Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1^33 *««*•* **«T«»«*t/»# se» olarak kabul edilmesi ve bu yüx • den sahsî tetkik ve telifin kıymetçe hiçe indirilmesi, 14Ayni fakülte dahilindeki müderrb ve muallimler arasmda bile mes'ut ve semereli bir fikir ve ideal birliği, ilmî mesai teşriki yerine zıttıyet ve ntiina. feretler hüküm sürmesi, 15 Eminlik, reislik, divan aza . lıklan gibi vaziyetlerin, sadece bazı müderrisler arasmda ihtiraı ve mu • bahasede doguran birer manstp ve ma. )cam halini alması, 16 Darülfünun muhtariyetinin yalnır naevki ve makam ihtiraslan kay. naştıran menfî bir âm!l derekesine in. mesi, Bunlar tstanbul Darülfünununun tefeâmiil ve terakkisine, kendi feendismi ıslah etmesine şiddetle mâni olan bîrçok sebeoler arasmdan der. bal hatıra gelenlerdir. edeceksin» derlerse sonuncusunun I Sterlln tehlikesine katlanacagıma emin o I Dolar lunuz. 20 Fransiz fr. Bir taraftan bu ilâçlan kullanır20 Llret ken öbür taraftan tuhafiyeci dük • Birinci sahifeden mabat 20 Belçika b. kânlarından yapfağmı mendil mu . SO Drahmi layi takibat yapıldığını göstermiştir. Bu bayaah arttıkça artayordu. Nihayet 20 lsviçre fr. hususta verilen izahata göre mesele şu. Universitenin enstitiileri yolumun üzerine doktoru yan 20 Leva dur: vahşi bir beldeden gelmi* ihtiyar bir I Florln Universitemizin evvelce îikrettiğınn Bazı resmî fabrikalarm kömür mü. 20 Çek kronn kadın çıktı ve bana hastalıklarını tslâm tetkikleri enstitüsiinden başka simteahhidi olduğunu söyliyen ve bir de 1 tsveç kronu kendi kendme tedavi etmek mec dilik yedi enstitüsü vardır: resmî mektup ibraz eden bir zat Fa I Avusturys Şil. buriyetinin yüz küsur senede ka 1 Türk mkılâbı enstitüsö, zıl Beye müracaatle, bu fabrikalar i Şimdi gelelim maksada... Meş • 1 Peçete zandırdığı tecrübe sayesinde öğren2 Millî İktuat ve İçtimaiyat Eni. cin takas suretile 8 bin ton kokkömürü hur Virjina Siti yangımndan en fazI Mark diği bir ilâcı sağlık verdi. Vişne şutitüsü, ithal edileceğini bildirmistir. Lâzım ge. I Zloti la zarar görenlerm basında bu sa rubu, kezzap, terementi ruhu ve 3 Türkiyat Enstitüsö, len muameleyi yaptıran bu zat, 8 bin 20 Ley tarları yazan abdi âciz gelir. Bu saireden mürekkep bir halita. Her 4 Coğrafya Enstitüsü, 20 Dinar ton kokkömürü ithal müsaadesini, şeh. yangında ben hem aile ocağını, hem çeyrek saatte bir bardak dblusu 5 Morfoloji Enstitüsü, 1 Rnble rimizde bir tacirle şeriklerine 16 bin saadetimi, hem de »ıhhatimi kay . tlga karart nasıl verildi? içüecek. Ben bu nef is içkiden ancak 6 Kimym Enstitüsü, 1 Yen lira kumüsyon alarak devretmiştir. Tabettim. tlk ikisinin zıyaı bence o Bu hal karşısmda tstanbul Darülfü. bir defa içebildim. Onun yalnız bir 1 Türk altım 7 Elektro Mekanik Eiflitüsü, cirler bu kömürleri getirmisler ve bir kadar mühim değildir. Aile ocağı ) Mecidiye nununu ıslah etmek için yapılacak tebardağı beni bütün ahlâk prensip . miktarmı da gümriikten çekmişlerdir. Edebiyat ve hukuk tedrisatt sizi sevecek ve düşünecek biri ol I Banknot Os. B şebbüslerin, evvelce yapılmış olanlar lerhnden tecride kâfi geldi. O an Bu sırada gazetelere Iktısat Vekâletinin Bunlar ilmî araştırmalann feyizli nr'er dukça tedariki kolay bir şeydir. gibi, semeresiz kalacağina kanaat ge • da ağzimdan çıkan sözleri kimsenîn takas suretile 25 bin ton kömür ithaÇEKLER kezleri olacaklardır. Yeni Ünivenite» Saadete gelince şair olmadiğımdan tiren hükumet, bu müessesenin flgasını işitmediğine çok memnunum. Hele line müsaade edeceği şeklinde bir ilâ. Kapanış nin en esaslı vasfı Milliliei ve tnlnlâp. Açılış bunun zevkini zaten a<îajoakıllı teklif etmeği memleketin ilim ve irfanı verdiğbn kararlan yapmadığımdan nı çıkmıştır. Daha evvelden kendisine 0;,50 706, çılığıdır. Bunun içindir ki Oniversitenm Londra tatmış değilim. Fakat sıhhat gibi için en kestirme hayırlı hareket saymış. dolayı ömrüm oldukça sevmeceğim. bu yolda bir müsaade verilmiş olan 0,654 0.6469 Edebiyat ve Hukuk Fakültelerimn tpd. Ne\York kıymetli bir seyi kaybetmek benim tır. tşte memlekete yapılabileeeğini Ancak iki gün sonra yeni ilâçlar 12,06 12,06 şirket bu ilân üzerine alâkadarlara mü. Paris risatı bu iki mühim esasa göre teşkilât. için cidden bir talihsizliktrr. Yan yapmış, verebileceğini vermis, hayahnı 8,94825 alabilecek hale geldim. Birçok Uâç8,9475 racaatte bulunmuş, vaziyet tetkik edil. Milato landınlmışhr. Millî tarih için yeni k'J*gm gününün telâsi arasında siddetli 3,383 tamamlamış olan tstanbul Darülfünunu, 3,3825 lar daha kullandım. Nezlem bımlarmiş ve ilk mektubun sahteliği meydana Bruksel süler ihdas edilmiştir. Türk mkılâbnvn bir nezleye tutuldum. Aksırmağa 82,09 82.09 yukanda sayılan sebeplerdsn dolayı . la rahatsız olmuş olacak ki bur Atina çıkmıştır. ideolojisini yeni Üniversite işliyecektir. baslayınca bir dostum ayaklarımi 2,439375 2,1389 dır ki Büyük Millet Meclisinin 2252 naCentvre numdan göğsüme indi. öksürmeğe Bu işe müteallik dosyanm ortadan Bu maksatla knrulan Türk inkılâbı enstıcak suya sokmamı, sonra hemen 67,935 67,935 Soha marah kanununun birinci maddesi hükbasladım. Seshn çıkmaz oldu. Artık kaybolduğu da söylenmektedir. Bit. titüsü Üniversîtenin en mühim cihaiu 1,1095 yatağa girmemi tavsiye etti. Biraz Ams'Tdam münce arhk Türkiye hayatından çekH. geceleri de uyuyamıyordum. Cin iç. tabi vaziyet mühim bir safhada bulu. 15,9225 dır. IP.922S sonra bir baskası sabahleyin kal Pra rniş ve bugünden itibaren tarihe kan. mekliğim tavsiye olundu. Sonra cin nan tahkikatla tavazzuh edecektir. 2,7*5 2,745 Bu crhaz yalnız orada çalısanla • kınca soğuk su ile duf yapmaklığım Stokholra şan müesseseler lümresine iltihak et • ile şeker tortusunu kanştır da iç de4,245 4,245 rın değil, yalnız bağlt olduğu EdeVlyana lâzım geldiğini söyledi. Birisini yamiştir. diler. Bunu müteakıp ta cm, soğan 5,66 5,665 biyat fakültetinin değil, talebesin • Madrit tarken, buUini de ertesi sabah kal. 1,985 Mülga Dariilfiinuna ait sözlerimi bive seker tortusu halitasmı tavsiye 1,9765 Berlin den profesörune kadar bütün Uni • kınca yaptam. Üzerinize sağUk nezMaruf romancı Hüseyin Rahmi 4,2275 4,2275 tirmeden evvel bu müessesenin şimdi • ettiler. Fakat hiçbiri fayda etmedi. Varşova versitenin, bütün Ctrmhuriyet mü • lem bir misli arttı. Ertesi giin yolda Beyin en aziz ve vefakâr dostu mü3,8925 3,8925 ye kadar elinden gelebilen derecede Horlar gibi nefes almağa bajladım. BudapeşU nevverlerinin, bütün memleketin mo rasladığım bir arkadaş nezleyi tekait mhalay Hulusi Bey dün saat 80,39 80,39 hizmet etmiş oidugunu söylemek ve lıdır. Herket onun talebesidir ve her' Bukreş Nihayet aklrma seyahate çıkmak 84,745 Öldiirmek üzere vücudü tuvvetlen 17,5 te Heybeliadadaki evinde ve34,745 Belgrat brada eüerinden gelebildigi kadar çageldi. Yanıma bir bavul mendil alakes onun profetorü olabilir. O infcı2,28375 dirmek, bmaertaleyh çok yemek ye2,3837 175 fat etmiştiı. Yokotıams lışmış olanlan hürmetle anmak vazi rak yola çıktrnı. Birçok günler salâp atk ve imanınm kürsütü olacak. Tesçll edllmemiîtir mek lüzumundan bahsetti. Bu gibi Merhumun cenazesi bugün saat Moskova femi de yapmalıyun. Dunya, uzaktan bahtan akşama kadar yürihnek ve Hangi fakülteden olurta olsun her hususatta ben yapılması icap eden 12 de kaldınlarak Heybeliada mel>akanlarm gözlerini karartacak süratle bahk avlamakla, akşamdan saba • talebe ancak orada bir imtihan ge~ ESHAM yeyleri nadiren yanm yapanm. Yezarhğına defnedilecektir. Kederdide ileri gidiyor. Biz bir çıkmaz içinde yan ha kadar da nezle tedavisile vakU çirdikten sonra diploma almayt vani açılmı» bir lokantada tıkabasa ailesine ve dostlanna beyanı tazi • KapanıŞ boşuna çabalıyan bir irfan cihazile dageçirdim. zife ve şeref bileeektir. karnımı doyurdum. Sonra yazıha . yet eyleriz. ha yiw amr, ileri gidenlere yetişemeyiz. Iş Bankasi hâmll. Çırçıplak soyunarak açik havada tnkılâp EnMtitütanan oaziferi tıemin yolunu tuttum. Beş on adım lş Bankası nam. fceri kalanlar havat haklanm gunden îslak bir yatak çarsafina sannma . tnkılâp Enstitüsü siyasî, hukuki, adilerl«meden gene eski bir dosta 26.10 A. Şim. 60 o/o güne kaybetmeğe mahkum olanlar • mı söylediler. Kale toplanmn içini lî, içtimaî, iktısadî, malî sahalarda ve rasladvm. Hastalıği anlar anlamaz , , ÎOO o/o Uşak 31 (A.A.) DÜn gece yadır. Yalnız ders okutan, ilmî, fennî atenrizlemekte kullanılan paçavralt umumî surette millî kültür sahalarmda o da bana bir litre sıcak ve tuzlu Şirketihayriye nsı Hacıgedik şayak ve un fabrika» raştırmalara ve çalışmalara hiç dene • değneklere döndüm. îliklerim d*onTürk inkılâbmı doğuran sebppleri, Türk Tramvay »u içmemi tenbih etti, nezle için sında büyük bir yangın çıkmıştır. «ek derecede naevki veren bir Darül du. Kalbim durdu. ölüyorum zan • inkılâbımn ana unsurlarmı, pıensipleH BomoLti Nekut dünyada bundan daha müessrr bir Şehir itfaiyesi, şeker ve Yılan ifünun ile hiçbir laman Türklerin öz ma ni, inkılâptan doğan Türk istikbalinî nettim. Terkos ilâç olamıyacağım söyledL Bunu cızadeler fabrikalarile »fmendifer lı bir ilim yarahlamaz ve Türk mflleti Balya Nezlemi bir kat daha arttrran her safhasmda tetkik edecektir. Enstitu. böyle tıkabasa yemek yedükten sonîdaresnin îtfa vasıtalan ve asker yabancılara ait ilmî telâkkilerin haraçAslan cimento T?,40 bu ilâçtan sonra bir kadın göğsüme ayni zamanda Türk inkılâp kutüpanesi, ra yapmanın kolay birşey olacağım kuvvetlerinin yardımı ile yangın sagiizan olmaktan kurtanlamaz. Mem inkılâp müzesi kuruluslanna da çalı . tahmin etmiyorum. Maamafih ya rıcak lapa koymam lâzım geldiğini bahleyin sÖndürülebilmiştir. 1ST1KRAZLAR leket için her sahada ilmî tetkikler mer şacakhr. tnkılâp Enstitüsünün ve diğer anlattı. Bu ilâç belki fayda edecek • zıhaneye gidince tecrübe ettim. Fabrikamn kazan ve makine dakezi olacak talebeyi muhtelif ilimlere Kapanış enstitülerin muhtelif sahalara ait mu. Aldiğım rtetice cidden sayani hay • ti ama lapayı koyunca uyuya kal • ireleri tamamen, üst ve tarak daireait metotlarla şahsî taharrflere sevkemışım. Bu sırada bulunduğum oda . fassal fapliyet programlan mvnca n«s1933 IkramiyeB retti. Midemden ruhunta kadar her leri kısmen yanmışhr. decek, şevk ve heyecan dolu bir fikrî Istikrazı redilecektir. yerim, her şeyim temizlenmiş, yı ya giren bir kedi lapayı kendme hayat içinde yaşatacak yeni bir irfan Istikrazı palıi" daha Hizumlu bulımış. kannus, îçJerindeki mülevvesattan Telif ve tercüme heyeti Şark şimendıfeıi yapısı kurmamn kat'î lüzum ve ihtiyaç. Seyahatten fayda gormeyince kurtulmuç oldu. Millî tetebbü kütüpanemize ve taleBorlin 31 (A.A.) Şehir stadınDüynnn MOT. olduğunda hiç şüphe edilemez ki Dabulunduğum şehre dondüm, Ora • Gümrük bemizin eline kitap temini için bir te. da bir motosikler yanşında bir kaza r&lfönun bütün muhterem tedris heyetî Nezleli karilerim, siz arkadafla. Saydı Mahi dan tekrar aynlarak bir kaplıca lîf ve tercüme heyeti teskil ediliyor, o olmuş, bir kîşi ölmüş, on sekiz kişi mutabık v« müttefiktir. Uzun yülar nmm tavsiye ettilderi îlâçlann ba Bağdat hevo1 dünyanın en yüksek fikir mahsuL şehrine grttim. Bu şehirde bir otel yaralanmıstır. kuvvetleri yettiği derecede imkânlar su Askeriye na fayda verip vermediklerine baklerir.i öz dilimize bildirecek ayni zahîzmetçisi bana 24 saatte bir litre Cologne şehrinden HerzogenratK nırlan içinde çalışmış olanlann yeni Umaym. Bende aksi tesir husule 3evîski içmemi tavsiye etti. Şimdi bu ile Biolofoli ve Woomhonersaatte yüz TAHVİLÂT niversite kadrosunda bulunmamaları şe manda millî kütüpanemirin hacmini artirmiflerdir diye onlan kullanmakhracak tercümeler ve bir taraftan da tavsiyenin tatbikı ile meşgulüm. Bur kilometro sürat ile hemen hemen yanreflerini hiçbir surette eksiltmez. Memtan vazgeçmeyin. Bunu size halisaKapanı kıymetli telifler vsrecektir. Yeni ku. num gene akıyor ama nezlem var yana sert bir dönemeçten geçerler leketimiz Üniversite dışında birçok sane tavsiye ederim. Bana gelince eğer Elektrik şirketl rulacak olan yabana diller mektebi en mı yok mu pek farkında değîlim. ken Herzognrath yanmdakini uzakhalarda liyakatlerin hizmetine ve emebundan kurtulduktan sonra bir daTramvay „ laştırmak için elile bir hareket yapNakleden: ğine o kadar muhtaçtir ld onlarm va mühim ihtiyaçlarrmızdan binni kar . ha nezleye tutulursam ve bana <ya Tünel şılıyacak gençlerimizin liselerde e. ÖMER FEHMl mış ve iki makine birden devriltniştanperverlik duygulannı tahnîn edecek bu ilâcı, yahut ta relzeleyi tercih Rıhom , dindikleri dil vuknfımu kuvvetlendiretir. yeni mühhn vazifeler bulacaklan pek Anadohı C 0 45,85 bilmelerine hfzmet edecektir. rasına girmiyen Vatandaşlar için bi kat'î mukavele ile bağlandığımız ve Wemhon parmaklığın ortasma tabiidir. Anadolu (2) 45,85 Yeni Universitenin tedris heyeti serbest dersler açmak alacaktır. isimlerî nesrolunduğu zaman bunlann fırlamış, Herzongerath ise sahada Anadolu (3) Hükumetin teklifile Büyük Millet tstanbul Ünrvenhesi ledris unsura hakikaten ne derece mümtaz sahsiyet. Dairelerin, Hcarethanelerin, san'at Anadoln Mümessil kalmıştır. Brr genç hcmen o anda 40.25 Meclisi kendilerinin bu değişiklik yii • başlıca üç zümreden terekküp ediyor, ler olduğu görülecektir. müesse*elerinin kapanaf saatinden aldığı yaralardan ölmüşlür. tki kozünden herhangi bir sıkıntıya düşmebunlardan birincisi mülga Darülfünun. şucu da yaralsnmışlardır. sonra baslıyacak olan bu tedrisat Üniversitemize girecek ecnebi profemeleri için bir yıl müddetle veya yeni dan alınan profesör, muallim ve pro. Polis derhal yanşı durdurmuştur. yeni üniversite heyeti tarafından sörleri bizirale en samimî bir mesai orbir vazife almcıya kadar simdi almakta fesör muavinleridir. Bu zevatın bu Schoenebeck 31 (A.A.) Yolda taklıgı yapacaklanndan ve tstanbul UOİduklan maaşın tam tutannı temin katertip edilecek bir programla ma • yeni imkânı kıymet ve liyatalerinî en son süratle gUmekte olan bir motoniversitesini özlediğimiz yüksekliğe er. 'dîrşinaslıgmda bulunmustur. Büyük MilIumahnı genişletmek istiyen vatan. yüksek derecesinde göstermek için fırsikler nasyonal sosyalistlerin hücum mesi uğrunda bütün kuvvetleri ve iyi daslann bu hürmete lâyık dileğini let Meclisine bundan dolayı Maarif Vesat sayacaklannı kuvvetle umuyonım. kıt'asının içine girmiştir. Bir kişi niyetlerile çalısmağı, ilimleri için bir hay> kili sıfatile burada da şükranlanmı tektatmine yanyacaktır. tkincisi mülga Darülfünun dışından a Haydar Rifat Beyin tercümesi ölmüş ve beş kişi de ağır surette yasiyet ve kendileri için bir şeref meselesi rarlanm. Maarif Vekâleti emektar lınanlardır. Bunlann büyük bir kısmı Talebenin hayat şeraiti 600 küsur sahife, 175 kuruf ralannuştır. sayacaklanndan süphe etmem. tstan mensuplannın biran evvel yeni sahalaCumhuriyet yıllan içinde Avrupaya git. iyileştirilecek bul Universitesi az zamanda kıymetînî rm gecebilmeleri için her suretle ve büŞafak kitaphanesf. miş ve en mükemmel şerait içinde ye. şöhretini Turkiyeden dısan taşırmalı, Km imkânlarile çalısmagi vazife bi • Talebeye daha ryi hususî hayat tişmiş gençlerdir. Bir yıldanberi tahsil Dresden 31 (A.A.) Cumartesi başka memleketlerin de faydalanacak • lecektir. şeraiti temin edebihneyi düsünüyor ' hayatlan hakkmda çok dikkatli tah • j günü aksamı Prina şehri ile civannda lan bir ilim kaynağı haline gelmelidir. Yeni karulan tstanbul Universitesi kikat yaparak seçip ayırdığımız bu ve çarelerini anyoruz, talebenin çıkan müthis bir fırtma mühim hasar acuz ve temiz yaşıyabileceği yurt • Bugün kurulusu baslıyan tstanbul UProfesörlerin vazifeleri gencler yetistikleri memleketlerde a lar açmak, buralara mütalea sa • lara sebebiyei vermiştir. Binlerce ağaç nrversitesinin dünkü tstanbul DarülfüÜniversitede her profesör her ders şfkâr ve yüksek bir temayüzle parlak kökünden Çıkmıs, tarlalar harap ol • 1 onlan tbplama yerleri, spor ve nunile hiçbir münasebeti yoktur. Uni . yılının basında o yıl bütün dünyada diplomalar almağa ve profesörlermin muş, fabrikaların bacaları yıkılmışbr. duş yerleri vücude getirmek istiyo versite yeni bir müessesedir. An'anesi çok sitayişli takdirlerini kazanmağa mu. kendi ilim kolıma ait oluo bitenler, yeDört kişî ölmüş, yirmi kişi yaralanmış ruz. Üniversite bu yurtlann tesis kendisüe başlıyacaktır. Müessese T. D. Birinci sınıf mütehassıs vaffak olmuş kıymetlerdir. Şimdi pro. ni fikir cereyanlan, yeni terakki ve keedeceği irtibatla talebenin kendi evi tir. Altısn»>n yarası ağırdır. Fırtma bir T. eemiyetmce türkçe münasip bir at fesör muavini namzedi olarak aldığı • sifler, bellibaslı, ehemmiyetli nesriyat halini almalı, içind'e yaşamaktan bulununciya kadar, Üniversite admı taşı. mız bu gençlerin Üniversitemize giri yolcu vapurunu nhtıma atmıştır. Bü Sâbıali Ankara caddesi N 60 Ö üzerinde kendi tenkidi mülâhazalarmın saadet duyduklan ve necip hatıra. yacaknr. ^MSJ^HBHBS^IP^B.,^ tün yolcu ve mürettebat kurtarılmıstır. da ilâvesile bir konferans verecektir. şini kendileri ve hizmetleri hakkında larla ayrılacaklan hakikî yuva ol tstanbol Universitesi, evvelâ, isminm Bu konferanslar bir ay zarfmda türkçe yanna ait en kuvvetli ümitlerle selâm . Türk Anonim Şirketî mahdır. aslî delâleti veçhile toplayıcı ve birleşve en az bir ecnebi dile tercüme edilelanm, intihapta nekadar titiz davrandı. tirîci bir müessese olacakhr. Yüksek ilim rek basılacak, bütün dünya Darülfü • Varşova 31 (A.A.) Geçenlerde ğımızm görülmesi için genç profesör « Yaşastn Üniversite/» ve îhtisası kendi bunyesinde yaşatan ve nunlannda her profesörün ilim koluna muavinlerile, genç nazmetlerin yetisme fesholunan Alman Jugenbund ce • • Elhâsıl yeni üniversite, içinde yaratan bir tnrviyet olacakhr. Bu uz merhaleleri ve haklanndaki raporlar mütenazn* kürsülere, enstitiilere ilmî çalışacak birkaç yüz kişi için ku • miyeti azasından beş kişi tevkif eviyet kendismden daha büyük uzvi mecmulara, akademilere gönderilecek • muhteviyatı neşredilecektir. rulmuş lüks bir tesis değildir. Mil . dilmiştir. Bunlar bilhassa Lehista Hissedaran heyeti umumiyersi ber. yetlerin, yani bir taraftan tstanbul şehtir. Bu usul dünya ilim cereyanlarmm Ecnebi profesörler letin, Devletin, Cumhuriyet in tnkının istiklâli uğrunda ölen Silizya rinîn, diğer taraftan büyük vatanı teşveçhi âti hususatın müzakeresi içîn takibini ve konfcranslann içerden ve Üniversitede üçüncü tedris zümrelâbtn en hayatî en temiz maksat • kil eden büyük millî varlıgm daima, ihtilâlcileri âbidesmin tahribine hadışardan gelebilecek tenkitlere taham16 ağustos 1933 tarihine müsadif çar. sini ecnebi profesörler teskil ediyor. Eclar, ihtiyaçlar için bel bağladığı; yacanlı, daima hassas bir tefekkür cihazı nriil eden bir itina ile hazvlanmasmı tezırlanmakta idiler. şamba günü saat 14 te Şirketîn tstannebi profesörlerin seçiminde aradığı . nnın devlet ve millet adamlan olaolacakhr. mine yanyacaktır. Profesörlerin, mumız birinci esas bunlann kendi vatan. bul Balıkpazannda Maksudiye Hanmd' cak, bugünkü gençliği, kaybedil allimlerin ve profesör muavinlerinm o2252 numarah kanunda derpiş edilannın Universitelerinde dahi profe 2 numarah dairei mahsusasmda fevkamiş asrrlcm kazandıracak fikir ve DOKTOR rijinal eserler hazırlama veya ilmî, fen!en Mülkiye, Mühendis ve Yüksek Tisörlük etmiş bulunmalan ve isimlerinin lâde olarak içtima edeceğinden ticaret ruh kuvvetilr yetiştirmeh vazife nî araştırmalar yapma sahalannda necaret mekteplerinin de Üniversite top memleketlerinin sınırlanndan dışanda sini başarmaga kudretli bir irfan yurkanunu mucibince işbu içtimaa bir his. lef başardıklarına zaman zaman me • luluğu içinde kaynaşması fikri bu mü da tanmmış olmasıdır. Yeni irfan yurdu olacaktır. seye sahip olanlar bile iştirak edebile* essesenin müstakbel inkişaf plânı için dumuzun biran evvel dünyadaki e$lerinin selâ iki yılda bir göstermek suretile iste. Cağaloğlu Nurosmaniye diğimiz kadar verimli ve çabuk yürüyüp <de ehemmiyetle ve her cepheden tet en iyilerinden daha iyi dereceye çıka . ceğinden hissedaramn yevmi mezkura SSzümü bitirmeden evvel yeni yürümediğimizi müşahedeye imkân ver yaptnın kurulusu için yalnız bir caddesi No. 19 bilmesi için kurulus, isleyiş ve yükseliş kik edüecek bir mevzudur. Yeni Uni tekaddüm eden bir hafta zarfmda şir. meUri de mühim ve faydalı olacakhr. versitemiz hakikatleri araşhrmak ve de merhalelerinin azamî derecede kısal. yabancı müşavir olarak değil ayni Telefon: 893 kete müracaatle dühuliye varakau al« Universitemizin çıkar^ağı mecmua rmlestirmek, bilgiyi derlemek, yük tılması için genç Türk âlimlerinin kuvzamanda çok samimî Türk dostu Muayene zamanı cumadan malan ilân olunur. ve tertip edeceği ilmî kongreler yabanvetli rehberler yanında çabuk yetistir. seltmek ve yaymak gayelerini güder. profesör Mals ile ıslâhat komisyomaada öğleden sonra a memleketler ilim müesseseleri ve Ruznamei müzakerat: Şirketîn A • nu azası arkadaalartma, muhtelif Yeni üniversite plânı bütün teş meleri için ve en nihayet lâboratuvar. adamlan ile sıkı irtibatma yanyacak lann, seminerlerin, umumiyetle ted . dapazan Türk Ticaret Bankasile bir ^ (Yenibahçe hastanesi) dahilî, kilâtın verimini en yüksek derecemühim hususlar için teskil ettiğimiz risahn ilmî surette teşkilâtlanması, büttr. Türkiyede beynelmilel büyük ilim ye çıkarmak, mesai ve faaliyef leşmesi işinin müzakere ve karar altma komisyonlarda çalısan muhterem sari hastalıklar mütehassısı tün fakültelerde orijinal tetkik çığ . kongreleri toplanması için hiçbir mânî çarklarmtn işleyifini değistirmek, zatlara derin teşekkürlerimi sunmak almması. (5979) nnm açılması ve hakikî Üniversite ruh yoktur. Genç Universitenin bu doğum gayretleri dağınıklıktan kurtararak, isterim. an'anesinin derhal kök salabilmesi için yılında ilk defa böyle bir tesebbüse muteksif etmek ve bilhassa en yeni çaN6rasteoi« Mustafa Kemal Türkiyesi bugün ecnebi profesörler sayısmı miimkün ol. vaffakivetle girebileceğini umuyoruz. lısma metotlarını kurmak esaslan Gazi Şefinin elinden kıymetli bir duğu kadar arttırmağı en uygun ve en xaflyd T8 na istinat etmektedir. armağan daha alıyor; İstanbul DaSerbest gece dersleri cezrî çare olarak kabul ettik. PrensipProfesör sadece bir takrir ma . Chlorose rülfünunu kapanmıs, tstanbul üni . lerinde mutabık kalarak bazı tâli huYeni müessesenin hususiyetle kineai değil talebeye daimi ilham versitesi açılmıştır. Yaşasın Univer kairsizlik idn ye£âne deva kanl ibya edea r ı n n n n i 7 C r > l l 1 l 7 suslar da henüz müzakerede bulunduğu rinden biri de bakalorya vesikası lar veren, rehberlîk eden, onun çasite.» lamunUhİD eübba tsrafmdan tertip edilmiştir.ull\Ur^UL J l / f l l l : tnuz bu profesörlerle ümit ettiğim gi. olmad'ığından dolayı aslî talebe sılısma ve arastırma sevhini daimm Bu nvakale karilerin eğlenmesi için değil, malumat sahibi olmaları, istifade etmeleri, hulâsa menfaat . leri için yazılmıştır. Eğer aşağıdaki tavsıyeler hemcinsirrvden, birinin ı»tıraplannı dindirirse, onun sönük gözlerinde sevinç ve ümit parıltı ları uyandinrsa, eğer ona geçmiş günlerinin saadetini brr lâhza için tekrar yasatısrsa ben zahmetimin mükâfatmı bol bol alnuş olacağım. coşkun tutabilen kaynaktır. Haki • kî profesör kendisi de ilmîn daimi talebesi olandır. Yeni UniversiteırJz, Tıp, Hukuk, Fen, Edebiyat Fakültelerinden teşekkül ediyor. İlâhiyat Fakültesi (tslâm teknîkleri enstitüsü) şeklini almıştır. Fakülteler arasmdaki ilim ye kültür münasebetlerini, muhtelif ilim mün tesipleri arasmda mesai tesrikini ko • laylaşurmak için her türlü imkânlar temin edilmiştir. lAsrımızdanezletedavisi Iktısat Vekâletînde yapılan tahkikat Müşavir Fazıl Bey niçîn tevkif edildi? istanbul Borsası kapanış fiatları 31 • 7 933 NUKUT r ? Hulusi Bey vefat e t t i " Usakta bir fabrika yandı Almanyada iki möthiş kaza s Basübadeimevt Tolstoy'un eseri YENİ ÇIKTI Dresdende möthiş bir kasırga G5z Heklmi Dr. S. Şiikrü Lehistanda tevkifat Usküdar llaııkiisı f Osman Şerafettin KÂNSIZUK Sup^cSaS.SIROR.DESCHIENS. PARIS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog