Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhttriyet '• 11 Ağnsto» 1933 Şehir ve memleket haberleri Çevıren: ABtDlN DAVER Yazan: MARTA MAK KENNA 115 Siyasî icmal Lehistan Danzig vrupa sulhunu daimî surette tehdK eden meselelerden biri de Lehistan ile serbest Danzig limanı hükumeti ara*ın • daki müna*ebatın karışık bulunmasıdır. Harpten sonra yeniden tesekkül eden Lehistan devletine Baltılc denizinde yetmiş kilometroluk bir sahil ve mahreç verilmişti. Fakat bu rada belli baslı bir liman olmadı ğından Danzig limanı Almanyar'n tefrik edüerek bir serbest liman baline getiriltniş ve Lehistana bu li mandan haricî ticareti için i»tifade etmek hakkı verilmişti. Yakîn xa mana kadar Lehistan bu asrî limandan istifade edtyordu. Arazisi ve nüfusu Avrupanm büyük devletleri derecesînde bulunan bir devlete mahrec olmMindan Danzig dahi ikbsaden bu vaıiyetten möteneffi olu • yordu. Ağacın altından fırbyarak bir deli gibi bana eh yakın müfrezeye saldırdım Bu mahşerde benim bir tek dü • şüncem vardı! Gürültiiden kaçip bir yere saklanmak! Saklanacaktım an a nereye? Neresi olursa olsun... Gand sokaklannda rasgele koşmağa başladım ve böylece koşa koşa kırlara çıktım. Simdi artık, yorgunluktan **1 lanarak, düşerek, kendi kendime mırıldanarak, boyuna yürüyordum, kâh bıçkıra hiçkıra ağlıyarak kâh gülerek ve bir deli gibi manasız ve kesik sözler söyliyerek, bağırarak idosdoğru gidiyordum. Böyle dunnadan nereye gîdiyordum? Bilir miyiın ben? Bidayette peşime bir takım adamlar takıldı. Kimdi bunlar, beniden ne Vstiyorlardı, neden peşienden geHyorlardı? Bilir miyim ben? Fak»t çok seçmeden beni yalmz bıraktdar. Oh! Allaha şükür, bu genis kîrTarda, shndi yalnızım, yapyalnıx. Zindanımda yalnızlıktan deli olurdum; şhndi ise yalnızlık anyonıra; demek ki mahpusluk hayatıtnda yalnızhğa ahşmışım. Yorgun yorgtm sürüklenerek bîr hayli yürüdükten somra, bir ağacın arkasma oturup dinlemneğe başladıtn. Arkamı yola dönmüştüm. Birdenbrre ecnebi btr lisanda bağnş malar işittim. Kulak kabartınca bu bağnşmalann ingilizce oldugunu anladınt. Yola bakınca, baki ünifor malar giymiş askerler geldiğini gördüm. Bunlar başlanna yuvarlak çelik başlıklar giymişlerdi... Yerimden kalkıp bakmca, bütün ovada, tarla!arın arasmda, yollarda cengâverane bir tavırla yürüyen müteaddit müf rezeler, kıt'alar gördüm. En öndekiler, süngü takmış ve silâh davranmış vaziyette yürüyorlar, ilk karsılanna çıkacak mukavemeti kırmağa hazır görünüyorlardı. Bunlar İngiliz ordusunun Sncüleri (piştarları) idi. O zaman anladım ki narbi Al manlar kaybetcniş, müttefikler ka zanmıştı. Ağacın altından fırlıya rak bir deli gibi bana en yakın müfrezeye saldırdım. Çamur içinde olan askerler faıınp durdular. Bir hapitane kaçkmı kadmın böyle çılgmca. üzerlerine saldırması onlan o kadar şaşırtmıştı ki dilsiz gîbi hiçbir kelitne soylemeden beni »eyrediyorlardı. Bir iki nefer, kendilerme hücum ettigimi zannederek silâha bile dav randılar; müfrezenin bana en ya • ktn askerinin kollan aranna düş tfim. tngiliz o kadar şasırmıştı ki tüfengini elinden düşürdü ve az kalsın keskin süngüsü gerdanıma batıyordu. Dimağım kaynıyordu. Bir zabît, bir zabit yok mu? diye bağırdım, yahut bağırmak is • tedim. Feryadım, bir milti halinde brtti ve kenditni kaybettim. Gözlerimi açtiğım zaman çelik miğferini ensesme doğru atmış bir tngiliz askerinin yamma diz çökmüf, matrasındaki su ile yüzümü ıslattıgını gördüm. Etrafıma bakındıtn, yolun kenanna, ıslak topraklann üzerme uzanmıştim. Yanımdaki tngiliz askeri, bir piyade cnbaşın idi. Yoldan tngiliz pîyade alaylan ça • tnur ve ter içinde, fakat neş'eli neş'eli şarkı söyliyerek canlı canlı geciyorlardi. Biraz sonra, küçiik rütbeli bir zabit yamma geidi. Onbaşı île beraber beni yerden kaldirarak bir ağacın dibine oturttu. tngiliz casusluk teşkilâtına. mensubum, diye mirıldandım. tki aene evvel Almanlar, beni yakaladı • lar. tki senedir mahpus yatıyordum. Param vok, yiyeceğim yok, hicbrr şeyim yok. Ailem Roulerste oturuyor. Bu şehre gitmem icin bana yardrnı edebilir misrniz? Zabit: Evvela bir yudum viski îçiniz de aklınız başınıza gelsin matma zel, dedi ve bana eebinden çıkardığı gümüş bir viski kabmı uzattı. Bir iki yudum îçtrm. Sert içki, canıma can kattı. Onbaşımn koiuna gîrerek Gandın yoiunu tuttum. , Yolda onbaşı anlatıyordu: Evet matmazel, harp bîtti artık . Fakat bu memleket ahalUi çok çaiısmak mecburiyetînde kalacak • 1ar. Bu pîa Boşlar gittikten sonra, her seyi tetnizlemek lâzım. (Bos, tahkir makamında Alman demektir) düsünüyoruTn. da casusluğun, siperlerde harp etmek kadar güç ve belalı oldugunu anlıyorum. Arada yalnız bir fark var. Casusiar, «îperler dekl askerlere nazaran, daha bol bol yıkanmak rmkânım bulabilirler. Bir kâbustan uyanıyorum gftjî geliyor bana .. Fakat ban bazı hakikaten uyandığıma tacnamen emin olamıyorum, kâbus hâla devam edivor sanıyorum. Onbası şu cevabı verdi î Ah, matmazel hakkınız var. Aynt şöpbeyi ben de hUcediyorum... (Mabadi var) M. Janoni aleyhin Maliye Vekili İstanbul malî teşde açılan davalar Mustafa Abdülhalik Bey kilât kadrosu Müddeiumumilik beraet talebinde bulundu Bundan bir müddet evvel Yataklı Vagonlar şirketinin Beyoğlu şubesinde bîr hâdise olmuş ve memurlardan Nec. mettin Bey vazifesinden çıkarılmutı. Bu hâdise münasebetile müddeiumu milik tarafmdan Türklüğü tahkir id • diasile şirket müdürü M. Janoni alev hine bir dava açüdığı gibi Necmettin Bey tarafmdan da sahsan bir hakaret davası açümışb. Tevhiden devam eden bu dava dün birinci ceza mahkemesin • de bitmî? ve makamı iddia her iki cü . rümden dolayı da maznunun beraetini istemiştir. Necmettin Bey de davasın . dan feragat eylediğini söylemiştir. Ka rar verilmek uzere muhakeme talik o • lunmustur. dün geldi ve Viyanaya gıttı Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey dün Ankaradan şehrimize gelmiş istasyonda Defterdar Mustafa Beyle şehrimizde bulunan maliye emlâk müdürü Rüştü, Merkez Bankası müdürü Sadi, Ziraat Bankası müdürü Ahsen Beyler, Darphane ve diğer mali mües . sesat müdürleri tarafmdan istikbal edil. miştir. Mustafa Abdülhalik Bey doğ • ruca Perapalasa gitmiş ve istirahat et. miştir. Vekil Bey dün akşamki ekspresle berayi tedavi Viyanaya hareket etmiştir. Oradan kaplicalara gidecektîr. Mustafa Abdülhalik Beyin rahatsızlığı dolayısile istifa ederek yerine Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyin geleceği hakkındaki haberler doğru değildir^ Mustafa Abdülhalik Bey bir ay sonra şehrimize dönecektir. Yarın Def terdarlıkta ha zırlıklara başlanıyor tstanbul Maliye teşkilâtmda murakıplıklara tayin edilen Samsun Defterdan Zeynelâbidın ve Adana Defterdan Ta. lât Beyler dün şehrimize gelmişlerdir. Dün Defterdarhkta Mustafa Beyin riyasetinde varidat müdürü Âmir Beyle Zeynelâbidın, Talât ve Ankara Defterdan Salim, Beyoflu Defterdan Ali Rıza Beyler içtima ederek yapılacak işleri görüşmüşlerdir. Maliye Vekâleti merkez muhasebecisi Şefik Bey de veni teşkilâtta buradaki âmirliklerden birine tayin edilmiştir. Sefık Bey de bugün şehrimize gelecektir. Bu zat yann sabah Defterdarhkta bir içtima daha aktederek yeni kadroyu hazırlamağa başlıyacaklardır. Keyetin faaliyeti bitmek üzere iken Maliye Vekâleti varidat müdür" '"••. mi Bey de şehrimize gelecek ve yeni kadro tatbik dilecektir. Yeni kadroya ahnacak murakıplar arasmda Devlet Demilyollan muhasebecisi Kâzım ve AdÜyr Vekâleti muhasebecisi Şefik Bey. lerden de bahsedflmektedir. Firarilere ait mektum emlâk istanbul, Izmir, Trabzon ve A danada bulunan firarî Yunanlılara ak gizli emlâkin meydana çıkarriması için mahallî birer komisyon tesekkül ederek faaliyete geçmişt). Bunl^ard'an tzmirdeki komisyon îşini bttirmiş ve dağılmıstır. Ahnan malumata göre, tzmir komîsyomı mesaisi neticesinde bir mîlyon lira kıymetinde gizli emlâki meydana çıkarmiştır. Trabzon ve Adana ile sehrimîz • deki komisyonlar mesaUerine d e vam etmektedir. Istanbuldakt ko miıyon da Kartal ve Bakırköyde sîmdiye kadar firarilere ait gizli 46 bin liralık emlâk tesbit etmiştir. fiayrimDbadiller konpresi Gayrimübadiller cemiyeti îdare heyeti dun Ismaii Müştak Beyin reisliği altmda toplanmış, bu ayın yirmi ikisinde Halkevinde toplanacak olan teneHk kongrede okuna • cak idare heyeti raporunu gözden geçirmis ve kongrenin ruznamesi hazırlanmıştır. Gayrimübadiller bu kongrede yeni bono çıkarılması veya hukuk ve menfaatlerinin başka bîr tarzda temini hakkmdaki noktai nazarlannı Ihtiva edecek bir karar alacaklar • dır. Gayrimübadiller tarafmdan aynca seçilecek salâhiyettar bir he yet bil&hare Ankaraya giderek kongrenin bu hususa d'air olan karan dahilinde hükumetle temasa feçecektir. Henüz anlaşma yok Birinci sahifeden mabat dan bir kısmını davet ederek ihtflâfm sebep ve âmilleri etrafında kendilermden izahat almuhr. Fakat bir gazelenrâ yazdığı gibî or • tada bir anlaşma yoktur. Sadullah Bey, Deniz Ticaret müdürIBğS vasıtasile bütun armatörleri bîr içtimaa çağırmış ve bütün vapurcnlar dün sabah Deniz Ticaret mâdürlüğü «a. lonunda Sadul'ah Beyin nezdinde toplanmışlardır. Bu toplanhda tktısat Vekâleti hukuk müsaviri Kemal ve kabo taj şubesi müdürü AyetuIIah Beyler de hazır bulunmuşlardır. Sadullah Bey vapurculara, Celâl Bey. den aldığı emri tebliğ ederek bir eylule kadar alâkadar anlaşamazlarsa gemilerinin bağlanıp postalann Devlet De. nizyollan İsletmesi tarafmdan temin olunacağmı söylemiş ve kıta bir zaman. da maspet netice ile müracaatlerine intizar olunduğunu d? ilâve etmiştir. Sadullah Beyin bu sözleri iizerine armatörler ihtilâfı halle çaliiacaklannı vad«tmJ»Urdir. VaourcuTer Bnnaan" sonra Tayyare Cemîyetr •eisî Rlze meVua Fuat Be. yin riyaseti altmda ikinci bir içtima daha aktetmiflerdir. Bu toplanhda şirkeHn teski'tne mâni olan ve binnetice bu. tün vapurcular için azim zararlar getirebilmesi melhuz bulunan ihtilâfiarm eTbirliğile halli mevzuu bahsedilmistir. Neticede bütün vapurcular bu ihtilâflann halli için tş Bankası umum müdür vekili Muammer ve bankanm hukuk müsaviri fsmail tsa Beylerin hakem liğini kabul etmişlerdir. Verilen karar mucibince yann, vapurcular birliğinde Muammer ve tsmail Isâ Beylerin riyase. tinde toplanılacak ve 3d taraf ihtilâflı meseleler üzerindeki noktai nazarlan hı ırnh edecek'erdir. Neticede Muammer ve tsmail tsa Beyler hakem sıfatile kararlarmı vereceklerdir. Hakemlerin ve. receği kararlarm aynen kabulünâ bn • tfin armatorler taahhüt etmişlerdir. Bn raretle müzmin bir hal almis olan vapurcalar ihtilâfı da bir iki güne kadar hallednmiş oiacaktır. Devlet Denizyollan tşletme idaresile eylulde teşekkü! edecek olan Vapurculuk Anonim Şirketinin yolcu, esya ve hayvan tarifelerini tesbit etmekte olan komisyontm karcrlsn hakkmda dün. kü aksam gazetelerinden birinde bazı malumat çıkmıştır. Fevkalâde lük» mahiyetmde olan kravat, kol düğmesi, askı gibi manifatura eşyasmm birkaç mis. U ynksek tarifeye tftbi tutulacağmı, komuyontm ithalât maddeleri üzerinde tetkikatla mesgul oldugunu büdiren bu malumatın tamamen yanhf olduğu yap. hğunn tahkikattan anlaşılmıstır. tşm aslmı yazıyoruz: Hava ve Deniz müsteşan Sadullah Beyin riyasetmde mesaisine devam e den komisyon şimdiki halde eşya ve hayvan tarifesile meşgul olmaktadır. Komisyon önümüzdeki pazar günü bu tarifeyi ikmal edecektir. Tarife ko • misyonu ithalât maddelerile alâkadar olmamaktadır. Yalnız memleket ma mulât ve mahsulât naviunlan hazır lanmaktadır. Ordumuza hediye edilen tayyareler Tayyare Cemiyeti istanbul şubesi müdürü Hasan Fehmi Bey, kendi • sile görüşen bir muharrîrimize bu sene orduya bedîye edilen tayyareler hakkmda şu malumatı vermiştir: « Aziz ve cömert milletîmiz bu sene kahraman ordumuza «35» tayyare hediye etmiştir. Bu tayyare Ier, bunlan satın alan aşağıdaki kasabalarm isimlerîni taşiyacaklardır: tstanbul • Küçükpazar, Beşiktaş, Bakırköy, Eskisehir, Geyve, Bozüyük, Amasya, Midyat, Izmir, Ma nisa, Odemis, Sarayköy, Çine, Hope, Samsun, Kavak, (Samsun), Trab • zon, Bafra, Sürmene, Gorele, Giresım. Fatsa, Bartm, Zonguldak, E • reJH (Karad"eniz). Bunlardan Trabzoniular ile Samsunlular, ikinci, üçüncü, dördüncü, Giresunlular ikinci, üçüncü, Baf • ralılar da ikinci tayyarelerini al mışlardır.» Tarife komisyonunun mesaisi Komisyon, simdiye kadar yaptığı tet. kikat neticesinde eşya tarifesini dort mektedir. Yani aynî cinsten bîr eşya esaslı kısma ayırmıştırt 1 Alelumum esyalar (zahîre, ma için yakra iskeleler için asgari ücret, uzak iskeleler icin de mil mesafes! nanifalura dahil); 2 Adet ve metre zan dikkate alınarak farklı bir ucret mik'abı üzerinden tarifeye tâbi tatu • verfecekür. Bu farklar da tarifelerde lacak eşya; 3 kıvmeti üzerinden üctesbit edilmektedir. ret ahnacak eşya (alfan, mücevherat, para gibi); 4 Sıkletleri bir tonu ge. Vapmlartn evsafı çen eşya... Denizyollan îşletme kanununun 9 Komisyon bu dort maddeye dahil ouncu maddesi mucibince deniz hatlan • lanlardan birtncisi altı kısma daha a na tahsrs edüecek gemilerde bulunma. yırmıştır: sı lâzım evsaf hakkmda tkbsat Vekâle1 Gıda maddeleri (en ucuz taritmce hazırlanan talimatname Vekiller feye tâbidir). Heyetince kabul edilmis ve dün şeh 2 thracat maddeleri (tütün, incir, rimizdekî alâkadar makamlara tebliğ eüzüm, yapağı. afyon gibi) bu kuma dîlmiştir. dahil olanlar hakkmda da eski Sey . Tüccar vapurlarımn takdiri risefain tarifelerinden daha ucuz bîr takıymeti ^f rife tatbiki mevzuu bahistir. Tüccar vapurlannm kıymetlerini tak3 tkmci derece havayici zanıriye (fasulye, pirinç, bakla, nohut gibi) bun dir işile uğraşan komisyon azalan ayn ayn tetkiklerine devam etmekte ve lar da tabiî tarifeye dahildir. muayene edieln 3 2 vapur hakkında ay4 Mütevassıt fiatta olan parmıklu n ayn alınan notlara göre hesaplar habezler ve emsali, zırlamaktadır. 5 Manifatura eşyasi. 6 tpekli eşya. Bu suretle şimdiye kadar on vapur Bu dördüncü, beşinci ve altmcı madüzerinde ayn ayn kıymetler tesbit delere dahil efyalar içm de simd' v ° k'. edilmiştir Komisyon azalan tarafın • dar tatbik edilenlerden daha müsait dan yapılan bu hesaDİann birbirlerin • tarifeler hazırlanmakt&dir. Yazıldığı giden pek farklı olmadıği görülmüştür. bî luks eşyadan birkaç misli ucret aliBu mesai bittikten sonra komîsyonun nacajı doğru değildir. aktedeceği bir iki içtimaJa yapılan he . Komisyon, sergîlere gidecek eşyalar, saplar karşılaştınlacak ve umumî takdamizlık hayvanlar için de ucuz tari dir kıymetleri resmen tesbit edile^ekfeler kabul etmektedir. Hazırlanan ta. tir. Bu işin de azamî biı haftaya kadar rifeler bahrî mil hesabüe tehalüf et ikmal edileceğî larm di mektedir. Fakat Lehistan vaktile bir ba hkçı köyü olan Gdinyayı otuz bîn nüfuslu asri bir liman haline getirip bura«ını do*ru bir demiryolu île Lehistanın sanayi meTkezlerme ve muadin havzalanna rap*ettikten «onra işin rengi değişmiş v« Lehistanm ha r'ıcî ticaretmin mührm bîr kismı bu limana intikal eylemiştl. Bundan Danzi^liler mtrtazamr v» bittabi müsteki idiier. Lenistanla Danzig aMuhakemat müdürlüğü rasrtıdaki ciddî ihtilâfm başlıc* Maliye Vekâleti ve hazineye mermeTpbaı budur. but müessesahn davalannı takip için Diğer taraftan Danzıgteki Leh muhakemat müdiriyeti kadrosu tevsi tebaasının vaziyeti, pasaport ve emve yeni bir şekle vaz ve ifrağ edilmiş sai meseleler iki aradaki ihtilâfı bir tir. Galatasaray kulübü idare heyeti akat daha tesdit eylemiştı. Asıl Al Yeni kadroda 400 lira ucretli bir zasından MStevelli Mehmet Bey taramuhakemat müdürlüğü ile 300, 200, manyada Hitler fırkasmın vazîye*« fmdan Olimpiyat mecmuası sahibi neş. hâkim olduğu zaman Danzigte aynî ve 150 ter liralık müteaddit vekillikriyat müdürü Sadun Galip ve Eşref fırka intihabı kazanmıs ve hükumel Ier ihdas edilmiştir. Bu vekiller haric. Şefik Beyler aleyhine açılan hakaret ele geçirmisti. Buradaki Hitlercîîerîn te îş yapmıyacaklar, yalnız hazineye adavasuıa dün birinci ceza mahkemesmit davalan kabul ve takip edecekler • müfrit bîr haricî tiyaset takîp edeceğinden gerek Lehistanda ve ge de devam olunmuştur. Mahkemede her dir. rek Avrupada endişeler izhar ediliki taraf, vekillerile beraber hazır bu • Muhakemat müdöriüeüne sabık mumisti. Hatia Danzıgteki Lehistan silunmuş birçok sporcu gençler de bu hakemat müdürü ve Müskirat tnhisan lâh depolannm muhafazası îçm bir davayı alâka ile takip eylemişlerdir. müdürlüğvinden mustafa Asım Beyin Leh bahrîve müfrezesi celbedilmi» tayinî söy'enmektedir. Bundan evvelki celsede Eşref Şefik ve bu suretle yeni bir ciddt me*ele Bey bu yazısında Mütevelli Mehmet Be. tahaddüs etmişti. Lâkin bilâhare yi kasteylemediğini söylemiş ve bunun Lehler bazı serait ile bahriye askerüzerine müdafaa şahitlerinin dmlenmelerini gerî almışlardı. sme karar verilmişti. Dünkü celsede saDanzifrte merkez fırka«'Mn mH hit sıfatile Galatasaray kulübü reisi Ali Haydar, thsan tpekçi, tsmail Müştak, zahereti il<* millî sosyali»tler iktıdar Naim Cemil, Suphi, Tevfik Ali, Ser . mevküne areldikten sonra Lehistan met Kevkep, Muhtar Necip, Sait, HaFantoma Mehmedin kardesi meçile Danzieiti arası tahminlerin hîla. hur sabıkahlardan Abdurrahman yati, Bürhan, Danyal ve Talât Mithat fına oîârak bir kat dah» bozulacftf son zamanlarda asker olmuş ve buBeyler dmlenmiştir. yerde büsbütün düzelmîştîr. lunduğu kıt'adaki bazı zabitlerin Şahîtler bu yazıyı okuduklari zaman de bir takım eşyalarını çalarak kaçYenî hükumet erkânı Danzîgtekî Mütevelli Mehmet Bey den bahsedü mış olduğundan zabıtaca ararmak Cemîyetî Akvamın mümessîli Danîmekte oldugunu bilâtereddüt anladık. ta idi. Merkum evvelki gün zabıtaca larmı bildrrmişlerdir. markalı M. Rosting üe birlikte Varyakalanmışrtır. Hakkındaki tahkikat Şahitlerden Tevfik Âli Bey, Eşref şovaya giderek iki hükumet arasmbir iki güne kadar ikmal eJilerek Şefik Beyin Galatasaray kulübünden da münazaaunfih meselelerin bîr Adliyeye verilecektîr. kaydî terkm edildikten sonra, ayni çoklannı halletmişlerdîr. Lehisıtan mecmuada ilân koyarak bir seri yazı bundan eonra haricî ticaretl Içln Dan yazacağmı, bu suretle muhalif tarafa Adliye Vekâleti tarafmdan <cra da. zig lîmanmdan v&sî mikyasta l*ti • çatacağını ilân ettiği ve bundan sonra ireleri teşkilâtmda bazı yenilikler ya . fade etmeği taahhüt etmiş ve buna da bu yazılan yazmağa başladığuıi söy pılmasına karar verilmistir. Bu cümleden lemistir. mukabil Danzig hükumeti de LeK olarak otur bir vilâyetin icra memuru Bunun üzerine makamı riyaset, o nus değiştirilerek yerierine hukuk mezunu tebaasma ban hususatta ve bilhashanra mevcut olup olmadığmı sormuş sa mektep islerinde vasi müsaadat gençler tayin edilecektîr. tstanbul icrave Mütevelli Mehmet Beyin vekili de smda da tebeddüller olacağı tahmin egöstermiştî>*. Bu netîce Avrupa sul mevzuubahs nüshayı mahkemeye ver . dümektedir. hunu tehdit eden nazik bir meseleyl miştir. Adliye encümeni eylulün on beşinoldukça halletmlş ve Lehistan ile Bundan sonra gelmîyen şahitlerm ibde faaliyete geçeceği için bu karar anDanzig arasmda tabiî vaziyeti iade saren celplerme ve Sadun Galip ve Eş cak o zaman tatbik edilecektir. etmiş oluyor. ref Şefik Beylerin sabıkalan olup ol . madığmm sarulmasma karar verilerek MVHARREM FEYZl muhakeme talik edilmiştir. Bundan bir müddet evvel muallim Ahmet Şükrü Beyin yelek cebini kes . mek suretile üç yüz lirasım calan meş. hur yankesicilerden Muharrem hak kmdaki dava dün Sultanahmet Sulh ceBelediye tarafmdan Şişli ile Ziri«" za mahkemesmde neticelenmiş, maz cirlikuyu arasmda yeni bir mezarlıfi Millî Türk Talebe Birliği bu aym on nun beş ay, yirmi beş gün hapse mahdördüncü günü başlamak üzere bir A kum olmuştur. tesisine karar verilmişti. tki yüz «ilf nadolu tetkik seyahatî tertip etmiş dönümden ibaret olan bu sahanin tir. Kafîle 50 kişilik olacak, talebeye dönümüne Defterdarhkça 80 iire Universite profesörlerinden bir zat Son Posta gazetesinde tttihat ve Te. kıymet takdir edllmîş ve Belediye riyaset edecektir. rakki unvanile çıkan bir tefrikadaki ba. de bu fiata muvafakat eylemisth*. Buradan doğruca Malatyaya gidile • zı parçalan hakaretamiz telâkki eyle Defterdarhk Maliye Vekâletine m& cek, müteakıben Elâziz ve Adana zi • diğinden dolayı Mahmut Pasa zade Aracaatle takdir edilen kıymet üze sım Bey tarafın dan mezkur gazete a yaret edilecek, 3 ağustos zafer yıldöleyhine açılan dava ikinci ceza mahkenümunde Afyonda bulunularak mera. rinden bu arazmin Belediyeye dev» sime iştirak olunacak, müteakıben ^a mesin de bitmiş; cürüm sabit olmadığı ri için müsaade istemişıtir. Cevap geı için Son Posta gazetesinin beraetme ka. nakkale şehitleri ziyaret edilerek beş. Hnce ferağ muamelesî yapılacak v< rar verilmistir. eylulde tstanbula dönulecektir. Belediye de derhal işe başlıyarah mezarhğı tanzim edecektir. Hakaret davası «Olimpiyat» aleyhine açılan davada dünkü safha Fantoma Mehmedin kardeşi yakalandı icra teşkilâtmda yenilik Mahkum olan yankes'ci Talebe Birliği tetkik seyahati Yeni bir mezarlık yapılıyor Son Posta beraet etti Bursada açılan köycülük kursu Bir bahçivanın ayağı kırıldı Tünel Şişli hattına işlemekte dlan 106 numaralı tramvay arabası dün sabah sefere başlamak ttzere Şişli deposundan hareket ebniş ve Şişli durak yerine geldiği saman yoldan çıkmıştır. Bu sırada tramva.) beklemekte olan müşterilerden Me. cidiyeköylü bahçıvan Muharrem arabanm altmda kalmış, bacağı kınlmıştır. Yaralı derhal hastaneye kaldırılmış, vatman yakalanmifbr, * Köycülük kurtunun açılma merasiminden bir intıba Bursa (Hususî muhabfrimiz • den ) Bilecik, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa Vilâyetlerinden gelen ilk tedrisat müfettişlerile muallimlerine buradaki Ziraat mektebinde bir köycülük kursu açılraıştır. Açılma merasiminde Vali, Belediye reisi, Maarif müdürü Beylerle Ziraat Umum müdürü Bey, Halk Fırkası ve Halkevi reislerile erkânı ve birçok davetli bulunmuştur. Evvelâ Maarif müdürü Fakir Bey güzel bir nutukla maksadi izah etmiş, müteakıben Ziraat Umum müdürü Tevfik Bey bu kurslardan elde edilecek neticeleri anlatmıştır. Valî Abidin Bey de kısa bir mukabelede bulunmu», bundan sonra merasime nihayet verilmistir. Kalp sektesinden vefat Beyoğlunda Tarlabaşmda Ah « met Efendinin kahvesinde oturmak ta olan müşterilerden Mihal ismind biri çay içerken birdenbire yere düşerek ölmüştür. Muayene neticesinde kalp sektesinden ölduğü an • lasılmisiır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog