Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîvet ' 11 Ağustos 1913 Daima Birinci! Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden:! Sümer Bank Yerli Mallar Sergisinde yapılan dekorasyon ve vitrin müsabakalarınm her ikisinde de birinciliği kazandı Serginin en gttzel paviyona nnvamnı resmen kazananfouguzellikler paviyonunu ve mOkâfat olarak aldığı vazoları gidip görünflz Paviyonu \ 20 Ağustostan 1 eylule kadar yeniden talebe kaydile eski ta lebe kayitlerinin tecdidine devam edilecektir. Kayit günleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat dokuzdan on yediye kadardır. Eylulün birinden onuna kadar ikmal imtihanlan yapılacak ve on bir eylulde tedrisata başlanacaktır. Leylî Qc • ret 225 liradır. Uç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklarîna yüzde on tenzilât vardır. Ancak baremin sekizinci derecesine kadar maaş alanlara mahsustur. Vesika ibrazı şBrttır. Vaktinde muracaat etmiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınacaktır. 3959 Ebnssuot caddesinde Haiil Sezal Karyola mamulâtı, Galatasaray Yerli Mallar sergisinde 20 numaralı salonda teşhir edilmiştir. Sergi mfinasebetile fiatlarda tenzilât .^^ 6046 ve madenî eşya fabrîkasının Şevinmekte hakları yar! Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercütnan sokafı. Telefon 41384 Kayit ve tecdidi kayit muamelâtı cuma ve cumartesiden maada her giin saat 9 1 2 arasında icra edilmektedir. Geç kalmadan yer temin edimz. Müdüriyet (60 8S) MUSEVi LiSES. Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Idaremiz müstahdemini için 200 ilâ 240 adet kamsele mubayaa eJilecektir. Kumaşı yerli olmak şartile yiiksek evsafı haiz kamseleyi imal edebilecek müessese veya fabrika sahiplerinin idaremizde mevcut resim dairesinde nümunesini ihzar etmek üzere yerli kumaş nümunelerinin 20 ağustog 933 tarihine kadar Tahlisiye Umum Müdürlüğüne ibraz etmeleri ilân olunur. (3926) Leylî ve Neharî i J. İTKİN TÜCCAR TERZiSiNDEN Giyinerek kendinizl Çünkü, hafif kumaşlardan yapılan elbiseleri, sizi bütün yaz müddetince her türlü konforu ve istirahati temin edeceklerdir. istiklâJ caddesi No. 405 Telefon: 40450 M ^ f l (6248) Sıcaktan Vikaye ediniz. FEYZIATI LISELERI Kız Arnavutköy'de Çiftesaraylarda tahsil Erkek ile Ana snunnı, ilk kısmi, orta ve lise sinıflannı havidir. Tedris ve terbiye usnilerinin ciddivet ve mükemmeiiyeti unınmış olan müessese Istanbul'nn en guzel yerinde kâin ve her türlü sıhhî şartlan haizdir. Gayret Leylî fieretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Mezuniyet ve umum smıflara ait ikmal imtihanlanna 2 Eylulde ve derslere 11 Eylulde başlanacaktır. Kayit ve yeniden kayit rauamelesine başlanmıştır. Cutnartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar muracaat olnnabilir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. ve muvaffakiyeti görfilen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. devrelerine ait Fuat Paşa Operatör ve kadın hastalıklan mütehassısı Cumadan maada hergün Salı günü muhtacini meccanen tedavi eder Besiktas Tramvay yoln Süreyya apartımanı 11 Doktor ÇOnkn ibmal edllmiş, dişlerinl diş macunu inci gibi temizlemfş, sağlamlaştırmış ve gfizelleştirmiştir RADYOLİN Telefon : 36.210« İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİlîl Şİrketİnden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihînden itibaren bin kilodan az o mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar mız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sîrkeci istasyonunda veya depolarımizda u t s r i ; Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 ^ ur . Siniı k Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan jtibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabma s:gorta ettirilir. S pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. I ARA Nışanyan j (6025) Hastalannı hergiin aksama kadar BeI yoğlu Tokatlıyan oteli yanında Mek. I tep sokak 35 No. h muayenehane I ^. sinde tedavi eder. Tel: 40843 M0 NEVROI Memedeki çocuklara gıda Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470. Dakik or. Ziya (5717) SaJıip ve Bafmuharrtri Tunus Nadi ümumt netrtvatt idare eden Yazt müdüru: Abidtn Dmer Matbaacuik ve Neiriyat Türk Anonim girkeU . tttanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog