Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyet SIHHİ BAHİSLER Ya tiürriyeUa öliim! Yazan: ALl NACt Yakmı göremiyen çocuklar Geçen makalede ihtiyarlıkta vakın için gözlük kullanmak lüzum ve ihtiyacını bildirmiştim. Bugün de çocuk lukta ve gcnçlikte yakından gözlük kul. İanmağı, icap ettiren fennî ve sıhhî sebeplen yazıyorum. Yakmdan çalışma, okuma mesafesi, fennea 33 santimetre olarak kabul e dilmiştir. Sağlam gözler, bu mesafe dahilinde gözlerile rahat çahşırlar ve o . kurlar. Gençlikte yakından gözlük kulİanmağı luzumlu kılan sebebe hipermetropi derler. Genç hipermetroplar u zaktan iyi görürler, fakat çalışırken ( o . kumak, yazmak, dikiş dikmek, resim yapmak gibi 33 santimetre mesafe dahilinde gözle vâki meşguliyetlerde) çabuk yorulurlar. Gözde yorgunluk tan, göz etrafında asabî ağnlardan, baş ağnlanndan, harflerin, yazılann karış tığindn şikâyet ederler. Genç hiper . metrop hanımlarda, dikişte müskülât çektiklerini, beyaz iş yaparken gözle rinin çabuk yorulduğunu söylerler. Yakından çalısmada gözün kifayetsizliğini, zâfını bildiren bu şikâyetlerin hep. »i hipermetropinin birer alâmetidir. İlk başlangiçta çocuk henüz sekiz, dokuz yaslannda iken hipermetropisini ken • ''i kuvvcîile tashih ettiği icm fazla yorgunluk hissetmez. Fakat 1 0 1 5 yaş. larında rahat okuyamadığından, dikis dikmekte, yazı yazmakta müskülât çektiğinden sikâyete baslar. Bu şikâvetleri nazan dikkate ahnmayıp gözlük kullanmak suretile tedavisi ihmal e . dildiği takdirde, bilhassa genç mek • teplilerde mütemadî okuma, yazma mecburiyeti hasebile, göz daima yor • gun bir halde kalır, hipermetropi de recesi yükselir. Hatta ileride şaşılığı bi. le mucip olabilir. Tedavisine nekadar geç başlanırsa o nisbette fazla nu • maralı gözlük taşımak mecburiyeti vardır. Bidayette tedavi edildiği takdirde hafif bir numarali gözlükle rüyetin tanzirr.i ve takviyesi kabil olduktan başka, şasılık gibi anzalann vukuu menedil. mis olur. Binaenaleyh aile reislennin evde çocuklannın okuma, yazma gibi husıısptta gözlerinin vaziyetile alâkadar olmalan icap eder. Bilhassa ilk ve orta mskteplerde muallimlerin dersie müzakere esnasmda genç mekteplilerin gözlerile, göz hıfzıssıhhalarile vakından alâkadar olmalan lâzımdır. Bu sayede saşı gözlü çocuklar, uzaği göremiyen ler, yakırdan okurken cabuk yor'ilan. lar tefrik edilerek mütehassıs ptibba muayene ve tetkikine tevdi edilir. Sasılık, daha çocuklukta n^zan dikkati retbeden fennî bir aözliik kullanmak suretile ve seraiti bbbivesi dafıilinde hareket cdiîdiği takdirde amelivatsız tedavi eHilebilir. Fakat bidavette cözlükle tedavisi yapılmıyan sasılık • lann bilâhare ameliyatla tedavisisine mecburiyet hâsıl olur. Göz mütehassısları tarafından arasıra mekteplerin ve .•nekteplilen'r. eöz hıfzıssThhası noktai nazanndan, teftis v« muaveneye tâbi tutulmal?nnı genc mekteoHler için pek istifadcli bulurum Ssmsunda iken bütün Samsun mekteplerini vâki teftisim. de bu ?ibi birçok rüyeti bozuk, çözleri anıeh, şası gözlü cocuklara tefrik ederek hepsini tedaviye raptetmistim, bundan havırlı neticeler alınmıstı. Ya kin göztüğü bazı ahvalde uzak için de ku"antîı» Bu cihetîerî srözlük reçete sini alırken hekimden öğrenmelidir. Göz mütehassısı S. Sükrn Keşide dün bitti 2048 2814 3761 4927 6236 «995 7675 8085 8678 10232 10710 11593 12177 12919 13678 14137 14990 15991 16967 17912 18343 18872 19204 19926 20898 21939 23044 24155 25261 25826 26837 27604 28266 28882 29856 30745 31202 32199 2125 2321 2840 2986 3858 3957 5324 5524 6355 6368 7053 7261 7690 7920 8098 8265 8872 8969 10279 10322 10826 10933 11753 11810 12384 12390 130C9 13055 13803 13849 14170 14297 15157 15181 16031 17052 16051 18015 18353 18873 19206 20074 21202 22059 23175 24249 25306 25894 26875 27697 28429 28963 29930 30876 31220 32233 2406 4558 2523 4635 2692 3269 2740 3532 2994 3182 5877 4775 4875 5964 6026 6219 6547 6606 6699 6975 7262 72T3 7530 7657 7929 9C28 7956 7974 8642 9220 9096 7978 8670 9260 8401 8582 13Ağustos 1933 Bu seferki tayyare piyangosunun 50,000 lîralık mükâfatı 100 numara arasında taksim edildi On beş'nci tertip Tayyare piyangosunun dördüncü keşidesine dün de Universite konferans salonunda devam edilmiş, bütün numaralar çekilmiştir. Bu keşidenin elli bin liralık mükâfatı en son çekilen yüz numara arasında taksim olunmuştur. Bu numaralar be • şer yüz lira kazanmışlardır. Diğer ik . ram'.ye kazanan numaralar da sıra tertibile asağıdadır. Hafik sütunu Okuyucularunıadan Aksarayda Sinekll. bakkalda KâtipmusUhittin mahalleamda 20 numaralı hanede oturan Nazmlye Hanımdan aldıgımu bir mektupta derüli • yor ki: ı «Çankında eczacüık etmeke bulunan sabık zevcim Osman Beyden, oğlum Kâmll için icra vasıtasile bağlan&n ayda on lira nafaka, Çankın icra daıreei tarafından her ay alınarak gönderilmesr lâzım gelirken bundan bes ay evveline gelinciye kadar müteaddit defalar İstanbul Yedlnci icra dairesine gidegele bin müskülâtla bir miktar para alabildim ve şimdi 167 lira matlubum vardır. Bes aydanberi on para alamıyorum. Yedinci İcra memurluğuna vaki olan müraeaatlmde «ne yapalım, Çankın lcran gön dermiyor> diyorlar. Çankın icra dairesinı müracaat ediyorum, «Biı muntazaman gönderiyoru» diyorlar. İki icra dalresiniı bu birbirlni tutmıyan sözleri beni aylardanberi sefil vaziyette bırafcmıstır. Alâkadar makamın nazarl dikkatini celbetmenizi rica ederim.> Bir icra işinden şikâyet Trakya komitasının içytizti Bir Bulgar prof esörünün Bulgarlığa telkin ettiği fikirler Bütün Bulgar politikasinın ve fikirlerinin Makedonya meselesi ü zerinde teksif edilmesini istiyen Makedonya komitasma karşı, Trakya komîtacılan bilhassa diyorlar ki: < Makedonyalılar, Makedonya mn Bulgaristana ilhakmı değil, muh. tariyetini istiyorlar. Binaenaleyh Bulgar devletinin bu noktadaki rolü ikinçi dereeededir. Halbuki biz, Trakya. mn ilhahımistîyoruz. Bu. Bulgar dev j letini birinci derecede alâkadar eden bir meesledir. Binaenaleyh, her şeyden evvl bununla meşgul olmast lâxtm gelir.» Görülüyor ki her iki muhacir tesekkülü arasında ayrılık barizdir. Değil ayrılık, kırk senedenberi hep avni bir davayi giittüğü için fik rini Bulgarlığın köküne isletebilmiş Makedonya muhacirler birliğile bir kuru ve olmaz bayalin, sipsivri bir malihulyanın peşine takılmış Trakva komitası arasınd'a, hatta resmî Bulgar hükumetini su igtikamete mi, yoksa bu ist'kamete mi götür mek gibi Bu'far devletinin bütün bir harîcî politikası münakaşa e dilmektedir. O halde, bir Makedonya komi • tası var ki, Bulgar hudutlan hari cinde yüz binlerce Bulgara kendi mektebinde okuyup, kendi mekte binde okuması hakkı verilmesinî istiyor ve davasını beynelmilel muahedelere istinat ettirdiği irfdiasın • dadır. Kendi aralanndaki müna • kasalardan öğreniyoruz ki, bu komita, bu emele varmak için, Yugoslavyanm parçalanmasını arzula • makan başka çare bulamamak • tadır. Diğer taraftan bir de Trakya komitası var ki, belki de Bulgann gözünü Makedonyadan Trakyaya eevirmek için, Yugoslavyada rejk min değişmesini beklemeği tavsiye ederek, rejim d'eğişînce de o dev let ile anlaşmağı ve hatta bir federasyon, yahut konfederasyon yaparak, cenup slâvlığını na mi altında Bulgarlığa liberal bir idare temin olunacağını söylüyor ve sonra da birleşmiş Slav dalgasile Adalardenizi, Edirne, (M'dye I noz), hulâsa şimdi anlatacağımız ve maruf Bulgar profesörü «Mihalçef» in buyurduklan gibi, Adriyatikten Karadenize, hayalinin irişe bildiği ufuklara ve enginlere ka dar, gözüne kestirdiği her yeri zaptetmek hulyasım, Bulgar devletinin haricî politîkası haline koymağa çalişıyor. * ** Trakya komitasile, bir kısım Bulgar mütefekkirlerinin topraklarımıza göz diken siyasî bir program etrafında tamamen birlik olduklarını bize açıkça gösteren «Yugoslavya Ente Gralna» meselesini, bundan bir sene evvel, meselenin artık ko • nuşulma ve münakaşa edilme za mamnın geldiğini yazarak profesör «Mihalçef» isminde bir Bulgar âlimi ortaya atıvermiştir. Profesör «Mihalçef» bugün Sofya Darülfü • nununda hocalik eden bir Bulgar profesörüdür ki, evvelce, Pragda, Bulgar devletinin sefirliğmi de etmîftir. Kendisi Trakyalıdır. Kırk larelinde doğmuş ve Edirne idadi sfaufe okumushır. Bu zat, geçen hasiran ayinda, çıkardığı «Filozofis ki Praglet», yani «Felsefe mecmu ası» isimli bir mecmuada, evvelâ, «Toplu Cenup Slavlığı kabil midir?» diye bir etüt neşretti. O makalede mütalea ettiği tezi şöyle hulâsa edilebilir: «Bilhassa Sırplar ve Bulgarlar için, <Yugoslavlık milliyeti» fikri, tamamen yersizdir. Tarih, ayrı ayn evsafta iki millet vücude getirmiştir. Kendilerine has benlikleri olan bu iki milletin bir milliyet fikri içinde kaynaşm&ları kabil değildir. Binaenaleyh, bir tek milliyet üzerine kurulmus «Ente Gralna Yugoslavya» mefhumu bir hayald'ir. Fakat, buna mukabil, Balkanlardaki Slav milletlerin c.ydm ittihadı mana • sma gelecek bir «toplu Cenup Slavlığı» fikri, şimdi mevcut olan karşılıklı itimatsızlık havası zail olunca, tahakkak edebilmek için bütün şanslara maliktir.» Balkanlarda bir Yugoslav birli ği teşkilinden sonra bu birliğin haricî politikasını ise, gene M. Mihal • çef şöyle izah etmektedir: «Cenup \slavlannm siyasî ittihadı, onlara, Balkanlarda hegemonyayı temin edeceh, yani Sırplann ve Buh garlann husvu ideallerini, bilhassa Adalardenizi havalinne hâkitn ol malarını kola\hkla tahakkak saha. stna getirecektir.% Bu fikir intişar eder etmez Bulgar matbuahnda alâka uyandırdi. Sofya gazeteleri iki kisma ayrıla rak, «Makedonya» ve « Zora» sribi gazetelerde bir kısım Bulgar mu harrirleri bu fikre şUîdetle hücum etmeğe başladılar. «Mir» gibi bazı gazeteler, serbes sütunlarında, fikrin hem lehinde, hem aleyhinde bulundular. Bir kısım Bulgar mu • harrirleri ise profesör «Mihalçef» i takviye ve «Platna», «îzgrev» gibi gazetelerle ayni tezi müdafaa ettiler. Mevkii iktidardaki hükumet fırkalarından demokrat fırkasmın resmî naşiri efkân olan «Zrname» gazetesinin bile, münakaşaya kanşarak profesör «Mihalçef» e hatta cesaret verecek bir lisan kullandığı ise, hayretle müşahede edildi. Devam edeeek 10000 lira kazanan 10978 10369 10379 10410 10545 10996 1110711132 11459 11926 11931 12107 12126 12410 12752 12797 12867 13064 13224 13622 13671 13938 13983 14066 14126 14339 14444 14452 14928 15311 15703 15736 15713 16270 16485 16682 16707 3 bin lira kazananlar 5383 18002 28498 1500 lira kazananlar 8303 8845 15081 22431 30481 1000 lira kazananiar 3043 9416 14105 21319 30388 31175 34620 45654 49704 49956 17190 17207 17280 17303 17583 18033 18093 1811118151 18214 18482 18483 18664 18674 18778 18930 18094 19087 19097 19143 19507 19626 19674 19800 19857 20328 206la 25725 20745 20792 21432 21619 21702 21739 21929 22312 22577 22801 22763 22888 23416 23428 21652 23872 23957 24642 24762 24790 24859 25108 25321 25485 25845 25663 25735 25896 25972 26261 26498 26521 26884 26930 27177 27271 27357 27838 27846 28164 28131 28229 28537 28782 28817 28822 28878 29187 29213 29348 29485 29798 29938 29993 30090 3C128 30567 500 lira kazananlar 12 255 458 2706 2973 4960 5380 6650 10531 16351 19102 21448 27945 29951 33358 37330 4C337 42170 43662 48054 6979 11510 16473 19153 23447 28956 31589 33506 37454 40688 42182 44036 48528 7810 12756 16882 19947 23717 29122 31805 33912 8189 14344 17261 19977 24922 29307 32317 34446 8401 15474 17456 20535 25860 29270 32638 34928 540,! 5892 9817 10374 15669 16308 18866 18915 20678 20968 27133 27468 29635 29662 32661 33124 34988 36744 39223 39952 41944 42110 42761 43497 46495 47574 49812 49920 Bir senedenberi ikmal edilmiyen bir maamele Bursada Rüstubey caddesinde 56 numaralı hanede oturan sabık Maras gümrük memuru Vasıf Beyden aldıgıma bir mektupta deniliyor ki: «Adapazarı mülga Müskırat tnhisar İdaresi imalat memuru iken 1/11/932 tarihlnde açıfcta kaldım. Tek&ütlügümün icraa için Ad&pazarı kaymakamlıgına müracaat ettim. Svrakım 37/11/932 tarih ve 86/838 numara Ue Inhisarlar Vek&letine gönderildigl halde bugüne kadar h&lft muamelem tntaç edilmerniştir. Al&Jcadar makamın naaari dtickattni oel betmenizi rica ederim.» 37510 37867 38715 40979 41410 41938 42388 42413 42462 44768 45188 46341 48623 49181 49618 30936 30971 31070 31159 31183 31444 31528 31531 31609 31688 32709 32767 32302 32383 32418 32532 32612 33400 33481 32901 32914 33198 33406 13413 Katahyaldann teşekkâri. Kütahyada bir lise açünsaa hususunn temin eden Kütahya meb'usu ve Halte Fırkası umum! katibi Recep Beye, Kütahyalılardan aldıgımız bir mektuDta tefekkür edilmektedir. 150 lira kazananlar 6287 9850 20747 26570 32506 3572C 39298 44572 44642 46272 1644 8172 19056 25616 32266 35307 3646 8674 19506 26411 32418 6435 12046 22202 28742 33663 39890 47346 6736 14336 22408 29271 33774 43361 7038 15504 22551 29453 33959 43979 47875 48811 7819 18728 23519 29925 34588 44548 34465 34523 33516 33766 33958 34068 34087 35651 35656 34668 34717 34750 35030 35105 36603 36831 35685 36112 36175 36193 36241 37145 37149 36878 37162 37788 38049 38066 38651 38816 33840 39697 39921 39947 406C7 40610 40725 37080 37110 37114 37121 37267 37419 37426 37740 38075 38317 38530 38608 39050 39Oı5f 39115 3'?S15 39979 40125 40210 40407 40813 40831 40870 41056 Bir hanım iş arıyor Sultanahmette Sanayi mektebi tcâr • > sısmda 14 numaralı hanede oturan Hasna Hanım, her hangi müessesede odacılık ve hademelik gibi bir is ara maktadır. 60 lira kazananlar 6 ? 1135 1174 1408 1506 2900 3243 < 3599 5693 8112 9334 12749 14601 17464 18864 20484 22157 23580 26463 28893 32200 34818 37492 41093 42965 47454 48878 3603 5857 8177 11381 13307 14875 17565 18912 20487 3716 6149 4504 6960 8361 11789 13712 16380 18166 19437 4626 4861 7370 7663 8S18 8739 12091 12231 14110 14252 16414 16457 18224 18386 19593 19769 21315 21374 22448 23319 24688 25154 27502 28329 5073 7955 9088 12691 14207 16792 18662 20135 21585 23361 25706 28377 8263 11767 13353 15318 18138 19141 20839 22176 22196 23655 23865 26693 27200 41161 41289 41344 41431 41443 41572 41875 41907 42005 42211 42364 42770 42882 43561 43811 43974 44029 44337 44604 44645 45014 45330 45415 45579 46441 46098 46218 47639 47229 47525 48344 4821S « 2 7 0 49595 49959 45716 45986 45994 46018 46597 46686 46925 47131 47899 47921 48015 48132 48734 49102 49308 49410 ' Göztepelilerin bir isteğı Talihliler Goatepede oturan okuyuculanrruaSarf aldıgımıs bir mektupta Goztepe İstasycn caddesinin sulanmadığından ve otobuslerin çıkardıgı toztardsn hertarafın bembevaz tos» bulandığmdaT» şikâyet edilmekte ve burasmın gunde bir defa olsun İtfaiye tarafından sulanmas? istenmektedtr. Sıvas hattı İnşaata eylul iptidasında başlanacaktır Sıvas 11 Sıvas Erzurum hattının yapılmasi için hazırlıklara devam ediliyor. Hattın inşasma eylul iptidasında kat'î surette başlana cakhr. Bu münasebetle Başvekil tsmet Paşanın Sıvasa gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Ameliyata ayni zatnanda Malatya ve Sıvastan başlanacaktır. Sivastan başlanan kısım Divrikiye vardıği zaman Malatyadan başlanan kıstm da oraya vâsıl olacak, bu suretle Sıvasla Malatya şimendiferle birbhine bağlanmış bulunacaktır. Yalnız bu havalinin iklimi ve toprağı kışm çahşntağa müsait olmadığindan bh* müddet işler zanırî olarak tatil edilecektir. 168 737 1555 40,000 lira kazanan 4548 numarah bilet'n bir parçası tstanbulda, birer par çası tzmir ve Petürgede satılmış, iki parçası tstanbulda satilmıyarak iade 29123 29935 30089 30593 30629 32058 edilmiş ve mütebakisi satılmamıştır. 32498 33111 33840 33973 34069 34600 20,000 lira kazanan 20890 numarah 35267 35474 35734 36894 37321 37418 biletin beşte birlik ve aynca onda birlik 38507 38691 39071 39146 39901 40493 iki parçası tstanbulda bir parçası An41493 41669 41702 42023 42229 42731 karada satılmış, bir parçası tstanbulda sahlmıyarak iade edilmiş diğer par 43359 44434 45828 46583 46879 46919 çalan da satılmamıştır. 47528 47777 47861 47927 48392 48598 10,000 lira kazan 10978 numarah 49227 biletin iki parçası tstanbulda ve bir parçası Hendekte satılmış, bir parça190 270 381 478 684 734 sı tstanbulda, diğer bir parçası Adana. 1038 1092 1108 1234 1327 1363 da sahlmıyarak iade edilmiş, diğer par1650 1659 1743 1881 1886 1977 çalan satılmamıştır. 21243 2234C 24196 27342 Sekiz evlât tahibi bir hanimin iateğ Adanada eski Istasyon dvarında Döşeme mahalkainde 12 numaralı haneda oturan Kâniye Hanım, bize gönderdiğt bir mektupta sekiz evlât sahibi oldu gundan hükumetin çok çocuklu ailelere yapacagı yardımdan kendisirün de İ6tl£ade etmestni istemektedir. Belediyenin nazarı dikkatine Sultanahmette oturan bir okuyucumuz* dan aldıgrmu bir mektupta deniliyor ki: «Sultanahmette Cankurtaran mahal leslnin Cankurteran eaddeslndekl lâgıro, iki buçuk ay evvel Beledlyeden gönderileî l&gımcılar tarafuklan temlzlendl. Lâğı mın içinden çıkan toprak oaddenin bir basından dıger basına kadar öbek öbek hâlâ duruyor. Bu toprak yıgını, yava^ yavas toz halini almakta, evlerln pen cerelerlni açmak kabil olamamaktadır. Bu toprağın oradan kaldırılmasını rica ederiz.» 50 lira kazananlar Sıvasta büyük bir silo yapılıyor Sıvasta büyük bir silo yapılacaktır. Mühendisler silonun mahallim karar * laştırmıslar ve plânlar yapmışlardır. Kralın keyfi! Irak Krah tenis ı&aclarına bayılıyor Parlak keman Açıkgöz bir kemancinîn gösterdigi marifet Suadiye plâjında bu geceki balo Erenköy Cumhuriyet Gençler Manfili tarafından bu akşam saat sekîzden itibaren Suadiye plâjında bir müsamere ve balo verilecektir. Bu müsamere îçin çok zengin bir pro « grram hazırlanmiştır. Müteaddit pîyes ve komediler temsil edilecek, zeybek oyunları oynanacak ve balo sabaha kadar devam edecektir. Plaj ve kazino idaresi bu vesile ile sürprîzler hazırlamıştır. Beş tenedenberi iade edilmi . yen bir hak Adapaaarinın SovaSıpazarınd& bakkal Mehmet Hamdi Efendiden şu mektubu ald*:' «Adapazan Muhasebel KüsuslyeslfTe alt btr düMcân müzayedeye çıkanlarak 926 senestnde 2500 liraya bana ihale edildi. Bu parayı Muhasebei hususlyeye tama men tevdi ettim. Mezkur dükkânm tapu »enedi de bana verllmesi l&zım gelirken maalesef verilmedi, dükkân baskasına verildi. Bunun üzerine verdigim 2500 lirayı geri istedîm. Uzun muhakemeden sonra maa t«Aı paranm iadesine mahkeme karar ver* ve Temyte mahkemesi de bu kar&n tasdik etti. Pakat senelerdenberi Vali Bşref Bey. bu sene, gelecek sene dlye pa. ramı bugüne kadar verdirmedl Adapasan icra dairesi 932 senesi paranm tahsiU icin Vali Eşref Beye müracaat etti. Vali Bey paranm 933 senesi haziranmda tediy edilecegini resml bir tezkere fle bildirdl. Halbuki şimdi de bu paranm 934 senesi bütçesine konacağını ve ancak 934 hazi ranmda verilebilecegini bildirmektedir. Nakten tediye etmis olduğum bu paranm ladesinde senelerdenberi beni sürüncemede bırakmanm sebebini bir türlü an. lıyamıyorum Bankadan borç alarak verdigim bu paranm falzi altında senelerden beri inliyorum Bu yüzden birçc* müşkülâta maruz kaldım. Mahkeme kararile bana iadesi tasdik edilen bu paranın WT an •wel tediye edilroesl için alâkadar makamın nazari dikkatini celbetmenlzi rica ederim.' Küllükte deniz yarışları yapıldı Değerli muallimlerimizden Kemal Hayyam Beyle Türk lisesi müdürü Zül. fü Beyefendmin kızkardesi Rebia Ha . nım nişanlanmıslardır. İki genç ve münevver tarafı da hararetle tebrik eder, saadetlerini dileriz. TesekKür HeybeKada Sanatoryom Müdiriyetinden: Zaman zaman müessesemize gelerek hastalarımıza neş'eli vakitler geçirtmek suretile çok büyük bir lutufta bulunan kıymetli san'atkânmız Hazım Bey bu kere de cumartesi akşamı Yesarizade Asım Beyle birlikte gelerek hastalanmızın çok muhtaç olduğu zevk ve neş'eyl bo] bol dağıtmıştnr. Umum hastalann hislerine tercüman olarak te şekkür ve mınnettarlıklarımızın gazeteniz vasıtasile nesrini rica ederim iW ol Faysal ve Ingiltere Kraliçesc Irak Kralı Faysal son günlerde İn giltereye her zaman mutat olan seya. hatlerinden birini yapmış ve Londrada tngiliz Kral ve Kraliçesinin misafiri o . larak kalmıştı. Bu müddet zarfında şerefine birçok ziyafetler verildi ve eğlenceler tertip olundu. Resmimiz Irak Kralınm Wimbeledon sahasında tenis müsabakalannı seyrederken alınmıı güzel bir enstanatnesidir. Kral Faysal mü. sabakalardan pek hoşlanmış görünüyor. Yanındaki lngiliz kraliçesidir Halkın rağbetini celp ve bîrbirlerTIe rekabet etmek için eğlence yerleri sahipleri her gun yeni ve garip bir numa. ra icat etmekten geri kalmıyorlar. Res. mimiz bu kabil varyete numaralarmdan birini gösteriyor. Holivutta müzikhol artistlerinden Rence Whitney üzerine fosfor sürülmüş kemanile sahneye çıkmakta, ortalık karannca keman parıl parıl parlamaktadır. Hazır bulunanlann kulaklan güzel havalarla zevklenirken gözleri de böyle fevkalâde bir man . zara ile ifgal edilmektedir Milâa (Husuıî) Eğe denizinin küçük, fakat çok güzel bir limanı olan Küllükte Hilâliahmer menfaatme bir spor bayramı yapılmıştır. Spor bayramında yüzme yarışları, •andal ve yelken yarışları yapılmış, Yanşlara iştirak edenlerden bir grvp bütün bu müsabakalar büyük bir alâka ve heyecanla takip edilmiştir. Deniz yarışlarından sonra Mi las Küllük futbol takımlan ara sında bir maç yapılmıştır. Milas takımı 0 4 galip gelmiştir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog