Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

t Wazam MARTA MAK KENNA Iki Yüzlü Kız 117 r Cumhnrîyet' 13Ağnstos 1933 Şehir ve memleket haberieri Adi cam ve mamulâtı nef ise Bir şehit ailesi şikâyet ediyor Siyasî icmal Küba hâdiselerinin ehemmiyeti rta Amerikadaki Ktiba adasmda son günlerde cereyan eden kanlı hâdiseler bir dünya mese* lesi halini aldı. Birkaç senedenberi ba adanın dahilî idaresinde devam eden kanşıklıklar şimdi son derece vahhn • leşmistir. Cihan devletlerinin bu ada i. le yakmdan alakadar olmalan yalnıı buradaki maddî menfaatlerinden fleH gelmiyor. Orta Amerikada olsun, ee nubî Amerikada olsım herhangi yerli bir devletin işlerine Amerika kıt'ası • nm haricmdeki devletlerin modahalui ni meneden ve bunon icra kuvvetîaî Şimali Amerika müttehit hükumetierine veren Monroe kanununun akıbeti dahi artık mevzuu bahsoldugundan bü. tün devletler Küba hâdiselerinin soıra neye varacagmı sıkı bir alika ve dik • kat ile takip ediyorlar. Küba adası 1898 senesme kadar ts< panyamn müstemlekesi îdi. Fakat ts» panyollar suiidareler3e tngHtererun • kinden daha büvük müstehlekât hnpa, ratorluğunu zayi ettiklerî gibi eaasn müstemlekelerînhı son parçasi olaa Küba ile Filipin adalanm Amerika i* le giristikleri harpte kaybetmislerdî. Kübahlar tspanyollara karsı Utiklâl ml cdelesi yaptıklanndan harbm sommda istiklâlleri Amerika tarafmdan tanın • mıstı. Maahaza Amerika bu ada üıe» rinde kendisi icin ban ihtiraıi kayit • 1er koymaş ve lüzumu halinde adanm işlerine müdahale edebilmek hakkmi muhafaza etmişti. Kübahlar uzon müddet kendil* • rini hüsnü saretle idare etmişlers* da cihan buhram adanm iktasadf vazi • yetmi ve dolavısile siyasî ahvalrni b«r. bat etmiştir. Bu adanm mesahası 166,000 kflometre ve ntifusu üç milyon ise de istihsalâh gayet mengindir. Dünva şeker istuSsaHânknm yansından ziyadesini, ve tütün istihsalatmm mü • him bir kısmını ba ada temin ediyor ve cihan buhram en ziyade ham madde y« tiştiren memleketleri felâkete surük • lediğinden Küba adası buhrandan son derecede müteesstr olmuş ve halkta fev kaiâde ••abiyet uyandırmıştir. Reisu cumhur Mösyo Maşadonun memleketi d:ktatörKikle idare etmeğe kalkış • ması, kanunu esasiyi, parlâmentoyu ve fırkpJarı bir tarafa bırakması bu asabiveti bir kat daha arttınmşh. ü ç • • nedenberi diktatörlük idaresile mü • nevver sınıf ve sivasî fırkalar ve ame. ı. »^LJ'st. A. ksenvâ mHsellâh olmak ürere birçok kanh musademeler vuku bulmuştu. tktısadî tuhranm artması Mösyo Maşadomm birah mane idaresinin bir kat daha şiddet lenmesi halkm avsklenmasma bais olmuştur. Amerikanm Havanadaki seftri dos. tane tavassutta bulunmussa da siyast fırkalar Mösyo Maşadonun istifa eylemejinde ısrar eylediklerinden ve mu • maiieyh te umumî olarak orft idare ilân ederek mevkiini muhafazaya aı • meylediğinden bu tavassuttan bir n« « tice hâsıl olmamış ve Amerika fçm silâhla müdahale etmekten başka bir çare kalmamışhr. Çünkü Amerika mBdahale etmiyecek olsa bu adadaki a . zim menfaatleri dahiM hâdiselerden mutazamr olan devletlerin Monroe kanununa bakmıyarak müdahalede b\> lunmalan icap edecektir. Bu takdirde Amerika için ya ba kanuna flga etmek yahut Avrupah devletlerle ihtilâfa dns> mek lâzım gelecektir. Diğer taraftan Lâtin ırkma mensup vasatî ve Cenubt Amerika devletleri Şimalî Amerikanm müdahalelerine ve hatta mezkftr ka . nuna iyi nazarla bakmıyorlar. Maa • haza son gelen haberler Aroerlamn müsellâh olarak müdahale edeceginî gösteriyor. MVHARREM FEYZt Çeviren: ABtDİN DAVER Türkiyede iş hayatı ve kanunları Ayrıca bir de Yasa projesi hazırlanıyor Ali tktısat meclisi iş kanunu hakkındaki son v« kat'î raporunu 1934 kânunusanismdeki içtirna devresinde ikmal edecektir. Meclis bu müddet zarfmda tetkikat ve tetebbüatta bulunacakhr. Meclis herşeyden evvel iş hayafamn n . mumî ve esaslı hükümlerine ve devletimizm iş ve iş hayatı hususundaki alâ . ka T« •asifelerine müteallik olmak üze. re en basta bir «iş yasası» tanzimini lü • zumlu görmüştür. Ali tktısat meclisince hazırlanacak olan bu if yasasmdan maada, yasanın esasian veçhüe sây ve sermaye arasm . dîki hak ve münasebetleri tanzim etmek üzere hizmet akti, bilumum iş sigorta lan, is hayatmda sıhhati koruma, is bul. ma, iş zumreleri bhlikleri, iş ihtilâflan. nm sureti halli, iş murakabe ve teftişt mevzu ve meseleleri hakkmda ayn ayn kamm lâyihalan tanzim edilecek, bu suretle «Türkiye is kanunlan külliyah» hazırianmu olacaktır. ÂIi tktısat meclisinm gecenlerdeki içtimama istirak etmiş olan Ticaret odası umumî kâtibi Vehbi Bey, bu müna . sebetle Ticaret odası mecmuasına yaıdıgı bir makalede, memleketimizde de bir iş kanuna vücude getinlmek üzere hanrlanan kanun lâyihalarmdan bahset. miş ve yukanya aldığımız malumah da vermiştir. Vehbi Bey «tş yasası» hak . kında şu mütalealarda bulunmaktadır: * Ba ya«aöin ruh ve mahiyetinîn Cumhuriyet Halk Fırkasınm proırramında sarih ve vazıh bir ifade ile beyan olunan hokümlere tevafuk ve tetabuk edecegi tabiidir. Bu prensiplere göre Türk ülkesinde iktısadî her is millî, sürekli eahsmanm bir cüz'ü olup bütün işler memleketin umumî menf'natme uygun ve hemahenk olmalıdır. ts hava. ttnda ve teşebbüslerinde ferdî mesai ve faaliyet esas oldu&u ıtibi milletin umu. mî ve yüksek rnenfaatlerinin icap ettir. digi işleri devletin bizzat yanması da esastır.» Vehbi Bey mütalealarını şövle bitir . « Âli tktısat meclisinin önümüzdeki kış içtimatnda hazırlayıp ikmal edeceii ba mevzuat hükumetimiıce ve Büyük Millet Meclumce kabul olundusu tak • dirde memleketimizin en büvük bir iktısadî ve hukukî mevzuu kanun vas • fmt almış olacak ve Türkiyemîzin ka • nunlan arasma memleketimizin bu mü. him ve yen< mevzuatı da khal edilmiş olacakbr. » Almanyanın müttefiklerin önünde aman dilemesi, İkisînin nasıl ayırt edıleBelçikahlan son derece sevindirmişti ceği gümrüklere bildirildi ranndan Belçika topraklarmm hürAh, o mes'ut kurtulus günleri!.. Kendi yurdutnuzda kendimiz hâkim olarak yaşamak ne mes'ut şeydi! Büyük meydanın öbür köşesindeki menfur Alman mevki kumandanlıği binasının, şimdi metruk bir harabeden ibaret olduğunu görmek ne tatlı şevdi! Sokaklarda, giileryüzlü Belçika jandarmalanm görmek sehir ne. o uğursuz sokağa çıkmak memnuiyeti ohnadan ve gece gündüz de» tneden istediğin1 zaman, istediğin yere gitmek, o gaygayh Alman seslermi hiç, biç işhmemek ne sevincli •eydi! Bh* müddet icin harabeier tcinde yaşıyacak ölsak ta harptten evvelki mes'ut zamanlarm tekrar avVlet edecegini düşunmek ne güzel bir nmrtti! Fransız ve Amerikan askerleri, bize yardım icin eîlerînden geleni yapıvorlardı. Fransız, tngiliz, Belçikah, Arae • rîkalı, sanki nepimiz büvük bir ailenfn azalan gibi idik. Çok geçmeden Roulersin asıl ahalisi eski şehirlerine avdet ettiler. Simendiferler, yollar, hep yurtlanna avdet edenierle dolu îdi. Eşyalarmi esek arabalanna yüklemisler, yanut sırtlanndaki çantalara doldurmuslardı. Bhcoklannı da müttefikm ordalarmın kocnyonlan veya boş hastane arabalan tasıvor • 'du. Güler yüzlü ve alayci Amerikan neferlerî ihtivar kadınlann esyalannı taşıyor ve bhbîrlerinin lisanlarmdan bir kelime bile anlamıyan bu nine . lerle Amerikalı askerlerîn konus • malan pek eğlenceli oluyordu. Harp bitince alelâeele yurtlanna koşmuş olan aflelerin çoğu evlerînin yerinde bîr vîranelikten ve bir yığm enkazdan baska birşey bulamaymca ağızlan açık kalıyor, gozlermde bir Üamla yaş beliriyor, fakat yıkılan baba ocağımn keder*ni lcurtulan ana vatamn sevrnci çabnk unutturu yor, g5z yaslarmin yerine kahkahabir ve şarkıiar kaim oluyordu. O magrur ve zafftn Almanyanın müttefiklerfn ontinde diz çokerek aman diiemesi, herkesi son derece sevm dÎTÎyordu. Rîcat eden demrr renkîi ordulann arkaşında yükseJen toz bulutlan ariyet ve Utiklâl günesi tekrar doğ muştu. Maamafih, ben, bu müstev . liler arasında, civanmert, alicenap ve pek muhterem bazı insanlan asla unutmıyaca ğritn. tlkSnce, harap ve mazlum Belçikada, tabiî hayatm asla avdet et miyece§ini zannediyorduk, fakat aylar geçtikçe Flandrein toprakları ve çamurlan arasından yeni güzel bi • naUr mantar gibi fıskırmağa baş ladı. Gıdasızlık, havasızhk, hareketsizlik ve idmansızhk, bir de bfltün bunlann üstüne daimi bir endise beni, benliğimden cıkarmışti. Skndiki Marta, eski Martanm çölgesinden baska birsev değfldi. Uzun zaman vücutçe değilse bile dimağan bir harp malulü oldum. Etlerin ve diğer nefis yemeklerin kokusuna ve man • zarasina tahammül edemiyordutn. Patates par^aiarile şaigam çorba . sından baska birsey yiyemiyordum. Hapisanedeki mecburî hasır örücülük bizmeti gözlerime büvük bir zaf getirmişti. O kadar kî birkaç ay adeta kör gibi oldum ve uzun nx» • dıya tedavi edildim. 50 Mşilik tramvayların tecröbesi Nişanlarla taltif Terhis evrakım ile esaret maasım, tngiliz iıtibbarat komi«yonu tara fından günün birinde bana gonde . rildi. Ayni zamanda tngiliz ordusu baskumandam Sir Duglas Haigin bir ordu emrl yevmisinde ismimin xik redildifi ve tngilterenm «bidemah mümtaze» nîsaniie taltif olunduğum bildirilivordu. Fran»a ve Belçika da ban» birer nişan vererek sevmcimi arttırdılar. Westroo«ebekedeki eski evhnizi tatnamen veni baştan vaptırmağa karar verdîk. Bir gün, babacığımın, az kalsın, canlı canlı kebap edile • cegi viran yurdumuzu kudsî bîr mabet gibi ziyaret ve tavaf ettim. O mes'ut yuvadan bir yıgin taştan baska birsey kalmamish. Zaten bfi • tün k8y bastan başa bir riraneHk olmtiftn. (Mabadi var) k Plümür kazasınm Hoyr memle • ' hası memuru maktul Avni Efendi zcvcesi Şaziment Hanım imzasile saAdi ramdan memul sofra takımlann. >anı dikkat bir mektup aldık. Ba dan tabak, bardak, surahî gibi eşyalar mektupta denfliyor ki: bazı gümrüklerce «mamulâh nefise» den c Zevcim Avni Efendi Plümür telâklf! edilm^kte VP tari'enin 512 inci Hoyr memlehası memuru iken men. maddesine gore gümriik ahndığmdan faatlerine set çektiği ve hırsızlıklannibtilSfları mucİD olmakta idi. dan dolayı işlerinden çıkardığı Kürt Gümrüklere tebliğ edilen bir emir . kolculan tarafından 8 ağustos 9 3 2 le. ihtilâflsn m»cip olan bu vaziyetin ötarihinde sehrt edilmiştir. Zevcimin nöne gecilmistir. geride bıraktığı beş çocnğile bana kanunen bağlanması lâzım gelen ey Bu mal'ar hakkında bir karar verîr tam maaşL, bir senedenberi baglan* ken, evvelâ hamuru tetkik edilecek ve mamif ve tnhisarlar Müdiriyeti U • mentulâfa nefiseden addedilip edflmiye. mumiyesinden 3/5/933 tarih •• ceği «nla*''acakhr. Verilen emirde deni» 144/10460 numara ile aldıgutuz bir yor ki: «Herhangi bir cam e«ya bir ba. tahriratta 1683 numarah tekaut kakııta uzerinde hava kabarciklan, pürüs . nununun 52 inci maddesine göre ler veya habbecBcler frörüldüğü , Bzer • zevcimin müddeti hizmeti on beş se. lerinde veva altlarmdaki cokurluklar neden eksik oldugu için maaş tah • baska baska ve pürünlü olduihı t»kdirde sisine imkân olmadıgı büdirilmiftfr. bktabi hamurlan nefis değildir. Bu eşya Halbuki kanunun ba 52 inci mad • da mamulâtı nefis eden addolunamaz.* desi ecelile vefat edenler hakkmda olup vazife başında şehit olanlara. raci değildir. Bu hususta ayni kaao • nun 45 inci maddesini nazan dikka* te almak lâzımdır ki, bunda zühul • • Tramvay Şirketi tarafından ( 5 0 ) dimiştir. Zevcimin şehiden vefat et. tiği evrakı tahkikiye ile sabittir, ve kişilik yeni model arabalar uzerinde katillerin muhakemesi Trabzon A * tecrübeler yapıldığım yazıruşhk. Şir • gırceza. mahkemesinde derdesti föket Şişl<deki atölyesinde eski arabalar. yettir. Beş çocağumla beraber p« • dan beş tanesinî yeni modele gore tarişan bir halde kaldıgımdan kana • dil elmisitr. Ba arabalann ön tarafı bi. nun bana bahşettigi hakkm verilmetf hususunda alakadar makamın na • rincî, arka tarafı ikinci mevki oiacakzan dikkathri celbetmenizi rica • . tnr. Vatman yeri yolculardan tamamen derim.» aynlmıştır. Şirket mühendisleri tarafından geceleri yeni tip arabalarla keskin virajlarda, Şifhane yokuşu gibi dik yokuşlarda tecr&beler yapılmaktadır. Son yapılan tecrübelerde bu arabalann 50.60 kişiyi taşımağa tahammülü olduklan görülmüştür. Şirket tarafından bu tecrübelerin müsMisirdan gelen malumata naza • ran Kahire Tıp fakülte^i reîsi AH pet bir netice verdiğine kanaat geldiktbrahim Pasa île beraber Mısınn ten sonra Nafıa Vekâletine ve Bele • meşhur doktorlanndan beş kişi ve diyeye muracaat edilecektir. Belediye beş gazeteciden mürekkep bir heyet fen heyetiie komiserlik tarafından da yarm Ege vapurile Tskenderiyeden fennî tetkikat yaptınlacak ve netice mu şehrimize hareket ve cuma jrünü limanımıza muvasalat edeceklerdir. vafık eıkarsa ba arabalann yolcusu ke. Gelecek heyet arasında şunlar varsif olan bazı hatlar uzerinde isletil > dır: mesine başlanacaktır. Elmuazzam gazetesi bastnuharrirî Halil Bey SabH, Elehram gazetesi başmuharriri Antuvan Köylü, El . Dün bir akşam gazetesinden naklen bilâğ gazetesi basmuharriri Abdülyazdığımıs bir havadiste 933 Güzellik kadir Hamza, Liberite gazetesi başKraliçesi Nazire Hanımın Feriha Tevmuharriri F.dvar Keilat, Mısırda ftk Hanımla beraber Ipekiş stüdyo • münteşir sekiz gazetenm sahip ve sunda bir film çevireceği haber veriübasmuharriri Emii Zeydaf. yordu. Dün Nazire Hanımla görüştük. Heyet tstanbulda Matbuat CemiBize, filvaki şirket tarafmdan böyle bir yeti ile Etıbba Muhadenet Cetniyeti azası ve mahallî hükumet rüesan teklif vâki olduğunu, fakat kendısinin tarafmdan istikbal edilecektir. henüı ba teklifi kabul etmediğini söyHeyet şehrin şayanı temasa ma iedi. haiierini gezdikten sonra cumartesi akşamı Belediye tarafından Pera palasta bir ziyafet verilecektir. Cumhuriyet ilâmnin onuncu yıldöPazar günü Büyükadada Etibba nümüne tesadüf eden 29 teşriniev Muhadenet emiyeti tarafından öğle velde yapılacak merasitne ait ha . yemegi verilecek Büyükada ve Heyzırlıklan tesbit ile meşgul bulunan beli, Suadiye plâilan ziyaret edil • Belediye reis muavmi Hâmit Beyin dikten sonra aksam üzerî Turing riyasetindki komisyon dün de topKulüp taraftndan Park otelinde bir ziyafet verilecektir. lanmıştır. Komisyon mesaisini ikmal Pazartesi sabanı Camlıca ve Bevetmek üzeredir. lerbeyîne gidilecek Matbuat Cemî Mısır heyet* Misafirler için bir program hazırlandı Vapurcuların içtimaı Birind sahifedmn mabat lisme bu her firmadan bat işletmesinde ayn ayrı ihtısas sahibi olan bir müessis istirak etmifti. Bu suretle temekkfil eden idare meclîsi sirketin umumî nrâ . diriyetini de tayin edecekti. Fakat müessîslerden maruf bir firma, bilâhare, müessislerin bu hareketini doğru bul mamış, vapurlarm takdiri kiymet işi bHmeden, herkesin sermaye derecesi anlaşihnadan meciisi idare intihabınm i*aret ederek evvelce istirak etmis olduğu bı, hazırhk faaliyetinden çekîlmış, muhalıf vazi . yette kalmısh. Bu böyük firma mümes»illen'nin bu tarzı harekete diğer bir iki vapurcu daha iltîhak etmişti. Bu snretle vapurcular iki kısma aynlmıslardı. Firma ve hissedar itibarile ekseriyet! teskil eden kısım yapılan nizatnnameyi tktısat Vekâletîne vermis, hareketlerinin tamamen kanunî olduğun. da ısrar etmish'r. Anlasamamazlık ba safha azermde günlerce devam etmiş ri. Ninayet Yaiovadaki temaslar neticesinde uç maddelik bir itilâf esası ha zirhmmısfa. Bilâhare, tatbikmda tekrar ihtiâf çıkan bu esaslar şunlardır: Yüzme müsabakalanmız Birinci sah'feden mabat bulunan bütün mukavemet yüzücüleri müsabakamıza istirak etmek üzere isimlerrni yazdırmaktadtrlar. Mösabakaya girmek üzere muracaat edenlerin ishn • lertni bir iki güne kadar neşredeceğiz. Kayit müddeti 20 agustos akşamına kadar devam edecektiı. Müsabakalara girmek istiyerJerin ba tarihe kadar ya bizzat matbaamıza gelerek ve yahut mektup ve te'efonla haber vererek istm. , ^ 5 k a y d e t H r m e l e r i lâzımdn. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B u ^ racaatler kabul edilmiyecektir. Hanımlar arasında ve 1500 metrelik bir mesafe dahiiinde yapılacak olan yüzme yanşlan da 27 ağustos pazar günu Suadiye plâjmda icra edilecektir. Ha . nımlar için de kayit müddeti 20 ağus . tosta hitam bnlacaktrr. «Cumhuriyet yüzme müsabakalan» senenin en büyük bir su sporu hareketi olacaktır. Müsabakalardan sonra sporcular şerefine Suadiye plâjmda bîr çay ziyafeti verilecek ve mükâfatlar tevzi ohmacaktır. Müsabakalarda derece alan sporcu • lara kupalar, madalyalar ve şehadetnameler ve saire verilecektir. Nazire N. filim çevirmiyor italyadan hapishane p'ânları getirildi Bu tene, yeni hapisaneler inşası i çm, Adliye bütçesine bir milyon lira tahnisat konmuştu. Adliye Vekâleti bu mSnasebetile ttalyadan hapisane plânlan getirmiştir. Cumhuriyet bayramı tıazırlıkları MGddeiumumiliğin bir daveti tstanbulda bulunan Kırklareli mahkemesi azasmdan Sükrü Beyin a. eilen tstanbul Müddeiumumiliğine müracaati rica edilmektedîr. Vapurlara konan kıymetler Tüccar vapurlarının takdiri kıymetlerile uğrasan komisyon, dün, Deniz Ticaret müdürlüğünde topla . narak tetkikahna devam etmiştir. Komisyon muayene ettiği vapur • lann kıymetlerini tesbite baslamıştır. Mesaisini hafta sonuna kadar ikmal ederek raporunu hazırlıya • caktır. 1 Mevcut firmalar, sermayelerinm derecesine gore bir tasnife tâbi hıtulacak ve bu suretle birden yedinci dereceye kadar olan firmalar arasmda mec. Hsi idare azalan lecüecektir. 2 Meclisî idareye secilen birinci Galatasaray «A» futbol takımınm ve ikînei derece sermayeli iki kişi şrrbh* hafta evvel yaphgı Borsa seyahakette murahhas aza sıfatile çalışacaktinden sonra 19 agustos cuma günü de br. Gaktasaray atletlerinin Bursada mü • 3 Beş bin liraya kadar olan müsabaka yapacaklan haber alınmıştır. esris senedatı, armatörlere sermayeleri Szerinden verilecektir. tlri tarafın da Yalovada kabul et riği bu esaslara gore sirkete umumî möÜsküdarda Şemsipaşada Anadolu dtir tayin edilmiyecek, iki murahhas a. kulübünün yeni yapılan sahasında ıa idare islerile uğrasacaklardır. kulüp tarafından konolan kupa için Diinkü toplantida bu şartlar uzerinde müsabakalara gelecek cuma günü müzakereler ve münakasalar olmustur. baslanacak, ilk maç Topkapı Eyüp Şfmdiki vaziyete muhaKf oflan tttraf B takımları, ikinci maç ayni kulüpşirltete hariçten bir umumî müdür gelerin birinci takrmlan arasında yapilacaktır. tirttlmesini istemiştir. Ekseriyeti teskil tf'en armatörler tarafı ise armatörler haMüteakip haftalar Hilâl Beylerricinden umumî müdür getirtilmesi kabeyi B ve birinci takımlan, Top bul edemiyeceklermi, kendilerinin kapı, Eyüp muhteliti Anadolu B oiıamnameyi kanuna uygun bir sekilde ve birinci takımlan karşılaşacak • hazırladıklannı, muhalif tarafın da islardır. tirakile idare mecüsini seçHklerini, Yasere iki tttrafm haoariadığı nizamnau lovada tesbrt edilen esaslara da sırf a. meleri almıştır. radaki ihtflâfı kaldırarak sirketin te tş Bankası umum müdür muavmi Musekkülüne hnkân vermek için razı olammer Bey, yarm şehrimize gelecektir. duklannı söylemsslerdir. Bu arada Armatörler salı künü sabahleyin Mu • bazı münekaşalar olmuştar. ammer Beyin reisliği altmda tekrar topNeticede, banka hukuk müşaviri Ulanacaklardır. Bu toplantıda mevcut ihI«a Bey münakaşalara müdahale tıiâflar uzerinde hal suretleri buluna • Uütvm afa«!l« tetfrik «tjmek I ı bilecegi ümit edilmektedir yeti tarafından bir öğle yemeği ve. rilecektir. Misafirler akşam Yalovaya *îdecekler, ertesi günü avdetle Ankaraya hareket edeceklerdir. Bir sabıkalı mahkum oldu Bundan bir müddet evvel Aziz Efendi namında birmin evinden küpe, bilezik ve saire gibi birçok kıy. mettar şeyler çalmakla maznım sabıkalı Boşnak Altnin muhakemesi dün îkînci ceza mahkemesinde bit • mis ve Ali cürüm sabît olduğu için üç sene dört ay hapse mahkum edilmiştir. Galatasaray atletleri Bursaya gidiyor Yaş meyvaların bozulmamasına çare bulundu tzmir rençperlerinden tecrübeli bir köylü, meyvaların bîr buçuk ay kadar bir müddet dayanabilmesi çaresinî bulmustur. Bulduğu sekil e . hemmiyetie tetkik edilmirtir. Bulunan şekii meyva sepetlerinin yapılır yapilmaz günes gormiven bir depo içinde 15 gün kadar durmasıdır. Bu sekilde muvaffakfyet görü lürse, her sene Avrupanm her tarafma külliyetli miktarda yaş meyva ihrpctı yapılacaktır. Otomobil yarışı davası Sait Paşa zade Vehbi Bev tarafından Samiye Bürhan Cahit Hanım aleyhine açılan kupa davasma dün Sultanahmet sulh mshV*>mes'''le devarn edilmiş, Sarniye Bürhan Cahit Hanımın vekili trfan Emin Be • yin Eskişehirde olduğu anlasıldığından dava çarşamba gününe bırakılmıştır. Paris çocukları koruma kongresi Murahhasimızin raporo çok beğenildi Pariste Toplanan çocuklan Icoruma kongresinin 36 milletin iştirakîle devam eden toplantılan, nihayet bu! muştur. Bu kongrede Türkrye Maa. rif Vekâletinin murahhası doktor Nebil Bey tarafından tevdi edilen rapor, pek ziyade takdh olunmuş v« bilhassa trahomlu çocuklara ah kısmının Fransa sıhhat nezaretîle mü» temlekât nezaretme iblâgı karar laşmışhr. Kanada nükumeti murahh'aât, trahomlu mektep çocuklan hakkın. daki raporumuzun bir suretinîn ken> disine de verilmesini talep ve rica etmiştir. Türkiye Maarif Vekâleti . nm mümessili doktor Nebil Bey, kongrenin daimî komite intihap edilmiftrr. Anadolu kulObö sahasında Kupa maçları yapılacak Yeni yapı kanunu Yeni yapı ve yol kanununun su • reti tatbikma ait tetkikata devam edilmektedir. Şimdi de sayfiyelerde ve tarihî abidelerle surlar civannda yapılacak binalann tarzı tetkik o . lunmaktadır. Bu kabil yerlerdeki inşaatın azamî ne irtifada olacağı tesbit edilecektir. Yogurt imalâthanelerı Belediyece yoğurt imal edilmek te olan yerîer için yeni bh* talimatname yapılmıştı. Bu talimatname teşrinievvel iptidasından itibaren mevkii tatbika konacaktır. Bu hu . susta şubelere tebliğat yapılmış ve şimdiden bu kabil yerlerin tetkik edilmesi, teşrinievvel iptidasında talimata riayet etmiyenler görülürse haklarında takibat yapılması bildirilmistir. Sahte peygamber Sıvasta muhakeme editiyor Zarada peygamberlik iddiasında bulunan ve bir takım cahilleri igfal ederek etrafına toplıyan Cavit E • fendi yirmi kadar mensuplarile beraber yirmi gün evvel Sivas hapisane. sine getirilmis ve aguceza mahkeme • sinde i!k duruşma hafi olarak ya • pılmıştır. Zaradan yirmi beş kadar şahit getirilmistîr Japon rejisi müdürOnün tetkikatı Memleketimize geldiğini yazdığımız Japon tütün rejisi müdiirü doktor Hı . roshi Hasegavaya Bursada tetkikahnı bitirerek şehrimize dönmüştür. Japon rejisi müdiirü Bursanm bütün möstahsil mıntakalannı dolaşmıştır. Mumaileyh Japon rejisi için almacak yüksek nevide tütünlerden nümuneler hazırlamaktadır. Doktor Hıroshi Hasegavaya birkaç güne kadar tzmire gidecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog