Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 Galatasaray Yerli Mallar ^ergisindeki = 11 Ağustos 1933 istanbul Belediyesi ilânları Gaz münakasası: Y E D İ K U L E GAZ Ş i R K E T i N i K Kok kömürü Katrandan çıkarılan maddeler. ^ ^ (6264) dairesini ziyaret ediniz. J Türkiye Ziraat Başvekâlet îstatistik Umura Müdürlüğünden: 1 Istatistik mekteplerinde Istatistik tahsil etmek ve avdetlerinde Îstatistik Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere âli mektep mezunu iki kişi üç sene müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 2 Bunlardan birisi Paris tstatistik Enstitüsünde diğeri Roma İs • tatistik mektebinde tahsil edeceklerdir. 3 Taliplerin yaslan yirmiden küçük otuz beşten fazla olmıya caktır. 4 Talipler ya hizmeti askerîyelerini if a ederek atkerlikle ilişik • Ieri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik tahsil isnasında askerlik hizmetlerinden müeccel bulunacak yaşta olacaktır. 5 Talipler arasında Ankarada Îstatistik Umum Müdürlüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahriri imtihan yarılacaktır. 1 Riyaziye «hesap ve cebir» 2 Iktısat (tumumî malumat» 3 Ilmi mali «umumî malumat» 4 Umumî coğrafya 5 Lisan «fransızca veya italyanca tercüme ve tahrir» 6 lmtihanlar ağustosun 28 inci günü yapılacaktır. 7 Taliplerin nüfus tezkereleri mektep şehadetnamesi resmî bir heyeti sıhhiye tarafından verlimiş ve ahvali sıhhiyesinin tahsile müsait olduğunu mübeyyin rapor, muhtasar tercümeihal varakalan, iki adet fotoiŞraf ile 26 ağuğstos akşamma kadar Umum Müdürlüğe müracaat eylemeleri lâzımdır. «3988» Yeni çıktı Mubayaa edilecek 81170 kilo gaz kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar sartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 1400 liralık teminat makbuz veya banka mektubile teklif mektuplarmı 31/8/933 persembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. «4011» Kartal Tapu Memurluğundan: Kartalda istasyon civannda bir kıt'a arsa bilâsenet ve bilâniza kırk elli senedenberi maarife ait bulunduğu ve tapu kaydına tesadüf olunamadığından bu kere mahalli mezkur hakkında senetsiz tasarrufata kıyasen vilâyet namma tapuya tescil edileceğinden bu bapta iddiayı tasamıf edenlerin vesaiki resmiyelerile 23/8/933 tarihine musadif çarşamba günü mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. «4006» * *• 13/7/933 tarihli Daimî Encümen kararile Belediye Z. talimatnamesine bir madde olarak tezyil edilen f ıkra asağıya dercedilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. FIKRA : «cSinema, tiyatro ve saire umumî salonlarda projeksiyon ile gos terilecek ilânlar için bu müesseseyi işletenler her hafta mensup ol • dukları Belediye şubesine bir beyanname vererek evvel emirde birer ruhsat almağa mecburdurlar. «4007» Bankasındah: * ** Ankarada Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek flzere altı şef namzetliği için 26 ağustos 933 cumartesi günü »abahı saat dokuzda Ankara ve istanbul Ziraat Bankalannda bir müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden ve yahut Hukuk Fa kültesinden ve bu mekteplerin ecnebi memleketlerindeki muadillerinr den mezun olmalan lâzımdır. , • İmtihan programını ve sair şartlari havi izahnameler Ankara, Istanhul ve îzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. Talipler bu îzah namelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 ağustos 933 akşamma kadar göndermek veya bia392 zat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. ( *^ Ortaköy Feriye Saraylarında Kabatas Lisesi Müdürlüğünden: Yeniden talebe kaydile eski talebe kayitlerinin tecdidi muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar devam edecektir. îkmal imtinanlari eylulün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11 eylulde başlana caktır. Eski talebe yeni kayit beyannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamma müsaade edilmiyecektir. Leylî ücret üç taksitte 225 liradır. Memur çocuklanna yüzde on tenzilât yapılır. Eski leylî talebenin yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini simdiden göndermeleri lâzımdır. (3876) Ticaret işleri Umum MödörlDğönden: Esas mnkavelenamesi mahallt Vanunlanna göre tanzim edilerek usuicn tcsdl kılınan ve 30 lkinciteşrin 330 tanhli kannn hfikümlerine görc tesçili istenen Ingiliz tabiiyetli ve elli bin Ingiliz lirası sennayeli ( Ellerman End Papayanni Lanes Ellerman and Papayanni Lines ) Şirkctinin vekâlcte verilen evrakı tctkik edilerek muvafık görülmüştür. Bu evrak arasındaki nmütnl vekâletnameye göre şirket namına yapacagı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü sahıs sifatlarile hazır bnlunmaga salâhiyettar olarak tayin olunan nmamî vekil ( Edvard La Fonten Mahtamlan Riçart ve Hngh La Fonten ) ( Edward La Fontaine's Sons Richard, Hug La Fontaine ) dir. Keyfiyet mezkur kanunun yedinci maddesine tevfikan ilân olnnur. (6275) Konya Nafıa Başmühendisliğinden: 1250 lira bedelli 25 adet mahrutî amele çadırı maateferraat alenî münakasaya konulmuştur. İhalesi 27/8/933 pazar günü saal on beste Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Talip olanlann 661 numaralı kanuna göre hazırhyacakları evrakile birlikte ihale günü Daimî F.ncümende hazır bulunmaları ve şartnamesini görmek istiyenlerin Konya ve tstanbul Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri ilân olunur. (3918) . MtV'UT TOPRAK POL BURJE Tercüme: HAYDAR RIFAT 125 Krş. Şafak Kütüpanesi Posta ücreti alınmaz Çok La clef du Français (AN Nazima) Bf.nin eseridir î büyük takdir kazanan Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize devrolunan yeni hükumet binasında yapılacak «38104» otuz sekiz bin yüz dört lira keşifli tadilât ve inşaat 4 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmustur. lstiyenlerin, sartname ve plânlar için her gün Mektep idaresine ve münakasaya iştirak için de şimdiye kadar bu gibi işleri matlup şekilde yaptıklanna dair vesika ve inşaatı bir mühendis veya mimar murakabasi altında yaptiracaklarına dair noterlikten tasdikli bir taahhütname ve % 7,5 teminat ve teklif mektuplarile münakasamn yapılacağı 24 ağustos 933 perşembe günü saat onda Mektepte top Ianacak komisyona müracaatleri. (3830) Ankara'nin en büyük Kitâp^ gâzete ve Kırtasiye mağazası AKBA Kıtap evi vt kırtasiyecilik An»f*rUl« c«dde»i Teleton : 3377 Her İisanda gazete mecmua ve kilap Hernevi kırtasiye eşyası *Ve nfte'ktep levazimı Her. türlii Fotoğraf levazimı makineler ye amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya çınfleri Birinci Ticaret mahkemesinden: LAGUET Efendi tarafından Gala • tsda Yüksekkaldınmda 15 numarada mukim ve yahut Beyoğlunda Yenica. mi sokağında 35 numarada iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan VAN DER KOtLDEN Efendi aleyhine ikame eylediği 931 /754 numaralı alacak davasmın tahkikarı biterek evrak esası hakkuıda Ktihaz karar olmak üzere heyeti mecmuaye tevdi edilmi* ve mahkeme günü olarak 11/9/933 pasartesi gü. nu saat 13,30 da olarak tayin kılmmıstır. Müddeaaleyh VAN DER KOİLDEN Efendinin yukanda yazıh günde bizzat •c yahut bir vekil göndermek suretile muhakemede hazir bulunmadığı tak dirde hakkında muameiei gıyabiye icra kılınacağı ilân olunur. (6272) Bütün lise ve orta mektepler için Maarif Vekâleti celilesince kabul olunmuştur. Programa tamamile muvafık her nevi faideleri havi olduğundan talebeyi başka kitap tedarikinden âzade kılar. Bilmiyenlere kolayhkla Fransızca öğretir. tkmale kalanlara hocahk eder. En mükemmel ve en ucuz fransızca ders kitabıdır. Mu allim kısmı yakında nesrolu • nacaktır. Birinci kısım 23 kuruş tkinci » 34 » Üçüncü » 40 kunıçtur. Posta ücreti müşteriye ait tir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto edilir. Her kitapçıda bulunur. Liseler Alım Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut Gazi Osmanpaşa ve îstanbul Kız orta mekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mekteplere lüzumu olan ders srrası ve muallim kürsüsü 23/8/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamelerini görmek üzere tstanbul lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile komisyonumuza müracaatleri. (3780) Gümrük Muhafaza Umum KumandanIığı 1 stanbul Satmal na Komisyonundan 1 666 adet ekmek torbası açik kirdırma ile satın alınacaktır. 2 Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Basmüdürlüğündeld Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 Kırdırma 14/8/933 tarihine rastlıyan pazar günü saat 14 tedir. 4 örnek, sartname komisyondadır. Görülebilir. (3521) Galata İthalât Gümrüğü Madürlüğünden: Kilo 308 21 8 Gram . 500 740 500 Mnrka No. Eşyamn cinsi S T I S. Patiska . . Sun'î ipek boyun atkısî . . Yünlü ipekli boyun atkîsî . . Müstamel sepet sandık KAYIT VE KABUL tstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaâsmdan olmak. 2 Orta mektep mezunu ve riyaziyeden alâ derecede not almış Darüşşafakaya iase ve ibatesi olmak şarttır. mektebe ait olmak üzere azamî 3 Yaşı 17 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 50 lira ücretle alınacak birkaç 4 Mektep tabibi tarafından yapılacak sıhhî muayenede mesleğin muavinin ayni zamanda orta ve zorluklanna tahammül edeceği anlasılmak ve göz, kulak hastahk • lise sınıflannda ders alabilmeîelarına müptelâ olmadıklan sabit olmak. ri ve orta tedrisat muallimliği 5 Yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. «Hesap, cebir, için Maarif Vekâletince aranı • hendese» lan evsafı haiz olmalan lâzım 6 Müsabakayı kazananlar «4» ay müddetle mektebin ihzarî geldiğinden talip olanlann şe kısmına nehari olarak devam ederler. raitini anlamak üzere vesa 7 Mektebe giren ve leylî devam etmek istiyenlerden mektepten ikile beraber nihayet ağusto çıktıktan sonra beş sene müddetle hizmeti mecburelerini yapacak • sun 20 sine kadar mektep ida • larına dair noterden musaddak kefaletname alınır. resine müracaatleri. «4012» 8 Lise mezunlan doğrudan doğruya ve imtihansız olarak mek tebe leylî ffirerler. tstanbul ikinci icra memurluğundan: 9 Mektebe girmek istiyenler polisçe musaddak hüsnühal ilmü Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer ev eşyası 16/8/933 tarihine ma haberi, mektep diploma veya vesikası, nüfus kâğıdı ve dört adet vesika sadif çarşamba günü saat 14 ten 15 e fotoğraflannı pullu bir istidaya yapıştırarak mektep müdiriyetine Kadıköy icra dairesmden: kadar Fetîh tramvay istasyonu Nalbant bizzat veya bilvasıta göndermelidirler. Bir borcun temini istifası zımnmda mahcuz olup satılarak paraya çevrîlmesi *okak 17 numaralı hanede açik arthrma 10 Kayit ve kabul için vaki olacak müracaatler 31 ağustos tari mukarrer bulunan elektrîkle mütehar . turetfle sahlacağmdan taliplerin ayni hine kadar kabul olunur. Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatler rik maateferruat kebir banyo ve bir ya. giin ve aaatte mahaTlinde hazır bulu • ve gelecek evrak ve vesaik mevkii muameleye konulmaz. nbane ve bir daktilo makînesi ve krîanacak memunma müracaatleri ilân o11 Müsabaka imtihanlanna girecek 16 eylul 933 cumartesi gütal camlı dolap ve bir kütüphane ve bir Innur. (6269) nü saat 9 da mektepte hazır bulunmahdırlar. ayaklı Singer makinesi ve sair eşya 168933 tarihîne tesaduf eden çarşamba 12 Kayit ve kabul için mektebe cumartesi, pazartesi ve çarşamUsküdar Tapu başmemurlugundan: gunfi caat 10 dan 12 ye kadar açik artÜskudar Gülfemhatun mahallestnde ba günleri müracaat olunur. brma ile Istanbul Yeni Postanenin ar . Gülfemhatun camii müftemilâtmdan 13 Adres: Taksim, Gümüşsuyunda Nafıa Fen mektebi. «3896» kasmda Türkiye banı önünde kat'î tha. le«i icra kılmacağrodan yüzde fld bu çdc tellâKye resmi ve ihale pulu mü« terîsme ait olmak fizere talrplerm meıkâr gan ve aaatte mahallinde buluna • eak memura müracaat eylemeleri Hftn olunnr. (6270) olan 108 arştn terbimdeki halâlar ar . sası tstanbul Evkaf rmidiriyeti tararra . dan bflmüzayede 314 Kra 76 kuru? bedelle Hasan ve Yn*uf Efendilere ihale kılmmı» ve bu mahallm esasen tapuya museccel olmamaımdan senetsiz ta • sarrufata kıyasen tapuya tesçfli icra ku Imacağı dhetle burada alakai tasarru • Zayi Ağustoıon 7 inci gunü E • fiyeıi olanlann tarîhi ilanmdan itibaren dirnede Trakya otelinde iken tatbrk on beş gün zarfmda Usküdar Tapu ida. tnübürümü kaybettitn. Mezkur mühür. U Irinueye borç tenedim yoktnr. Ye resme ve 22.8933 tarihinde tahkikat için mahalline gidecek olan tapu mernunumi kazdırdığundan zuhurunda hökmü yoklur. Firdevı runa müracaat olunmaa flân olunur. <6274) (6268) Darüşşafaka Müdürlüğünden: Yukanda yazılı eşya 11/8/933 ten itibaren arttırma suretile sâfî • lıktır. Istiyenlerin 30/8/933 çarşamba günü saat 16 ya kadar hergün satış komisyonuna müracaatleri. «3975» Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Posta T.T. merkezlerimizin müsaît oTanlarîna el ve duvar ilânlarî asılma işinin alenî oNrak müzayedesi 7/8/933 tarihinde mukarrer iken ye<mi mezkurda tayin edilen saatten evvel ve sonra hiçbir talip müracaat etmediğinden kanunun maddei mahsuıasına tevfikan yevmi ihalenin bir hafta sonraya 14/8/933 pazartesi günü saat 14 e talik edildigi ve taliplerin yevmi mezkurda yüzde yedi buçıtk temfnatı muvakkatelerile komisyona müracaat etmeleri ve bu baptaki şartnameyi mubayaat şubesinden her daim alabilecekleri ilân olunur. «3932» Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundanr 1 Galata yoîcu salonundaki tamirat ve tadilât pazarhkla yapti' rılacaktır. 2 Pazarlık Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satînalm» Komisyonunda yapılacaktır. 3 Pazarhk 24/8/933 tarihine raslıyan perşembe gfinü saat 14 te dir. 4 Taliplerin bu gibi inşaatî evvelce yapmîş ve Ticaret Odasîn • dan birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve yahut insaatta salâ hiyeti fenniyeyi haiz mühendis ve mimar olmalan veya mühendis ve mimar istihdam edeceklerini Noterlikçe musaddak vesaikle ispat eylemeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz istekliler iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 5 Sartname, ve projeler komisyonda her gün görülebilir. (3976) Memur aranıyor Basvekâleti Âli İktısat Meclisi Umumî Kâtipliğinden: Âli tktısat Meclisi Umumî Kâtipliği kalemine ayda yüz lira ücretle bir memur alınacaktır. Bu memurun türkçe ve fransızca yazı yazmağa muktedir olması şarttır. tstiyenlerin Umumî Kâtipliğe müracaatleri. «3987» 933 senesi için alınacak odun ve mangal kömürünün yapılan açik münakasasında verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 30/8/933 çarşamba günü saat 14 te Yüksek Mektepler mubayaat komuyonun ca tekrar münakasa yapılacaktır. 3990» Preventorium Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog