Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

11 Agustos 1933? IŞTAH KUVVET ve Temlni içln 'Cvmhvrryet' içiniz. Küçük büyük, kadın erkek herkes tarafından ve her mevsimde kullanılabilir. Mühim hassası 1« Vücudü kavvetlendirir. Hastalıktan kalkanlann Nekahet dermni kısedttr. 3 Halihazırda fent Zafiyeti umumiyeye karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. 2° Müzmin ısıtmada faydası büyüktür. 3o \ JJer eCZanede bulunur. Istan} . . . #. , .. «/\ • • Sttt veren annelere Fosfatlı Sark Malt Hulâsası Siyah benlerle münbesit mesamattan muarra Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON BOTTON ECZA DEPOSUDUR. Kullanımz, sütünüzü arttırır. Çocuklann kemiklerini kuvvetlendirir. (6004) Limanımızdan hareket Midevidir: Iştihay, açar, hazmı teshil eder. ' b l l l d a fiatl 1 0 0 kuruştur. Ankara Yenişehirde înşa Olunacak Iktısat Vekâleti Binası înşaatı Münakasa llânı Maliye Vekâleti Millî Emlâk Müdürlüğünden: Ankarada Yenişehirde yapılacak Iktısat ve Ziraat Vekâletleri bina$ı inşaatı kapalı zarfla mflnakasaya konulmuştur. îhalesi 26 ağusto$ 933 cumartesi günü yapılacaktır. Binanm umumî, f ennî şartnameleri, proje ve sair evrakı Maliye Fen Heyetindedir. 50 lira mukabilinde ahnabilir. Münakasaya girmek istiyenler en az 300,000 liralık mümasil insaatı muvaffakiyetle yapmış olduguna dair muteber evrak ve yüzde yedi buçuk kanunî teminat mektubile şartnamelerin alın • dığına dair makbuzu raptetmek suretile teklif mektuplannı ihale günü saat on bese kadar Maliye Vekâleti Millî Emlâk îdaresindeki komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzundır. Tafsilât re•imleri ve fazla izahat Maliye Fen Heyetinden ahnabilir. (3608) Cüzdan kaybedenlere ' Bugün Adadan gelen vapunm birin. de bir para câzdanı bulunrmiftar. Sahibipln Galatada Yeniıengin tokağmda 35 numarab kahvede Hacı Mihran Efendiye müracaat (6297) Beyaz yeni bir cildin nasıl temin edileceğini gSsteriyor. Dr. BAHATTiN ŞEVKi 1^^^ Cıldiye ve zuhreviye mutehassısı ^ SADIKZADE BİRADERLER Babıalı caddesi Meserret Oteli karçısında No. 125. Sabahtan aksama kadar | Fıkaraya pasartesi günlerl meccanen 4 (6043) S AK AR Y A hareket eder. VAPURLARI Izmir Sürat Postası Dr. İhsan Sami " • ^ ^ Her Cumartesi saat tam 18 de doğru İZMİR'e Öksirik Şımbı öknirük ve nefes darlıfr, boğmaca ve koamık öksSrSkleri için pek te • «rli Oâçfar. Her eczanede ve ecza de* pohrmda buhmor. (5960) KARADENİZ Postası SADIKZADE Vapuru Samsun, Eskişehir Belediye Riyasetinden: 1 Mevcut proje, fennt şartname ve mukavelenamesi mucibince yapılacak fennt mezbaha 5/8/933 tarihinden itibaren 31/8/933 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazedihniştir. 2 tfbu insaatın bedeli müteahhidin mezbahayi ikmalinden ve 1/6/934 tarihinden itibaren varidatı kendisine terk ve tah«is edilmek şartile teklif edeceği muayyen bir isletme müddetile ödenecektir. 3 Talipler tekliflermİ ihale günü olan 31/8/933 tarihine mu . sadif persembe günü saat on beşe kadar Eskişehir Belediye Riyasetine vermiş bulunacaklardır. 4 Talipler beş lira mukabilinde proje, fennt sartname ve mukavelename suretlerini alabilirler. (3977) "• KiRALIK DAİRELER Galata gumrüğü karşısında kflin Site Fransez Hanında yazıhanelik, aile için âparoman ve eşyayı ticariye vaz'ı için muhtelif dukkflnlar ve bilhassa fabrika ve tüttin deposu ittihazına gayet muBuyük Fransn kîmyagerlerinin şayanı hayret bir keş. fi sayesinde hali hazırda bütün kadmlar, 3 gfin zarfında beyaz yeni bir cilde malik olabilirler. Senelerce tetkikattan sonra nihayet, taze krem ile musaffa xeytinya$i re cildi beyazlatan ve kuv•etleadiren yeni kabız onsurlan muh. tevî yeni bir formül bulmaga muvaf fak ohnuşlardır. Beyaz renkte (yag sız) Tokalon kremi simdi bu formül dahresbde btihzar olunmaktadır. Tokalon kremi aniyen mesamata nüfuz eder ve sa . bunun ve suyun temiın'yenıedifi gayrisaf nıaddeleri çıkanr Siyah benleri hai ve izale eder. En sert ve en koyu ciUleri yumusabr ve beyazlahr ve munbesit mesamah s'Jclaftmr. Yalnız üç gün zarfında beyaz renktelri Tokalon kremi ender güzellik ve taravette ye ni biı ten temin eJer. (6219» vafık ve müsait ehven seraitle kiralık yerler vardır. Ttliplenn odabaçı Ismail Efendiye müracaatlan (6278) 14 ağustos pazartesi günü saat 18 de Sirkeci nhommdan hareketie Zonguldak, înebolu, Ayancık, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsflât için Sirkeci Meymenet hanı ahmda acentalığa müracaat. Telefon: 22134. (62046301) Türkiye Ziraat j ;,;r • Bankasından: Bankâmîzîh muKtelif iervîslerinde istihdam edilnıek üzere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve crta ticaret mektebi mezunlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlanndan olmak üzere bilmüsbaka sekiz memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı An • kara ve tstanbulda 29 agustos 933 tarihine musadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. tmtihan programı ve sair sartlari havi fzahname Ankara ve tstanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikalan bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya fstanbul Ziraat Bankası Müdürlü güne nihayet 23 agustos 933 akşamîna kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ' (3920) Zayi 4059 plâka numarasmda mukayyet arabamı dort tene evvel birakmı; ve plâkatı da o valdt zayi oL nrastn. Hiikmfi yoktor. Ortakoy tabık arabacı Mehmet oğhı Ahmet (6295) Zayi Hâmil olduğum 1634 nn marafa bisfldetime ait plâkasm» düfördüm. Hokmfi ohnadıgraı flân eylerim. Kadıkoy Su Şirketi tahsfldan Şökrö (6267) Zayi MoaDfan mektebinden almif olduğum •ehadetnamemi zayî ettim. Yeniaini alacağundan hökmü yoktnr. Fatih Mutalar mahallestnde S7 No. b hanede Meliha Yusuf MUSTAFA CEMAL VAPURLARI + istanbul'un Monte Karlosu: KüÇak BURSA PAZAR (629O) gOnfi Galata nhhmmdan taat VT de doğru IzmJra hareket •deeektir. Galata köçflk rAtan No. 45 40913 I B B Güzel Orman çiftliği en güzel v« en temiz havasını sinesinde taşır. Yazlık müzeyyen kristal salcmmeraslıuinl (6244) Yalnız istanbul'un değıl, bütün dünyanın manzara ve lan, nadide çam ormanlarile neşe ve ahhat kaynağıdır. Cemıyetlerin müsamere, tenezzüh, nişan ve evlenme ehven seraitle kabul eder. Kadıkoy Iskelesinden Cuma ve Pazar günleri muntazam otobüs sefer'eri yedi dakikada çiîtlığe gider. ^ Ziraat Vekâletinden: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mutfak tesisatı ve efyası 21 gün müddetle ve kapab sarf usulile münkaasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelenâme, esya Hstesi, plânlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde temi • natı muvakkate mektuparile birlikte ihale günü olan 15 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Vekâlet tnsaat Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3559) Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu sene Istanbulda Ebe Talebe Yurduna orta mektep tfıSfünlarffi» dan ve nes'et derecesi pek iyi ve iyi olanlardan talebe alınacaktır^ Taliplerin kendi el yazılarile yazılı istidalarmı muvazzah adreslerl ile birlikte asağıdaki vesaika rapten nihayet «ylul 1933 iptidasmai kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâletine göndermeleri lâzımdır. 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasîndan olduğunu natık hüviyet gfe^ danı aslı, 2 Mezun bulundugu mektep seha'detnamesinm asîî, 3 Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulundujuna mübeyyin mahallî hükumeti tarafından tasdikli ihnühabef 44.50 X 6 ebadında üç adet fotoğraf, SAsağıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıhhiyelerm « den istihsal edilmis bir kıt'a sıhhat raporu, " Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldıği yer m3hür mumu ile ve hastane baştabipliklerinin mührile mühürlenereti taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile birlikte bunuı Vekâlete göndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzunnn>' Diyarbekir Nümune hastaneleri, Istanbul çocuk hastanesi, tzmir^ Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak için mezkur hastanelerm mensup oldukarı Vilâyetlerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyliyeceklerdfa*. Bu raporlar müdürlüklere gönderilen matbu nümuneye münderiç ve musaddak resimli olacaktıp 6 Sureti aşağıda yazılı noterden tasdikli velileri ve velisi olmı yanlann kendileri tarafından tanzim kılınmış bir kıt'a taahhüt senedi. ^ Alınacak taliplerin yaşlarmm 20 den aşağı ve 30 dan yukarî blma, ması ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve ileride mecburî hizmetlerini ifaya mâni bir hastahğı ve arızası bulunmaması meşruttur. Bu veçhile gönderilecek istida ve evrakm alındığı gösterilecek olan adrese Vekâletçe derhal bildirilecek ve evraklarına nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi keza adreslerine vaktinde tebliğ oluna.* caktır. Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 1 önümüzdeki den yılında Gazi Hsesinin bütün smıflari açılacaktır. Gazi lisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacaktır, Yatı karşıhgı 275 liradır. Üç taksitte 5denir. Barem kanununa girmif ve aylıkları 55 ve 55 den asagî olan me mur çocuklarma % 10, ikisi de yatıda okuyan kardeslerin ikincisine % 15, üçü de yatı da okuyan kardeslerin üçüncüsüne % 20 tenzilât yapılır. 2 Gündüzlük talebelerîmiz içîn Devlet Demiryolu, Cebeci, Yenisehir, Ankara istasyonlarile mektep yanmdaki istasyon arasmda mek> tebe devam saatlerine uygun gitme gelme tren seferleri açacaktır. 3 Birinci devre birinci sınıfta yabancî dil ingilizcedir. öbür sınıflarda ingilizce, fransızca, almanca kurslan vardır. 4 20 agustos 933 te yatı ve gündüzlük talebe kaydine başlanacakhr. ~~ "(3871) Yedikule Gaz Şirketi Demir paslanna karşı hususî Türkiye Ziraat ; SİYAH BİR BOYA istihsal etmektedir. Bankasından: Ankâta BahKamîî merUezinde çalışmak üzere orta mektep veya muadil derecede tahsil görenler meyanmdan bilmüsabaka lüzumu kadar Daktilograf alınacaktır. Imtihanda muvaf fak olanlara derecelerine gore ayda «50» liradan «80» liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanlar şeraiti ve imtihan gününü anlamak için nihayet 15 ağustos 933 aksamına kadar tstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne veya Anka • » J . Idarei Merkeziye Memurm Müdürlüğüne müracaat etmelidir rada iAm*~i M«rlr»xiva Memurm Müdürlüsüne müracaat (3919) ler. Fiyatı çok ucuzdur. Ma'umat almak için, Beyoğlu'nda, Tünel meydanında Metro Hanında birinci kata müracaat. Elâziz Vilâyetinden: Elâzizde iskân edilen Romanya muhacİTİerinin hane insaatına «ırfolunmak üzere tçel Vilâyetinden Malatya istasyonuna gelen 830 metro mik'ap Çam kerestesinin beher metre mik'abı 700 kilo İtibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonundan Elââzdeki depoya naklî için beher ton on üç lira belediye rayicile 26/7/ 933 tarihiden 14/8/933 e kadar münakasaya konmuştur. Taliplenn 14/8/933 saat on altıda % 7,50 teminatlarile Vilâyet İskân Müdİ • riyetinde mütesekkil komisyona müracaatleri. (3749) Mide, barsak hasulıklarile dizantenlerin en müessir ılâadır. Çocuklar ve büyükler tam bir emniyetle knllanabilirler. (5718) Taahhütname Sureti Darulfünun Tıp Fakültesine merbut «Ebe» mektebinde tedrisi meşrut dersleri takip ve ikmal ederek neş'et ettikten sonra Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin irae eyliyeceği her hangi bir mahalde ebeliğe azimetle üç sene müddetle tayin olunduğu «olunduğum» vaj zifede ifaya hüsnii hizmet etmediği «etmediğim» veya tahsil esnasında her hangi bir sebeple Yurttan ihraç edildiği «edildiğim» yahut Yurdu terkeyledigi «eylediğim» takdirde kerimesL Hanıma hükumetçe yapılan masarifin faizi nizamisile beraber itirazsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mütekeffil bulunduğumu natık ifbu senedim tanzim ve müşarünileyh Vekâlete takdim kılmdı. (3157) Üsküdar Amerikan Kız Lisesi I Mektep eyluKin 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılur. Lise kumından maada mükemel ticarî ve ev idaresi subeleri vardır. Leylî talebeler bir aile hayatı yasarlar. Ahlâk ve hüsnühale son derece flı • timam edilir. Darulfünun bakalorya stna hazırladığı da bu sene mezun olup bakalorya imtihanına giren hanımlann muvaffakiyetile sabitthr. Ucret dört tak«itle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla ve ağustostan itibaren salı ve cuma günleri bizzat mektebe müracaat edilebilir. Telefon: 60474. ^ ^ (5207)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog