Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

! Cumhuriyet '• 12Ağnstos 1933 lkı Yuzliı Kız MARTA MAK KENNA Çeviren: ABlDtN Belçikada «sevinç korkutur» diye bir söz vardır. Hürriyetime ka vustuğum ilk günlerde o kadar büyük bir saadet duyuyordum ki baxan kalbim çatlıyacak gibi geliyordu... Belçikalı se«i, vatandaş söz3 duymak cennetteki meleklerin se•ini ve sözünü duymak demekti. Ingilizler, beni Gandda bfr Fran»ız alayina teslim eHiler ve Roulerse telefonla malumat verdiler. Birkaç saat sonra, gayet kibar ve xen«üust bîr Fransız zabiti benî Roulers isriltametine giden bîr kamyona bindirdi. UyumacTıihma ve bütün etrafımda olup brtenlerin semavî bir rttya olmadığma emin olmak icin arasrra Stemi berhni çimdikliyor • dum. Ganddan Roulerse eiderken volda gördüğüm seylerin hiç birini hatırlamıyorum: c'inkü sevinç yaş lan gözlerimi örtüyordu. Kamyon Karivon kahvesmin ö niinde durdn. Kazinonun cephesi delik deşik olmustu. Ben aynîalı Roulerste neler cereyan etmişti, neler? 1916 da buradan ayrıldığım taman, şehir, harpten binnisbe az müteessirdi; şitndi ise danu sağlam eimakla iftihar edebilecek ancak birkaç ev kalımştı. Her taraf harabî ve perişanlik içinde idî. Evvelce sokaklan kirleten, caddelere keder veren giH rengi uniformalann ye rin«, simdi Fransıa ordusnnun ufnk mavisi üniformasi ve Amerikalıların hâki elbisesi şehire sevinçli bir renk veriyordu. :' Şehir ve memleket haberleri " Siyasî icıtıal ) Halkevleri nasıl çalışıyor? Komitacılardan kalan define! Imanyanın mukadderaîına hâkim olan M. Hitlerin millî sosyalist fırkasınm siyast programmdaki en mühhn esaslarda» biri de ırkçıhk yani halis Alman lann en mühim işlerin basmda 1>«lunmasıdır. Almanyada Museviler 1933 güzeli Nazire Hanıma, tpekfi lim stüdyosunda bh filim çevirmesi tek ötedenberi metnleketin mali, Hmî, lif edilmistir. Haber verildiğine göre as. san'at âleminde gayet mühim rol lı alm^nca olan bu filmin senaryosu şeh oynadıklanndan her ifte btmlarm rimizde Türk artistleri tarafından çevrile miktan tahdh edilmiş re bu arada cek, Ntazire H. da bu operette zengin bir gayrimes'ul fırka menstrplan tarakız rolünu alacaktn. tsmi «tki Ahbap» fından dahi bircok tecavüz hâdiseleı olan bu filimde 1929 güzeli Feriha çıkanlmıs idi. tngilterede ve Fran Tevfik Hanım da fakir laz rolünü oy . sada tarihin karanlık günlerinde nıyacakta*. Bu suretle fflmin iki bas rolu Musevi tmsurlan imha edilmistî. iki güzellik kraliçesi tarafından deruh • Srmdi bu memleketlerde bulunan de edilmis olacaktır. Nazire Hammın Musevîler kanlı takiplerden ve îmufak bir filmi alınarak yapılan tecrube halardan sonra öteden berîden top muvaffakiyetle neticelendiğinden, .al • lanmiş Musevilerdh. manca operetin türkçe olarak çevrîlmeAlmanyada ise bin bu kadar se sine yakında başlanacaktır. nedenbeTİ Museviler takibe uğrama^ mışlar ve iş gücleri île mesgul ol • muslar ve memlekette gayet mühim mevkiler îsgal eftmislerdi. Şu asır larda Alman Muaevilerkıin uğradığı Garb! Trakyadan şehrimize gemuamele bütün dünyamn nazan len Yunanlı seyyahlar dün safcah dikkatini celbeylemîstîr. Almanya Fenere giderek Patrikaneyi ziyaret daki takifcata karsı vakit vakit Muetmişlerdir. Seyyahlar namına dün sevi âlemi ve baKusüs tngiTtere Musaat on ikide Taksim Cumhurıyet sevileri boykot ve nümayiş yapıyorabicTesine bh* çelenk konulmustur. lar. Fakat bn nrakabele re tedbîrle rin daimî surette faide verip ver miyeceği meselesinde Musevilerin MuMelit Mübadele komisyonu bî kendiieri de ve dostlan da tereddüt' taraf azaiığmda uzun müddet bu • te bulunuyorlar. lunmus olan M. Rivas Vicuna Pe • Çünkü Musevilerk» taraftar v* ruda vefat etmistir. hayırhahı blanlar, Musevi aletninin alacağı tedbtrlerm kendileri !çin ilerîde zararlı ve mahrurlu birşey olacağından endise ediyorlar. Cihan Ege mıntakasında ilk cekirdeksiz buhranı her memlekette tktısadî kuru üzüm mahsulü Menemende sahada müfrîtane bir milliyetper • rençber Koca Osman oğlu Ali Ağa verlik hareketi uyandırmış ve bunun tarafından yetistirflmiftir. Ayni bağ neticesi olarak tarifeler mütemadiyei ci, geçen sene ilk kuru üzümü 23 yükselmiş ve dahili istihsal ve sanav temmuzda yetiştirmiçti; fakat ha • arttinlmıs ve nihayet cihan ticareti valann müsaAdesizliği kuru üzüm •e beynelmilel muamelât son dereleri bu sene ancak 6 ağustosta ye > cede darlasmıstır. Cihan Musevrli • tiştirmiştir. ğinin Alman yaya karsı mütemadî v müstemîr surette husumet ve mukabele göstermesi neticesi olarak milUyetperverliği ifrat derecesine gelen diğer memleketlerde dahi Al • manyayt taklit meyl» v» Kcvcsl u yanacağından ve Almanyadaki uyNazillide Tokmakh Hasan çavus na. gunsuz ahvaiin bütün dünyaya ya • mmd« bir ;»h<nn Nnrilii Î< Dflllir» kövu 1> arasmda sehre yanm saat mesafede ce yıiacağmdan korkuluyor. sedi gör&lmSs, 50 metro kadar ileride Musevilerin dostu olan gazetelea* çahlar arasmda bir de mavzer bulun . ve ezcümle Gazeta Norsowska bu> mustur. Tokmakh Hasan çavus vaktile günkü Musevi meselesinin Alman • sekavet yapnus, sonra Demirci Efe ile yadaki tahdit ve tazyîklerden îba • çalısmıstı. Tahkikata devam edilmekteret olmadığını ve bütün dünya Mudir. seviliğînm gayet derin bir buhran geçirmekte olduğunu ve Musevilerin ona göre tedbirler alması lâzim gel diğini yazıyorlar. Cihan buhrara, bütün dünyanın Bartm Ağırcezasuıda, iddia makarru, iktısadî bünyesini temelinden sars *vn avn üç muhakemede, üç suçlunun mış ve yeni bir iktısadî bina viicude idamım istemiştir. tdamı istenenlerden getirmeğe lüzum göstermi&tir. Ciha< biri 930 senesinde Safranboluda ttalyan nstabasısı Paskal ile hizmetkân öldüren nin iktısadî bünyesinde Museviler Yozgatlı Mustafa çavuştur. tkincisi geçen birçok devletleri kendilerme serfüru mart ayı sonlauTnda Sazköyünde Kerimi ettirecek hâkim bir rol oynıyorlardı öldürmek ve Kerimin oğlunu öldiirme • İktısadî yeni âlem ise milliyetper ğe teşebbüs etmekle suçlu tsmaildir. verlik temelleri üzerine kurulacak Uçüncü&ü de Drzler köyünden Hüseyini I gibi görimüyor. Bunun içm Museviöldürmekten suçlu Alidtr. Muhakeme lerin dostlan kendilerine çok müteler, müdafaa sahitierini dinlemek ve ka. emmil ve ihtiyatkâr davrantnalarnu rar için baska güne bırakılmı»tır. ve yeni cihan iktısadiyatına uygun hareket etmelerini tavsîye ediyor » lar. Zekâsmı bütün cihama tanıtmıs Konyada bir tıbbı adK dairesi ihdas Musevilik âlemine bu tavsiyenin sail edilerek Tabibi Adilliğe doktor Hü . olduğunu ve kendiliklerinden bu n«« seyin Rifat Bey tayin edilmistir. ticeyi bulmus olacaklarını da sSyli . yenler çoktur. Velhasrl cihan buh' ranının ihdas etmekte olduğu yeni Aydmda Alanh köyünden Molla Hücihan iktısadî binasinda MuseviU seym Efendinin kerimesi Nefmiye Ha ğîn ne rol oynıyacağı ve nasıl bir nım bir müddet evvel kaybolduğundan mevki alacağı cihanşümul yenî tnesilesi merak içinde idi. 19 yaşını ikmal selelerm en mühimlerinden birini etmis olan kız, arandığım isidince za . teşkil ediyor. bıtaya müracaat etmis ve Niyazi isminde MUHARREM FEYZİ bir gençle evlenmek üzere evinden çıktığım bildirdiğmden mesele kapanmıs . tır. DAVER İki güzellik kraliçesi Musevilik âleminde buhran Zonguldak (Hususî) Zongul . dak Halkevinin köylere yaptığı se • yahatlerin dördüncüsü üç gün de vam etti. Halkevi köycüler ve içti maî yardım subesi dört sandık ilâç hazıriatmıstır. Seyahatin hedefi Çay cuma . Persembepazarı idi. Bu pa zara civar köylerd'en sarfı nazar Bolu ve Kastamonu Vilâyetile Deverek, Bartın, Safranbolu, Çerkeşten akın alrın halk gelir ve alısveris eder. Binaenaleyh pazar mahşeri andırır. Pazar perşembe günü kurulduğu için buraya Persembepazarı adını vermişlerdir. Sihhiye heyetinin geleceği evvelce bütün köylere ilan e dilmiş, hastalannı bu pazar mahal. linde hazırlanan mahalle getirme leri tenbih olunmuş. Büyük sellerin yollarda yaptığı tahribata ragmen arabalarla. sedyelerle gelen hastalann adedi pek çoktu. tki doktor hemen muayeneye başladılar. tlâç sandıklan açıldı. Pa • rasız hekim, parasız ilâç köylüyü hayrete cfiişürüvordu. Asirlardan . beri hep veren, hep bir sey almıyan köylü, cumhuriyeti gözile görüyor, elile tutuyordu. Doktorlar muayene ve tedavi ile mesgul olurken, küme küme toplanan köylüye eumhuriyet rejimi, sıhhate itina yollan, köy, inzibat ve asayişinin faydalan, okuma faydalan, köy kanunundan Utifade çareleri izah ediliyor, candan kavnaşmanm canlıhğı görülüyordu. Pazarda tereyağı, tavuk, yumurRoulerste halk namına kala kala ta, piliç, yoğurt, peynir, muhtelif 5060 kisi vardı. Sonuna kadar şehayvanlar satıliyordu. Yedi yasın . hirde kalan bu siviller, harp günleda bir çift kosum mandası, seksen lirinde, mütemadiyen mahzenlerde raya kasapiık sığır bes liradan on iki yasamıslardı. Simdi benim gelisimî liraya kadar, tavuk yirmi bes kuruş, selâmlamak îçin "hepsi kazinoya kospiliç on iki buçuk kuruş, yumurta omuslar, kapınm önünde çürülülü bir tuz paraya, üç okkalık bir bakraç kaymaklı yoğurt on bef yirmi kurusurette bağnşarak beni bekliyor • «a, kuzu yüz yüz elli kurusa, koyun lardi. iki liradan dört bes liraya kadar, Kurtulus bavratni yapan bu m • katı kara dedikleri siyah orak kirazı saniann nes'eli kaiabalığmı güç dört beş kurusa, sığır ve manda etilükle yararak annemin yanına koslum 7»TBI1I annecigım, teessürünnin okkası yirmi kurusa, koyun eti • nin yirmi bes kurusa verîliyordu. Yalnız şeker yetmis, kahve yüz elli gaz otuz kurustu. :t J Hasta muayene eden doktorlar tirahat etmis ve bazı ziyaretleri kabul Birinei nh °c er> mabat ı iki saat içinde (kinin tükendi) ce kendime hepsbi okuyabiliyorum ve etmistir. M. Heryo Sofyada toplanacak < vabını verdiler. Bir kilo kinin bit . bfiyak bir haz duyuyorum. Bunun kıy. beyneimilel Radikal SosyaKstler kon ; misti. Akşama doğru da ilâçlann bitmeti çok bîivüktür ve daha iyi anlaşgrestne istirak etmek üzere refakatin j tiğini haber verdiler. Yüz altmıs hasmamıza yardım edecektir. dekî Fran^ıı aran azalan ve meb'us : taya ilâç verilmişti. tstanbulda gördüğüm asan atika env laria birlikte dün akşamki ekspresle Kis seyahatlerinde götürülen i. ialsîz şeyierdir. Fakat beni en ziyade, Bulparistana hareket etmistir. l&çtan bu defa iki misli fazla ilâç naryrete dii<nren, yînrri beş sene zar gBtürülmüstü. Bu ilâcin bir kısmı M. Heryo, Bulgar hukumeti tarafm. fmda burada hnsale gelen değifikler. dan sureti mahsusada gönderilen va • Persembede, bir kısmı da Çaycu dîr. mada kullamlacaktı. Çaycumaya igonla seyahat etmektedir. O zamana nazaran, fstanbuiun çok lâç kalmamişh. dcğismesi ve inkılâbm ıvericesî olan yeHariciye Vekâletî namina protokol *•* nilikler biihassa nazan dikkatimi ceTbetti. umumî mudürS Şevket Fuat Bey E Bu pazar yolunda gördüğihnüz 'Ankarayt görmek arzasuncla dirneye kadar kendisine refakat etmek hareket, canlılık Zonguldak madenFakat en ziyade Ankarayı gör . Szere ayni trenle gitmistir. lerinin memlekete döktüğü servet mek istiyonım. sayesinde hâsıl oluyor. Pazara geM. Heryoyu Sirkeci îstasyonunda, len köylü getirdiği malı satmadan Vali MuhKtin, muavhıi Ali Rııa Bey . Sofyadaki kongreden sonra ilk i . lerle Fransız sefareti erkâni, Bulgar se dönmüyor. fim Ankaraya gttmek olacaktır. Bilfarz yoğurt ne kadar gelirse Uzım «amandanberi şebircilikle mes fîri M. Andonof ve Fransız kolonisigelsin bunu toplayicilar var. gul olduğum içrn, Turldye Camburiyeti ne mensup birçok zevat tesyi etmis • Bu pazarlarda satılan tavuk, pi. lerdir. nm imar ederek âdeta yeniden kurdnliç, yumurta, kasaplık hayvanatın gu Ankarayı çok merak ediyorum. Çok istihlâk yeri tamamen Zonguldak Tekrar gelecek sevdiğim Türkler. Gaıi Hazretlerinin irhr. Büyiik Fransız diplomatı ağustosun şatlarile cidden insam hayran edecek Zonguldak maden ocaklan yainic on dördfincü pazartesi günü Sofya köylüyü çalıstınp onun ücreti mesa fevkalâd* bir inkılâp yapmısladır. \zdan şehrimize gelecek, burada bir gün isîni muhitine yaymakla kalmaz. Aymir ve tstanbulda her tarafta bu buyük kaldıktan sonra Ankaraya giderek Baş nî zamanda, Bolu, Yabanabat, Gemkılâbm feyizli eserlerile karsilaşhm.» vekil Paşaya mülâki olacaktır. M. Her. rede, Kastamonu, Çerkes, Araç, Da. M. Heryo ziyafet esnasında Vali Beyo Ankarada iki gün kalack, tekrar bu day ve bütün civannın Utihsalini yi, Liyon sehrine davet etmis ve: istihlâk eden bir kaynakhr da. raya gelerek Gazi HazreHeri tarafın« Sizi Liyonda kabul etmekle dan kabul edilecek, Hariciye Vekil i Kömürün doğurduğu faalîyeti ikçok mcmnun olacağım.» demistir. tısadiye tetkik olunurken bu men • Tevfik Rüstü Bey de bu mul&atta faatler en başta gelir. Muhittin Bey bu davete teşekkur e. hazır bulunacaktır. HIZIROGLU BEDRI derek birkaç sene ewel Avnıpaya gHM. Heryo ağlebi ihtimal bir hafta tiği zaman Liyondan geçtiğini, bu muhkadar şehrimizde kalacak ve ayın yirlesem ve mamur şehrin güzeliiklerini mi dordüncü günu Çiçerin vapurüe Rus. yakmdan görmek fırsatmı bulduğuna yaya gidecektir. sSylemîştir. Evkaf tdaresme verilen bir raporda, Topkapt saraymda Ayasofya camiinin ikinci kahndaki o dalann önündeki genis sofada bin saru M. Heryo, ziyafetten sonra M. Heryo dün gece hareket edık tarihî evrak bulunduğu, bu ağıirhgene otomobille lstanbula geçmiş, derken bir muharririmize şu beya ğın camiin yalnız bir tarafmda bulun • Topkapı sarayını gezmiştir. tki buçuk natta bulunmustur: masımn kubbeyi tehlikeye sokacağı, saat kadar sarayda kalarak her tarafım « Istanbulunuz çok güzel, enkubbenin pencereleri Önündeki kur esash surette tetkik etmis, bilhassa Şark fes bir belde. Yirmi bes senedenbeşunlan söküldüğünden içeriye yağmur silâhlan ve çini kolleksiyonunu em • sızdığı bildirilmişti. Evkaf müdürlüğü ri çok a*eğismif. camiye bir memur göndererek bahsedisalsiz bulmuştur. Hem ,siz Türkler, ne iyi, neka len sandıklann vaziyetini tetkik ettir» Fransiz diplomatı, saraydan aynlırdar iyi kalpli ve mihmannüvaz anmiştir. Bu sandıklann muhtelif yerlere ken müdür Tahsm Beye teşekkiir ede sanlarsınız. Yerli Mallar serginizi taksimi, yahut ta hepsinin birden Sul • rek: Rezerken kendinvi Liyon panayırıntanahmet medresesine nakli düçünül • « Sarayı evvelce görmüştüm. Fada zannettim; doğrusu, baslangıç mektedir. kat yeni «çılan daireler, eskilerinden da. için hiç te fena değil.. Nasil baka ha ziyade sayam dikkat! Harem dai • lım, bol bol resimlerimi çikarıp durresi çok zengin! Mimari itibarile de dunuz ama, beni genç gösterebîlireok yüksek olan Topkapı sarayını i seniz o zaman size san'atınızda maleride imkân bulursam tekrar görmek is hir diyeceğim. Allahaısmarladık, Marmariste bal mahsulü bu sene de iyidir. Bir taraftan da eşek anlarile müterim.» demistir. hepinize Allahaısmarladık, çok tesekkürler ederim. Yakında gene gö cadele devam etmektedir. Şimdiye kaSofyaya hareket dar itlâf edilen eşekanlannın miktan Bundan sonra otele dönerek biraz is. rüseceğiz.» 140 bin kadar tahmrn edilmektedir. Annem ayni zamanda hem gülerek hem ağlıyarak : < Allaha şükür, Allaha şükür» diye mırıldanıyordu. Beni goğsünün fistüne basarak kesik kesik izahat verdî: Senîn ne olduğunu bir tiirlü oğrenemedik kızrm. Kurşuna dizi] • diğmi soylediler, Almanya dahili • ne sürgün ediidiğini söylediler, hapisanede öldüğünü soylediler. Sonra annem bana çok iyi bîr haber verdi. Kardeşlerimm üçü de sağdı. Üçü de avdet etmisierdi. Gerçi, büyiik ağabeğim müstesna olmak üzere öteki ikisi bütün hayatlan miiddetince malul kalacak surette yaraianmıslardı ama üç kardeşi min de sağ kalısı bir mucize idî. Bîr hafta sonra Lucelle Deldnok da geldi. Biraz ihtiyarlamif, biraz yorgun görünüyordu ama gözlerinde yanan alev, kadınm o raptedilmer azim ve rradesmm bütün kudret ve kuvvetini hâlâ muhafaza ettiğini gösteriyordu. Söyle gülerek: Evet, dedi, fena zamanlar geçirdik. Alti defa artik mahvoldu rumı hükmetmisken srene vakayı kurtardım. Fakat Berlin karakon • coloslannm elme düscnek üzere o • lar için Hollanda emin bir ilticagâh teskii ediyordu. Her geçen gün, bize yeni lürprizler yapıyordu. öldüklerine emin olarak ağladığımız nice dostlar, birer îkişer çıkıp geliyorlardı. Bfi • rün bunlar birer mucize ile ölümden kurtulmuslardı. O zaman uzun dertlesmeler baslıyordu. Bu nasretli görüsmelerde, fedakâr Bakkal Annenin, vefalı sertabibin, zavallı 63 numaranın, talihsiz yüzbaşı Fashugelin, sükutî Villinin ve yakinda rahip olacak olan Alfonsun ve dost, düsman diğer bütün tanıdıklanmizm • benim ve muhterem kariler »izin de tanıdıklannız olan bütün bu kimselerm • isimleri sık «ık geçiyordu. fMabadi var) Öldüklerine emin olarak ağladığımız dostlar Zonguldakta hasta köy \masyada topraktan bir Nazire ve Feriha Rlar birer ikişer çıkıp geliyorlardı ayni filimde rol aldılar lüleri tedavi için faaliyet bomba sandığı çıkarıldı den beni istikbal edememişti. Göz Avdet Amasya 10 Şehrimizde Sua yaslan içfnde birbirtmize sarıldık. diye mahallesinde kasap Bosnah Arif Ağanın evinde, bozuk su yol Iarı tamir edilirken, oldukça derine gömülmüs bir sandığa tesadüf edilmiştir. Toprağı kazan amele, san dı*t zedelemeden çıkarmıs ve ka pağı açılınca ağızagıza bomba ile dolu olduğru görülmüstür. Bu müthis dpfinevi meydana cıkaranlar pek ihtiyatla hareket ederek derhal zabıtaya haber vermişlerdir. Hiç bir kaza olmadan sandık ciheti askeri yeye teslim edilmisrir. Firarî Ermenil»»rden metruk olan bu evi kasap Arif AŞa sonradan satın almıştı. Bombalarrn Ermeni komftacıîan tarafmdan gömnldüs^ anlasılmıstır. Sandığın içinde 7 si büyük 60 ı kilcük olmak üzere 67 tane bomba bulunmustur. Yunanlı seyyahlar Fenerde Yeni teşrîhhane Eski Bekirağa bölüğünde inşaata başlandı • M. Rivas öldd Tıp Fakültesmin tstanbula nakli münasebetile Cerrahpasa, Gureba ve Haseki hastanelermde talebenin cerrahî ameliyatı takibi için yapi • lacak anfilerin msasına bugünlerde basianacaktır. Bundan baska eski Bekirağa bö lüğünde yapıiacak yeni tesrihhanenin de plânlan hazırlandığından insaata baslanmıstır. Yeni tesrihhanede, vaktile çok mükemmel bir sekilde yapıimıs olan Haydarpasadaki tesrihhane tarzmda ve ayni plânda insa edilecektir. Yeni tesrihhane fakültede dersler baslayıncıya kadar hazırlanmıs olacaktır. Bu senenin ilk cekirdeksiz kuru Dzflm mahsulO Oslerl Belediye pazar yerlerine taraftar Oktruvanın lâğvinden sonra ne gibi maddelerde fiat farklan nlduğu, Dahiliye Vekâletince vilâyetlerden ve belediyelerden sorulraustur. Istanbul Belediyesi de bu hususta bh cevap hazırlamak üzere tetki • kata baslamışttr. Şehrimizde açılan pazar yerle • rine halkin gösterdiği rağbet, pa • zar yerlerile hariçteki erzak fiat lan arasındaki farklar da gösteriiecek ve Belediyenin bu hususta düsündükleri de Dahiliye Vekâletine yazılacak cevapta izah edilecektir. Nazillide bir cinayet M. Heryo dün akşam Sofyaya gitti Bartın Möddeiumumisi 3 kişinin idamını istedi Zeval diidügü ne zaman ötecek? Zeval vaktini bildirmek üzere Bele . diyece, Galata kulesine konacak olan düdüğün, tesisatı ile yerine konması thale edilmistir. Düdüğün sesi iki kflomet . reden isidilecekor. Muteahhk tesnah 4 ayda bitireceği için. zeval düdüğünün bu müddetten evvel ifitilmesi bittabi kabü olamıyacaktır. Konyada fıbbı adlî izmirde mason locasına atılan süâh fzmirde Karsıyakada Masonlar loca . sma silâh »tan Giritli Şevki Bey mah kemece S gün hapse ve 5 lira para ce . zasına mahkum edilmistir. Şevki Beyin cezası tecil edilmistir. Mumaileyh mu hakemesinde mason teskilâb hakkında ki fikirlermi söylemiş, sahk olarak sabık Adliye Vekili Mahmut Esat Bey din • lenmistir. Kaybolmamış, evieniyormuş! Ayasofya camiinin Vubbesi tehlikede mi ? Altı liraya mal olan yazhk elbiseler Ticaret muahedesi Berlinde imzalandı M. Heryonun beyanatı Marmariste öîdGrülen eşek arıları Zonguldak «Hususî» Millî el bise ismini verdiğimiz Adana Ziraat Bankası tarafından yaphnlan kumastan mamul elbise burada büyük bir rağbet görmektedir. Bu elbiseyi giyenler ara suida en biivükten en küçük tabakaya kadar msanlar var... Meb'us, vali, fır "Zonguldakta milli elbise namt verilen yazhk elbise giyenlerden bir grup ka reisi, şirket müdiri umumisi ve halk. Şayanı kayit ve ehemmiyet olan cihet bu elbiselerin kuması terzi parasile bvaber beş buçuk, altı liraya mal olmasıdtr. Terziler şimdiye kadar bu elbisedeler den (600) takım dikmişler ve miite • madiyen de dikiyorlar. Bîrtnci »ahifeden mabat rilecek döviz müsaadesmm mSşkülita uğramadan verilmesi tahfa temine ahndığmdan bu sene Türk ihracatınm mfihim nisbette artacağı ve stok da kaL madığından eide edilen bu kolaylığm tam randmanmı verebileceği buradaki ticarî mehafilde ümit edilmekted'ir. Transit mamulâtı kliringe dahil değildir. Devlet ve müessesatı mubayaatı gibi kliringe dahildir. Türk tebaasu nm bloke paralan için Alman mevzua. tının esasları dahilinde bazı müsaadat istihsal olunmuştur. Türkiye tarafından Almanyaya ve « rilecek hhalât kolaylıklanna geride rileiek ithalât kolay'f;lanna gejirjîe Türk istihsal ve sanayi hayahm sars • mıyacak mahiyette olan ve anlaşmağa 3isik listede yazılı Alman malları kontenjan harici olarak Türkiyeye gire . bilecektir. Ticaret itilâfı ile kliring mukave lesi ayni müddetle mer'i kalaçaklardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog