Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

12 Ağustos 1933 ' Ct/itıhuviyd' Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şirketinden: Fabrîkamızda çıkarılmaga başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerîer 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarımız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Limanımızdan harekeW Kristal Toz Şekerin Rilosu 3 6 , 7 5 Sandıkta Ktp Şekerin Kilosn 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilâttan istifade ederler. VAPURLARI Izmir Sürat Postası SADIKZADE BiRADERLER SAKARYA vpr a uu Her Cumartesi ? n ü» saat tam 18 de doğra İZMİR'e hareket eder. KARADENİZ Postası Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No. 24470. istanbul Evkaf Mödiriyeti ilânları Müddeti ican Kadirga Bostanıâli Mehmetp&fa yo23 Hane 934 mayu nikuşu haneyite kadar SiÜYrfkapk harici Alayimamı 2/54 Dükk&n » Karagöz maaoda Beyazıt Sekbanba Fınn 2/6 Kemer ma« » çıyakupağa haUi Galata Şahkulu Uterçıkmazî 2 Dükk&n » Üskfidar Şehital Pazarbaşı 0 Mektep 935 » metpasa yeri Kadıköy Caferağa Murakkithane 55 Mağaza » Balâda muharrer emlâk lıizalannda gosterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere muzayedeye konmuştur. fhaleleri ağuttosun yirmi tekizinci pazartesi gönü saat on beftedir. TaKplerin Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatleri. (3833) Mahalle ve mevkii Sokak ve caddeti No.«ı Cinıi SADIKZADE Vapuru 14 ağustos pazartesi günü saat 18 de Sirkeci rıhomından hareketle Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Slirmene ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altmda acentalıga müracaat. Telefon: 22134. (62046301) Cildiye ve zühreviye ^ Beyoğln Asmalımesçit Atlas han 2 ind kat Tel. 43353 (5964) Dr.ÇiPRUT I | ^f hastaliklan mutehassısı | Galatasaray lisesi Müdürlüğünden: 1 Bu sene eylulün 11 inci pazartesi günü tedrisata baslana • caktır. 2 Mezuniyet ve ikmal imtihanları 2 eylulde baçlıyacak ve 10 eylule kadar devam edecektir. «Program mektepte görülebilir». 3 Eski talebenin kayit tecdidi 21 ağustos 933 tarihinden itibaren 31 ağustosa kadar devam eder. Bu müddet içinde kaydini yenileştirmiyen eski talebe hakkını kaybedecektir. 4 Bu sene yeniden alınacak Ieylî ücretli talebenin kayit ve Kabul muamelesi 20 ağustos 933 tarihinden itibaren her gün öğleden sonra devam edecektir. 5 Mektebin senelik tahsil ücreti, üç taksitte ödenmek üzere Hse için 300 ve ilk kısım için 275 liradır. Birinci taksit talebenin kayit ve kabul olunduğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler birincikânun ve mart iptidalarinda ahnır. 6 Baremde 7 inci ve daha aşağî derecede maaslı Devlet me murlar çocuklanndan % 10 tenzilât yapılır. «Bu memuTİann memuriyetlerini ve maas miktarlanna dair dairesi âmirliğince tasdikli ve 15 kuruşluk pullu vesikanm her taksit için mektebe vermeleri ve bv vevikanm sureti için de 8 kuruşluk pul ilistirilmeleri lâzımdır.» 7 Ucretle tahsil eden sayılı kardeslerin ikincisinin % 15, diğerlerinin ücretlermden % 20 tenzilât vardır. «Kardeşlerin, kardeş ol duklanna ve ücretle tahsil ettiklerine dair mahallî idare meclislerinHen almacak mazbata ile tevsiki lâzımdır.» (3955) Dr. H O D A R A Cflt r« xöhr«vî h&stalıklar mü Beyoğln, Tünel Elektrik Şirkeı nndt Telefon: 21436 <*. C MUSTAFA CEMAL VAPURLARI ! Kulak, Boğaz, Burun mutehassısı Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 24 Cumadan ba^ka her gün »aat 15 ten itibaren hastalarnu kabul eder. BURSA rapnrn 13 Ajastos IZMİR P A 7A 17 gfinü Galata nhtimmdan saat d« dogru tzmire hareket edecektir. Galata kucfik nbtnn No. 46 fc» Telefon: 40913 m m İstanbul Vilâyetinden: Van Vil&yethtin Ahlat kazatram Tatvan nahîye*î merkYzînde 20 çîft muhacir evi inşası 20 gün müddetle ve kapalı zarf utulile 334 *enesi ağustosunun on beşinci salı günfi saat 14 te Vanda Hükumet konağında ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Keşifname ve fartnameti Van, Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbekir, Muf Vi lâyetlerile Sankamış ve Bitlis kazalarrada mevcuttur. Taliplerin bu vil&yet've kazalara müracaat eylemeleri ilân olunur. (3774> Gi Atliy* Hukuk hâkiroliğin (6290) ^ Gîreson hazhıeî ma&yesl vekıK a m . Int Azmi Beyin Dırama mübadillerm • den Hâseyin oğln Abdülbaki Aga aley. hîne ünune eylodiği tapokn iptaK da • vanndan dolayı mumaüevhe eBnderilen davetiyede tstanbulda Bcametgâhı meçbul balunduğu mübaştr tarafından verilea meşrnhattan anlaşılmasma mebni ilânen tebfigat irasraa mahkenecc karar verD • ndf 15/10/933 tarih pazar günö saat 9 a talik kdmmış olduğtmdan ırrama . a«yn Abdfilbaki Beyin rakti mezkörda hazır balanması gebnediği ve bir vekü g5ndermedi|i mazeretini de bfldirmedi • | i takdirde mahakemesmm gıyabtnda kra edilecegi tebligat makamına kaim ohnak Bsere ilân olunur. (6285) BflSBR •HEUTAT511 HEDENSA ile derhal geçer. Memeleri kurutur, kam keser, emsalsiz flâçtn. (6031) Müdafaai Milliye Vekaleti Hava Müsteşarlığindan: Kâyieri Tayyâre fabrikasında istihdam edilmek üzere 28 tesviyeci, 5 torna ve frezeci, 3 marangoz nstasma ihtiyaç vardır. Taliplerden İstanbul ve Eskişehirden olanlann Eskisehir Tayyare fabrikasına, Kayseride olanlann Kayseri Tayyare fabrikasına ve Ankarada olanların Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünde san'atlannm ehli olduklanna dair imtihanlan yapılacak ve fabrikalar heyetince takdir edilecek ücrete göre kabul ve istihdam edileceklerdir. Talip olanlar bonservîslermi ve mânii istihdam bir halleri olmadıklanna dair mahallî Emniyeti Umumiyelerince vesikalannı ve bir rtastahkla maiul blmadıklanua uair sıhhat raporu ve bir adet fotoğraflarile istidalanm mıntakasmda bulunduğu Fabrikalar Umum Müdürlüğüne ve mü • dürlüklerine müracaat etmeleri. (3969) TCJD.KİVTE BAN K A 5 f • 1 Zonguldak İcra Hâkimliğinden: Zonguldakta mukim iken 12/6/933 tarihimle vefat edeh otelci Numen Ağamn terekesi temrit edikniş öldugundan müteveffada alacaklan olanlar ve mütevef f aya borçlu bulunanlar tarihi ilândan itibaren bîr ay zarfında Zonguldak Sulh mankemesine müracaat etmleeri ve aksi halde alacaklılar mirasçılan ne şahsen ve nede terekeye izafeten takip edemiyecekleri kanunu medeninin 561, 569 cu maddelerine tevfikan ilân olunur. (6281) Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat Enstitüsünün insa edilmekte olan Zootekni, Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarınm mefruşat ve onlara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa çartnamesi, plânlar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan ahnacaktır. Her talip münakasa sartnamesinde yazıîdığı veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte asgarî 20,000 lira kıymetinde kat'î tesellümü yapılmış ve iyi netice vermis mobilye tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayı da ko • misyona göstermğe mecburdur. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde temihatı muvakkate mektuplan beraberlerinde olduğu halde ihale günü olan 17 ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Vekâlet Inşaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3558) BSrhanîyede mukim iken ikametgâhı hazın meçhul doktor Rifat Bey aileri Hatice Hanıma Edremit icra noemuTİuğundan: Narmiye Hannndan ahz ve istikraı ettigrniz bin liraya mukabil ipotek et* tiğiniz Edremit Kapıcıbaşı mahallesinde Çayiçi caddesînde kâin hanenizin sahlman talebile ipotek senedi mev kfi icraya vazedilmiş ve nammıza gon. derilen odeme emri ikametgrâhmum meçhal olduğu kaydile bîlâtebliğ i ade edilmiş olmakla alacakhnın talebi ve icra kanırannun 57 mci ve H. UM. kanuntman 142 inci ve mütealnp mevaddı ahkâmma tevfikan ilânen tebligat îfasma karar verilmiştir. Bin lirayı ve 21/7/931 den itibaren faizi nizamî ve masrafınm taribi flândan bir ay sarfmda odemeniz ve borcon etası. na veya bir kısmma IHrazmn varas on gün zarftnda yazı ile veya şifahen bil dîrmeniz lâzım geleceği aksi takdirde ipotek olan hanenizin sahlacağı teb liğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (6284) Giresun asKye hukuk hâkimliğinden: Giresun hazinei maliyesi vekfli avnkat Azmi Beyin Selânik mübadfllerin • den keresteci Musa bmi Sadık Aga aleyh^ne ikame eylediği tapulart îptaK davasmdan dolayı mumaileyhe gSn. derilen davetiyede Istanbulda ikametgâhı meçhul bulunduğu mübaşir tara • fmdan verilen meşruhattan anlaşılmasma mebni ilânen tebligat ifasma mah. kemce karar verilmiş ve 15/10/933 senesi pazar günü saat 9 a talik kılmnuş oiduğundan mumaîleyh Musa bini Sadık Ağamn vakti mezkurda mahkemede hazır bulunması gelmediği ve bir vekil dahi göndermediği mazeretini de bildhmediği takdirde muhakemesmin gıyabında icra edilecegi tebligat makamı. na kaim olmak üzere ilân olunur. (6285) Memur aranıyor Başvekâleti Âli İktısat Meclisi Umumî Kâtipliğinden: Âli lktîsat Mecfisi Umumî Kâtipliği kalemine ayda yüz lira ücretle bir memur ahnacaktır. Bu memurun türkçe ve fransızca yazı yazmağa puıktedir olması eartUr. lstiyenlerin Umumî Kâtiplige müracaatlerL ~~ «.„ €3987*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog