Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

12Ağuıtot Amerikan hikâyesi Kırtasiyecilik Tayyare piyangosu dün cekildi 4548 numara 40,000 lira kazandı Tayyare piyangosunun on besîncî tertip dörduncu keşidesi dün öğleden sonra Üniversite konferans salonunda çekilmeğe baslamıştv. Bu keşidenm en bfiyuk ikramiyesi olan ktrk bin Mra 4548 numaralı bilete isabet etmiştir. Kesideye bugün de devam edileeektir. Bu defa da elli bin liralık bir mükâfat vardır. Bu da en son eekilecek olan yoz numara ara • smda takshn edileeektir. DünkS keşide. de ikramiye kazanan numaralar nra tertibile aşafıdadn. Galata'da Karaköyde kâin meşhıır Z.atnam evailde Amerikada bir müteveffa Con Vilsom Makenzi varmış. Bu Roterdamlı Con Vilson Makenzi Jeneral Sermana otuz fıçı Sktiz <H knnservesi tesJim etmek fi * : e Amerikan hükumeti ile bir mukavele imzalamış. KoiMerveleri hemen fıçılara koyarak Jenerali ajramağa çıkmış. Vaşingtonda kendisine Jeneralin Manassas sehrinde bulunduğunu söylemîşier. Az gHmiş, uz gitmiş dere tepe düz gftmis Te bir aksam Manassas sehrine vartnıs. Fakat ne gorsün jeneral ve asker leri bir başka «ehre gitmennşler mi? Müieveffa Con Vilson Makenzi tekrar yola düşmtiş. Hulâsai kelâm Jeneral kaçmıs, o kovalamış, Jeneral kaçmıs o kovalamıs ve Jenerali bir Krrlii eie geçhememis. En sontmda Seneral île askerlerinin gemilere blnerek arzi mukaddese snttiklerinî oğrenmis Haydi o da arkasından... Müteveffa Con Vilson Makenzi Beyruta ayak bastıgı dakikada Jeneral de •ahşilerle harbetmek üzere ge • miye binip Amerikaya dönmez mi? Müteveffa Con Vilson Makenzi Beyıutta kalmaz ya... Yallah gerism geri Amerikaya... Gene brr eyyam Jeneralin peşmden segirttflrten sonra nihayet müradma erer gibi ol • muş. Jeneralin karagâhına dort mil kadar yaklaşmış. Fakat tam Jene • rali buiacaği sirada kırmızi derili vahşiler tarafindan yakalanımş. Kafanntn derisi yüzülmtis, otuz ftçı konserveden yirmi dokuzu zaptedilmiş ve biçare müteveffa Con Vilson Makenzi ald'ığı yaralardan mGtee» Münakasaya lüzum yok. Bu da* h*e para veriyormu». Ben haber aldım. SSzfi uzatmayayım, üci hadetne • win koltmda dısan eıktım. Çıktım ama nereye müraeaat etınenı lâzım (reidiftini de öerendmi. Bana para verecek yer maliye nezaretî imis. Ertes! ırünü maliye nezaretinin kaptsmda iki buçuk saat bekledim. Ni hayet huzura kabul olundum. Nazrr efendî müteveffa Con Vilson Makenztnin... Biliyorum efendim biliyorum... Birinci mtimeyyize grtriniz. Bîrfnci mümeyyîz beni ikinci mümeyyîze gdnderdf. tkfnci mümeyyrz üçBncü mOmeyyi*e yolladı. Nibayet okBz honservelerl sub'esl basmürakıbma girHm. Başmurakıp defter • lerde benîm kunruratm kavdmı bulamadı. tlrfnci nrarakıbTn da ugraf masi bfr netiee vermedi. Hafta *ono> na dofru altrocı murakıp ise vaziyet* ettl. Tetkikat îcrasm» müteakıp beni mesalîhî gayrhnüsbîte kalemm« yolladı. Kalemde 16 genç lnzla 16 genç erkek bîrbhlerîle konuşup sakalasıyoriardı. Bunlardan birîni b'enîn» işnnle al&kndar edfnefye kadar baaıma nal geldi. ^u Cotı VHson Makenzi n* • rede? ^ öldii. Nerette oldtt? ölduValdfl. Nasıl? Ba*ımn derl«! töyularaİE» Khn Sldurdü | Bir vab»i. siren vefat etmiş. Ha... unutrugrtrm îsmi? ' birşey var. Müteveffa Con Vilson tsnri mi? tsmml ne bîleyîm?.. Makenzi SKimünden evrel kendisine Bize onun tsrai lârrmdır. Ci • kaian bir fıeı kontervenm de imdanayet esnasmda khnler vardı? da geien Jeneral Şermanın askerleri ^~ Bılmıyoru3iı> tarafmdan yağma edildigini görmüs "' Siz orada deftfl mi idtnız? ve eeel oğlıma bir vasiyetname yaza Orada. ola& îdına shndi katf»eak kadar ancak izin vermis. mza gelebillr mi îdhn? Müteveffa Con Vilson Makenzi O Kalde Con Vîlaon Malrenrf • vaıiyetnannesine öküzeti konservesi mn BldBJtuntt nacil bîlebiliyor«H«ız? kunturah ile bir de hesap pvuulan Elimdekt veşikaJarU. Ieffetmis. Hesap pusulan şudur: . Bize kat't delâil l&zun. O vaKDolar siyl cetirdinjz m!? 1000 Jeneral Şermana vertlmelc ttzere Hayırf " hanrîanan konservelerln bedell Omı mmfalt b'ulmaîı. 14000 Nakil maaartfl ve salr masraflar Affe«im tini* SByie bfrşey h\ç 17000 akiima gelm<»nıîstî. Ogiu da bu iale ölünciye kadar uğ O vahşlyi mirtlak getJnnel! • raşmıs. ölürken amcasına vatiyet stniz. Bunu yaparsamz matluHat ettnis. Amca yegenme bırakmif. Geî koimsyonıma mOraoaat eder ve Je • laman gk lamtn ba kunturat île neral Şermannt askerler! tarafmdan hesap pusulan veraset tartkile ta. yajma edîlen b*r fıcı konaerrenin bana kadar geldi. parasmi alirsmıs. Hftkuraet van»^Ben kestirm* isleri seven bir adalerin aldıjı konserrelerm parasi fle raım. Kunhırat île besap pusulasmı nakil masraflarmı lannnaz. Ha, b'a eebime kovar koymaz dogrn bahriye bir ficı kbnservenra p*ra*mı almak m'innm kar*ı*tna eıktım. içîn koncrenln k'aran da Iftrtmdrr. Nazir sordn: Bahsl kısa kesmek tcm *lze yaî Efendi ne Utiyorsunuz? mz x8yledîgim son s8ra nakledeee» Nazır bazretleri, müteveffa Con Vilson Makenzi Jeneral Şer Bana baksana delîkanlı, şn k'armana 30 fiçı öküz konservesi teslira smda otnran «:en«? kıza pek dıkkatB etmek üzere hükâmelle mukavele... baaıyorsun. Onunıa ••vıslyorsunTfi Nazır fyapmıstı) kelimesrni soydegil mi t Izdlvaç leln parasidıktsn lerken bir işaretle benim sozümü baska mftn! yok... anlaşıldi. Evle • ke*ti. Mülâvim fakat metin bîr eda nmiz cocuklanm, evlenîniz. DS^fln fle dısan cıkmamı sövledi. hVdîvoiîzî îste ben pesinen verfyö» Ertesi gün adlive nazırma gîttim. rum. öküzeti kons«nre1er1 kuntu • Ffendi, emrinlz? rati «Izin oiran. Nazır hazretleri, müteveffa Malcledeni Col Vîlson Makenzi Jeneral SermaSÜVEYDA FERİDUN na 30 fıçı öküz konservesi teslim etmek üzere hükumetle bir mukavele yaptmftı. Analsıld* efendî, anlaşildi. Bu» Londra 11 (A.A.) Kübe Haricıye rası öküz konservesi îslerine bakmaz Nazın M. Ferrara, Kübamn Londra ei • Bir bayli dfieündükten aonra ni çisine gönderdiği bir telgrafta diyor ki: hayet nafıa nazırınm huzuruna çık«Kfibadaki Amer3<an elçisiie gorüstüm. hm. Elçi ne kendîstnin ne de hükumeti ni» Efendi meramını kisaca anlat. Kiibada bir müdahalede bulunmagi asla Nazır efendi, müteveffa Con düsünmediklerini bîldirdi.» Vilson Makenzi Jeneral Şermana 30 Vaşmgton 11 (A. A.) Amerika frçi oltüz konservesi teslim etmek ordu ve babrîve daireleri, kargaşalık . üzere hükumetle,bir mukavele yaplar çncrnıs olan Kâbada muhtemel bîr mıstı. müdahale için bütün tedbirleri almıs E... Sonra! lardv. Nazınn tavnndan nafıa nezare Havana 11 (A.A.) Kübada M . tfnîn de öküz konservesi îsî ile alâ kumet tarafından tertip edilen radyo kan oimadığını anladım. Bu hiikutnet denen şey ne garip seydi. Er • neşriyatmda efkân omumiyeyî Amerikaya karsı tahrik tesebbusü ğörülmek . tesi günü dahiliye nazırınm karsı tedir. sina çılchm. örft idarenin 3âni strasında rmıhaiefet Nazır efendi, 1861 senes! teşunsurlanna teshm olmalan için verilen rmievvelfnde müteveffa Con Vilson 24 saatlik ültimatom müddeti hitam Makenzi... b»ılmu«tur. Kâfi kâfi Bu isten bahsolunduğunu isittim. Mahırt öküz konser*e»î kunrurati ile beraber lutfen dıf»n cıkimz. Dahiliye nazınnm da yanmdan Atina 11 (Hususî) Palastras çıktım. Fakat kafam adamakılli kızvak'asına kanşmış zabitleri ordur ntıştı. Hakkımı ahncıya kadar bu dan ihraç etmek hakkım hükumete adaletsiz hOkumetin ner dairesine bahseden lâyiha Harbiye ve BaK bas vurmaga karar verdim. Ya pariye Nazırlan imzalannı havi ola ral»n alacak, yahut benden evvel • rak Meclise takdim edilmiştir. Mukiler gib\ bu uğurda ölüp gidecek halefet lâyihanm tasdikini akamete tim. , ufratmak için çok çahsaeaktır. BuDivanı muhasebat reisine gfttim. na mukabil htikumet lâyihamn tas Reis Efendi bazretleri, 1861 dikini iltizam edecek ve icabında setıesi tesrinievvelinde.. itimat reyi tvlep edecektir. Çok şey ikıbet buraya da geldinia, ha! Aziz askerin erzakı ile bizlm al&katniz yoktur. Allah Allah be efendim, bu Fa. 11 (A. A.) Fes«t çıkarmak parayı verecek bir makam elbet maksaduıı güden bîr takun sözler söy . •ardır. Efendi hazretleri ya matlulejijmden dolayı mahkemeye verilen bmnn te«viy« edersinîz, yahut ben bir arkadaslannm salıverümesini ittemek şfmdi bu daireyl haczettiririm. iin mahkeme önünde nümayis yapmağa Ne dedhtlz... Ne dedhri*? kaSnsaa yerliier tevkif olunmuştar. EKSELSİOR Büyük elbise fabrikası Sağiam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris terzi akademisinden merun mahir bir makastann kusursuz biçimi ve at&lyelermdeki itinakâr terzilerin pek dikkatli dikişi Ue imal eylediği Ismarlama Kostümleri her sınıf halkın keselerine elverişli oimak üzere . ' 40 bin lira kazanan 4548 20 bin lira kazanan 20890 5 bin lira kazananlar 432 16161 3 bin lira kazananlar 27067 46190 1500 lira kazananlar 685 14652 29323 38472 43226 Liraya yapmaktadır. Bir tecrübe bin reklâmdan iyidîr. TEDiYATTA TESHiLÂT 5731 1000 lira kazananlar 1512 2384 4123 4926 12927 16478 29110 36620 41542 47242 311S 12409 18789 38M0 36414 41997 47791 4421 5923 6841 12861 13099 14144 17957 19418 19787 30002 30184 31294 36895 37064 39551 42083 42879 44757 48675 48879 150 lira kazananlar 9168 10249 10792 14404 14545 15170 21017 25684 27711 81684 34759 34892 40821 41568 41895 45844 46537 47734 Çok bSyik takdir kazanan I La clef du Français (Ali Nazima) Bf.nin eseridir Bütün lise ve orta mektepler için Maarif Vekâleti celilecinee kabul olunmuştur. Programa tamamile muvafık her nevi faideleri havi ol* duğundan talebeyi ba&ka kitap tedarikinden âzade kılar. Bilmiyenlere kolaylıkla Fransızca öğretir. lkmale kalanlara hocalık eder. En mükemmel ve en ucuz fransızca ders kitabıdır. Mu • allim kısmı yakında neşrolu • nacaktır. Birinci kuım 23 kuru» tkinci » 34 » UçüncO » 40 kuruçtttt. Posta öcreti müşteriye ait tir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine Ukonto edilir. Her kitapçıda buiunur. Galatasaray Yerli Mallar Sergisindeki YEDİKULE GAZ Ş i R K E T i N i N Kok • daireaini ziyaret ediniz. komuru Katrandan çıkarılan maddeler. ^ ^ (6264) 60 lira kazananlar 187 3 » 441 1648 1961 2295 2469 3825 3125 4394 5014 5248 5397 5430 5442 5917 6043 6752 8760 7056 7259 T280 7317 8182 8292 8810 8964 9193 «450 9857 10061 10572 10726 11024 11214 11365 12066 12234 12245 12370 12655 12669 13038 13295 13454 13494 13738 14625 14810 14946 15175 15359 15420 16072 16187 16217 16898 166CS 16640 17685 17858 18338 18430 188M 19038 19161 19298 19948 20020 20031 20048 20248 20289 20872 20884 20972 21053 31070 22185 22733 22977 23298 23309 23378 23884 24199 24279 24517 14969 25123 25209 255S0 25848 25853 25887 26988 27050 27094 27238 27500 27693 27719 27914 28141 28734 28748 28804 29029 29482 29541 29841 30011 80411 S065S 31618 31903 32026 32602 32959 3S118 33435 33803 33962 34676 34799 34816 S49S7 35320 35692 35823 35888 37165 37208 S7293 37469 37718 38223 38775 39902 40088 40145 40622 4C705 41625 42061 42370 42670 42887 43773 43896 45144 45474 45872 45986 47656 48390 48397 46117 46231 46651 47093 48712 49061 İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlü&ünden: Mektebe yeni talebe kâydma baçlanmıştır: 17 ağustos perşembe günü saat 17 ye kadar devam edîTecektir/ Leylî meccanilik için şartlar: 1 Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinden ve lstanbul, Kocaeli, Zon» guldak, Samsun, Ordu Vilâystleri halkmdan olmak. 2 16 yasından yukarı olmamak ve san'at tahsiline uygun bün> yede olduğu mektep dokiorunun raporu ile anlaşılmak. 3 llk mektepten «ehadetnameli olmak ve bu mekteplerde okth nan dertlerden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 4 Mektep Müdürlüğüne verilecek bir istida ile birlikte afî şeKV detnamesi, nüfus cüzdanı, mektep sehadetnamesi, dört adet kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (3835) 1 Giretun A»liye Hukuk Haidmliğin • den: Girecun hazinei maliyesi vekili avu • Ankara Mektepler Alım Satım Komisyonu Riyasetinden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi pansîyömnrira senelilc erzakmdan bir kısmı 7/8/933 tarihinden itibaren kapalı zarf usu lile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuftur. 2 Talipler »artnamelerini ve aynlan partileri gormek üzere cömadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep muhasebesine mü racaat edebilirler. Talep vukuunda tahrirî malumat verilecektir. 3 Talipler ihale günü olan 29 ağustos 933 salı günü saat İS te % 7,5 teminat akçelerile veya muteber bir banka mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Mektepler Alım Satım komisyonu riyasetine müracaatleri. (3826) kat Azmi Beym Selftnik mübadiUerin den Suat Baha B. aleyhine ikamc eyledi. KObada karıgıklıklar Plastras vak'asına karışan zabitter ordudan çıkarılıyor Fasta tevkif edilenler 95 111 136 180 213 375 575 Ji tapulan iptali davasından dolayı mu790 84a 916 978 1047 1099 1151 raaileybe gönderilen davetiyede îstan . 1287 1S80 1930 8167 2179 2414 2528 • buida ikametgâhı meçhul bulımduğu 2642 2582 2708 2879 2980 3029 3038 mübaşir tarafından verilen mesruhattan 3039 3142 3392 3454 3488 3526 3580 3620 3675 3678 3715 3968 4358 4460 anlaaılmanna mebni ilânen tebligat ifa4677 4880 4898 5045 5115 5294 5537 suıa mahkemece karar verilmi» 15/ 5716 5725 5749 5755 5780 5792 6117 10/933 senesi pazar günü saat 9 a talik 8118 6114 6357 6388 6536 6706 6998 7021 7022 7115 7204 7460 7494 7592 kılmmıs olduğımdan mumaileyh Suat 7816 7733 7782 7822 7834 7928 8101 Baha Beyin vakti mezkurda mahkeme . 8485 8527 8560 8631 8661 8702 8714 8716 8729 8939 9422 9625 9650 9767 de haztr bulunması ve bir vekfl gönder • 9858 10026 10088 10168 10275 10294 10?09 mediği takdirde muhakemesmin gıya . 10329 10551 10709 10820 10878 10889 109?3 bmda icra edileceği tebligat makamına 11018 11034 11114 11124 11190 11300 11618 11635 11639 11755 11771 11877 12192 12343 kaim olmak üzere ilân olunur. (6285) 12433 12560 12602 12718 12776 12780 12820 1 İstatistik mekteplerinde fstatistik tahsil etmek ve avdetlerinde Giresun Asliye Hukuk Haidmliğin • 13002 13082 13093 13251 13254 13298 13479 fstatistik Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere âli mekter den: 13590 13640 13675 13685 13948 13970 14253 mezunu iki kişi üç sene müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 14271 14521 14528 14564 14610 14748 14892 Giresun hazinei maliyesi vekili avukat 14938 15039 15087 15153 15154 15160 15215 Azmi Beyin Selânik mübadillerinden 2 Bunlardan birisi Paris tstatistik Enstitüsünde diğeri Roma U 15221 15463 15631 15923 16061 16121 16259 tatistik mektebinde tahsil edeceklerdir. 16384 19427 1«561 16595 18771 18930 16964 Kabancalı Ismail Bey aleyhine ikame ey. 3 Taliplerin yaşları yirmi den küçük otuz beşten fazla olmîya 17040 17170 17183 17201 17285 17440 17479 tediği tapulan iptali davasından dolayı caktır. 17558 17745 17771 17948 17993 18136 18153 mumaileyhe gönderilen davetiyede ts • 4 18163 18180 18221 18226 18288 18441 18480 tanbulda ikametgâhı meçhul bulunduğu Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilişîk * 18530 18706 18743 19008 190O9 19022 19228 leri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik tahsil 19269 19467 19588 19754 19785 19834 19884 mübaşir tarafından verilen mesruhattan esnasmda askerlik hizmetlerinden müeccel bulunacak yaşta olacaktır. 19915 19961 20000 20253 20365 20711 210<?l anlasılmasına mebni ilânen tebligat ifa5 Talipler arasında Ankarada tstatistik Umum Müdürlüğünde 21113 21146 21174 21410 21575 21691 21817 sma mahkemece karar ve 15/10/933 aşağıdaki ders zümrelerinden tahrirî imtihan yaralaçaktir. 22362 22420 22561 22674 22744 22942 23040 pazar günü saat 9 a talflc kılınmıs oldu • 23113 23187 23195 23203 23712 23719 23740 1 Riyaziye «hesap ve cebir» 23790 23855 24085 24400 24510 24786 24819 ğundan mumaileyh İsmail Beyin vakti 2 Iktısat «umumî malumat» 2483C 24988 25187 25217 25423 25611 25628 mezkurda mahkemede haztr bulunması 3 Ilmi mali «umumî malumat9 25664 25691 26055 26135 26148 26185 26220 gelmediği ve bir vekil dahi gönderme 4 Umumî coğrafya 26235 28561 26904 26993 27084 27099 27163 diği mazeretini de bildirmedigi takdirde 27554 27738 27804 27810 27897 28038 28080 5 Lisan «fransızca veya itaîyancâ tercümg ve lahrir» 28240 28304 28333 28420 28453 28503 28608 muhakemesmin gıyabmda icra edileceği 6 fmtihanlar ağustosun 28 inci günü yapılacaktır. 28658 28787 28800 29049 29090 29177 29508 tebligat makamına kaim olmak üzere 7 Taliplerin nüfus tezkereleri mektep şehadetnamesî resmî bîr 29554 29632 29641 29673 29773 29937 20072 üân olunur. (6285) heyeti sıhhiye tarafından verlimiş ve ahvali sıhhiyestnin tahsile mö30077 30122 30220 30245 30298 30316 30340 40014 40114 40401 40453 40464 40657 40766 sait olduğunu mübeyyin rapor, muhtasar tercümeihal varakalan, fld 30523 3053B 30572 30673 307C6 30815 30874 40778 40851 40931 40950 41136 41188 4129a 30924 81027 31059 31563 31619 31678 32040 adet fotoğraf ile 26 ağuğstos akşamîna kadar Umum Müdürlüğe mü" 41365 41435 41470 41533 41774 41830 41859 32253 82552 33269 33423 33504 83585 33595 racaat eylemeleri lâzımdır. «3988» 42002 42049 42054 42116 42164 42321 42879 83689 34015 34109 34180 34189 34213 34493 42895 43037 48176 43201 43202 43312 43344 34596 84587 34646 84859 35153 35207 36442 43433 43462 43580 43702 43768 44078 44230 85476 35510 35901 85939 86004 36018 36073 44348 44358 44585 44601 44620 45143 45182 36108 86182 36215 86356 36439 36509 36617 45261 45335 45893 46007 46031 46223 46359 38780 36900 36980 37091 37123 37242 37353 Dahiliye m&teheusui 46408 46535 46760 46903 46937 47120 47392 37452 37484 37701 37906 37931 38130 38343 Cumsdan maada her gun taai 47827 47848 47887 47889 47963 48038 48095 38500 38716 38740 38746 38900 38926 389R7 (2,30 dan S e) kadar tstanbul'da Birinci sınıf mütehassıs 48091 48136 48152 48230 48341 48539 48841 39059 39144 39182 39200 39249 39345 39390 Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı 48877 49044 49080 49114 49267 40508 49632 89605 39657 39779 39842 39866 39911 40008 Bâbıall AnkarTcaddesi N 60 ö hususî kabinesinde hastalarmî kabul 49743 49766 49917 49954 49676 T« tedavi •der. Tekfon U. 2 3 3 » . 50 lira kazananlar Başvekâlet İstatistik LJmum Müdürlüğünden: Göz Hekimi Dr. Hafız Cemal Dr. S. Şfikrfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog