazifesini görecek derecede genis tahsis edilen kısım ile, bir mUze, biı ve büyüktür. Birçok yerleri mavi kütüpane, ayn ayn okuma ve yazı ve altın sarısı mozaiklerle süslüdür. salonlannı da ihtiva etmektedir. Içtima salonunun tavanında ilâhî Binanın yapılması için 700 kişi mavilikler arasmda altın bir yıldız tam yedi sene çahşmıştrr. Sarfolu. parlamaktadır. nan paranın miktan 1 milyon ln • gîliz liraskhr ki bizim paramızla 8 Bu salon ki Masonlar buna mamilyon Itraya yakın bir yekân tu bet diyorlar. 2000 kişmfn topla • tar. nabileceği kadar geniştir. Bundan < Fabrikalar komisyonunun mesaisi c Salı: 15 ağustos ANKARA : 12,30 gramofon 18 salon orkes . trası . 18,45 alaturka saz 19,45 dans musikisi • 20,15 Aians haberleri. Î^TANBUL: 18 gramofon 18,30 fransîzca ders (flerlemiş olanlara) • 19 Mal.mure Handan Hanım 19,45 Fazilet Hanım20,30 Etfalya Hanım, Sad! Bey ve arkadaşlan . 21,30 gramofon • 22 A nadolu Ajansı, Borsa haberleri, Saat ayan. VtYANA: 19,40 konferans: Japonvada seya . fıat 20,05 çifte piyano ile konser 20,40 havadis ve spor haberleri 20,50 askeri muzika . 22,05 orkestra ile sere. natlar . 23,50 gramofonla konser. PARİS : 20,35 gramofon 21.05 sarkılar 21,35 konser 23,20 haberler. BRFSl AV : 21,05 Silezya filarmonisi tarafmdan konser . 22.35 haberler 23,25 hava . 'dis ve snor haberleri 24,05 dans ha • ,valan. TULUZ : 21,05 taganni 21,20 senfonik or . kestra . 21,50 sarkılar . 23,05 Viyana orkestrası 24,20 Arjantin orkestrası 4,10 operet parçalan. BÜKREŞ : 20,25 gramofon . 20,45 ders 21,05 taganni . 21,25 orkestra konseri . 22,05 Imusahabe • 22,20 konser • 2,2,5,0 ha • berler. VARSOVA t 21,05 keman konseri ve senfonik or. kestra . 23,05 dans havalan . 23,30 haberler 23,50 danc havalan. Jr Cuma: 18 ağustos J Cumartesi: 19 ağustos J ANKARA: 12,30 gramofon . 18 oiyano konseri18,45 fransîzca ders . 19,20 gramofon. 20,15 ajans haberleri. ANKARA: 12,30 eramofon . 18 salon orkestra sı • 18,45 alaturka saz . 1 9 . 4 5 dans musiki . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL : İSTANBUL: 18 gramofon • 18,30 fransîzca ders ' Suriye hükumeti senelerdenberi 12,30 gündüz nesriyatı türkçe gramo(müptedilere) . 19 udî Refik Talât Bey orada Türkiye aleyhine fesatçılık fon plâklan 18 gramofon . 19 stüdyo ve arkadaşlan • 20 Bedayii Musiki he . yapan Hoybon cemiyeti elebaşı saz heyeti . 20 Osman pehlivan 20,30 ;; yeti • 21,30 gramofon . 22 Anadolu a lanna Türkiye aleyhinde en V\ V hanımlar saz heyeti. 21,30 pamofon jansı, borsa haberi, saat ayan bir fesat hareketine girişecek olur22 Anadolu ajansı, saat ayan. VİYANA : larsa derhal hudut haricine çıkanVtYANA: lacaklarını, ve mallarının müsadere 21,25 piyes: «Kırk yasmdaki kaduı • 20,20 «kozi fan tute» ooerasî «Salz • edileceğini şiddetli bir lisanla bil lar» 23,20 gece konseri. burgtan naklen» . 23,25 gece konseri, dirmistir. Suriye hükumetinin bu harpU»ti TULUZ : PARtS : Hoybonculan fena halde telâsa dü21,05 konser . 22,05 Viyana mu . 20,35 konser . 21,05 musahabe şürmüstür. Bunlardan birkaçı, bunsikisi • 22,35 konser • 23,05 Viyana or. 21,10 gramofon • 21,35 senfonik kon . dan sonra Türkiye aleyhinde hiçbir kestrası 24,35 konser . 1 haberler ve fesatçılık yapmıyacakları hususun. ser: Rus musikisi konser . 1,20 askeri bando. da hükumete söz vermişler ve ayrıca BÜKREŞ : TULUZ t konsolosuna da 20,25 konser . 20,45 ders 21,05 Beyruttaki Türk 20,35 senfonik orkestra 21,05 o . müracaat ederek şimdiye kadar yapradyo orkestrası • 21,35 musahabe.21,50 peret parçalan 22,05 operet parçalan. konser • 22,20 halk musikisi. 22,50 ba tıklan islerden pişmanlık getirdik 22 konser s kongre eğleniyor . 22,50 Ierini söylemişler, Türkiye Cumhuberler. Viyana orkestrası 1 haberler, opera par. riyeti tarafnvdan affedilmelerini isBELGRAT s çalan ve cazbant. tirham etmişlerdir. 20,05 millî havalar . 20,35 musaha . BÜKREŞ s be • 21,05 gramofon • 21,35 askerî mu. Bu şekilde Türkiyeye dehalet e zika • 23,05 haberler . 23^25 gramofon. den Hoybon fesatçılan 18,05 konser 20,05 konferans . arasında 23,55 dans havalan. 20,25 ders 20,45 gramofonla «Ma . Bedirbani aüesi mensuplanndan PRAG : non» operastndan parçalar, sonra ha . mahut Kâmran ile Celâdet te var20,30 gramofon . 21,05 taganni ve berler ve cazbant dır. Gene Bedirhanilerden Süreyya konser 23,05 haberler. ise, verîlen bir karar üzerine bir daBELGRAT < BUDAPESTE : ha Suriye topraklarma ghemiyecek20,05 rnülî musiki 21.05 gramofon. 18,35 Şubertin şarkılari • 19,55 gratir. Bunlann üçü de uzun müddet mofon . 21,05 tiyatro • 23,05 haber . 21,35 Org konseri 23,05 millî sar . tenberi Türkiye aleyhinde isyan çı ler ve çingene orkestrası. kıW • 23,35 haberler ve dans havalan. karmak için bir hayli uğraşıyorlardi. VARSOVA: BUDAPESTE: Hükumet Türkiye aleybmde mu20,45 edebî musahabe 21,05 hafif nr yazılar yazan gazeteleri kapat • 21,45 konser . 23,15 hava haberleri musiki konseri . 22,35 Polonya hava • mıştır. lan 23,05 dans havalan. ve çingene orkestrası. Suriyede bulunan Hoyboncular Türkiye aleyhinde fesatçılıktan menedildiler Santander'deki ilk mektep hocaları kongresinde Santander 12 (A.A.) tlkmektep hocalannuı kongresmde Avusturya murahhası, Avusturyanın cellâtlan me • sabesmde olan Almanlarla bir arada çalışamıyacağını söylemiştir. Kongre, Alman murahhaslarmm kongreye kabul edilntemesine 21 muhalif reye karşı 40 reyle karar vermiştir. T. D. Tetkik cemiyetinin dünkfl içtimaı Istanbul 12 (A.A.) T. D. T. Ceraiyetinden: T. D. T. Cemiyeti umumî merkez heyeti bugün sabahleyin saat dokuz buçukta ve ögleden sonra saat 14 te umu. mî kâtip vekili İbrahim Necmi Beyin re ıslıği aJhnda Dolmabahçede toplanarak ankete konulmuş olan arapça ve farsça sözlere gelen karşüıklar üzerine osmanlıcadan türkçeye karşılıklar kı . lavuzu komisyonunun hazırladıgı li»teleri müzakereye devam etmiştir. Umumî merkez heyeti pazartesi gSnü tekrar saat dokuz buçukta ve öğle. den sonra saat 14 te toolanacaktir Tayyare kazası Rabat 12 (A.A.) Dün üri askeri tayyare yere düşmüştür. Bir yüzbaşı L 1» üc kücük zabît ölmüştür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog