Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Camhttriyet HAfustos 1933 Universitede dünkü istifalar Neş'et Ömer ve Fuat B. ler dün istifa ettiler Birinci sahifeden mabat M. Breslav Fen fakültesmde hay . vanat kürsüsünü deruhde edecektir. Alman âlimi dün Maarif Vekili Resit Galip Bey tarafından kabul edil tniş, bu mülâkatta yeni Universitenin faaliyet esaslan etrafında görüşülmüştur. Yerli Mallar sergisinde Tıp fakültesi içm çağırılan meşhur dahiliye mütehassısı Dr. Tann Hauser bugiin, Fen fakültesinde kürsii alacak olan profesörlerden M. Courant ve M. James Franch te yann şehrimize ge. leceklerdir. Diğerleri de bu ay sonuna kadar gelmiş bulunacaklardır. Universitenin bütün şubelerine getirilecek ec. nebi Drofesörlerm miktarı otuza baliğ olacak, bunlardan on ikisi Fen fakültesinde çalışacaktır. Kadrosunda bu fazla ecnebi profesör bulunan şube, Fen fakültesidir. kil edilen Telif ve Tercüme heyetine, açıkta kalan profesörlerden evvelce kaydettigimiz dokoz zattan baska Tıp fakühesinden eski cildiye profesörü Hü. seyinzade Ali, Edebiyat fakültesi sabık profesörlerinden Müverrih Ahmet Re fik, Avram Galanti, Naim, Ferit ve H». lil NhnetuHah Beyler de almmışlardır. Maamafih heyetin kadrosu bunlar dan ibaret değildir. Maarif Müstesan Bey, heyetin kadrosuna almacak diğer zevahn cumartesi gününe kadar taay • yün edeceğini, heyetin 25 kişilik olması muhtemel bulunduğunu söylemistir. Telif ve Tercüme heyeti kadrosuna dahil zevata yann tebligat icra edile . cektir. Müsabakayı Sümer Bank Fransaya yaptığımız ihracat ile Balkan devletleri paviyonu kazandı arasında 2 înci gelirken bu sene 4 ühcü olduk Birinci sahifeden mabat lasmsğa baslamışlar ve bilâistüna butüiı firmalarm meşherlerini ziyaret et • mişlerdir. Hakemler tam numara 10 olmak üzere muhtelif paviyonlara muhte. lif not?ar vermişlerdır. Neticede Sümer Bank paviyonu 39 puanla birin ciliği; tnbisarlar tdaresi paviyonn 30 puanla ikinciliği ve Şark yağ ve boya fabrikası paviyonu 27 ptıanla üçün . cülüğü kazanmışlardır. Vitrin müsabakasuıda ise birinciliği 37 puanla gene Sümer Bank pa viyonu, ikinciliği 34 puanla Şark yağ ve boya fabrikası paviyonu ve ü. çüncülüğü de 28 puanla Turan yağ •e sabım paviyonu kazanmışlardır. Baslarmda tütanbul meb'usu Salâh Cim • coz Bey bulunan jürî heyeti Besinci Yerli Mallar Sergisme istirak eden bütün müesseselerin ekserisini çok iyi bul . muşlar ve bilhassa Gislavet, Kütahya çini, Adapazan bez, Ece çorap, tb rahim Ziya mensucat fabrikası, Bo • monti paviyonlarmı çok takdir etmiş • lerdir, Dekorasyon ve vitrin müsaba. kalan için evvelce aynlan Kütahya çfni fabrikas; mamulâhndan dört büyiik ve kıymettar vazo mükâfat olarak Sümer Bank paviyonuna vrrilmiştir Bu «fczc!arm giimüs plâka üzerine birinrilik hitabesi yazılıdn*. BirincilSt mükâfaHarmm ikisini de Sümer Bank paviyonu kazanmak suretile geçen sene dekorasyon birincisi olan bu paviyon bu sene hem dekorasyon hem de vitrin birincisi olmnştuT. Ve bu mSkâfatlan da bihakktn kazan. mıştır. Çiinkü jüri heyeti uzun azun yaptıgı tetkikler ve mukayeseler neti cesinde bo paviyonun gerek dekorasyon gerek vitrin itibarile diğerierine çok faik olduğnnu görmüştür. Sümer Bank paviyonu Yerli Mallar Pazan Bevo^lu Şubesi müdürü Ekrem Bey tarafından tertîp ve ?ı>nzhn ednmiştir. Ekrem Bey Türkiyede Avrapakârî paviyon tezyinih ve vîtrinc' )k jrapan yegâne Türktür. İki senedir vaptığı ve süslediği çok san'alkâranc paviyonlar serginin en giizel pavij onlandır. Bu seneki Sümer Bank paviyonunu da cidden pek san'atkârane bir şekilde teriip ve tanzrm et. miştir. Pavîyonım tertn>atı ve zryaTatt^iıer görenin son derece takdirini celbetmektedir. Btlha;sa ecnebiler, SBmer Bank paviyonunu fevakiâde beğeniyorlar ve Avmpadaki en güze! sergi paviyonları* na rmıadil ve hatta daha güzel oldnğunıı sövlüyorlar. Bu Hıbarla jüri heyeti geven sene olduşru gibi bu sene de birincilikieri bu paviyona vermekle Isa bet etmiş, san'at v« ihtisas, zevki selim, hüsnü tabiat mükâfatım bulmuıtur. Dün sabahtan akşama kadar sergiyi yirmi beş binden fazla zi • yaretçi gezmistir. Basta Sümer Bank paviyona olduğu halde, birçok müesseseler gene lüyük mikyasta sa. tış yapmışiardır. Ziyaretçilerine ateş ve heyecan veren serpt bütün tstanbulun Vaiabalıktr.n kaynıyan nezih bir yeri olmakta devam e'mektedir. Dün ser giyi Kocaeli valisi Eşref, Kocaeli meb'ml.armdan Ali Ragip Bevler, Viip^et Daimî Em.umeni azasmdan Raif Bey ziyaret etmiştir. Fransız istatistiklerine nazaran 1933 senesi iptidasınd'an haziran nihayetine kadar Fransaya ihracatimız geçen seneye nazaran 27 milyon 190,000 frank azalarak 48 milyon 636,000 franktan 21,447,000 franga düşmüs, %56 derecesinde tenakus etmiştir. Ithalâtımız ayni devrelerde 49 milyon 864,000 franktan 30,406,000 franga düşerek 19,458,000 frank azalmış yani %39 kadar tenezzül etmiştir. Bulgaristan, Sırbistan, Romanva ve Yunanistanın Fransadan ithalât ve Fransaya ihracat vaziyetleri ayni mahezelere nazaran berveçhi atidir: Hk altı aylık (milyon frank hesabüe) Pransadan ithalât Fransaya ihracat Bulgaristan Yugoslavya 1932 24,9 38.2 69.7 47,9 1933 12.7 15.7 58.7 26.3 1932 26.4 30.7 213,7 31,2 1933 11,6 23.7 182,8 42,7 Fransa ile ticaretimiz Bu akşamki program ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz, 18,45 viyolonsel konseri 19,15 ala . turka caz .20,15 Ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (Hrrlemiş olanlara) . 1 9 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşlan 20 Nebiloğlu ts . :nil Hakkı Bey • 20,30 kemanî Reşat Bey ve arkadaşlarmm refakatile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey . 21,30 gramofon 22 Anadolu Ajansi, Bor • sa haberleri, saat ayan. VtYANA: 18,30 konser . 20,05 konser: Leo Fallin operetmden parçalar 22,05 oHcestra konseri 23,35 dans havalan LAYPZtG: 20,05 (Tiyatro) imtihan komedisi 21,25 Dresden naklen orkestra kon • seri • 23,30 haberler ve dans havalan, PRAG : 20,30 halk şarkılan . 21,35 piyano ile tngiliz mnsikisinden parçalar22,05 senfonik konser 23,05 haberler.23,2' küçük salon orkestrası tarafından konser. BUDAPEŞTE, 21,05 hayvanat bahçesinden naklen orkestra konseri . 24,05 Ketter lo kantasınm cinğene orkestrası. VARSOVA: 21,05 halk konseri 22,15 piyano vt kemania konser 23,05 dans havalan. 23,30 havadis ve spor haberleri. BERLtN : 20,05 tiyatro 21,10 halk şarkılan • 22,05 dans havalan . 23,05 havadiı ve spor haberleri. înhtlâp Enâtitüsü Edebiyat fakültesme merbut tnkı Iâp Enstitüsü kadroıu da kat'î şeklini almıstır. Türk tnkılâp tarihi kürsüsü profe . sörlüğünü Maarif Vekili Reşit Galip Bey, kürsüye merbut inkıiâbın muhtelif safahatına ait kollarda çalışmak varifesmi de hukuk ve iktısat muallimi Nizamettin Âii Beyle hukuk ve edebiyat profesör muavinlerfnden Hilmt Ziya, Ziyaettm Fahri, Ahmet Akif ve Enver Ziya Beyler deruhde etmişierdir. Cok ehemmiyet verilen TüVk tarihi kürsütünde de münavebe fle Türk Ta. rihi Tetkik Cemiyeti azasmdan M. Şenv settin, Riyasetrumhur Baskâtibi Htkmet, Yusuf Akçora, Sadri Maksudi Beylerle profesör maavfnlerinden Mükremin Halil, Akdes Nimet ve Enver Zi • ya Beyler konferanslar vermek sure . tiV caluacaklardır. Eczacı ve dişçi mekteplerinde Eczacı mektebinde muallim Akif Beyin dersinden başka yalnız ispençiyarı tıbbi kürsüsü bırakılarak bu kürsü bir «cnebi profesöre tevdi olunacaktir. Mektebin diğer dersleri, alâkalan ki • barile Tıp ve Fen fakültelerile (P. C. N.) ihzari sınıhnda gösterilecektir. Eczacı ve dişçi mekteplerinin kad . roları tamamlanmıştır. Cumartesi gü • nü Vekil Bey tarahndan tasdik edile . rek alâkadarlara tebligat yapılacaktu. leketimiz ikinci gelmişken bu sene dördüncülüğe düşmüştür. Bulga ristanın Fransaya ihracatı bu sene yarıdan fazla azalmıştır. Sırbistan ve Romanyariin ihracatında da geçen senenin altı ayına nisbetle mühim tenakuslar vardır. Yunanistanın ihracatı bunlarm aksine olarak 1933 senesinin ilk altı ayında 31.2 milyondan 42.7 milyon franga yükselmiş, %37 derecesind'e artmıştır. Fransadan ithalâta gelince: Balkan devletlerinin hepsinin Fransa dan ithalâh azalmıştır. Bulgaristanın ithalâtı bu sene geçen seneye nisbetle yarı yanya, Yugoslavyanmki daha fazla düşmüştür. Yunanis tanın ithalâtında yarı yanya bir tenezzül vardır. Romanyanın ithalâtı 70 milyon franktan 59 milyona inmlş, %16 kadar sukut etmiştir. Fransa ile kliring esası dahilin • de aktedilen yeni itilâfnameye göre Fransa, Türkive eşyasına mühim konten.ian ayırmağı kabul etmiş olduğundan Fransa ile ticarî müna sebetlerimiz ? n önümüzdeki aylarda düzelmeğe başlıyarak geçerT sene denberi vukua gelmekte olan sukutun önüne geçeceğine muhakkak nazarile bakabiliriz. Prof. Zaverbruh gitti Romanya Yunanlstan 1933 senesinin ilk altı ayı zar fmda Fransaya ihracatta Balkan devletleri arasında Romanya birinci, Yunanistan ikinci, Yugoslavya üçüncü, TüfKİye dördüncU ve Bulgaristan beşinci gelmişlerdir. Ge çen senenin ilk altı ayında mem Geçenlerde İstanbula gelen maruf Alman operatörü Profesör Zaverbruh dün akşam Vekil Beyle Universite erkânına ve ıslahat komitesi azalartna veda ederek Berline gitmiştir. Prof. Zaverbruh Tıp fakültesi tedrisatında istifade edilecek olan şehir hastanelerin deki tadilâtla ehemmiyetli surette meşgul olmuş ve teknik bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Alman profesörü, Universitenin n . mumi ıslahatına ait noktai nazaruu da bildirmiş ve teşrinievvelde yapılacak küşat merasiminde bulunmak üzere tekrar geleceğini ve ihtısası dahilinde kon. feranslar vermek suretile bir ay kadar tedrisatta bulunacağını, sonra memle • ketine avdet etmekle beraber sene içinde birkaç defa gelerek üç ay kadar konferanslar vermek şeklinde çalışmağa de. vam edeceğini, memleketimizden çok iyi intibalarla ayrıldığını, Türk Universitesinin istikbalinin gayet parlak ola . cağını »öylemistir. Maarif Miİ9teşa*mm beyanah Maarif Müstesan Avni Bey dün bir muharririmize demişth* ki: « Yalnız tstanbul Universrtesi nüfusu İS milyonu bulan memleketimizm ihtiyacını temin» fc*ft değildir. îleride daha birkaç Uı*w«** asılacaktır. Fa. kat bunlarm triicuir g«&\ri1mesi içm 1âzım gelen ürtiaın t.pakkuk etmesinî beklemek tabiidir. ı Herhalde pek uzak olmıyan bir zamanda Ankarada bir Universite ku • sat edilecektir. Memleketimizde yük . sek tahsil talebesmm adedi günden gfine artmaktadır. Bu ihtiyacm tatnvni için icap eden tedbirler alınacaktır. Gelecek sene tsanbul Universitesi ci. varmda talebenin yurt ve lokanta gibi ihtiyaçları için de tesisat yapılacaktır.» Borsada geçen ay ne ka Ticaret Odasına yapılan mühim bir müracaat dar satış yapıldı? Bir ay zarfmda Veresiye eşya satışı Necmettin B. în ya. yapanlar.. buğday fiatları lısı nasıl soyulmuş? Faili Bursada tuhılan sirkatin taf silâtı Uluköyd* oturan Marfı&r Paşa za dt Necmettin Beym yalısır.da birkaç gün evvel birçok şeyler çalarak Bur saya kaçan Hüseyfn ismindeki sa bıka!ı, Bursada yakalanmış ve çal dığı şeylerle beraber dün mıihafaza alhnda istanbula getirilerek polis müdiriyptino teslim olumnuştur. Hüseynin Wehmet ve NefisVfsimlerinde iki arkadaşı daha vardır. Bunlar vak'ayi müteakıp Uluköy "«abıtası tarafından tutulmuşlardır. Yaptığımız tahkikata göre hâdise şu şekild olmuştur: Necmettin Bey vak'a gecesî geç v»»kte kadar misafirlerile oturmuş ve misafir'er gittikten sonra yat mıştır. Ertesi günü çiftliğine gitmek niyetinde olduğu için kalkar kalkmcz ç^kmeresmdeki a!lın saatim kurmağa karar vermîş, fakat kilitli olması lâzım gelen çekmecenin açık olduğunu ve saatle beraber birçok şeylerin yerinde olmadığmı gör müştür. Bekâr olan Necmettin Beyîn e vinde üçü kadın dördü erkek olmak üzere yedi adamı vardır. Mumaileyh bir taraftan bunlan sıkıştırmağa başlamış bir taraftan da zabıtaya haber vermiştir. ilk araştırmada on beş bin liralıl gayrimübadil bonosu, iki beşi biryerde, sekiz tane ellişer liralık ev rakı nakHiye, otuz üç tngiliz, altmış yedi Türk ve on Fransız altını, muhtelif cinste yüz yettniş liralık evrakı nakdiye, bir altın saat, iki yüzük, iki gümüş tabaka, bir altın kesesi ve daha bazı şeylerin çalmmış ol • duğu anlasılmıştır. Hırsızlığın hariçten yapılmasına imkân olmadığı kanaati elde edîlînce evdekiler sorguya çekilmiş ve bütün şüpheler Mehmetle Nefisenin üzerinde toplanmıştır. Necmettin Beyin misafirlerile meşgul bulun duğu bir sırada Nefisenin sokak kapısını açtığı ve Hüseynin içeri girerek çekmecedeki şeyleri çaldığt ve Mehmedin de bunlarla beraber hareket eylediği anlasılmıştır. Maznunlar hakkındaki tahkikat bir iki güne kadar biterek adliyeye verileceklerdir. Necmettin Bey Uluköy zabıtasının gösterdiği mu • vaffakiyetten dolayi poKs müdiri • yetine teşekkür etmiştir. fettiği bir mayii yumurtalara sürerek bunlarm uzun müddet bozulmamasmı temin ettiğini söylemistir. Bu mayi bir. kaç yumurtaya sürülmüş ve martta acıl mak üzere bir kutuya konularak Oda heyeti tarafından temhir edilmiştir. Ha san Efendi bunlarm marta kadar tazeliğini muhafaza edeceği iddiasmdadır. Sürülen mayi yumurtaların rengini bozmamaktadn*. Bu mayi matlup neticeyi verirse çok istifade edileceği şüphesizdir. Dünkü içtima Universite ıslahat komitesi dün Maarif Müstesarı Avni Beyin riyasetinde toplanarak şehrimizde bulunan ecnebi profssörlerle yapılacak kontratlar isini tetkik ve müzakere etmiştir. Avni Bey, kadroya girecek bütün ecnebi profesörlerle esaslarda mutabtk kalındığını, mukavelelerin kendilerile gö. rüsülrek yapılmakta olduğunu, her profesörle çalısma şeraitine ve deruhde e. deceği vazifenin hurusiyetine göre aynca mukavele aktedileceğini söylemistir. Ecnebi profesörlere vazifelerme göre ayda asgarî 350, azamî 600 lhra ücret verilecektir. Maamafih bir iki pro . fesöre daha ziyade ücret verilmesi mukarrerdir. Dr. Zaverbruh daimî kadroda bu . lunmadığından kendisine her defa gelişinde ücret veri'ecektir. Yeni maavin namzetleri Universrte fakültelerine ahnacak profesör muavini namzedi muallimlerinin tercümeihalleri hakkında malumat vermeğe devam ediyoruz: Dr. Med. et vet. M. Zühtü Bey. lzmir lisesi mezunlanndandır. 1918 de tababeti baytariye mektebinden mezun. 19)8 senesinde bakteriyoloji ihtisası yapmak üzere Berline gönderilmiştJr. 1920 tarihine kadar Prof. Dr. Frosch ve Prof. Dr. Bongertin yanında çalışmıştır. Enstitünün ilmî mesaisine ve nazarî ders ve kurslanna iştİTak ve bilâhare bu kurslann yapılmasına yardım da bulunmuştur. Ayni zamanda Ber . !in Üniversitesinde Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Flüggenin yanmda da çalış mıştır. Berlinde Prof. Dr. Bongertin yanmda doktora mesaisini yaparak dokto • ra unvan ve diplomasını almıstır. Tezi: « Uber Bombage erreger Luftdicht Versehlossener Konserven büchsen» dir. (Havasız kapatılmış konserve kutulann. da bombaj âmilleri). 1926 senesinde fst. Tıp Fakültesinden Dr. Med. un vanı da almıstır. 1927 senesinde tekrar Almanyaya gitmiş. Almanya Dahiliye Nezareti «Reichsgesundheîtsamt> 'lâboratuvarlannda 1929 ve 1930 senelerinde Prusya Sıhhiye Nezaretinin fRobert Koch» emrazı ertaniye enstitüsünde «ilmî refiki mesai» olarak çalışmıştır. Bundan başka birçok enstitülerinde çahşmış tiT. Bütün çalıştığı enstitülerin pTofesörlerinden fevkalâde takdirâmiz vesikalar almıstır. Almanca 9 orijinal eser neşretmiştir. yeni Alman edebiyatında kendi şubesinde ismi 7>kredilmektedir. ı MAHMUT YESARt Veresiye eşya sabşv yapan müesse Ticaret ve Zahire borsasında geçen selerm aldıklan para, peşin satvşlarla temmuz ayı içinde 9824 ton buğday ve ve pesin fiatlarla mukayese edilirse, 110 bin 898 çuval un üzerinden muamüsterintn zararma olarak hayli fark . mele yapılmıştır. Ayni ay içinde buğ hdır. Ticaret Odasına, bu münasebetday fiatları cmsine göre asgarî 3,80 Ie yaoılan bir müracaatte, veresiye eşkuruşla, azamî 5 buçuk kuruş arasın . ya fiatlanna, pesin fiatlara nazaran yüzda tahavvül etmiştir. de kaç nisbetinde zam yapabileceği ve Un fiatlartna gelince çuvalı 63 kilo . bu zammm faiz mi, yoksa temettü mü luk ekstra ekstralarda 430590, çuvalı olduğu sorulmuştur. 6372 kiloluk birinci yumuşaklarda Piyasamınn teamüllerine göre vere415515, sertlerde 380420, çuvalı 63. 72 kiloluk ikincilerde 190350, üçün.* siye ve peşm fiatlar arasmdaki fark her nekadar mala bağlanan sermayenm facülerde 180260 kuruş arasında degi. izi ve müşterinin ademi tediyesine kar. şiklikler göstermiştir. Gene temmuz ayı içinde borsaya 3**7 şı sigorta primi olarak telâkki edilmek. te ise de muhasebe noktasından aynca buçuk vagon ve 6000 çuval buğday 48 faiz hesabına yazılmıvarak emtia hesaSuçuk ton ve 5559 çuval arpa, 77 sanbına kaydolunduğundan mal kazancı dık afyon, 76 vagon ve 2470 balye tif. addedibnektedir. Bu kanaate göre matik, 966 çuval iç fmdık, 15 vagon kuşkul kârlara nazaran ilâve edilecek nwyemi gelmiştir. bet yüzde 10.15 olabilecektir. Şehrimizin, bu maddeler üzerinde Buna mukabil fiatlar arasmdaki fark bir aylık (temmuz) ihracatı da sudur: faiz ve sigorta primi seklmde telâkki 250 çuval buğday, 11625 çuval arpa, 86 sandık afvon, 8^9 r^al iç fmdık, edüirse o zam an veresiye fiatma, peşin 2014 çuval kuşyemi, 2483 balye ya • fiata nazaran ilâve edi'mesi lâzım gelen miktarın azamî yüzde 6 olması icap et. pak, 2485 balye tiftik. mektedir. Ticaret Odası, kendisine sorulan bu meselenin cevabını, farkın faiz olması Kıbns Valii umumiliğî tarafından neşredilen bir kararname ile Kıb • lâzım ge'eceği kınaab'le hazırlammktadır. Kıbrısa un ithali memnu rısa un ithali menedilmiş bulunmaktadır. Buğday ithali serbesttir. Beynelm'lel buğday vaziyeti Amerikada kahve tiatları Bir libre kahve Nevyork piyasa sında geçen hafta 7,5 sents yani kilosu bizim para ile 25 kuruş üzerinden muamele görmüştür. Fiatlar bir hafta evvel libresi 7,75, bir ay evvel ise 7,25 sents olarak kaydedilmişti, Mi'mhal müderris muavinlikleri Universitede miinhal olan kürsüle • rin profesör muavinlikleri için ıslahat komitesine müracaat ederek namzet lik'erini koyan zevat yüzii mütecaviz. dir. Fakat bu münhal kürsülere ecnebi profesör getirileceğinden muavmleri nin de, kendileri geldikten sonra mütaleaları ahnarak taym olunması mu . vafık görülmüş ve bu hususta tetkikat yapılması, ecnebi profesörlerin vazi fe başına geçecekleri zamana bırakıl . mıştır. Ecnebi profesörlerin hepsinm iştirakile Universitede eylulün ilk haftasmda umumî bir toplantı yapılarak kadrolardaki münhaller tamamlanacaktır. Asistanhk için vaki talepler, doğ . rudan doğruya ait olduğu fakültelere havale edilmektedir. Ecnebi profesörler de, Universite nin diğer hocaları gibi kendi sahaları dahilinde etütler yapacaklar ve yeni e. serler vücude getireceklerdir. M. Heryo sergide M. Heryo dün akşam saat S bu • çukta Yerli Malar Sergisini ziyaret et. miş Nazmi Nuri Beyin delâletile bü tüp paviyonlan germiştir. M. Heryo Turk fabrikalanmn mamulâtmı tetkik ederken «bunlar hep yeni... Hep Gazi> nin eserleri... Şayanı tebriksiniz» demiştir. M. Heryo sergiden aynhrken Nazmi N'"i 3eye şu sözlori söylemistir: « Liyon sergısine de geliniz. Güzel mallarınızı or^da da teşhir edi • niz. Bea vze çok kolaylık gösteririm Yardım ederim.» demiştir. Amerikalıların aldırjı tötön Amerikan kumpanyaları Izmir, Sanuun ve Bursadan 932 senesi mahsulü altı buçuk milyon kilo tütün almışlardır. Her sene vasatî olarak on milyon kilo kadar tütiin alan Amerikan kumpanyalarının bu sene ancak 6,5 milyon kilo almaları Amerikadaki iktısadî buhran yiizünden »at:şla rın alzalmış olmasına atfedilmek tedir. Doların sukutu da bu kum panyaların iştira kabiliyetini bir dereceye kadar azaltmışhr. Maamafih son zamanlarda do ların iyi bir vaziyete geçmeğe baslaması Amerikan şirketierirrin önü miizcTeki piyasa mevsiminde daha fazla tütiin almaları içîn hazırlan mağa sevketmiştir. Alâkadarlar, Amerikalıların 933 senesi mahsulünden 7 8 milyon kilo tütiin alacaklarmı tahmin etmektedirler. i RTiHA L Erkâmharbiye mirlivası merhum Bekir Nizami Paşanın haremi hanım Ki zıltoprakta elektrik deposu karşısm . daki sayfiyesinde vefat etmiştir. Cenazesi Kızıltoprak camiişerifine götürülerek cuma namazını müteakıp Karacaah metteki metfeni mahsusuna defnolunacakhr. Cenabıhak rahmet eylesin. (6298) Son hafta zarfında büyük buğ <fay borsalarında mühim muameleler olmamıştır. Yalnız Amerika mahsulü daha ziyade bozulduçundan fiatlar orada biraz daha ha • raretli cereyan etmiştir. Buğday mevsimi 31 temmuzda kapanmıştır. Broomhall istatistiklerine naza ran 1 ağustos 933 ten 31 temmuz 933 e kadar geçen mevsimde bü • tün dünyada buğday müstahsîli o • lan memleketlerden 615 milyon buşel (buşel, 28 kilo) buğday ihraç edilmiştir. Halbuki bir sene evvel ki ihracat 770 milyon buşele baliğ olmuştu. İhracat bilhassa Avrupa memleketlerine çok azalmıştır. Evvelki mevsim Avrupaya muhtelif memleketlerden 582 milyon buşel buğday ihraç edilmiş iken 31 temmuzda hitam bulan gecen mevsim ancak 448 milyon buşel ihracat ya pılmıştır. Avrupa haricindeki memIeketler dah: buğday ithalâtını 188 milyon buşelden geçen mevs'm 166 milyon buşele indirmişlerdir. Yeni mevsim hakkında sirndiden tahminler yapılmasına imkân yoktür. Muhakkak olan bir şey <rarsa Amerika mahsulü cok azdır. Av rupada cîa bereketli bir hasat idrak edilmektedir. Nısıf kürei cenubideki rekolte vaziyetleri hakkında simdüik bir şey söylenememektedir. Kanada mahsulünüp yatıılan son resmî tahminlerden de az olarak 3üO m:!yon buşel(t%n noksan olduğu tebeyyün etmi'tir. Hocalar yazıhane ve muayenehane açamıyacaklar Universite hocalarmm hariçteki mesailerinin tahdidi simdiden mukarrer dir. Henüz teferruat tesbit edilmemekle beraber kararlastırılan esaslara göre Hukuk ve Tıp hocalannın hariçte sa . dece konsültasyon tarzda iş deruhde etmelerine müsaade edilecek, bu profesör ve muallimler muayenehane ve yazıhanelerini kapatmağa davet olu . nacaklardır. Zaten Üniversitedeki mesai ekseri günler sabahtan akşama kadar süreceğinden profesörlerin hariçte serbest meslek erbabı gibi çalışmalarına hnkân kalmıyacak, mesailerinin çoğu Üniversiteye verilecektir. T ipi Dindi! ROMAN Kıymcti bütün okuyanlar tarafından takdir edilen edebiyatımızın en güze] eseri... i RTİHAL Edirne esrafuıdan merhum Nazmi Beyzade Mehmet Beyin büyiik biraderi ve Resneli Osman Beyin kayınbirade. ri Osman Nazmi Bey müptelâ olduğu hastalıktan rehayap olamıyarak Cer • rahpaşa hastanesinde vefat etmiş olduğundan cenazesi bugünkü cuma günü öğlende Bakırköy Çarşıiçindeki camiişeriften kaldınlarak aile kabristamna defnolunacaktır. Cenabıhak müked . der ailesine sabır ihsan buyursun. (6296) Giresun Ticaret Odasına yazılan tezkere Giresundan sevkedilen bir parti fın. dık, şehrimizde muayene edil miş, fmdık nizamnamesine uygun görülmemisti. Giresunda malı ihraç eden zat bu ka. rara itiraz ettiğinden Ticaret odasmca tekrar ekispertiz yapılmış ve ayni neticeye varılmıştır. tstanbul Ticaret Odası, Gi*psun Ticaret odasına bir tezkere yazarak menşe şehadetnamesi verilirken daha d'kkatli olunması lüzumuna isaret etmiştir. Fiatla bütün kitapçilardan arayınız. Taşradan siparişlerde posta ücreti müesseseye aittir Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi Istanbul 65 KURUŞ Yumurtaları taze tutmak iç'n üâç tstanbul Ziraat odası dün toplanarak bu seneki çiçekçilik serg'sinin eylulün sonunda açılmasma karar vermiştir. Dün Ziraat odasına Kasımpaşada saat ve makine tamirciliği ile meşgul o lan Hasan Efendi müracaat ederek kes. Telif ve Tercüme heyetinde Üniversiteye mülhak olarak t*ı •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog