Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Camhariy'et • Ya hürriyeUa ölüm! TEFRIKA: 69 Yvzan: ALl NACİ Bütün îstanbul ; 7 sergîde Dün sergiyi 45,500 ^ kişijjezdi , f Bu akşamki program ) Dün serginin ikinci ve son cuması îdi. Bütün güzelliklerin sergide toplanmış olması ffüzel havalı bir cuma bütün tstan . bullulan sergiye topladı. Gece saat 22 de 4 kapanmast lâzım gelen sergi, halk sergiden çıkmak istemediği için gece ya . Herkes bilir ki, mağlubiyetle netitanınmaması noktalan üzerinde, bu su • rısı kaDanmıshr. Yerli Mallar Sergist celenen harplerden sonra, Bulgar mil. retle. rmitemadt bir çarpısmağa maruz dün eeçen cumadan daha kalabalık ol letini o harplere sürükliyen fikirler, bu'unuyor. du. Ve dün sergiyi 45582 kisi ziyaret etmillî muhacir cemiyetleri namı aîtında i Muahedelerin ekalliyetlere ait madti. toplanan ve bu teşekküllere istinat e deleri çok sarih olduğuna göre, o bahis Dün serginin en çok ziyaret ed3en den komitalar tarafindan, inkisari haüzerinde hiçbir ihtilâf olmamak lâpaviyonu muhakkak ki Sümer Bank fab. yaller halinde, benimsenmiştir. Gene zını ^e'irken, çarpısma bilhas rikaîannın paviyonu ıdi. Bu senenin debiliyoruz ki bu muhacir tesekküllerinsa sundan ileri ?eliyor ki, Yu korasyon ve vitrîn müsabakalannı ka den kökleri halk tabakalannın içine goslavva hükumeti, Uendileriine ait zanan bu paviyon herkesin nazan diken iyi islemis ve millî bir mefkure Makedonya arazisinde, evvelce de vazkatini ve merakını celbediyordu. Sergi yaratarak yiiksek bir kuvvet ve nüfuz dığirmz gibi esasen fcir BuJsar ekalli Tsrtip Heyeti bi'hassa aksam saat 5 den seviyesine irismiş olanı da, yalnız Ma. yeti olduğunu kabul etmiyor. Makedon sonra zaman zaman serginin kapdarmı kedonya komitasıdır. Bu komitanın Bulkapatmak ve halkı sıra ile içeri almak yada bulunan Bulçarlann Bulgar değil, garistanı isleten siyasî ve idarî mekamecburivetini duvmustur. Bunun için «Slâvofon» olduğu fikrini ileri siırü nizmanm biitün carklan ve binaenaJeyh yor ve kısaca: «Ekalliyet yok ki hak sergi içinde zabıta teskilâtı takviye edilişieyişi üzerinde büyiik kudret sahibi diğ: g'bı, sergi kapısı dışına da ilâveten kını vermek mevzuu bahsolsun!.» di olmasının sebeplerinden birincisi su seyrüscfer rnemurlan konulmustur. yor. dur ki, Bulgarlığin yükselisinde ve Bul. Sergide satıslar gar harsımn tesekkülünde Makedonya. Dıeer taraftan, Yugoslav tezine karSergi komiseri Nazmi Nuri Bey dün iı Bulgarlar ötedenberi birinci derecesı Bu'gar resmî hük'ımetinin de Make. bir muharririmize demiştir ki: de âmil olagelmislerdir. En büyiik Bulcîonva komitasının da fezi aynidir. Gev< Rağbet gecen seneden fazla gar sairleri, Bulgar âlimieri, Bulgar rek hiikumet, gerek komita, SırpUnn o'makla beraber, Sümer Bank ve diğer san'atkârlan, Bulgar hekimleri, hulâsa türlü tazvıklarla Makedonyadaki Bulbazı paviyonlar müstesna olmak üzere Bulgarlığm biitün büyiik adamlan be. garlan miUî benliklerinden uzaklaştır satular umumiyetle geçen seneki kadar men hemen Makedonyadan yetiymiş • mağa ve hatta Sırplastırmaea calıstık . değildir. Yalnız Sümer Bank paviyonu, tir. geçcn senekinden bir misli fazla satıs lannı. tahamül edilmez derece zalimane yapmaktadır. Sergi 15 ağustos salı gü tklnci sebep, bugünkü Bulgaristantedbirler alarak Makedonyalı Bulga • nü aksamı kapanacaktır. Mekteplerin da, gene hemen hemen her Bulgar a n dininden ve dilinden ettiğini ve ilesinin bir Makedonyalı ile ya akra. hatta babayı evlâttan, kardeşi kardes • açılma zamanı yaklastığından bu defa sergi müddetinin temdidine imkân yok. balık, yahut herhangi bir yakınlık doten uzakla«lırdığını iddia ediyorlar. tur.» layısile behemehal münasebet haiinde ve yüz bin misalden biri olarak ta meÇekirdekten yetişiyor bulunması ve Makedonya fikrile Bulselâ Sofyada yasıyan *abık Bulgar Baş. Yerli Mallar sergisinde, Sabatay is garlık fikrinin tamamen kanşmış ol • vekili «Liyapçef» in Makedonyada buminde sekiz yaslarında bir hırsız yaka . ması sebebidir. lunan kardesine, aile ismi olan «Liyaplanmıshr. Bu küçük hırsız bir paviyon Diğer sebep olarak ta teskilâta ve çef» diye değil de, «Liyapçeviç» diye da, kalabalık arasma sokularak dört Makedonyanm sarp dağlanna hâkim o. hitap edildiğini söylüyorlar. tane gümüş bilezik, birkaç çift ipekK çolan Ivan Mihailof gibi idealistlerin katMakedonya davasının esası budur rap asırmıs, fakat kaçarken tutularak, kısız vatanperverlik hisleri, teskilâta hâve Bulgarlığm nasıl millî davası oldu • esye sahibine iade olunmustur. Çocuğun kim olan amansız disiplin nihayet mefğu da, Bulgar devlet adamlanntn, Cehırsızlığım, bir tesvik neticesi olduğu kurelerini canlan pahasına miidafaa et. nevrede, Sobranyada, Be^grattan geçer anlasıldığından zabıtaca tahkikata de • mekte gösterdikleri yorulmak bilmez vam edilmektedir. ken, hulâsa her fırsatta bunu ileri sürenerjileri, gÖ5t»rilebilir. nıesmden ve nihayet Makedonya ko Makedonya komitasmın istediği mamitasının durmadan tatbik ettiği tet . lumdur: Umumi Harpten sonra yapı hiş hareketlerinden de anlasılabilir. Bu lan muahedelerle Bulgar hudutlan haricinde kalan Makedonya topraklann. izahat ile okuyucuya Makedonya dadaki Bulgar ekalliyeti için (takriben vasının nc olduğunu gösterdikten sonra, beş yüz bin kişi) din ve dil serbestisi simdi, Trakya komitasının bu dava karistiyor ve dileçini harbin birlesmiş devşısmdaki vaziyetini de, kendi gazete • letlerile mağlup Bulgar devleti arasmlerirden aldığımız fikirlerle izahlarile Çelebiler köyünden Ha. da imza edilen muahedeler, bilhassa ve Trakya komi'asına fikirlerinde ve san oğ'u Niyazî, tarlasında tahribat va«Nöyyi» muahedesinin 48 inci mad • takip ettirmek istediği siyas^Me yardım par. bir eseğin kuyruğunu kesmistir Bndesine istinat ettiriyor. Bir taraftan din n« fena halde kızan eseğin sahiHı E eden bir kısım Bulgar hocalannın tel . ve dil hakkı istiyor, bir koldan da Ma. min oğlu Mehme' Niyaziyi biçakla bir. kinlerîni de aynca, gene kend söylekedonyanın muhtariyeti icin çahşıyor. kaç yeiınden yaralıyarak öldürmüştür, diklsr'le ortaya d'ikmtleri bire vazi • Bınaenaleyh, Makedonyanm büyiik parMaktü!ün üc, katilin de • çocuğu var» yeti daha iyi kavramak Irnkâuını vereçası Yugoslavya devletine verilmiş oldır. Bir eşek kuvruğu bu iki aileyi peduğu için, Sırp • Bulgar münasebetleri cektir. rişan etmis oluyor! de, ekalliyetlere ait haklann tanınıp Devam edecek Trakya koriıitasının içyüzü Makedonya komitası, Trakya komitası Dünkü spor faaliyeti Yelken birincilikleri, kürek teşvik müsabakalarî, at ve yüzme yarışları yapıldı * w ANKARA t 12,30 gramofon 1 8 salon orkestrasî. 18,45 alaturka saz • 19,45 dans mu. •ikisi • 20,15 Ajans haberleri. fe tSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (müptedflere mahsus) . 19 ndî Refik Talât Bey ve arkadaslan 20 Bedayii musikiye heyeti . 22 Anadolu Ajann, Borsa haberi, saat ayan. VtYANA: 18,05 gramofon 20,20 1933 Salzburg senliklerinden: Zanberflöte ope. rası • 23,25 haberler • 23,40 dans haberleri. BÜKREŞ: 21,05 Viyana musikisi ve sarkılaru 21,35 mizah . 21,50 halk rausikisL PARtS: 20,20 haberler 21,30 konser: Pi. yano ve kemanla Veberden parçalar22,15 dan* havalaru BUDAPEŞTE: 22,05 gramofon . 24,zO bir Macar annesinin muhtelif lisanlarda hitabesL VARŞOVAs "~ 18,20 askeri bando 20,25 muhtelil 21,05 orkestra ve taganni konseri . 22,35 konser: Şopenden parçalar 23,05 Avrupa kahvehanesinden nak • len dans havalan • 23,40 havadis ve spor haberleri 23,45 dans havalan. BERLtN t 21,10 konser: muhtelif 23,25 son haberler. parçalar. \ tki çifte dirtekli futa yarifinda birinci gelen Fenerbahçeti kürekçi hammlar Birinci aahifeden mabat sında olmak üzere üç sınıf arasında yapılmış ve bunlara a y n a y n pu vanlar verilmiştir. Bu suretle her stnıfta çalısan genclerm sevk ve hevesleri takviye edilmisirr. biclri ve terzilik kursu acıldı , Bolu Halkevi biçki ve dikiş kursuna devam eden hammtar Bolu «Hususî» Bolu Halkevinde hanımlar için biçki ve terzilik kursu açılmıştır. Kız orta mektebi terzilik ve el işleri muallimi Fakihe Harom bu kursa vazife altnıs v* faaliyete başlamıştır. Kursa şimdi lik kırka yakın hanım devam etmektedir. Kurs az müddet içinde iyi semereler vermistir. Bulgaristan Türklerinin bir kadirşinaslığı Bulgaristanm Islimye sehrindeki Turan cemiyeti, Islimye muallim . lerinden olup bir kaza neticesinde sakat kalan ve bu suretle muhtacı nnıavenet bir hale gelen muallim Halil Ali Beyin menfaat ne büyük bir müsamere vermistir. Müsame hlimye fehrindeki Turan cemiyeti azan rede Namık Kemal merhumun ~Zavallı çocuk» isimli piyesi ile Reşat Nuri Beyin «Arapça değil nri, uy dur uydur söyle» komedisi temsil erfilmis ve davetliler çok güzel bir gece geçirmislerdir. Müsabakalar büyük bîr intizam îçinde cereyan etmistir. Dünkü yarıslarda Fahrettin ve Kemalettm Sa. mi Paşalar da bulunmuslardır. Müsabakalarm heyeti umumiye • sînde Galatasaray 38 puvanla bi rinci, Beykoz 32 puvanla ikinci, Fenerbahçe 28 puvanla üçüncü olmuşlardır. Sınıf rlibarile muptedüerde Ga. latasaray 13 puvanla birinci, Beykoz 9 puvanla ikinci, Fenerbahçe 8 puvanla ücuneu. Kidemsizlerde Fenerbahçe 13 puvanla birinci, Galatasaray 12 puvanla ikinci, Beykoz 9 puvanla ü • çüncü. Kıdemlüerde Beykoz 14 puvanla birinci, Galatasaray 13 puvanla i kinci, Fenerbahçe 7 puvanla üçüncü olmuslardır. Müsabakalara Haliç ve Beylerbey? kulübü de girmislerse de derece alamamışlardır. Müsabakalarm taf silâtı sudur: üç çifte kıdemli Birinci Beykoz, ikinci Galatasaray, üçüncü Fenerbahçe. tki çifte kıdemli Birinci Galatasarav. ikinci Beykoz, üçüncü Haliç. Bir çifte kıdemli Birinci Galatasaray, ikinci Beykoz, Gçüncü Fenerbahçe. tki çifte dirsekli kıdemli Birinci Fener, ikinci Beykoz, üçüncü Haliç «Ga Iatasaraylılar iskarmozlan kmldığmdan AHna 11 ( H u s u s î ) Bugün Lon bu lanst ikmal edememişlerdir.ı» Uç çifte kıdemsiz Birinci Beykoz, dradan alınan telgraflar, hâmillerin Yunan hükumetinin son tekliflerini îkirri Fenerbahçe, üçüncü Galatasaray, tki çifte kıdemsiz Birinci Fener, redd'ederek ihtilâfın hakeme ha ikinci Beykoz, bu müsabakaya Gala. valesini kabul ettiklerini bildirmektedir. Bu hususta tahkimname tan tasaray girmemiş, Haliç te müsabakazimi için müzakereler cereyan ede yı ikmal edememiştir. tki çifte dirseksiz kıdemsiz Birinci cektir. F«>n»r. ikinci Galatasaray, üçüncü Haliç. Bir çifte kidemsiz Birinci Fener, ikinci Galatasaray, üçüncü Bitterfeld 11 (A. A.) MıntakaBeykoz. nın büyük sanayi müesseseleri işsiz . Uç çifte müptediler Bibinci lere iş vermek saretile müstahdemleri Beykoz, ikinci Galatasaray, üçüncü adedini yüzde on beş çoğaltmağı ve Beylerbeyî. bu işsizlere en az altı ay iş vermeği tatki çifte müptedi Birinci Ga ahhüt etmişlerdir. ; latasaray, ikinci Beykoz, üçüncü Haliç. Viyana 11 (A.A.) Volf Ajan Bir çifte müptedi Birinci Gası bildiriyor: tngiliz ve Amerikan mat • latasaray, ikinci Fenerbahçe. Diğeıbuatı muhabirlert bîrliği, Alman ga. Ieri bu müsabakayı rkmal ederae zete muhabirleri arasında yapılan tevmişlerdir. kifat ve bunlar hakkmda verilen hü İki çifte dirsekli müptedi Bikümler münasebetile Avusturya hükurinci Fenerbahçe, ikinci Haliç, ü • metine bir mektup göndererek mu . çüncü Beykoz. habirlerin ve hükumetin hostma git • Bir çifte Skif Galatasaray ramiyen haberler verdikleri zaman şahsî kipsîz olarak birinci. hurriyetlermiıı tehdit edilmesmi protesto etmişler ve ecnebi muhabirlerinm vazifelerini ifa ederken polis teşkilâ • Yüksek yarıs ve Islah encümeni tırun keyfi muamelelerme maruz kal . tarafından tertip edilmiş olan yaz mamalarını hükumetten istemisierdir. at koşularmın üçüncüsü dün gene Velîefendi y a n ş mahallinde büyük bir meraklı kütlesi önünd'e yapıldı. Birinci koşu, satış kosusu idi. U ç ve daha yukan yarıştaki haliskan 11 (A. A.) Çekoslovakya Ingiliz at kısraklara mahsus olan hükumeti sene nihayetine kadar ziraî mo. bu kosunun mesafesi 2,100 metre îatoryom ilân eden bir emirname neş . ve ikramiyesi 225 lira idi. retmisHr. Bu tedbir, iskân ve isletme Istirak eden altı hayvandan Prens binalan insası için zürraa kredi vermek Halim Beyin Levent tayı birinci, saretile, zahire fiatmm yerli piyasada hiHasan Efendi (tzmir) in Odepastei mayesine mahıftur. ikinci ve Mr. Binnsin Cefrası üçüncü geldi. Handikap olan ikinci koşu, dort ve daha yukan yaştaki yerli, yarımkan Arap ve haliskan Arap at ve Türlcsporun 201 inci nüshası bukısraklar arasında yapıldı. ikramigün çıkmıstir. Bu nüshada Rusya yesi 225 lira ve mesafesi 2,200 metdan gelen son resimler ve Kemal re idi. Halim Beyin gönderdiği mektup tstirak eden dokuz hayvandan larla beraber Galatasaray kulübü Prens Halim Beyin Hakanı birinci, nün yeni antrenörünün şayani dikKemil Efendinin Aldervişi ikinci, kat beyanah, birçok yeni haberler Ahmet Efendinin (Ankara) Tay ve haftanm spor hareketlerinin tafyarı üçüncü geldiler. silâtı vardır. Uç ve daha yukan yaştaki yerli, î Eşeğin kuyruğu! Smdırgıda îki aileyi perişan etti yanmkan Ingiliz at ve kısraklara mahsus olan üçüncü kosunun mesafesi 1200 metre ve ikramiyesi tnecmuu 425 lira idi. Istirak eden 12 hayvandan Ziya Beyin Yavuzu birinci, Ahmet Fikret Beyin Yıldınmı ikinci ve Emir Salih Efendinin Klasi üçüncü geldiler. Dördüncü kosu da handikap idi. Mesafesi 2200 metre ve ikramiyesi 350 Tîra olan bu kosu üç ve daha yukan yaştaki haliskan Ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 3 hayvan istirak etti ve Akif Beyin Bekân birinci ve Ahmet Fikret Beyin Piperi ikinci geldiler. Uçüncü olan hayvan, Prens Halim Beyin Aknatonudur. Besincî kosu, dört ve daha yukan yaştaki yerli, yanmkan Arap ve haliskan Arap hayvanlara mahsustu. ikramiyesi mecmuu 225 lira ve mesafe 2 bin metre idi. Yedi hayvan istirak etti ve Prens Halim Beyin Rüçhanı birinci, Kemal Efendinin Aldervişi ikinci ve Ihsan Beyin Veziri üçüncü geldiler. BELGRATt 19,05 gramofon 20,05 Salzburgtar naklen konser 23,05 dans havalan. Sonunda karakola düştüler! İki kadınîn kurdnğu çilingir sofrası! Emine ve Aliye ismind'e îki kadıı Sarıyer civannda bir mesireye gitmisler, karsılıkh rakı içmeğe baş lamıslardfr. ikisi de kendllerinden gacince, müştereken tanıdıklan bir erkeğin hangisini daha çok sevdi ğini aralannda münakasaya baş lamışlardır. Münakaşa saçsaça, baş başa kavga halini almış, Emine ma sanın üzermden aldijı bardağı A« liyenin kafasmda kırmıştır. Kavga cılar zabıtaca yakalanmışlardır. Yüzme yarışlan Vakit refikhniz tarafından tertip edilen yüzme y a n ş l a n dün Modadaki deniz hamammda yapılmıstır. Bu yanşlara 200 den fazla müsabık girdiğinden yanslar gec vakte kadar devam etmis ve eğlenceli olmuştur. Yanslarda iyi dereceler ahnmıstır. Hâmiller Yunan teklifini reddettiler Seyrisefain takımı kupayı aldı Dün Taksim stadyomunda Apoye Matini kupasi finalı için Seyrisefain ve Kurtulus takımlan karşılasmişlar ve neticede Seyrisefain takımı 2 3 galip gelerek kupayı kazan • mışlardır. Otomobil bir kadıncağızın ayaklarını kırdı Dün öğle üzeri Fatihte Horhor caddesmden geçmekte olan şoför Mehmet Efendinin idaresmdeki kamyon Hati . ce Hanım isminde genç bir kadına çarparak iki ayağını birden kırmıştır. Hatice Hanım söz söylemeğe gayrimuktedir bir halde hastaneye kaldınlmış, so . för yakalanmıştır. dirilerek Galatasaraym sahaya şu şekilde çıktıgı yazılıyor: Emm Osman, Tevfik . Suavi, Necdet, Kadri • Necdet, Refii, Salâhattin, Adnan, Danyal. Fakat bu takımın A takımı olduğu id dia edflerek «Galatasaray A takımmı teskil eden 11 oyuncuya (mağlubiyet. ten sonra) Galatasaray B takımı de • nflmesine bütün Eskişehir hayret e diyor» deniliyor. Galatasaraym A yani birinci takımı tamamen malum oyunculardan mürekkep olduğuna ve yukanda ismi yazı . lan oyunculann üçünden yani Necdet, Tevfik, Sıiaviden baskasım, birinci takıma mensup ohnadığma göre, bü • tün tstanbul da Galatasaray birinci ta krmını, bilmiyen bir spor muhabirine hayret ediyor. Galatasaraym Eskişehirde bir defa galip bir defa mağlup olan takımının, birinci takım olmadığmı söylerken bunu Eskişehir futbolculannın kazandıklai muvaffakiyeti küçültmek için değil bir hakikati göstermek için söylüyoruz. Yok sa Galatasaraym B takımı da genç ve iyi oyunculardan mürekkep ve Eski şehir futbolculannın yalnız Galatasaraym B takımmı değil; A takımmı da hatta tstanbulun şampiyon takımlarmı da yenecek bir dereceye yükselmesi . ni isteriz. Çünkü böyle bir yükselme memiieket sporunun yükselmesi de • mektir. Eskisehirden Konyaya giden Galatasaray B takımı Konya tdman Yurdu ile bir maç yapmıştır. Oyun 2 1 Gtu latasarayın lehinde cereyan ederken hakemin değiştirilmek istenilmesi ü • zerine Galatasaraylıiar buna razı ol mamıslar v e maç yanm kalmıştır. Ankarada yüzme yarışları Ankara 11 (A.A.) Bugün Karadeniz yüzme havzunda Ankara mmtakası yüzme birincilikleri ya pıldı. Müsabakalarda Türkiye id man cemiyetleri ittifakı umumi merkezi reisi Aziz Bey, mıntaka erkânı ve birçok zevat bulundu. Pek çok seyirci vardı. Müsabakalar neticeleri sunlar • dır: 100 metre serbest: Birinci Abdullah Bey Ankara gücünden 1,33 6/10, ikinci Faik Bey Altınordu 1,39 5/10. 200 metre kurbağalama: Bu müsabakaya iki kişi girmis ve her ikisi de diskalifiye edilmişlerdir. 400 metre serbest: Birinci Abdullah Bev (Ankara gücü) 7,57 2/10, Faik Bey (Altınordu) 8,13 4/10 ikinci. 100 metre sırtüstü: Birinci Azmi Bey (Gençler Birlîği) 2,16 0/10, ikinci Hami Bey (Gençler Birliği) 2,21 3/10. 1500 metre serbest: Abdullah Bey (Ankara gücü) 35,50 5/10 birinci, Yavuz Bey (Gençler Birliği) 38,15 ikinci gel miştir. Puvanlann tasnifi neticesinde Ankara Gücü birincin, Gençler Birliği ikinci, Altınordu üçüncülüğü almiflardır. işsizliğe çare Tevkif edilen gazetec ler Dünkü at yarışları Çekoslovakva moratoryom ilân etti Bir maçın dedikodusu Türpspor çıktı Bizde futbol maçlan ekseriya biraz da kalem maçı şeklini alır. Galatasaraym geçenlerde A ve B takımlannuı Bursa ve Eskişehire gittiklerini ve A takımmın Bursada 1 0 0 galip geldiğini, B takımmın da Eskişehirde Demir spor takımile yaptığı maçta 4 1 ka zandığını, muahharen Işıkspor kulübü nün en iyi iki oyuncusu ile takviye e dilerek hemen hemen Eskişehir muh teliti halinde çıkan ve esasen kuvvetli bir takım olan Eskişehir Tayyare alayı takımına da 31 mağlup olduğunu yaz. mıştık. Bir gazeteye Eskisehirden yazılan bir mektupta bu maçın tafsilâtı bil Balatasarayın Konyadaki maç Boluda bir futbol maçı Bolu 11 (Hususî) Bolu Halkevi spor şubesi gençlerle Düzce Gençler birliği takımı arasında yüzlerce seyirci huzurile bir maç yapılmış Düzçeliler 2 • 1 galip gelmtslerdh*.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog