Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

11 Ağustoı Cnmhuriyet* SON TELGRAFLAP Yunan Meclisi gürültülü Resmî mekteplere rağbet Proje Avrupada büyük alâka uyandırdı Münir Hayri Bey, meşhur san'at adamlarmdan giinden güne artıyor bir celse ile açıldı raporlar alarak şehrimize avdet etti Hükumet taraftarı meb'uslar muhaliflerden birini içtima esnasında döndüler Atma 10 (Hususi) Medis dün açumıştır. M. Çaldaris, hükumetin medîs tatil iken yaptığı işleri an • latmiştır. Bundan tonra, M. Mak sicnos ile M. Leverdosun haricî düyınra umumiye tneselesinin halli için Londrada yaptıklan müzakerelerden bahsetmiştir. M. Çaldaris, hâmillere bir anlaşmağa vâsıl olabilecek şekilde yeni bir teklif daha yapıldığmı bildir miştir. Bundan sonra Başvekil, M. Veni • zelosa karsı yapılan suikasti tel'in etmiş ve hükumetin daha ilk dakikada izhar ettiği nefreti mecliste tekrarhyarak demiştir kis « Adaletim, vazifesini yapaeağı •e mücrîmierin cezalanacağı muhakkaktır. Hifcjmet bu mesele hakkında mecliste münakaşa açılmasına mümanaat etmiyecektir. Fakat mee!î»in bütün kuvveti, günün mühim Bdhsadî meselelertmn hallrae saklı «i Iki ecnebi, bir Rum mektebi kapandı Mîllî TemSİİ Banakahrsa ve u«ul farkı Balbo filosu Lizbonda Kazaya uğrıyan tayyare Gorki şehrinde yapılan cilerden biri öldü müsabakalari kazandık Lizbon 9 (A.A.) Balbo fîloru 14,3S ile 15,10 arasında resmî zevat re haHc taraftndan aUnşfanarak in • miştir. PonU Delgada 9 (A.A.) Deniz fcayyarelerinden bırisi tepetaklak ol 3uğu tamatulan yaralanan mülâ * zim Quaglia ölmüftür. Kazadan dolayı geç kalan fic tay . ymre Lizbona hareket «tmislerdir. Lizbon 10 (A.A.) Jeneral Balb"o, M. Musolini ile bilitil&f filosunun •eyahatF Jçm Lizbon . O«tio yoluno tesbtt etmistir. Filonancak eumartesi hareket • • 'decektir. Çünkü Balbo öien tayyarecî Squazliara eesedinî ttalyaya getinnek içm fcap eden tertibatı bizzat almak fikrindedir. Jeneral Balt o gazetecilere beyanatrnda, Asor fcdalannda tayyare limani vücude Iretirmek lüzumunu ehemmîyetl* kay3 etmistir. Bu lman muhtelif memleketlerin hava tayyare kumpnnyalan ^aparak kullanmalıdırlar. P Pari» 10 (A.A.) Pari Suva ga . fcetesi, Italyan h«va fîlosunun Atla* Okyanıuuna aşmak suretfle kazandığı muvaffakiyetin butün dünyada tak • dirle karsılaııaeagtm yazmışfar. Figaro gazetesi de diyor ki: c îtsJyan htva fHosanun Atlaı Okyanusunu bir defa daha aşıp geç • tneri dünyı mn her tarafmda ttalyan nüfaraM pek çor artttrmuıtır.» Bir evlenme Ankara 10 (TelefonlaTl Ba«tekâlet Müsiesan Kemal Beyin yefeni T* Rauf Paça hafidesi Semin Hanımla Roma elçiliğ! mustesan Zeki Nebii Beyîn evlenme merasfmf btrgün beltdiye dairesinde yapıl taıştır. ! Merasimde BaşvekH Ismet Pa*a Hazretlerile, Hariciye Vekfli Tev . f!k Rüştü Bey ve daha bhçok zevat hazır bulunmuştuT. CUMHt RÎYET Yenî yuvaya «aadetler temenni ederiz. vrupa milliyetçiliğile bbdmkİ arasmda ne fark oldugunu ba i zı münevver Türklere sorar « samz diyeceklerdir ki: Beyoğlunda Yugoslav ilkmektebi, Onlarm gayesi, ucuz mallaruu Ankarada kurulacak Millî Temtahsisahnın kifayetsizliği yüzünden teddürü meşhur Kompozitör M. Mano pahalı satacak dış pazarlar bulmak için> sil Akademisi hakkında tetkikatta risahnı tatil etmeğe karar vermis ve lis Kalorairis beni heyecanla tebrik müstemleke aramakür; bizim milliyet 4 dün kaDanmıstır. bulunmak üzere Avnipaya gittiğini, etti. «Büyük Şefinizin arkasında çiliğinuzm gayesi ise memleket sanayL «Inciler» isimli bir piyesınin de Viher şeyde muvaffak olursunuz. Eini ucuz ve iyi mal çıkaracak bir hale Gedikpaşadaki Amerikan mektebile yanadaki Burg tiyatrosunda oynannrinim ki Türk Akademisi çok mu getirmek >oretile halkımızı Avrupa en» Kuledibindeki Rus lisesi de ayni sebep. yarak memleketin muhtaç olduğu mak üzere kabul edildıeini yazdıvaffak bir eser olacaktır. Sizden peryalizminin idtismannda» kurtar le faaliyetlerini tatil etmislerdir. Mev. sükunet ve soğu',<kanhlığa bir misal ğımız Münir Hayri Bey şehrimize Yunan Konservatuvan müdürü sımak, onlara aradıklan müstemleke O» cut ecnebi ve ekalliyet mekteplerinden verme»i lâzımdır.» avdet etmistir. fatile, daha şimdiden rica ediyo kumyacagumzı anlatmaktır. bir kısmmm buhran yüzünden kapa Başvekil kendi fırkasına mentup rum: Eğer açacağınız müesSeseye Güzel san'atlar ve fıkrıyat sa tacaklan anlaşılmaktadır. Buraya kadar pek doğru. Londra meb'uslann alkışları arasında kür ecnebi talebe alırsanız bizim tale • konferansmda Ahnanlar bize karşı maH Türk çocuklanna ait ilk tedrisatın ec hasında kıymetli bir varlık göstc • aüden inmiştir. bel«"imizi de kabul edmiz.ı satlarmı açığa vurdular ve murahha nebi mektepîerden kaldırılması ve res ren bu güzide gencimizi vaourda Bunu müteakip *öz alan ahrar karşılayarak s«yahatı etrafında snnız Münir Beyden de lâzım gelen cemî mekteplere giinden güne rağbetin tnciler piyesınin Viyanada fırkası meb'uslarından M. Mazarakendisile görüstük. Bize sunlan anva^ı aldılar. Fakat, o münevver Türkartması bu vaziyete âmil olmuştur. uyandırdığı alâka kis devlet tnemurlan tarafından Velattı: lere gene soralun: Resmî ve hususî Türk mekteplerine Münir Hayri Beyden orta Avrupa < Kıymetli seftm Reşit Galip nizelosa karşı tertip olunan suikast) Siz bu gayeye varmak için «m3gelen gayri Türk anasırm ekseriyetini san'at âlemıni hayli isgal eden <!nBey bu akademi için cidden isabetli dolayısile hükumete vahim siyasî ve let» bGtüntinün stmf kavgalan fevktnd! museviler teşkil etmektedir. ciler» piyesi ve Burg tiyatrosuna bir proje hazırlamısü. Ben bu progmanevî mes'uliyetler düşKiğünu söybir şenıyet olduğuta inanmıyor musa*. nasıl kabul edildiği hakkında ma ramı alarak Avrupaya gittim, iki nuz? Siz «ferd» in boş bir tecrit oldiK lemiştir. Bundan sonra ziraatçi fır lumat rica ettik. ay Berlin, Prag, Viyana, Peşte, Mikadan M. Gavrilidis kürsiye geimiş Bir buçuk sene evvel, bir gün An ğuna, faniliğine, canh ve ebedî şahsi • Birinci sahifeden mabat iano ve Atinayi dolaşıp tetkikat hükumeti tahkh edici sözler sarfetkara Halkevine giden Münir Hayri yetm cemiyette, millî suurda merkezi ^ isyan ettiklerinden Ingilizlerin gözün • yaptım. Beynelmilel söhreti haiz leştiğine, inanmıyor musunuz? Bura'4 Beye, Reşit Galip Bey Kubilây zatiğinden hükumet fırkası meb'uslan den de düşmüşlerdi. san'at müesseseleri ve unsurlarile barla ferdî hürriyeti, ferdî san'atı.^. manında yazılan sahne eserlerine mumaileyhi dövtnüşlerdir. Irak hükumeti Asurileri münasip yer temaslarda bulundum. Bilhassa Bertnkâr «tmiyor musunuz? dair bir kitap vermis, «bak, d'emiş, Mecliste büyük bir gürüHii kop lin Devlet operası umum müzik mülerde iskân etmek istiyordu. Fakat bu . dünyada hiç yeni bir sey yok. O za.Sîzee ferdî ticaret ve serbest reka • muş, bunun üzerine içtima tatil e • nun için silâhlarını buakmalarmı sart dürü M. Erik Klayver, opera umum manlarda ne güzel eser ler varmış.» bet yerme, istihsal ve istihlâk münase < dilmistir. müdürü meşhur kompozitör Von koymustu. Fakat Asuriler »ilâhlannı bıve bu sözlerle onu Türk hayatın • betinin devlet tarafmdan dirije bir iktîj Şilinks, Berlin San'at Akademisi rakmaga razı olmamışlardı. Muhalif meb'uslar M. Gavrilidise dan mülhem bir piyes yazmağa müdürü profesör Ştayn, dans no Asurilerden 1300 kişi bundan birkaç yapılan tecavüzden dolayı şiddetli teşvik etmif. Kıymetli san'atkânmız satla, plânla tanzhn edîlmesi şart de * tası mucidi Von Laban, yamn ses hafta evvel müsellâh olarak Suriye ciprotestolarda bulunmuşlardır. ğfl midir? tşte bu metodunuz tam bfa bir müddet sonra <!nciler> i meymucidi M. Haba, Viyana Akademisi hetine geçmişlerdi. Fakat Fransızlar dana getirmif. Hatta dört ay kadar naayonal . sosyalist metodudur. Usul müdürü M. Kabolt, Viyana operası bunlan kabul etmekten imtina eyledik. evvel Ankara Halkevinde tertip eüe gaye arasmda uygunluk bulunmasi umum müzik müdürü M. Albi tes lerinden Asuriler tekrar Iraka dönmek dilen klâsikler gecesinde eserin bir sart olduğuna göre, gaye ayn İse mal kilât programmı çok mükemmel mecburiyetinde kalmıslardır. Irak m«parcatı oynanarak çok takdir ka buldular ve genç Türkiyenin bu te • de ayn olmak laznrtdır. YanJ emper f murlan ise ancak silâhlannı bırakmalan zanmış... sebbüsünü derin bir alâka ve tak yalist Avrupa faşizminm veya nasyo ^ »artile tekrar memlekete kabul edebi Ben Viyanada fken, dıyordü, dirle karşıladilar. leceklermi söylemişlerdir. Asuriler bu| nal . sosyalizmimn gayesini bırakarafi Münir Hayri Bey, Devlet tiyatrolan sarb kabul etmemişler ve hududn har. Garp san'at ileminin bu en mefmüdürü bir ziyafet vermişti. Bütün usulünS alamayız. bederek geçmislerdir. Iki taraf agu zahur şahsiyetleri akademi teşkilati • bellibaşlı san'atkârlar vardı. Millî Millî kurtuluş davasmı yahtîz a n « yiat vermistir. Asuriler elyevm dağla • mız hakkında ayn ayn birer rapor Türk piyesîeri ve TUrk sahnesi mev peryalist garbin pençesinden yakayı aki ra çekilmis olup Irak ordusüe harbe de. verdiler. Viyanada Istanbul kon • zuu bahsoldu. Bu beynelmilel tema yırmak gibi pek tabiî, fakat o kadar fâ( servatuvan ıslahat müşaviri M. vam etmektedirler. şa san'ati merkezinin dosyalannda basit bir gayeye mdrrerek ayni Avrnpaf Gorki 10 (A.A.) Dün haiif Bagdat 10 (A.A.) Asürilerin ts Marksla da görüftüm. O da progmaalesef Wzim içm yahnz şu kayft ramın harikulâde mükemmel olduTürk atletleri ile Rus atletleri maçı lim olduklan hakkindaki haber, vakitusulleri kullanmağa kalkışmak ta esasfaî vardnrt sizdir. gunu, Vekil Beye meJrtup yazarak yapıldı. 100 metrede Semih, 400 «Türkiyede tiyatroya dah hiçblr bir tenakuza düşmek değil midir? tştd kendisini tebrik edeceğini söyledi. metrede Mehnet Ali birinci geidi kanun ve talunatname mevcut de • Türk milliyetçiliğmnı halledecegi 8b ler. Çok alftka ile takip edilen 800 Projeyi tetkik edip bir rapor vegildrr. Zaten tiyatro da yoktur; bel meselcleıin başmda da bu geliyor. metreyi kiiçiik Besim kazandı. ren meşhur profesör Gregor, Rom«< Bursa (Hususî) Bursa Bele ki tiyatro denilebilir bir Darülbe • PEYAMİ SAFA da iken bana yolladığı mektupta Atletizm maçlanndan sonra yadiyesi şubattan temmuz 933 niha dayi vardır.> «Maarif Vekâletinizin haztrladığrı ptlan güreş müsabakalannda yan yetine kadar Belediye yasaklarma Kendilerine dört beş Türk şair ve program benim tecrübelerime nazaortada Saim 10 dakika 55 saniyede nrahalefetten dolayı 46 şoför, 17 et muharririnin eserlerinden kısa huran şimdiye kadar yapılmış olan bu bircok defalar Sovyet Rusya sam kaçakçısı, 24 arabacı, 23 fırıncı, Iftsalar yaptım. nevi teskilât programlan ve projepiyonu olmus olan Rrtsofu yendi. 20 kasap, 6 otelci, 4 kahveci, 14 Bu arada, benim oldugunu soylelerinin en güzelidir» diyordu. Güreş müsabakalari Türk takınunm bakkal, 4 berber, 84 müteferrik meden, Inciler piyesmden de bahairı galibiyetile neticelendi. Millî Akademi için Avrupa • Bafmakaleden mabat aan'at erbabı olmak üzere 282 kisettim. Hep alâkadar oldular. Bîl şiyi para cezasına mahkum etmistir. dan mütehassıs getirilec*k mi? ğım şu şartlar yerine getirildİktea hassa profesör Gregor ısrar etti ve Ben orada iken bazı tekliflerBunLardan tarheddlen ceza miktan sonra Yugoslavyada. bu hâkimlerin de bulunanlar oldu, Bu sevat (isim tesadüfen yanimda bulunan piyesf 908 lirayı bulmustur. birinci derecede memur maasındaik lerini şdmdilik söyliyemiyecegim) kendilerine okudum. Çok begendibaşlıyarak kâtiplerinm yedinci deju beynelmilel söhret sahibi profesörRoma 10 (A.A.) Bir teblige îer. Maruf tiyatrolardan bîrinde oyrece maaşlanna kadar indiğmi d« lerdir ve inanılmıyacak kadar ucuz nanmak üzere teklifte bulundular. göre, Almah hükumeti geçen cu • ücretlerle Türkiyed* çahfmak is martesi Italyan sefirme verîlen te Şeflerimden müsaade n'ca etmek ü soyliyelfm. Ve aynca ilâve edelim k? tiyorlar. Tabiî bu teklifleri Vekil her hâkhn kansı ve çocuklan için mm&ta g8re radyo propagandasile La Havane 10 (A.A.) Reis zere mühlet istedim. Fakat mesele Bey» arsedeceğim.» tayyare hareketlerinin menedilecebh* de zam a 1 maktadır. Bu zam her Macbado, bütün adada örfî idare hemen gazetelere aksettf. Ertesî Şu anlasılıyordu ki Türkiyenm ğini bildirmiştir. Fakat hükumet, ilân etmistir. biri içm en aşağı memur ma&çmra günO Raynhart tiyatrosu rejisSrü san'at yolunda büyük bnr hamleye teftis hareketlermden mutevellit Hydepark 10 (A.A.) Raisi dörtte birinden az değildir. • gelerek benden bhr piyes daha îs hazırlanışı, tahsisan Berlin, Viyana mes'ulîyeti üzerine aimamaktadır. cumhur M. Ruzveltin siyasî mü • gibi beynelmilel san'at merkezlerin tedi. Peste ve Atina tiyartrolan da Acaba biz de hâkimlerimiz* Ku] Alman hükumeti bütün hâdiselere cadelenin birakılması için Kübaya de çok müsait ve iyi intibalar bı • «!ncilert> oynamak teklifinde bu suretle yüksek maaşlar temin ede • bir nihayet verîlmesi lüzummıa kagönderdiği telgraf M. Machadoya rakmış... Teskilât projesinin mü • ltmdular. Eserin almanca tercüme • nidir. mez miyiz?.. Ben, zannediyorutn kl bir ihtar mahiyetinde tefsir olun kemmelliği, tetkikat içm Avrupaya sini profesör Gregor bizzat yapa • Viyana 10 (A.A.) Alraan hümaktadır. Reisicumhur M. Ruzvelt bizde çok az olan mahkeme ve dava yollanan elemanımınn bu işlerde caktır. Eğer şefira Restt Galip Bebu telgrafın<fa kuvvete müracaat et garbm anladıgı manada ehil oluşu kumetinin Avusturya . Alman ";; harçlannı arttırmak suretile an * meksizin Kübayı idare edemiyorsa nasebetlerini gerginleştiren hâdiseve üstelik sahne âleminde akisler bı yefendî müsaade verirlerse eser kâ cak iki bini g«çmiy«n bâkimleri 4 lerin bir daha olmaması için elinden ikttdardan çekilmesi l&zım geldiğini rakan bir eserin muharriri bulun nunuevvel nihayetlerinde Viyana mizm maaşlanm en az üd misK M. Machadoya bildirmiştir. Zannogeien her şeyi yapacağma dair îtalnın Burg tiyatrosunda oynanacakr ması meseleyi Avrupada dahi bir pabiliriz. lunduğuna göre M. Ruzvelt Kübada san'at hâdisesi haline koymus... yan elçisîne temmat verdiği tarih tır. sükunu iade için derhal harekete Her tuttuğu işte muvaffakiyet ten birkaç gün sonra Hitlerci pro Piyesin onümüzdekl sene içmde geçmeği düşünmektedir. Maamafih i Atinada heyecanh bir sahne pagandacıiardan Habichl Avusturmemleketimizde d*e sahneye konma teren Saracoğlu Şükrü Beyefendided ya aleyhinde Münih teisiz merkezi müsellâh bir müdahaleyi derpis etMünir Hayri Beye, kendisinin A»ı ihtimali vardır. ' bu meseleye de lâyık olduğu ehem • / vasitasîle yeni bîr propaganda mü tiğine dair simdiük hiçbir ifade yoktur. tinada da bazı temaslard'a bulun miyeti vereceğme süpbe etmiyereS Vaşington 10 (A.A.) Küba aeadelesi acmıstir. duğunu işittiğimizden bahsettik. îran ve Ârnavutluk muvaffakiyetini bekliyoruz. dasında olup biten isler bu adada Evet, dedi, Atinada inanıl • Habichl bu mücadelenîn cumaHaber aldığımıza göre Iran bir birçok menfaatlere sahip tebaalan Istanbul meb'usâ mıyacak kadar ehemmiyetli ve vagünü de devam edeceğini bildirmişDevlet tiyatrosu, Ârnavutluk Millî bulunan bazi ecnebi memleketleri tanım hesabına şayani iftihar vaziALÂETTtN CEMtÜ tir. Avusturya efkâri umumiyesi opera yapmak üzere hazırhklara yetlerle karşılaştım. Bir gün Millî Berl^n hükumeti nezdimle siyasî te büyük bir telâş ve korlra içmde bu başlamış ve teşebbüslere geçmiştir. rakmıstır. tiyatroda bir toplantı yapmışlardı. sebbüslerde bulunduğumm ertes! Bütün Yunanistanm fikir, san'at ve Bu cümleden olarak Ingiliz ve tran Devlet tiyatrosunu meşhur sU günü başgösteren bir vak'aya dik • musiki adamlan orada idi. Arzu Ispanyol elçileri Ingiliz ve tspanyol lâh fabrikasi Skoda yapa«»ktır. kati çekmektedir. lan üzerine bizhn memlekette yaNushası S Kunıştur tebaasmdan birkaçınm öldürülmüş, pılacak isler hakkında izahat ver mal ve mülklerinin zarara uğratıl • dim. Tasavvur ve teşebbüslerimiz nuş olmasmdan dolayı M. Velles harikulâde bir heyecan uyandırdı. nezdinde protestoda bulunmus • Esbak Maliye Nazm Abdürrahman Yunan san'atkârlan: lardır. Bursa (Hususî) Orhaneli soySenelik H 0 0 Beyefendmm kerimeleri avukat Şükugnnunda sehit olan jandarma Hakkı Ispanyol elçisi 'dükkân ve maga «Yaşasın Gazi! Dünyanın en Altı ayhfc 750 fe Hanımeferdi ile avukat 7:"<< PîWet zalar açmak istemedîklerinden doonbaşinın validesi Nesibe Hanmt, güzel işlerini daima o yapar!» diye Üç ayhk 400 Beyin nisanlan Abdürrahman Beyefealayı üç Ispanyolun öldürülmüş ve 60 hükumetin verdiği ikramiye ile oğbagırdılar ve bu alkiş sahnesi bir Bir aylıfe ÎSÖ dinm Büyükadadaki köşklerinde ic . kadannın da hapse atılrmş oldugunu hayli devam etti. y oktw lunun mezarmı yaptirmak üzere söylemiştir. Tekirdağindan şehrimîze geimiştîr. ra edilmiştir. (6261) Yunan Millî konservatuvar mü • Iraktaki harp Sporcularımızın /eni bir zaferi Bursada tecziye edilen esnaf Bir prensip meselesh Hâkimlerin maaşı Almanya Avusturva meselesi Küba adasında neler oluyor? Cumhuriyet Şehit jandarmanın annesi Bursada NiSANLANMA Abone | şeraiti I j Tehikat 15 SERVER BEDI Sabahsız Geceler Fakat bari anla ki, bari iyi bil ki aeam böyle serseri oluşundan ben mes'ul değilim. GH, anandan he sap sor, Macidi sigaya çek, büyük babanın mezanna kus, fakat benim başıma tebelleş olma! Sana bunun için herşeyi anlatıyorum. O vakitler bizim valde hanım gene Macitle buluşuyor mu idi? ' Hah! tyi sordun. Ben de bunu söylryecektrm. Günün brrmde ko kusu çikıncTya kadar onun ne halt ettiğini bilmiyordum. Hoş, nihayet onu boşamağa karar verdiğim için bilmek te istemiyordum. Bunu dü • şündüğüm vakit bile tepem atıyordu. O kadar zaman nasıl sabrettin be?.. Erkekliğe hiç yakışır mı bu? Salmin af zından böyle bir sualin çıkması Nafiz Beyin ruhunda kansık, derin, karanbk duygular dolu, şişkin bir noktaya dokunmuştu. Oğ lunun yüzüne büyük bir hayret ve teessürle bakmaktan kendinî ala • madı. Hakikatte, kendisinin de gene kendUine karşı, zaman zaman affetmediği ve mücrim bir aşkın mahsuİU olan bir takım mazeretleri ba • zan hiç te kabule şayan görmediği nokta bu idi. Evet, dedi, nasıl sabrettim? Bu suali kendi kendine sonıyormuş gibi yeniden düşündü. Kalbinin tarih yapraklannı çevirerek düşü • nüyor, bu tahammülde bazan bir kahraman iradesi, bazan da sevda çeken bir adamm büyük bir aczini görüyodu. Bırak, dedi orasını karıştırma, içinden çıkılmaz bir davadır o. Fa kat sana dedim ya... Nezaheti se viyordum, belki de hâlâ bir şeyler ümrt ediyordum; çünkü... meyus însatılar kaderden daima, fevkalâde şeyler beklerler. Bir de senin biraz büyümen lâzımdı. Seni bir leylî mektebe tıktıktan sonra anadan ayrılacakhm. Çünkü, ne olursa olsun, sen kabahatsiz bir masutndun, resmen benim çocuğumdun, küçük yaşında iken seni dul bir kadmm eline bı rakarak gidebilir miydim? Anlamıyorum ki moruk?.. Hem beni öldürmek istermişsin, hem de bu kadar düşünürmüşsün. Tabiî... Yürek başka şey, dü şünce, vazife ve mes'uliyet hisleri başka sey! Sen bunlan »nlamazsın. Yarım yamalak anlar gibi oluyorum. Nafiz Bey gülümsiyerek: Bu kadnrına da eyvallah! dedi. Sonra ilâve etti: Gelelfm asıl meseleye. Bak, kıyamet nasıl koptu. paşaya niçin inroe indi, ben Nezahetî d boşadım, bunlan şimdi anhyacak sın. Ondan sonra da yatanz artık. Sen beş yasıni sürüyordun. Bir yaz gecesiydi. Ben erkera yatrraştım ve Nezahetle odalarımız ayn olduğu içîn yalnızdım. Büyük bh* gürültü duyarak uyandım. Bahçeden Arnavut bahçivanm, Bayramm haykınşlan geliyordu. «Kımıldama! Dırr!» diye bağınyor, küfrediyor, uşak • lara sesleniyordu. Pencereye kos tum. Benim odanın soldaki ufak penceresi bağ tarafmdaki mahut duvara bakar. Bereket versin mehtap var. Bayramin hayaletini görebil dim. Duvar dibinde bir adamı yakalamıs. bağınyordu: « Kimsin sen? Burada ne işin var? Sonra Bayramm sesi kesildi. Çünkü .. karşısındaki adam, bir hırsız değil, üstü başi temiz bir gençti. Yani Macit... Ben pencereden görmedim ama, yıldırjm gibi bahçeye koştum ve yakmdan bakınca tanıdım: Ta Salih yermden nçradı: Vay itoğlu h vay! dedi; oraya kadar gelmeğe cesaret etmiş ha?.. Nafiz Bey dişlerini sıkarak başını salladı: Hem de kim bilh* kaç defa, kaç gece geldi de bizim haberimiz yok! Nihayet yakayı ele verdi. Belki de her zaman duvann yıkık tarafmdan :.çerî atlıyor, Nezahetle bahçede buluşuyordu. Kim bîlir?.. Ben Bayrama dedim ki: « Ne duruyorsun? Hergeleyi pataklasana . Burada ne işi var? Salih güldü: ? Peki... Senin elin yok mu? Ben karışırsam cinayet çıka • bilirdi. Hem de bir bahçivandan dayak yemek onun daha ağırına gider. Bayram Macidi bir yumrukta yere yıktı ve tepelemeğe başladı. O kadar insafsıza yumruk ve tekme indiriyordu ki oğlan: «ölüyorum!» diye bağırmağa mecbur oldu. Tam bu sırada, kuyunun arka tarafındaki sabir beva* «»1f« çıkarafet « Bırak! Bayram! Bırak! Diye bağıra bağıra yanmuza mez mi? Bir de baktım: Neaah'eti J Salih bağırdı: Vay kahpenin evlâdı! Evet. O gelinoe Bayram da yağı kesmişti. Fakat bu sefer tozlar içinde yuvarlanarak inliye Macidin rasgele ötesine, berisin« bîrkaç tekme indfrerek: «Defol!* diye bağırdım. Herif kim bilir nc müskülâtla toparlanarak ayağa kalk tı duvann yıkık tarafından cehennen olup gitti. Ben Bayrama: «Sen de çekil buradan!» emrini verdikt* sonra kanya dündüm: «Seni de tan;mıyorum artık! d< dim, karım değilsin. Piçinle kal ne halin varsa şför! Nezahet göralmemiş bir shnret likle, haykıra haykıra köşke koşt Paşa ve hizmetçiler uyanmışt Köşkte o gece misafirler de vardı Tabiî onlardan meseleyi gizledir Mabadi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog