Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1933 ARZl MUKADDESE 'Cumhuriyet' Emlâk Ve Eytam Bankası ilfinları Emlâk ve Eytam Bankasından: füzde on bedelini peşin tesviye suretile ve taksitle bankamız «B» tertibi hisse senedatma istirak taahhüdünde bulunan zevatın iştira eyledikleri hisse senedatma ait dördüncü ve sonuncu taksit yüzde otuz bedeli 1 ilâ 15 eylul 1933 akşamma kadar kaydolunduklan bankalara müracaat suretile tediyeleri lüzumu Ticaret kanununun 412 ve esas nizamnamemizin 11 inci maddeleri mucibince ilân olunur. (3729) SEYAH1T Maarif Vekâletinden: tlk mekteplerin dördüncü, beşinci sınıflarına mahsus tarih kitap • larının baskı ve satış işinin pazarhkla ihalesi. llk mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif Vekâle tince hazırlattınlan iki ciltten müteşekkil tarih kitaplarının basma ve dağıtma isi açık münakasa şeklinde 3 ağustos 1933 perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekâleti Müsteşarlık makammda toplanacak komisyon huzurunda pazarhkla ihale olunacaktır. Bu pazarhğa istirak etmek istiyenlerin şartnamesini almak üzere An karada Maarif Vekâletine, tstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müsveddelerini görmek için de Ankarada Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akçesini Malsandığına yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunmaları lâzımdır. (3716) Limanımızdan hareket* edecek vepurlar Paritte «La vie Catolique» cemiyeti tarafından mukaddes sene miinasebe . tfle tertip ettiği seyahat «Patris II) vapuru ile icra ve Filistm, Suriye, Yunanistan, Patmos devredilecektir. Konferansçılar: tnstitüden M. Gabriel Millet, Katolik Fakültesi profesö. rü M. l'Abbe Aigrain, İn»titüden Mös. yö l'Abbe Chabot. 17 ağustos tstanbuldan hareket ve 29 ağustosta tstanbula avdet edîlecektir. Fazla tafsilât ve yer temini içm Galatada Çinili Rıhtun Hanı karsısında D. Anagnostopulo ve Siskidi umumî acentalığa müracaat. Telefon: 42612. (5988) tstanbul 4 üncü icra memurluğun • dan: Tamamina on bin lira kîvraet takdir edilen (Fındıkhda) Beyoğlu Taksim Kazancı mahallesinin tmam, Mürabata çıkmazı ve Mezarlık sokaklannda atik 29, 12, 10, 7 10 mükerrer yeni 15, 22, 20, 18, 33, 35, 37, 39 numaralarla murakkam birisi bahçeli müteaddit ah. şap haneleri biritinin beden dovarlan kâgir üstünde odaları olan dükkânlan ahır ve arabalığın dört hisse itıbarile bir hissesi açık arthmuya vazedflmiş °lup 10/8/933 tarihmde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 4/9/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 4 üncü icra dairesmde açık arttırma suretile sah. lacaktır. Arttırma ikmcidir. Birtnci arttırma. da mezkur hisseye iki yür elli liraya talip çıkmışhr. Bu kere işbu hisseye tsabet eden mubunmen Inymetm ySzde yetmis beşini bulduğu takdirde en «on arthrana ihalesi jrapılır. Aksi halde ihaleden tarfı nazar edilir. Arttır . Tnıya istirak için takdir edilen muham. men kıymetin dörtte birmm yiizde yedi buçuk nisbetinde teminat akçesi alı nır. Mezkur hisseye musip müterakim vergi, Belediye, Vakıf icareti müşteriye aittir. 929 tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine tevfikan haklan tapu siciBerile sabit olnuyan ipoteklî alacaklılarla diğer alâkadaranm ve îrtifak hakkı sahiplermin bu haklanm ve hususfle faiz ve masarife dair olan iddialannı flân tarihinden itibaren yir. mi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdir. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlaT satış bedelinin paylasmasmdan hariç kalırlar. Alâkadarlarm işbu maddei kanuniye ahkâmma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat alraak istiyeıu lerin 929/61 dosya numaarsile memu. riyetimize müracaat etmeleri Uân olu"nmr. (5985) Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 Inanlı Aygır Deposu ve Inekhanesi Müdürlüğünden: Inanlı Aygır deposu hayvanah için almacak 50000 kilo yulaf ve 50000 kilo kuru ot ayn ayn alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 20 ağustos 933 pazar günü saat 14 te Teldrdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyeti Dairesinde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdürfüğüne ve tnanlıda Depo Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Itaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdiriyetine müracaat etmelidirler. (3639) İSKENDERÎYE POSTASI ANKARA I Ağustos 933 salı günü saat II de Galata nhtımmdan izmir Pire iskenderiye'ye kalkar. (3675) Ankara Belediyesinden: Sekizinci kilometrede Belediyeye ait kereste ve marangoz fabrikalarında bulunan makine vesaire 29 ağustos 933 salı günü saat on buçukta Belediye Encümeninde pazarhkla satılacağından taliplerin müracaatleri. (3732) . KARADENİZ 2 ağustos 933 çarşamba gü nü saat 18 de kalkar. Dönüşte Tireboluya'da uğrar. (3674) KARADENİZ POSTASI Inhisarlar Umum mudurluğunden: Biri Eskiçehirde ve diğeri Aydında yaptırılacak iki Başmüdiriyet binasımn inşaatı aşağıda gösterilen şerait dairesinde kapalı zarf usuIile münakasaya konulmustur. Bu iki binadan birine ve yahut her ikisine talip olanlann bu kabil mebaniyi evvelce yapmış ve Ticaret Odalanndan birinde mukayyet bulunmuş olduklanna ve yahut inşaatın hitamına kadar bir mühendis veya miman daimî surette iş başında bulunduracaklarına dair Noterlikçe musaddak bir taahhütname vermeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz bulunan taliplerin Aydın Başmüdiriyeti binasına ait teklif mektuplannı nihayet «16/8/933» çarşamba ve Eskişehir Başmüdiriyet binası hakkmdaki teklifnamelerini de «21/8/933» pazartesi günü saat «15» on beşe kadar «% 7,5» teminatlarile beraber Galatada Alım Satım komisyonuna tevdi etmeleri lâzımdır. Talipler bu iki binadan her birine ait keşifname, plân, fennî şartname ve projeyi (5) lira mukabilinde komisyondan alabilirler. (3447) w Türk Tayyare Cemiyeti Konya Şubesinden: Adet Basılacak evrakın cinsi 2000 Köy varidat ve masraf defteri 1500 » Karar defteri 2000 » Teftiş defteri 2000 » Mahkeme defteri 1000 Defin kayıt defteri 2000 Köy varide ve sadire defteri 1500 Köy salma defteri 2000 Köy bütçe defteri 2000 Bekçi cüzdanı 2000 Köy sandığı makbuzu 1500 Köy borç ödeme teblignamesr 2000 Doğum ve ölüm cetveli 100Oİ Defin ruhsat tezkeresi 2000* Vesaiti nakliye cetveli 1 4000 Bekçi intİhabı evrakı .0000 Muhtar intihabı evrakî Yukanda cins Ve miktarı yazılı evrak bastırılmak üzere alenî münakasaya konulmustur. Münakasa müddeti 20 temmuz 933 tarihinden 10 ağustos 933 tarihine kadar 21 gündür. Bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde 10 ağustos 933 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da ihalesi icra kılmacaktır. Basılacak evrakın kâğıtlan ve defter kapları cins ve nümunelerile eb'at ve evsafı sairesi ve şekli münakasayı havi tanzim ve idare heyetimizce tasdik kılınan mü nakasa şartnamesi şubemizdedir. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere müracaatlerini hariçteld taliplerin münakasa müddeti zarfında mektupla talep eyledikleri tak dirde şartname sureti musadakasının derhal göndertleceği ilân olunur. (3658) İ NA1M VAPUR 1DARES1 lzmir Sürat Postası Her Perşembe ADNAN vapun, s saat tam 18 de doğru İZMİR'6 h hareket eder.Tafsilât için Galata Gümrük karşısında Site Fransez Han No. 12 Tel: 41041 (5928) İzmir postası vapuru Hantalzade vapurlan 1 Ankara Belediyesinden: Şehirde seyrüsefer eden resmî, hususî ve umumî otomobillere mah8U8 numara levhalan emaye olmak şartile yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmustur. Şartnamesini görmek istiyenlerin tstanbul Belediyesine müracaatleri ve talip olanlann da 15 ağustos 933 salı günü saat on buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplannı Belediye Encümenine vermeleri. (3660) Seyyar saat 17 de her çarşamba Sirkecî nhtımmdan hareketle Geli bolu, Çanakkale, ve tzmire aziınet ve Cumartesi günü saat 18 de tzmirden hareketle ayni iskelelere uğnyarak tstanbula avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. (8983) îstanbul Vilâyetînden: Van Vilâyetinin 10 kilometro mesafesinde bulunan tskele koyünde 20 çift muhacir evinin inşası için 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 933 senesi ağustosumm 12 inci cumartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere münakasaya konulmustur. Keşifname ile şartna meler Van, Ankara, Erzunım, Kars, Diyarbekir, Muş Vilâyetlerile Sarıkamış, Bitlis Kaymakamlıklarmda mevcuttur. Taliplerin bu Vilâyet ve kazalara müracaat eylemeleri ilân olunur. (3708) Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: tstanbul neharî ve Çorum leylî küçük sıhhat memurları mekteplerine taiebe kaydma başlanılmıştır Kaydü kabul şeraiti: Küçük sıhhat memurları mektebine kabul olunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, orta tahslli ikmal etmiş bu lunmak, sinni on dokuzdan aşağı ve yirmi beşten yukan olmamak ve ahlâkan her türlü şaibeden ari bulunmak iktiza eder. Yirmi ve daha yukan yaşta olanlann hizmeti askeriye île alâkası olmamak lâzımdır. Lise mezunlan bu kayda tâbi değildir. Mektep kadrosu orta mektep mezunu namzetlerile ikmal edilmediği takdirde bu derece tahsil gördüğünü ispat edenler de kabul olunabilir. Talipler aşağıda yazılı vesaik ve evrak suret veya asıllannı kendi el yazılarile yazılmış ve muvazzah adreslerini havi bir istidaya rapten eylul iptidasına kadar bulundukları mahallin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü vasıtasile Mektep Müdürlüğüne göndermeli • dirler. 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu natık hüviyet cüzdanı «Nüfus tezkeresi». 2 Had ve müzmin her türlü hastahklardan salim olduğunu ve kabiliyeti bedeniyesini muvazzahan natık tasdikli tabip raporu. 3 Mezuniyet «ehadetnamesi veya derecei tahsilini natık tas dikname. 4 4,5 X 6 ebadında üç adet fotoğraf. 5 Hüsmi ahlâk ashabından olduğunu ve hiçbir suretle mahkum olmadığını mübeyyin ikametgâhının bulunduğu polis idaresinden alınmış vesika Çorum Leylî Küçük Sıhhat memurlan mektebine girmeyi arzu edenler yukarıdaki vesaikle beraber herhangi bir sebeple tahsili bı raktığı veya mektepten çıkarıldığı takdirde hükumetçe ihtiyar edilen masarifi nizamî faizile beraber iade edeceklerine dair velisi ve bulunmadığı halde kendisi tarafından imzah ve noterlikçe musaddak bir taahhüt senedi ile tahsili bitirdikten sonra hükumetçe lüzum göstereceği mahallerde beş sene hizmet edeceğine dair musa'îdsık ve mü kellef bir taahhütname gönderilmelidir. (3726) KARADENİZ Postası Îstanbul Ziraat Mektebinden: Îstanbul Ziraat Mektebinin sene gayesine kadar ihtiyaci olan ekmek ve mevaddı müşteile kapalı zarf usulile münaka*aya konul muştur. Ağustosırn 22 inci salı günü saat 15 te ihaleleri icra kılınacağın dan taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve müzayedeye istirak için de yevmi mezkurda Îstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdinde müteşekkil Ziraat Mektobi Mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3714) SAMSUN Perşembel BiNA ARANIYOR Beyazıt ve civarile GedHcpasa, Di • vanyola, Sultanahmet, Binbirdirek semt. lerinde mektep ittihazma elverişli büyük bir bina aranmaktadır. Bu şeraiti haiz binası olop ta kiraya vermek arzu edenlerin Fuat Pasa Tür. besi karşısında Uylî Tıp Taiebe Yurdu müdirîyetine müracaat eylemeleri. (5880) tstanbul 4 üncü icra dairesinden: Tamamina 2450 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Altunizade mahal • lesmin Kosuyolu caddesinde eski 50 mükerrer yeni 66 mımaralı duvar, kuyu, eşçan havi bahçe ile zemininra 88/56 hissesile 88/11 hissesinin tekrar 6 6 / 4 4 hissesile natamam köşk ve zemi. ninin 48/32 hissesi açık arttırmıya va. zedilmiş olup 10/8/933 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 2 / 9/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 4 üncS icra dairesmde arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya istirak için yüz. de 7 buçuk teminat akçesi almır. Mü . terakim vergi, Belediye, Vakıf icaresi müşteriye aittir. 929 tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekB alacaklılarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sahiplermin ve husu . sile faiz ve masarifi dahfl olan iddia. lannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri l&zımdır. Aksi halde haklan tapu si • cillerile sabit olmadıkça satış bedeli nin paylasmasmdan hariç kalırlar. A . lâkadarlann işbu maddei kanuniye ah. kâmma göre hareket etmeleri daha faz!la malumat istiyenlerin 932/829 dosya numarasile tstanbul 4 üncü icra mefmırluğuna müracaat etmeleri ilân olu. günü akşamı Sirkeci den ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı • ğına müracaat. Tel: 21515 509 1 Ankara Yenişehirde İnşa Olunacak İktısat Vekâleti Binası İnşaatı Münakasa İlânı Maliye Vekâleti Millî Emlâk Müdürlüğünden: Ankarada Yenişehirde yapılacak İktısat ve Ziraat Vekâletleri binası inşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmustur. İhalesi 26 ağustos 933 cumartesi günü yapılacaktır. Binanın umumî, fennî şartnameleri, proje ve sair evrakı Maliye Fen Heyetindedir. 50 lira mukabilinde ahnabilir. Münakasaya girmek istiyenler en az 300,000 liralık mümasil inşaatı muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair muteber evrak ve yüzde yedi buçuk kanunî teminat mektubile şartnamelerin alın dığına dair makbuzu raptetmek suretile teklif mektuplannı ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekâleti Millî Emlâk İdaresindeki komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. Tafsilât resimleri ve fazla izahat Maliye Fen Heyetinden ahnabilir. (3608) Doktor ACELE SATIUK Beyoğlu Tarlabaşı Lületoprak numarah mobilyah veya kilere müracaatleri. 12 mobilyasız C599S) acele satılıktır. Taliplerin derunünde *, Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası AKBA Kıtap evi ve kırtasiyecilik Anafartalar caddeti Tclcton : 3377 Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(5965)| Zayi 14 üncü hudut taburu ku . mandanlığından aldığım askeri ve sikam ile liman idaresinden aldığun cüzdanımı ve nüfus tezkeremi kaybettim. Yenileri almacağmdan hükmü yoktur. 316 tevellütlü ömer oğlu ldris (5981). MEHMET ALi Fatihte Malta caddesinde Süpüryeciler caddesinde Talât bey hanı altındaki No. 19 dukkân ahere devredeceğimden alacağı olanlann beş gün zarfında tnüracaatlan ilân olunur. (5925) M. Zna Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Şişli Pangaltı Hamam sokak No. 11 Emine Hanım 9 temmuz 1932 tarihin. de sandığımıza bıraktığı para için ve. rilen 32488 numaralı bonoyu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verileceğin den eskisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. (5989) ilân Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levaamı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahyaçinileri ve itaşmufıarrtrı iunus rraat Vmumî neirtyatı idare eden Yazı i|lef( mudürü: Abidin Daver UatbaacüıK ve Neşnyat Türk Anonimt Sirketi . lttanbvt İstanbul Inhisarlar B aşmüdürlüğünden: Edirnede Îstanbul caddesinde kâin İnhisarlar Başmüdürlüğü binasında yapılacak inşaat ve tamirat 11 temmuz 933 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle münakasaya vazolunmuştur. Fennî ve idarî şartnamesile keşifname ve plânını görmek ve iş hakkında izahat almak arzu edenlerin cumadan gayri her gün sabahları saat dokuzdan on ikiye öğleden sonra bir buçuktan beşe kadar Edirne İnhisarlar Başmüdürlüğü muhasebe şubesine ve Istanbulda İnhisarlar Umumî Müdürlüğü mimarî şubesine müracaatleri; yevmi ihale 1 ağustos 933 tarihine musadif salı günü öğleden sonra saat dörde kadar Edirne Başmüdiriyetinde müteşekkil komisyona gelmeleri, münakasaya istirak edecek zevatın % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesini getinneleri ilân olunur. {3579),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog