Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 37 Onuncu sene: No. 3329 umhurıvet , , İSTANBUL CAĞALOĞLU Teigraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrir müdüru: 23236, Idare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 •t Vatandaş! Yerli Mallar sergisini git, gor de Türkfin zekâ ve azmile göğsün kabarsın! Pazar 13 Ajjustos 933 Londra Konferansından Sonra ondra konferann, para mütarekesi ve hükumetler arasındaki borçlann taliki teklifl«rine ta . Jıammül edemiyerek iflâs etmiş bulunuyor. Bu iki mesdeden birracisi bilhassa konferansuı akametine sebep olmuş . tur. Zira, para mütarekesinin arkasında bhbirine nt Oci menfaati temsil eden gruplar vardı. Bir taraftan, eşya fiatlannı para oyunlarile esk* etmek istiyen A. merîka »istemi; diğer taraftan, para kıy. metinde istikrar temin ederek istihsali ve hatta istihlâki de emniyet altına al mak istiyen altınnlar.n başında gelen Fransa sistemi her iki tarafın millî menfaatlerme dayanıyordu. Hulâsa, bu beynelmilel konferansta biitün millî menfaatler ayaklanarak bir. birile çarpışmağa başladı. Neticede, hiçbir millet kendi millî menfaatini digeri. nm menfaatile uyuşur göremedi, konferan* ta inhiiâl etti. Fakat, Londra konferansından tonra vaziyet ne olacaktır?.. Bu sualin cevabını Avrupa gazetelerinin brrçoğu araş. tınyor. Şimdiden görülen ihtimallerm başmda altınci memleketlerin anlaşma • nndan daha vâsi bir mikyasta tngiltere ve müstemlekeler Ue Amerikanın bir iti. lâf yapması geliyor. Malumdur ki; tngiltere kendi impa . ratorluğıma dahil dommyonlar 3e ti • carî ve ikhsadî bir anlaşma yapmıştır. Ottava konferann diye şöhret bulan bu anlasmada tngiltere nzun zamandanbefri takîp ettiği gayeye vararak Avrupa ticaretinden kaybettiği yeri müstemle . kelerinde kazanmağa muvaffak olmuş, v e onlarm iptidaî maddelermi aJarak tnamul halinde onlara satmak styasetini kurmuştur. Şbndi, tngilterenrn müstemlekelerile yaphğı anlasma genişletilerek Amerikarun da içeri almması düsünülüyor. Bil . hassa, Başvekil Makdonaldm başmda bulunduğu bir parti bu hedefe doğru ça. lısmaktadır. Eğer, bu tasavvur mevkti Yeni buğday kararnamesi L Ziraat Bankası Umıımî müdüru izahat veriyor Yeni kararlar sayesinde banka piyasada hakikî nâzımhk vazifesini yapmağa başlıyacakto Ziraat Bankasında Bir suiistimal Ziraat Bankatı Umumî müdüru Kemal Zaim Bey Ankaradan şeh rimize gelmistir. Mumaileyh dün bir muharririmize yeni buğday kararnamesi etra fında şu beyanatta bulunmuftur: * Istanbula istirahat etmek içm mezunen geldim. Fırsat bulursam Bankanın buradaki işlerile de meşgul olacağım. Ceçenlerde çiktığını gazetelerin yazdığı yeni buğday kararnamesi mucibince Banka derhal faaliyete geçmistir. Esasen bu if için te<fbirlerimizi evvelden almış bulunuyorduk. Bnkanm buğday »iyasetinde ih • racat esas değildir. Yeni kararna mede iki mühim esas hikimdir. Bunlardan birracisi memlekette gerek müstahsil, gerekae müstehlik aleyhine ekseriya görülmekte olan fiat tahavvüllerine mâni olmaktnr. Memleketimizde buğday istihsal&ta tabiî şeraite tâbîdir. Kurak sene lerde çok sıkınti çekiliyor. Mahsul fena oluyor. ITürk Alman tica' ret mukavelesi müsait tesirler yaptı Başvekilimiz dün sabah geldi Ismet Pş. Pendikte Gazi Celâl B.in beyanatı çok| Hz. ne mülâki oldular Başvekil Pş. ve Vekiller Reisicumhur Hz.nin refakatlerinde Yalovaya gittiler Berlin 12 (A.A.) Volf ajansı bildhnyor: Yeni Türk Alman mukavelelerinin akti münasebe tile yazdığı bir makalede la Ko respondas Diplomatiko • Poli • tik Alman gazetesi bu mukave lelerin iki memleket arasındaki ticaret hacminin artmasma yardım' edeceği kanaatini göstererek di yor ki: «Türkiye tktisat Vekili Ce (âl Bey de Kölnische Zeintung gazetesine beyanatında ayni kanaatî( izhar etenîşti. Celâl Bey Türkiyenin muhtaç olduğu eşyanm en büyük ve en mühim knsmını şimdiye kadar Almanyadan almış olduğunu ve ilertde de bunun bittabi böyle olacağım ilâve etmiştir. Salâhiyettar bir membadan yapılan bu derece müsbet beyanat Alman yada tesir yapmaktan ve iki memleket arasındaki umumî münasebat üzerinde çok müsait bir tarzda| kendisini hissettirmekten hâli kalmıyacaktır.> Başvekilimiz Itmet Paşa Pendikte karşdayıcdan Başvekil Ismet Paşa Hz. dün sabahki trenle Ankaradan gelerek Pendik yolile Yalovaya gitmiştir. Ismet Paşa Hz. Pendik istasyo • nunda Meclis Reîsi Kâzım Paşa, Millî Müdafaa Vekili Zekai, Maarif Vekili Reşit Galip Beylerle Fahrettin, Sükrü Naili Paşalar, Reisicumhur Hz. nin kâtibi umumileri Hikmet, Seryaver Celâl, Vali Muhittin, Neş'et Ömer, Köprülüzade Fuat, Sümer Bank müdüru Nurullah Esat Beyler tarafmdan karşılanmıştır. Başvekil Paşa Hz. vapur iskele • sinden Ankara motörüne binerek Pendik açıklannda Ertuğrul yatında bulunan Reisicumhur Hz. ine mülâki olmuşlar ve kendilerile be raber Yalovaya gitmişlerdir. arannda Ziraat Vekili de geldi Ziraat Vekili Muhlis Bey de dün sabahki trenle ve Başvekil Ismet Paşa Hz. ile brrlikte Ankaradan gelmiş ve Yalovaya gitmiştir. Deniz Müsteşarı Sadullah Bey ile Sümer Bank miidürü Nurullah Esat Bey de Zrraat Vekili ile Yalovaya gitmişlerdir. tiraat Bttruuut Vmim\ mfldflrfl KefKüi Zaim Bey sefaatli ve Denizlide de böyle am . barlar insa edileeektir. Bu binalarla gayrimUs&it seneler Senelerin muhtelif şeraiti kar için daimi surette memleket ihtiyasısmda tedbirli ve hazır bulunmak cına tekabül edecek stok bulundu > ta ikinci maksad"ı tefkil ediyor. Bu» rabileceğiz. O zaman Banka buğ • nun için hükumet taraftndan buğday piyasasında hakikî nâzımlik va day kanunu haricinde çok lüzumlu zifesini yapmağa başlıyacakhr. tedbirler alınmıştır. Diğer taraftan bu stoklar saye • Bu cümleden olarak memleketin sinde istihlâk merkezlerine de da • muhtelif istihsal mmtakalannda siimî »urette istenilen evsafta mal lolar, ambarlar tesisi tekarrür et • gönderebileceğiz. Çünkü silolarda mi«tir Bu sene zarfında Sıvas, Konbuğday tamamen staTvdarize edîl rne çınaDntr»c «ktı Deyneımnd Lonlıa ya, Ankara, Eskişehîrde d5rt l»ey" £"" mi? bir halde piyasalara arza amakonferansı yerine bir tngüiz Amerikan Rİr tonluk silolar inşa edileeektir. <fe bulunacaktır. Londra konferansı toplanacaktır. Bu binalarm ihaleleri yapilmıstır. Kafi derecede silo yapıldıktan Avrupa gazetelerinin nesriyatma na • tnşaata baslanmak üzeredir. sonra Ziraat Bankası (varant) muzaran; tnjfilterevi bu temayüle çeken *. Bankaca toplanmağa başlanan amelesile de iştigale başlıyacakhr. millerin başında dominyonlar, ve bilbuğdaylar buralarda stok halinde Yani buğdayı olup ta siloya koy hassa Kanada vardır. Kan«damn tngi. buluncfuruiacaktır. Henüz zürradan muş olanlara birer vesika verile liz ticaret siyaseti uzerinde icra ettiği bu nekadar buğdav ahnacağı kat'î bir cektir. tesirin mühim sebeplerinden baslıca Ka. rakam halinde ifade etmek miim Bu vesika bir ticarî senet gibi nada ticaretinin hetnen kâmilen denile kün değildir. tedavül edebilecektir. Zürra bu cek derecede Amerikaya tâbi olman Bu silolardan baska, muhtelif suretle malmın satılmasını bekle dır. Hakikati halde de Kanada sanayi yerlerde makineli ve makinesi ol • meksizin âcil ihtiyaçlannı temin ive ticaretinin iiçte ikisi Amerika serma. mak üzere altı tane ambar inşası çin para temin edebilecektir.» yedarlarmm elmde bulunmaktadır. tş • mukarrerdir. Balıkesirde tahmil ve le, İngiltere kendi millî bankasınm mu. tahliye işlerini mekanik olarak yalcavemetlerine rağmen Amerikanın para pılabilecek surette makineli bir amsistemini takibe hayatî uzuvlan olan bu bar inşa olunacaktır. öniimüzdeki Dün, şehrimizdeki Ziraat Bandominyonlar yüzünden mecbur olaca. senelerde Çelikli, Yerköy, Haci • Mabadi S inci tahifede ğa benziyor. Bu ihtimaller tahakkuk etliğî takdirde Ottava konferansmın ne b'celerinîn Amerika iktısat siyasetine gö. re uydurmak lâzım gelecektir. In^ilte»»için boyie bir anlaşmanut hem çok güç ve hem bir takım inkisarlan mucip olacağı tahmin ediliyor. Fakat, diinya iktısat hareketlermm nep bu kendi kendine yetmeje, (Autar. chîe); doğru gitmesine nazaran yalnız fngilterenm değil diğer memleketlerin de aşağı yukan bu kabil anlaçmalara te. şebbus edecegi muhakkak addediiebiKr. Bilhassa, Fransa da Avrupa ve RusyaIda kaybettiği ticaret piyasasmı Afrika m3stemlekel«rmde telâfiye çahşmağı duşünmege baslamıstır. Şiiphesiz, insanla. rm bugünkü ihtiyaçları gözönünde tutulacak olursa tam bir tecerrude hnkân yoktur. Nisbi bir tecerrüt ise ancak ip . tidaî maddelere malik ve zarurî gıda maddeleri boi olan memleketler içm da. ba mümkiindür. Esasen, Londra konferansuıdan evvel birçok memleketler bu ihtimalleri gozöniine aJarak araiannda konusmağa da Dün Defterdarlıkta toplanan heyet başlamıslardı. Amerikada millî ikhsadı Istanbulun yeni maliye teşkilâtma gölu tahakkuk müdürlüğüne Beyoğlu Def. haricî ticaretin azalmağa viiz tuttuğu bir re memurin kadrosunu tesbit etmek ü . terdan Ali Rıza, Üsküdar tahakkuk müznmandan istifade ederek kurta"*r<ajçt zere dün Defterdarlıkta biri öğleden evdürlüğüne Defterdarhk varidat müdüru düşünenler çoktur. tngilterenin lünya vel, diğeri öğleden sonra olmak üzere Amir, Üsküdar tahsil müdürlüğün* Ad. alâkasım Amerika kadar kolay kesemiiki mühim içtima aktedilmiştir. Def liye merkez muhasebecisi Şefik Beyler.. yeceğine rağmen gittiği yol mahdut an. terdar Mustafa B.in riyaset ettiği bu içlasmalar ile (Autarchie) dir. Küçük itiTeskilâtta bu memuriyetlerin fevkin. timada Maliye müfettişi Şevket, Defterlâf devletleri de kendilerine göre mîis. de olmak üzere üç murakip bulunacak • takil bir ikhsadî grup yapmağa ve Maca. darlık varidat müdüru Amir, Beyoğlu tır. Defterdan Ali Rıza, Adana Defterdan ristam aralanna almağa çalışıyorlar. AlDünkü içtimada yeni teşkilâta göre Talât, Ankara Defterdan Salim, Sam • manya; ecnebi zıda maddelerinden hememurin kadrolannm hazırlanmasına sun Defterdan Zeynelabidin Beyler ha men kurtulmak iizere olduğunu görerek başlanümıstır. Bu kadrolar kısmen mevzır bulunmuslardır. iptidaf maddelermi de taklitlerden: cut, kısmen hariçten almacak memur . Bu zevat esasen yeni kadroda şu su. (ersatz) lardan almaği düşünüyor ve ay. larla doldurulacaktır. Heyet kadroyu retle yer alacaklardtr: ni sisteme doğru gidiyor. hazırladıktan sonra Maliye Vekâletrne tstanbul ciheti tahakkuk müdürlüğü. Bîze gelince; bizde millî paramızı bu ne Adana Defterdan Talât, tstanbul tah arzedecektir. esya mübadelesmin azaldığı bir devir Defterdar Mustafa Bey yanndan iti • sil müdürliiğüne Ankara Defterdan Sa • de her türlü ihtimallerden kurtarmağa baren içtimalara devam edilerek kad . lîm, Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne çahşarak mühim maddelerimizi kendi. Samsun Defterdan Zeynelabidin, Beyoğ ronun hazırlanacağuıı söylemiştir. IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIinillllllllllHIIIIIIIIIIHIIIMItlllMililtliıMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUinillllllinillinillllllUllllllllllllim miz imal yoluna girdik. Cihan ikhsadî. rüşlerile elde ettiğimiz bu millî muvaf. girişmiş bulunuyoruz. Ve netice Hiba nm aldığı bu cephede bu suretle yer alfakiyeti şükranla hatulamağı bir vazife rile, en iyi bir ikhsadî istikbale namzet mu oluyoruz. O kadar zarurî maddeler addederim. bir memleket haline gelmiş olduğumu . olmıyan mühim ihracat maddelerimizin İstanbul nv"b'n«u zu görüyoruz. Büyük Başvekilimiz ts hahr için de bazı mübadele etaslanna met Pasa Hazretlerinin sarsılmaz gö . ALÂETTİN CEMlL M. Venizelos siyasî hayattan çekiliyor Eski Başvekil Yunanistana dönmiyecekmiş! Atina 12 (Hususî) Venize . losun çok yakın tanıdıklarmtn sSylediklerine göre Avrupada bulunan sabık Başve • ki! Yunanistan daki ftrkalarm barışmasmı tee • hii etmek mak sadile sîyasetten çekilmek ve Yu nanistana bir daM. VenîzelcK ha avdet etmeyin Avrupada ikamet etmek kararındadır. Aina 12 (Hususî) Hükumet tarafmdan meclisi meb'usan bürosuna Vemzelos «uikasti hakkmda yapılan idarî tahkikat dosyası tevdi edilmiştir. Suikast üzerindeki mü zakerat gecikecekth. Sıhhiye Vekiii geliyor Ankara 12 (Telefonla) Sıhhiye Vekili Refik Bey bu akşam Is • tanbula hareket etmiştir. Recep Bey Yalovada bulunmakta olan Halk Ftrkası umumî kâtibi Recep Bey bu* gün şehrimize gelecektir. Recep Be yin yarm Ankaraya avdet etmesi muhtemeldir. Vapurcular dünkü içtimada da anlaşamadılar • İki taraf noktai nazarlarında ısrar ediyor, salı günü bir içtima daha aktolunacak Millet Meclisi ikinci reisi Hasan ve Tay Iktısat Vekili Celâl Beyin Berlinden telefonla vuku bulan tavsiyesi ve fş yare Cemiyeti reisi Rize meb'usu Fuat Beylerin tavassut ve teşebbüsleri üzeBankası umum müdür muavini Muam rine vapurcular mümessillerinin Ya • mer Beyin tavassutu üzerine lstanbullovada yaptıklan müzakerelerde tesbit da bulunan biitün armatörler, dün saedilen üç maddelik proje üzerinde gö. bah vapurcular birliğinde toplanmış • rüsmeler olmuştur. lardır. Evvelce, vapurculuk anonim şirke • Muammer Bey Bursaya gittiği ci . tine dahil olacak olan firmalar aralahetle bu toplantıda hazır bulunamamıştır. içtima, tş Bankası hukuk müşaviri rında toplanmışlar, müessis sıfatile bir İsmail İsa Beyin reisliği ve hakemliği nizamname hazırlamışlar, idare meclialtında vuku bulmuştur. Evvelâ, ge sini de seçmişlerdi. Yeni idare mec • çenlerde Trabzon meb'usu ve Büyük Mabadi 2 inci aahifede istanbul Ziraat Bankasında bir ihtilâs Malî teşkilât kadrosu Dün Defterdarlıkta iki mühim içtima yapıldı, memur kadrolarınm hazırlanmasına başlandı Yunanistan veni bir muhrip alıyor Atina 12 (Hususî) Hükumet yeni brr muhrip satın almak kara • nm alarak hazrr bir muhrip satışı hakkmda yapılan teklifi kabul et • roiştir. Bu baptaki pazarhkiar iler. lemektedir. • Yeni Tefrikalarımız Tefrncalanmızm ikisi bitmek üzeredir. Onlann yerine üç yeni tefrikamız yakmda başlıyacakhr. Mevsimin en büyük su sporuna hazırlıklar... 25 ve 27 ağustosta yapılacak «Cumhuriyet» yüzme yarolarına kayıt muamelesi devam ediyor Dritnotlara karşı sahra topları... Yazan: Abidin Daver I I Askın kudreti Moris Dehobradan naklen Dersime dair eski hatıralar fazan: Sadi Geçen sene kadınlar arannda yapdan yüzme müsabakan başlarken Gazetemizin tertip ettiği büyük mu ı tün yüzme müsabakalarının yalnız sü . kavemet yüzme yanşı 25 ağustos cu. rat yanşlanna inhisar etmesi, tertip ettiğimiz bu mukavemet yanşına busust ma günü Moda ile Suadiye arastnda ya. pılacaktır. Bu sene gerek resmî bir ehemmiyet vermiştk. W«4Wi S I M mî ve gerek hususî mahiyette yapılan bü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog