Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktî 37 , Onuncu sene: No. 3327 umhuriyet ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Jcutusu: îstantral, No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366, Tahrir müdürü: 23236, Idare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Vatan Yerli M sını gıt, kfin mile zekâ re azr kagöğsün Cuma 11 Ağustos 933 barsm! Birprensip meselesi: Hâkimlerin maaşı n . tımııı.Hiıır ıııııııııııınıı Universîtede iki istifa! ıııu ıııniMMiıııııtiııtınHmmıııııııııntııınm.ıttııiHHiııtMiıımıifiıtMiıııiifitııntiiııniffiıniitM nıııt HiHHiiHiHiuııııtMiıiHniMiıınMiHinııınıiHiHUiiınnHuıiHuiHiııııiHiMimnııııımiMiHiıııım.nMinıiMUiMiiHimuımıııııiıııııııiMiıiMMMiıı •i)ii(>ıııifiımtıirtMiıııiMiııııtmHiniHimııııımıiımtııııııııııııııııiuıtıııııııiHWjHiıi)tuuııuıı Üniversitede dünkii istifalar umhuriyetin 30 haziran nüsha. ıında hâkim maaşlannın en yüksek memor maaşlanna tekabiil etmesi ve refah içinde olmasalar da her halde sıkıntısız bir hayat geçirme lerine müsaade edecek bir maaşa. nail olmaları lüzumuna dair bir yazım vardı. O vakittenberi diğer memleketlerin hâkim maaşlan hakkinda yaptığım tetkiklerle (adliye teşkilâtmda hâkimlerin maaşı) atlı yazımdaki kanaatim birkaç misli daha artmış bulunuyor. Bilhassa, Balkan devletleri için muhterem elçilerimizden aldığım malumat bizden daha dün aynlmış bu memleketlerin bu hususta bizi çok geçmiş olduklannı gösteriyor. Hâkim maaşına verdiğim ehemmiyeti izam etmiş değilim. Ve hâ khnlerin maafi en yüksek maaş o lunca artık adliyede yapılacak bir iş kalmıyacağına da kani olanlar dan değilim. Fakat, nekadar güzel yapılmış kanun olursa olsun hâkimlerin maişeti temin edilmedikçe, onlann aile ve çocuklannm maişeti gözönünde bulundurulmadıkça bu tnakinenin iyi işlemiyeceğme kail olanlardamm. tstisnasız bütün yurttaşlann haklarını muhafazaya, ve onlar arasmda adaleti tevzie memur olan hâkim ]ere muhtaç olmıyacak bir hayat temin etmenin en mühim faidelerinden biri de bu kadar mutena bir mesleğe intisap etmek içm mümtaz vasıflara malik olmak icap edece ğidiı. Süphesiz, memlekette hâkimliğin muhterem bir mevki oimasile beraber en iyi de yasamağa müsaade edeceği bu mevkilerm taliplerini çoğaltacaktır. Fakat, bu nimetten müstefit olmak için ayn meziyetleri de toplamak lâzım gelecektir. Mîsal olarak, Balkan devletle rinden Yugoslavyayi alıyorum; orada hâkim olmak için her yerde olduğu ffibî bir takım iptidaî fartlar • dan başka hâkimlik ve yahut avu katlık jmtihanını vermek icap eder. Fakat, kaza hâkimi, sancak hâkimi ve bunlarm reis ve müddeiumumilerî, îstinaf ve temyiz mahkemelerî hâ • kimlerinin sartlan hep ayndır. Kaza hâkimi olabilmek için hâkimlik irntihanmdan sonra asgarî bir sene mahkemede staj yaomak lâ zimdır. Sancak hâkimleri için ba müddet iki senedir. Gene sancak ticaret mahkemele rînde reis veyahut istinaf mahkemelerinde hâkim olabilmek içm: 1 Üniversitede asgarî üç sene dannî hukulc profesörlüğü yapnuş olmak veyahut 2 Sancak, ticaret veya kaza mahkemelermde, yüksek mahkeme kâtipliğinde, Müddeiumumî veya muavinlîğinde, hapisane mü dürlüğünde, adliye nezareti müfettişlik veya daire müdürlüklerinde veyahut Üniversitede muvakkat hukuk profesörlüğünde asgarî beş sene bulunmak, ve yahut 3 Yedi sene adliye nezareti kâtipliklerinde bulunmuş ve yahut avukatlık yapmıs olmak lâzımdır. tstinaf mahkemesi reisi, ikincî reisi, temyiz reisi ve ikincisi ve bu mahkemelerin hâkimleri olabilmek için de: 1 Üniversite hukuk profesörlüğünde, istinaf hâkimiiğinde, sancak ve ticaret mahkemeleri riyase tinde, yüksek müddeiumumî veya muavinliğinde asgerî bes sene hizme4 etmiş olmak; 2 Sancak, ti caret ve kaza hâkimliklerinde, yüksek mahkemeler kâtipliklerinde, Müddeiumumî veya muavinliklerinde, hapisane müdürlüğünde, adliye nezareti müfettiş veya daire müdürlüklerinde vey* Üniversite muvak kat hukuk profesörlüğünde asgarî on sene hizmet etmiş olmak; veyahut; 3 Asgarî on iki sene avukatlık yapmış olmak lâzımdır. Hâkimlik imtihanını verebilmek için de: Hukuk fakültesini ikmal den sonra mahkemelerde üç sene hizmet etmiş bulunmak, veyahut mahkemelerde iki ve idarî memur. luklarda üç sene hizmet etmiş ol mak: veyahut avukat nezdinde iki ve mahkemelerde bir sene veyahut Müddeiumumiliklerde üç sene hizmet etmiş olmak lâzımdır. Hâkimlerin mümtaz vasıfları hakkında bir fikir vermek için yazdi • fstanbul meb'usu ALÂETTtN CEMtL Mabadi 3 üncü sahifede Neş et Omer ve Fuat B. ler dün istifa ettiler Üniversite Emini ile Edebiyat Fakültesi Reisinin nicin cekildikleri henüz malum değil Iraktaki harp Kanlı çarpışmalar devam ediyor Asuriler kimdir, niçin harbediyorlar? Nes'et ömer ve KoprGluzade Fuat Beyler Üniversftenin ilk faaliyet gunünde Maanf Vekih Resit Galip Beyle bır arada (Vekıl Beyın solunda oturan Nes'et ömer Bey, sagındakı de Kdpruluzade Fuat Beydir) Dün gece gec vakit aldığımız maluduğunu tasdikle iktifa etmiştir. Neş'et mata göre Üniversite Emini Neş'et ö . ömer ve Fuat Beyler istifalannın sebebi mer ve Edebiyat Fakültesi Reisi Köp hakkında izahat vermekten istinkâf etrülüzade Fuat Beyler vazifelermden ismişlerdir. tifa etmislerdir. Nes'et ömer ve Köp rülüzade Fuat Beyler istifalannı dün aksam Maarif Vekili Reşit Galip Beye tstanbul Universitesmde vazife al • vermişlerdir. mak üzere davet edilen ecnebi profe • sörlerden hayvanat âlimi M. Breslav Neş'et ömer Bey dün gece saat 12 den sonra telefonla K>r<îugıımuz suaL dün sab*h Avrur"lan gelmiştir. Bey. Iere cevaBea «TJ^. «.: 1".. v^zifeknelmilel pöhreti haiz olan bu profesör rimizden çekildik, istifanamelerimizi Ve Üniversiteyi ziyaret ederek, ıslahat kokil Beye takdim ettik» demiş, Fuat Bey mitesile temasta bulunmuştur. de sadece aldığımız haberin doğru olMabadi 4 üncü sahifede Gazi Hazretterinin Adatepe muhribile Yatovaya gidip geldiklerini' yazmışhk. Resmimiz, Reisicumhur Hazretlerini muhribe gîrdikleri zaman, bahriyelilerimiz tarafında n selâmlanırken göstermektedir Suriye ve hak hudutlarını gösterir harita Irakta Asuriler yeni ve kanlı bir hâdise çıkardılar. Asuriler vaktile Hak^ kâri vilâyetimizde oturuyorlardı. Har. bi Umumî başlar başlamaz silâha sarı • larak aleyhünize isyan etmişler; tngi • lizler Irakı işgal ettikten sonra tngilizle. re iltihak eylemişlerdi. Asuriler gayet muharip insanlar olduklanndan İngihz4er bunlardan muntazam kıtaat teşkil etmişlerdi. tngilizlerin kuvayi külliyesi Iraktan çekildikten sonra tngiliz tay • yare karargâhlannm ve mühim askeri noktaların muhafazası Asurilere bıra. lalmiftt. frak üzerinden Ingiliz mandası kal • dınlırken tngilizler Asurilere bazı imByazlar verilmesmi istemişlerdi. Fakat Irak hükumeti ne Asurilere ne de diğer gayrhnüslim anasıra hiçbir imtiyaz ver. memek hususunda sonuna kadar tsrar etmiş ti. Bu sırada tngiliz tayyare karargâh lannı muhafaza eden Asurilerin bir kısmı kendilerine imtiyaz verilmesi husu. sunda tngiltere hakumetini tazyik için Mabadi 3 üncü sahifede Gazi Hz. nin dünkü tenezzühleri tstanbul 10 (A.A.) Reİsİ cumhur Hazretleri bugün motörIe Yalovadan gelmişler ve Bo ğazda bir gezinti yaptıktan son ra akşam tekrar Yalovaya aydet buyurmuşlardır. Dünku möhim kararlar Yerli Mallar Sergisinde Müsabakayı Sümer Bank paviyonu kazandı Jüri heyeti, dekorasyon ve vitrin bırinciliklerinin ikisi de, Sümer Bank paviyonuna verdi M. Heryo bugün gidiyor Sabık Fransız Başvekili dün şehri gezdi, şerefine Tarabyada bir ziyaf et verildi Fevzi Paşa bugün tstanbula geliyor Başvekilin de yarın hareketi muhtemel Sumer Bank paviyonunun hazandığt vazoîarla paviyonu cidden san'atkârane bir surette tertip ve tanzim eden Ekrem Bey n dün neticelenmiştir. Evvelce intihap edilen ve tstanbul meb'usu Salâh Cimcoz, Beyoğlu kaymakamı Sedat, ressam Nazmi Ziya, Daniş Beyler ve ressam Me* liha Fuat Hanımdan marskkep jürî heyeti, dün sabah saat 10 da sergi terBesinci Yerli Mallar Sergisinde güntip beyeti bürosuncia toplanmışhr. SaIerdenberi halk ve firmalar arasında at 10,15 te hakem h?yeti paviyonlan do. büyük bir merak ve heyecanla bekleniMabadi 4 üncü sahifede len dekorasyon ve vitrin müsabakala M. Heryo Sultanahmet camisinden çtharken diğer Şehrimizde bulunan sabık Fransız Baş maslâhatgüzan M. Barbier ve vekili ve hükumet fırkası lideri M. Heryo sefaret erkânı bulunduğu halde saat on bire kadar tstanbulun şayanı temaşa yerdün sabah Fransa sefaretinin hususî mu. lerini, bu meyanda Sultanahmet, Ava şu ile Tarabyadaki Tokatlıyan otelinden tstanbula inmiştir. M. Heryo refaka sofya ve Sultanselim camilerini gez • miştir. Sabık Fransız Başvekili on bir tinde Hariciye Vekâleti kâtibi umumiMabadi S inci sahrfede si Numan Rifat Beyle Fransız sefareti ııımııııııımtımıııtııııııtnııııııııııı Sergiyi M. Heryo da çok beğendi Henüz anlaşma yok! ıııiiiiMiııiııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııiMnııiııiHiniıiMiıııınıııııııiMiııınnııııınııııiHiııııuııı IMIIlHlllllliniinillllll1!IIlllllllllllllllHIII11lllllinrllllllllüllllllllllllllllllimtll1llimilllhl|llllll'!1llll Vapurcular yarın gene toplanacaklar, ihtilâflara Muammer Bey hakemlik yapacak Celâl Bey telefonla Ber linden emir verdi Vapurcular arasında yeni şirketîn te. şekkülü efrafında çıkan ihtilâflan, resmî ve hususî bütün tavassutlara rağmen, kendi aralannda bertaraf edememeleri üzertne, Berlinde bulunan tktısat Ve kilimiz Ce!âl Bey evvelki gün Hava ve Deniz Müsteşan Sadullah Beye; şirketi teşkil edetek bütün armatörleri davet ederek kendi aralannda mevcut ihti lâflı meseleleri halletmelerini, şirket bir eylulde tesekkül edemezse tüccar va purlannın o tarihten şirketin teşekkülüne kadar seyrüseferden kanunen me nedileceğirin tebliğ edilmesini tele fonla bildirmiştir. Ikiısat Vekilimiz, ay. nca tş Bankası umum müdör vekili Muammer Beyle de telefonla göriişmüs, kendisinden vapurcular arasında ta vassutta bulunmasmı tavsiye etmiştir. Mammer B., bunun üzerine vapurcular. Mabadi 2 inci sahifede Fevzi Paşa H*. Ankara 10 (Telefonla) Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri bu akşam tstanbula hareket etmislerdir. Fevzi Paşa Haz. retleri merssimle teşyi olunmuştur. Ankara 10 (Telefonla) Heyeti Vekile bugün saat beşte toplandı. Bu içtimadi Başvekil Paşa Hazretlerinin yarın Istanbula hareketleri muhtemel bulunduğundan müstacel mevadın görüşüldüğü tahmin edil mektedir. Yiizme miisabakalarımız 15 gün sonra yapılacak lllllllllNMIMIMIITIIIIIIIMmilllllllllHim Genup hududumuzda yakalanan kaçakçılar Ankara 10 (A.A.) Ağustosun birinci haftası içinde cenup hudutlan . mızda yedisi müsademeli olmak üzere 25 kaçakçılık vak'ası olmuş, biri yaralı ve ikisi ölü 29 kaçakçı, 1 tüfek, 500 kilo gümrük kaçağı, 600 kilo inhisar kaçağı, 3500 defter sigara kâğıdı, muhtelif cins hayvan tutulmuştur. m lAoda . Süadiye arasında yapılacak mukavemet yartştnm sahanm got» teren harita ve müsabakamıza giren hammlardan Mel. Eva Alter Yazısi 5 inci sahifemİ2İn spor jütunlanmızdadır Bankasi Umum Miidür vekUi Muammer Bey L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog