Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıvet ÎPEKÎŞ ATÖLYESİ MAMULÂ1I Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçularcaddesi No 3 3 ) f5936) Tarsus Amerîcan College Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 3 Teş. Evvelde başlar Tam devreli lise olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiştir. ALTIN MEKIK Kumaşlarında Ipek üzerine işlemeli en güzel kacın ç? maşırları, En cazip ve zarif pijamalar, En son Paris modelleri üzerine kimonolar, Her renk ve desende gömlekler, Düzce Sulh Hukuk Mahkemesinden: Düzceoin Uskübü köyünden Korucu oğlu Hacı Ahmet ve Halil Bey kariyesinden Kâmil Bey ile İstilli karyesinden Kaspolat Kâzım Bey aralarmda müte . kevvin araziye men'i müdahale davası nm Dücze Sulh Hukuk mahkemesmde icra kihnan muhakemesinde ikametgâhı meçhul bulunan müddeaaleyh Bey Kâzım Tfirkçe, Ingilizce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret Leylî ücret 220 lira, Neharî ücret 40 liradır. Fazla malumat için Müdürlüğe müracaat. T ^ (6143) 10 5 Pazarı Yfizde Kalorifer Tesisatı Münakasasıl Alpulluda yapılmakta olan mektep binasına konulacak kalorifer tesisatı mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin bir haf» ta zarfında tstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan Türk Anonim şirketinin dördüncü katmdaki merkezine müracaatle tesisata ait plânları almalan lüzumu ilân olunur. Tenzilât YERLİ MALLAR Bey oğlu şubesinde «303 Fırsattan istifade ediniz hakkındaki gıyap kararınm ilânen Cihaz takımları " Bu iş te İPEKİŞ* »ndir „ (6289) tebliğine karar verilmiş olduğundan yev. mi muhakeme 9/9/933 olarak tayin kıbnan tarihme musadif cumartesi günü saat 10 da müddeaaleyhtn mah kemede hazır bulunması veya bir vekil bulundurması aksi halde muhakemenin gıyabında rüvet edileceği giyap karan makamına kaim olmak üzere ilân olu • nur. (6282) RADYOLIN Daima RADYOLIN Yalnîz temizlik ve güzellik değil sıhhat verir, hastalığa karşı muafiyet verir, bütün mikropları % 85 mahveder. Yozgat Vilâyetinden: Yozgat Vilâyetinde yeniden inşa olunacak Memleket hastanesi binası 8 ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruştur. Teklif nameler ağustosun 28 inci pazartesi gtinü saat on bese kadar Encümeni Daimiî Vilâyete makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek üzere tstanbul, Ankara Viİâyetleri Sıbhiye Müdürlerine ve Yozgat Nafıa Başmühendisliğine Encümeni Daimiî Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. (3875) . . . . DiKiŞ YURDU Tahsilı en \ kck bı^kı mektebıdir Sapkacilik. \a^ma çiçek, ve boya ıle tezyinst acr<len d« vatdır. Kavit baı'jdı AUretler \ o 64 Bşiktaş KiRALIK DAiRELER N Gaiata eumrugıi karşısınd» kâin Site Fransez Hanında vazıhanelik, aile için apartıman ve eşyayi ticanye vaz'ı ıçin muhtelif diıkkaniar ve bilhassa fabrıkı İLÂN Aksaray manifatura ve fantazi Hicca. nndan Mukayk zade Atıf Beyin konkurdato talebi üzerine tetkik mercii taraftndan 22/7/933 tarih ve 70 numarah kararla talebi vaki tasvip edilmis ve tetkik mercii tarafından iki ay mühlet verildiği Babalık gazetesile ilân edilmig olduğun . dan icra ve iflâs kanununun 292 mci maddesi mucibince yirmi gün içinde alâcakhlar alacaklannın miktarını bildir . meğe ve hilâfında hareket ederler ise konkurdato tnüzakeresinde kabul edil miyecekleri musarrah olmasma bmaen zirdeki adrese tarihi ilândan yirmi gün zarfında alacaklannın miktarını bildir • meJeri ilân olunur. Komiser Perekzade tbrahim (6283) tstanbul Ticaret Müdürlüğünden: tstanbul yorgancı, dösemeci, mobil • yacı ve hallâç esnafı cemiyetinin idare heyeti mtihabı 16/8/933 çarsamba gü. mi saat 10 dan 12 ye kadar Büyükçar • şıda mektep sokağında eski cemiyet merkezinde v* saat 14 ten 16 va kadar Mısırçarsısında Yorgancılar lasmında yaptlacagı alâkadarlara Hân olunur. (6266) RADYOLIN Çünkü: Sıhhat v e Gençliğimi RADYOLÎM'e «orçluyumî Bunun için yOz binlerce haîk RAOYOUN'e ve Yerli Mallar Sergisindeki imalâthanesine koşuyor, siz de ihmal etmeyiniz. Yerli Mallar sergisinde \ ve tutun deposu ittihaztna gayet muvafık ve mdsait ehven jeraıtle kiralık yerier vardır. Taliplerin odabajı tsmail Efendive rrjıiracaat'arı T6278) RADYOÜNİ Paviyonunu görünüz î Yerü btr Şevrole görünce, geri dönüp bakmaktan kendimi alamıyo rum. Şu Aero . Dinamik srili hakikaten arabaya pek zanf bir şekil venyor. BiÇKi DERSLERİ \ urt rouduru Şukru Beym esendır 2 lırüva \ urrtan alınab Ür Nasıl, ikinci vitesle saatte 45 mil, son vıtes gıbi igliyor? Hayret ettim. hem de vites değişririrken ufacık bir ses bıle çıkarmadı. Dr İHSAN SAMt < « | Tifo ve Paratifo hastalıkianna tutulmamafc için tesiri çok kat'î muafiyeti pek emin bir a$ıdır. Exza depolannda buiunor. (5959) TiFO ve PARATiFO AŞISI Bu otomokilın saatte 70 mil süratie Hu kadar se«sız işlcmesım' «ebebi, 6 sihn^ulı motorun lâstik meınetlerle sasıye raptedılmesıdır. Bürhaniye icra memurluğun dan: Borç tetnini için alacaklısîna birinci sıra ve derecede ipotek t«»is edilmif ve bu kere daire • mizce gatılmatma karar verilmiç bulunan Bürhaniyenin Kertem köyünde kâin malumülnudut ye evsafı ve miiştemilâti ve alât ve edevati arttıraia şartnamesinde yazıh (10.000) on bin lira mu hammen kıymetli bir bap zeytinyağı fabriksı dairemizce peşin pa ra ve açık arttırma ile satılacaktır. Bu malın ihalesi 25/eylul/ * Herkesı memnun bırakmanın imkânı yok derlerse de bunu yeni 6 siiindirli Şevrole için kabul edemeyiz. 933 tarihinin pazartesi günu saÇünkü, bütün dünya bu arabayı hayretle karşılamıştır. at on beşte dairemizde yapılacak Teşhir edildıği mahallerde, sokaklarda ve her yerde ve bu tarihte teklif olunacak artahali bu arabalann etrafında toplanmaktadır. Bugün tırma bedeli muhammen kıymeti Şevrole, dünyanın en fazla satılan markadır. Şimdiye kadar kazanılan şöhret bu kadar hakedilmemişti. Çün nin yüzde yetmiş besini bulma kü, yeni Şevrolenin fevkalâdeliklerinin hiçbiri daha dıth surette arttırma on beş gün üzerinde bulunmıyordu. Dunyanın en fazla otomobil daha temdit olunarak 10/tesri • fmal eden fabrikası olan Şevrole, bittabi iştira kuvvenie/vel/933 tarüiinin sah ?unü ti, vesait ve imalâttaki tasarruf gibi çok meziyetlere ayni saatte (2280) numarah ka maliktir. Bu meziyetlerden de Şevrole tamamile is . nuna göre dairemizde icra kılıtifade etmişitr. Bunun içindir ki, yeni Şevrole diğer arabalardan nacaktır. Bu mal üzerinde hak tamamile ayn, daha sık, daha rahat, daha emin ve idd'asmda bulunanlann evrakı daha idarelidir Ve gene ayni meziyetlerdendir ki bu müsbitelerile bîrlikte yinri gün fiatlarda olan diğer hiçbir araba bu kadar esaslı içinde memuriyetimize müracaat yeniliklere malik değildir. Velhasıl bütün dünya bu etmeleri Iâzımdır. Aksi halde arabaya bakıyor ve herkes Şevroleyi almağı tercih ediyor. Yeni Sevrole bu senenin en yüksek kıymet hak'an tapu sicil!"'e sahit olmı ve fevkalâdeliğini bihakkn kazanmaktadır. N* yanlann satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve bu fabrikanîn arttırma şartnamesi 10/9/933 tarihinden itibaren ŞEVROLE BAYİLERİ 933/295 numara ile dairemizde Hanif zade biraderler Ankara herkese açık bulundurulacagı î Otomobil ticareti T. A Ş (O.T.T.A Ş| Istanbul lân olunur. (6286)' J. V. O'Carroll, (R. E Turrell halefi) 1zmır Müftüzade Mehmet Hayri ve Ali Veli Mehmet Ali B. G. Antep Müftüzade Mehmet Hayri ve Ali Veli Mehmet Ali B. Menrin Erzurumluzade Ahmet Bey Trabzon Aldıkaçtı zade Rüştü yiğenleri Samsun Hacı Salih Efendi zade Ahmet Şavki ve Ş.M Antalya Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadi Ümuml neşriyatı idare eden Yazı ifleri müdürü: Abidin Daver Matbaacütk ve Ne*rtyat Türk Anonlm Sirketi . tştartovl Işte Bu Kıymetlerden Dolayı Bütün, Dünya ŞEVROLE'yi Tercih Edİyor Işte. liiks buna derleT. Ucuz arabalarda bu kadar teferrüat görmemistim. Tabiî Şevrolede pahalı arabalar srıbi FİŞER karoserisı mevcuttur. Nasıl1 Marş uağmesi yok mu? Hayır, buna luzum yok, çünkü gaz pedahna basınca motör harekete geliyor Işt' Sevrole bu gibı bir çok yeniliklerı ıcat etmiştır Şevrolenin basıt serbest tekerlek terti batı ile kombine edil mîş şinkromeşinı tec rübe edinciye kadar araba surmede daha çok eksiğim vardı Doğnı, şimdı arabayı çok «toiay. lıkla kullanıyorsun. Aman, biraz hava alalınv Istediğin gibi yap, bana dokunmaz. Çünkü bu FİŞER cereyan tevlit etmiyen havalandırma tesisatı mü • kemmeldir (6186)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog