Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 Temîz diş ve güzel ağız için MERZiFON AMERİKAN KIZ MEKTEBı Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi Leylî ücreti: 175 lira Neharî ücreti 20 lira Merzifon Amerikan mektebinden malumat isteyiniz CamTîarîveî ! 1 Ağustos 1933 Radyolin. Kullanmak kâfidir! Nefaset ve mükemmeliyetile TOrkiyeyi Avrupa diş macunlanndan müstağni bırakan RADYOLiNi bir defa tecrübe ediniz! Liseler Alım Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut mekteplerin kayısı ve hayvan yemleri, gaz, benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıca Kız orta mektebinin sebze ve şekerleri ve Kandilli Kız lisesinin ekmek ve sütü. 6/9/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edil • mek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve ekmek kırıntılarile yemek artıklan gene tarihi mezkurda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. (3731) J NORA RADiO Müsabaka'arda birinciliği kazanan NORA RADiOnun 933 ö tipleri gelmiştir. Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiat £ A larla satılmaktadır. ^ Yegâne satıs mahalli: Galata'da KULELi mağazasıdir. 5711 NORA RADİO Türkiye Ziraat Bankasından Zirapt Bartkası müfettiş namzetliği için 14 ağustos 933 pazartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir imtihanaçılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlerden «6» müfettiş namzedi alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek lktısat ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden mezun olmaları lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. İmtihan programı ve sair şartları havi matbualar: Ankara, İstanbul ve îzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 10/8/ 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müraraat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) İnanlı Aygır Deposu ve İnekhanesi Müdürlüğünden: Inanlı Aygır deposuna 40000 kilo ve mekhanesine 50000 kilo yataklık sap alınacağından ayrı ayrı alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 26 ağustos 933 cumartesi günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar dairesinde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyî görmek istiyenler her gün Tekirdağ Baytar Müdürlüğüne ve Muratlıda İnanlı Aygır Deposu Müdiriyetine müracaat etmelidirler. Itay talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdiriyetinde bulunmalan. (3640) I istanbul Belediyesi ilânları Odun ve Mangal Kömürü Münakasası I Istanbul Vilâyetinden: Kırklareli Maarif dairesi ihtiyacı için 350 sınıf, 100 talebe sicil, 350 yoklama, 100 karne kayit, 100 demirbaş, 100 kütüphane, 25 şehadetname kayit defterlerile 350 imtihan neticeleri cetveli, 100 nakil tasdiknamesi ve 8500 hal ve gidiş karnesi 9 ağustos 933 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık münakasaya kon muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek ve münakasaya iş • tirak etmek üzere Ticaret Odası vesikalarile beraber Kırklareli Daimî Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (3709) Mubayaasına lüzum görülen 6549 çeki odun ile 69550 kilo mangal kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuftur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri münakasaya girmek için de odun için 1278 ve kömür için 170 liralık te minat makbuzu veya mektubu ile teklif mektuplannı 14/8/933 papartesi günü saat 15 e kadar Daimî Encümene vermelidirler. (3539) • • * Dikkat! Yerli Mallar Sergisindeki imalâthanede ma mulâtı ve tüplerin doldurulmasını görönüz Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş Dikilitas civarında başıboş olarak bir merkep bulunmuştur. Sahibinin üç gün zarfında müracaatle almaları. (3735) Dr. tHSAN SAMt B A KT ERIY OLO JİLABORATUVARI Umumî kan tahlilâtı, fıengi noktai nazarmdan (Wasserman ve Kahn tea mülleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhlsl, ldrar. balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopl, hususî a^üar ıstıhzan. Kanda ÜTP şeker, Kloriir, Kollesterin miktarlannın taylni Dıvanyolu No 189 Tel 20981 38 S8 WMâ İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan Tiirk Anonİm Şİrketİnden: Fabrikamızda çıkarı!mağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesme şekerîer 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene saiılmaktadır. Fitalar mız eskisi gibidir. Yani Istarbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Kristal Toz Şekerin Kilosu 3 6 , 7 5 Sandıkta Rüp Şekerin Kilosıı 3 9 , 5 0 Zayi Ziraat Eankası Mudanya çubesine tevdi eyledijHm mebalige mukabfl almı? olduğum 6/6/932 tarih ve 24422 numaralı bonoyu zayi eyledim. Bu mevduata ait hesap bankaca tasfiye edflmiş olduğundan zıyaa uğnyan m « kur bononun hiikmü kalmamış olduğu ilân olunur. Mülkiye müfetlişi: Şükrü (5980) Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerc^en yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aitt'r. Gönderilecek mal şirkettarafından müşteri hesabına sgorta et'irilir. S pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu sfibi en az beş vagon s'pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Cildiye ve zühreviye Dr.ÇiPRUT Beyoğlu, Asmahmesçıt Atlas han 2 inci kat Tel 4335* (5964> hastalıklan mdtehassi*i Adres: IstanbuFda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No. 24470. Dakiknr. Ziya (5717) Memedeki çocuklara gıda Zayi Sultanahmet fubesinden almakta olduğum maaştpım cuzdanı ile berab ve nüfus tezkerem ile tatbik mufaârümü kaybettim. Yenileri alına. cağından hiikmü yoktur. Seniye Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 1 Mubayaasî muktazi üç nevide 60 ton bakır tel ile iki nevide 5000 adet manşon kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Mevaddı mezkurenin 19 ağustos 933 tarihinde ihalesi icra kıIınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifnamelerle teminatlan ih tiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe musadif cumartesi günü saat 14 te lstanbulda Yeni Postanede mubayaat komisyonuna müracaatleri. (2740) istanbul Vilâyetinden: 1 Keşif bedeli 5658 lira 91 kuruştan ibaret Babaeski Burgaz yolunun 61 + 420 77 + 325 inci kilometrolan arasında yedi parçada 1030 metro tulünde şose tamiratı esasiyesi. 2 Keşif bedeli 3995 lira 65 kuruş olan Kırklareli Hasköy yolunda kâin 8 metro tulünde Kavakdere köprüsünün betonarme ol rak inşası. 3 Keşif bedeli 3941 lira 86 kuruş olan Kırklareli Hasköy yo lunda kâin 10 metro tulünde Akardere köprüsünün betonarme olarak inşaası. 4 Keşif bedeli 6461 lira 54 kuruş olan Kırklareli Vize yolunun 6 + 28 29 364 üncü kilometrolan arasında 14 parçada şose tamiri kapalı zarf usulile köprüler tevhiden ve yollar ayrı ayrı mü • nakasaya konulmuştur. 5 Münakasaya gireceklerin bu gibi köprü ve yol inşaatmda ehliyet ve liyakatleri Başmühendislikçe kabul olunmuş bir fen memuru olmalan veya böyle bir fen memuru ile müştereken iş taahhüt eylemeleri ve köprüler inşaatına taliplerin ehliyet vesikalarını müna kasadan 8 gün evvel Başmühendislikten almaları şarttır. 6 Taliplerin Ticaret Odasında mukayyet olduklarına dair vesika biraz etmeleri. 7 tdare istediği takdirde nakliyat için şoförile beraber bir kamyon verecek ve bu takdirde müteahhit malzeme nakliyatının diğer masraf ı kendisine ait olmak üzere bir kamyonla yapaçaktır. Buna mu' kabil cetvel ve şartnamesi mucibince müteahhitten farkı fiat ve lâstik bedeli tevkif edilecektir. 8 İhale muamelesi Kırklareli Daimî Encümeninde 9 ağustos 933 çarşamba günü sırasile saat 15 buçuk ve 16 da yapılacaktır. Zarflar münakasa ve müzayede ve ihalât kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edilecektir. Şartname ve keşifleri görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin Kırklareli Daimî Encümenine veya B. Mühendisliğine müracaatleri ilân olunur. (3710) c/n İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumilişinden: fstanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifaneleri için muktazi odun ile mangal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye Levazım Mümeyyizliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin 19/8/933 cumartesi günü saat 14 te Defterdarhkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olu(3707) nur. Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: Sıvas • Eı zurum hattının inşası derdest bulunması dolayıslie Sıvas Erzincan Vilâyetlerini «maamülhakat» ihtiva eden mıntakada ve merkezi Sıvas olmak üzere bir acentalık ihdası kararlaştırılmıştır. Bu mıntakada idaremzizin umumî satışlarını deruhde etmek ve şartlarımızı öğrenmek istiyenlerin 15 ağustos 933 tarihine kadar mektupla veya şifahen idaremize müracaatleri. (3616) ÎŞTAH KUVVET Temini için içiniz. Küçük büyük, kadın erkek herkes tarafından ve her mevsimde kullanılabilir. 3 Zafiyeti umumiyeve kar.ı yegâne kuvvet ilâcıdır. 2° Muzmın ısıtmada faydası büyüktür. 3° Midevidir: lştihayı açar, hazmı teshil eder Mühim hassası 1° Vücudü kuvvetlendirir. Hastahktan kalkanlarm Nekahet devnni kisaltlf. | H e r eCZanede bulunur. l i t a ^ ' b u l d a fiatl 1 0 0 kuruştur. Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON BOTTON ECZA DEPOSUDUR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog