Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1933 Ya hürriyeUa ölöm! TEFRtKA: 61 Yazan: ALİ NACİ Ölüm hükmü verilince... Komitanın ölüm emirleri mutlaka icra edilir. Bu hükümden kaçan ve kurtulan görülmemiştir. Bütün muhafaza tertibatı da beyhudedir! Makedonya komitasımn ölüm hü kümleri, komitanın, üç kişilik yüksek mahkemesi tarafından verilir. Bir kere ©lümüne karar verilenin bir yolunn bulup kurtulduğu da görülmemiştir. Ya. şamaması karar altma alınan betbaht kim olursa olsım; ne kadar muhafaza edilirse edilsm, peşinde gezen ve mü. »ait fırsat gözliyen ecel, ya bir geceya. nsı, yahut güpegündüz, evinde, isinde, sokakta, sinemada, hulâsa nerede yakalarsa orada ve gayrimuayyen bir za. manda mutlaka kendisini bulup komita îlâhlanndan aldığı vefat emrini yerme x getirir. Ama diyeceksiniz ki: « Hatta Ce. nabıhakkm dahi bazan son dakikada öldürmek istedikleri» öldürmekten vazgeçtiği görülmüs değil midir?» Olabilir, fakat Cenabıhak içîn varit olan bu kararsızlık Makedonya komitası îcin kabil değildir. O, bir kere ölecek dedimi, bu demektir ki, ölmesi lâzım gelen, ne yaparsa yapsm, nereye sak. lanırsa saklansm, behemehal ölecek. tir. Dediğim gibi, ölmesine karar verilen biçareîerin yolunu bulup kurtulduklan vâki değildir. Gene diyeceksmiz kî: « Kaçsın. lar!» Güzel ama, evveiâ kaçmak sel&met yohı değildir. Sonra nereye kaçacak . lar? Çoğuna Sofyanm Dondokırf eaddesmde tesadüf edilen, arkalanna meşm «Aetler giymis, feaslan kaskeöi, bileklerine elleri titremesin diye . san. ki Htrermiş gibi! kayışlar dolamış klâsik «form» da komîtacılar, nereye kaçarsa kaçsın, mahkumu, gelir, arar, buhır ve mutlaka vururlar. Hatta Bulgaristanı birakip hudut haricme çıksa. lar, baska memleketlere kaçsalar da. hi... Kurtuluş yoktur! Düşünün ki Çaluefi otuz kurşunla Milânoda, Daskalofu Prağda ve evvelce Sarafofla Gravanofa nasıl öldürdüğSnö yazdığım Paniçayı da, yaptığı d . nayetten yirmi sene sonra dahi affet. miyerek, Viyanada vurdular! Binaenaleyh, komita kararma karsi yapılacak şey yoktur. Yahut, birçoklarmm yaphklan gîbi, muhafızlan artırmak ve m azgın köpeklerin muhafaza çemberi ortasında ve «ha şimdi vurdular, ha biraz sonra vuracklar» gibi Çin if&enceleri ara sında ; aşamağa çalışmak, gözler ölüm îcorkusile faltaşı gibi yerlerinden hr . lamıs, beklemek, gözlemek, gene bek. lemek^goıeıföztMnek^. lâzun gelir. Böylece ölüme mahkum olanlann geçirdikleri ceiıennemî hayat hakkmda bir fikir vermiş olmak için, meselâ Çankofun, hâlâ, bugün dahi tatbik etmek. ten bir türlü vazgeçemediği yaşayış tarzı tipik bir misal oiarak gösterilebilir: Derler ki bu zattn şimdiye kadar al. dıği ölüm habercisi mektuplar miktan birkaç çuvalı çoktan geçmiştir. Onun bunlara karşı aldığı tedbire geKnce, benim Sofyada iken kaç defa gözlerimle gördüğüm vaziyetine nazaran şundan ibarettir: önünde, ellerini ceplerinden çıkarmıyan iki adam, arkasmda elle rini ceplerinden çıkarmıyan iki adam, yanmda da, adamlar kâfi değilmiş gibi, sureti mahsusada kanlı katil arama. ğa memur ona göre terbiye edilmiş müthiş bir kurt köpeği! ö y l e bir kurt köpeği ki, hiç unut mam, bir gün, Sofya süvari polis kuv. vetleri kumandanı olan dostum Gos. podin «Sallabasef» ten, bana hediye ettiği «Doberman» cinsinden güzel bir polis köpeği alırken, bu köpeğin meselâ Çankofun köpeğinden iyi olup olmadığmı sormus, yani misal ve ölçö oiarak düsüne düsüne ancak Çankofun o azğm bekçisini hatırlıvabilmiştim. Demek sabık Bulgar BaşvekiK bile, kendi memleketinin hatta payitahtta ailesile beraber oturduğu evile hocası olduğu Darülfünun ve meb'usu oldu . ğu Sobranya arasmda, ancak insanlar. dan ve hayvanlardan mürekkep böyle kalabalık bir bekçi kordonu arasmda yaşıyabilmektedir ve acaba böyle bhr yasayışm, hakikatte, bhr hapisanenm demir parmaklıklan gerisinde, yahut bir sirkm demir kafesleri içinde süru • len o yan vahşi ve bütün mânasile hayvanî ve cehennemi hayattan farln ne. dir, ne olabilir? Ve bir msan, ne zamana kadar, boy. le yaşıyabilir? Malum değil. Her halde muhakkak olan bir nokta var ki o da şudur: Şimdiye kadar öldürülmemiş olması, bun. dan sonra öldüriilmiyeceğrne asla ga. ranti değildir. Hatta denebilir ki, günün birinde öldürülmemesi hemen hemen imkânsız gibidir. Binaenaleyh, bir kere ölüm hükmS. nü giyen içm yapılacak şey, derhal papaza gidip günahlannı çıkartmak ve notere gidip vasiyetini yazmaktır. Ama siz, bu sefer de diyeceksmîz ki: « Papaza gideceğine, polise git. srn!» tste bu yanlıştir. Btmu demek, Bulgaristanı, Bulgar zihniyetini bilmemek demektir. Sonra, polîsin komita fle birlik olmadığı nereden malum? Çankofun idaresi esnasında, Çankofun po. lis müdrriyeti, «Şandanof» ismmdeki Protegerovist şefîn bütün emirlermin derhal tatbik edildiği kendi dairesi gi. biydi. Fakat bereket versm ki mahkumlar, yaşadıklan memleketin neresi olduğunu ve adatmı bildikleri içm polise gitmezler ve vakit kaybetmemek için papazı komisere tercih ederler. Ve ertesi gün, sokaklardan, kan köpükleri arasmda, cesetleri kaldınlır! Daha ertesi gün de, O. R. t. M., za. bıtadan evvel, cinayeti niçin işlediği. ni, kendi gazetesinde, resmî bir tebliğ ile, efkân umumiyeye anlatır! Hulâsa, kurtuluş imkânsızdır. Deoam edecek Ticaret mukavelesinin temdidi münasebetile Türk Eskişehir ve Bursaya gi Fransız ticarî münasebatı hakkmda bir tetkik derek üç maç yapacaklar 13 ağu&tos 1933 tarihinde hü • makta devam ederek ilk bes ayda 1,6 milyon liraya inmiştir. Halbuki Galatasaray kulübü antrenörü Mr. Sidney Pödifut şehrîmiz'î gelir gelmez derha! işe haşlamış ve oyuncular hakkında ferdî ve umumî bir tetkik yaotıktan sonra çalışma programını hazırlamıstır. Mr. Podifut bu hazırhğı bitirerek faaliyete gecmis ve oyuncuları ça lıştırmağa başlamış bulunuyor. Galatasaray oyunculan birinci ve ikinci takınnlar oyunculanndan muhtelit olaıak iki takıma aynlmıstır. Bu takımlar; yakrn sehirlerdeki futbol talnm'arile maçlar yapacaklar • dır. M". Sidney Pödifut Galatasaray futbol cu'.annın kabiliyet ve kudretlerini bu maçlar esnasında daha et • raflı o'arak tetkik edecek ve alacağı neticeJere göre çalışma tarzına yeni bir ist'kamet ve takımlara yeni bir sekil verecrktir. Galatasaray takimlan bu mak • satla bugürlerde seyahate çikacak lardır. TaVımlardan birisi bu cuma Bursada San'atkârlargücile bir maç yapacnk ve oyunu antrenör bizzat takip ve tetkik edecektir. Diğer takım da Eskişehlre glderek Demirspor ve Tayyare tdmanyurdu takımlarile karsılaşacaktır. Bu ta kıma kulüp idarecilerinden bir zat nezaret edeeektir. kümden sakıt olacak olan Türkiye Fransız ticaret mukavel«name»i Parkte tktısat Vekili Mahmut Ce . lâl Bey ile Paris Büyük Elçhniz ve Fransız murahhasları arasmda cereyan eden müzakereler neticesinde hükümlerinde bazı tadilât yapı • larak 6 ay müddetle temdit edil . miştir. Demek oluyor ki, e*ki mu . kaveletmmenm hututu eaasryesi 13 şubat 934 tarihine kadar mah fuz tutulacakhr. Yeni anlasına klirmg esası üze rin«dir. Yani bir taraftan Türkiyeden Fransaya maJ rthal edecek olan ithalatçılar mallann bedellerini Fransız frang^ oiarak Fransa bankasına yatıracaklar; diğer taraf . tan Fransadan Türkiyeye mal ithal edecek olanlar aldıklan mallann bedelleıiıti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasma frangm banka ca mukayyet resmî kınu üzerin • den Türk lîrası oiarak ödiyecek • lerdn. Yeni itüâfın henüz isleme tarzı • nın teferruatına ve bilhassa tara • feyn kontenjan sistemlerinde iki memleket mübadelâta için verilmiş bazı hususf imtiyazlara datr res . mî malumat mevcut olmadiğından bu hususta bîlâhare izahat verilmek üzere »imdüik iki memleket arasmdaki ticarî vaziyeti hulâsaten gözden gecirmekle îktifa ediyoruz. Türkiye He Fransa arasındaki ticarî mütvasebetler ötedenberi pek iyi serait içinde cereyan edegel mistir. Son senelerde buhran dola • yısile bir taraftan kuvvei istiraiye . mizde husule gelen tenakus yüzün. den, di£er taraftan Fransanm kontenjan takyidatıntn tesirlerî altm da her iki memleket münasebatı ticariyesi maatteessüf korkulacak de. recelerde azalmağa baslamıstn*. thracatımizda Fransız istatistiklerini, Hhalâtmnzda da bizim istatistikleri esas tutarak mübadelâtımızı şu suretle hulâsa edebiliriz: thracatınuz İthalâtımız MIİT«n traat Mllyon I I f Mllyon l l n Galatasaray futbol takımları Fransa ile ticaretimiz geçen senenin ilk bes ayında Fransaya ihracatımiz 4 milyon liradan fazla idi. Fransadan ithalâtımızda da bu senenin beş ayında geçen se. neye nisbetle 2 milyon liradan fazla bir tenakus husule gelerek ithalâtımız 1,9 milyon lirayı geçeme miştir. Başlıca hangi maddelerin ihra • catında tenakus husule geldiğinl göstermek için 1928 ve 1932 sene . leri ihracatını söyle mukayese edebiliriz: Fransaya ihracatımız Oriner frcmk hesabile) 1928 1932 Fransaya umum ihracatımız 173 952 94 621 Hububat 6 30,455 Meyvalar 17,929 14,159 Kuru sebzeler 8.224 13 019 Saman ve kepek 2 381 11,379 Pamuk 30 290 3.400 Meyankökiı 6,672 2 967 Maden cevherleri 1,8«4 2 256 Yumurta 4,985 2,176 Ipek mensucat 2 055 Palamut ve saır mevat 2 065 1 480 Ham derl ve av denleri 13 135 1 277 Afyon 28 672 1,211 Hayvanat kıllan 215 4 94 Ipek 11607 305 Yun 9,857 97 Fransaya kuru meyvalar, pa • muk, meyankökü, yumurta, pala mut, ham deri ve av derileri, af yon, ipek ve yün ihracatımiz çok azalmıştır. Buna mukabil; hubu . bat, kuru sebzeJer (fasulye, nohut ve saire gibi), saman ve kepek, maden cevherleri, ipek mensucat (boyun atkısı gibi sallar) ve hay vanat kıllan ihracatında fazlahk vardır. Bilhassa; hububat, saman ve kepek ihracatı pek çok yükselmiştir. Fransa hükumetinm kendisile anlaşma yapan memleketlere karşı pek müsaadekâr davrandığı gö rülmekte olmasma mebni eski ti caret muahedesinin bu defa altı ay daha temdidi son zamanlarda pek fazla d«tralan iki nr»er«»l»lr*.f mün» sebaii ticaTİyesine yeniden inkisaf verecektir. Bilhassa 1932 senesinde Fransaya yaptığımız ihracatın °fo 22 sini tutan birçok mallanmız eski muahede mucibince Fransaya gümrük resminden muaf oiarak girmekte olduğundan mukavel'e « namenm daha altı ay temdit edil miş olmasının bizim için ayrı bir hususiyeti vardır. Diğer taraftan Fransada hâkim olan umumî kanaat kontenjan sis . tenninin aleyhine olduğu cihetle; mütekabil anlasmalar sayesinde Fransa ile olan ticaretimizin eski vüs'at ve mkişafma mazhar olması bu noktadan kolaylaşacak mahivettedir. Hükumetimizin bu senenin 'hracat mevsimi başlamadan evvel ih racat ticaretimizin en ziyarfe alâ . kadar memleketlerle birer birer anlasmak suretile iktısadî menfaatlerimizi sıyanete matuf olan siya setinin müsbet neticelerini yakmda göreceğimizden emin olabiliriz. ! Bu akşamki program ANKARA « 12,30 gramofon 18 salon orkes • trası 18,45 alaturka saz . 19,45 dan» musikisi • 20,15 ajans haberleri. tSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransizca derl (ilerlemiş olanlar a) 19 Mahmure H. (saz) 19,45 saz (Nihal TevfSc H.) . 20,30 Eftalya H., Sadi B. ve arkadaşlan 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. VİYANA: ^ 19,10 bahçe bakımma dair konfe rans . 20,05 Doyçe Folksoperden nak« len muhtelif parçalar • 22,05 senfoniki orkestra tarafmdan konser . 23,20 ha* berl»r 23,35 gramofonla konser. PARtS : 20,05 gramofonla konser ve haber ler . 21,35 orkestra konseri: Muhtelif parçalar. BÜKREŞ: ^ 21,05 tenor Şicidano tarafmdan taganni konseri 21,25 orkestra konse . ri • 22 konferans 22,20 konser. ROMA: 21,05 haberler . 21,50 karısık kon • ser: Vagner, Belli<ni ve Donizettiden parçalar . 22,35 komedi 23,05 piyano konseri 23,20 gramofon 24 ha. berler PRAG : 20,15 keman konseri 21,20 şarki konseri 22,05 tsviçre gecesi münase. betile lsviçre musikisinden parçalar. BUDAPEŞTE : 20,35 keman konseri . 23,05 çingene mıijikisi. ALENI TEŞEKKÜR Zeveem Seniye Hanımı sekiz senedenberi müptelâ olduğu hastalıktan yaptığı çok hazikane ve üstadane bir ameliyatla kurtarmağa muvaffak olan Ortaköy Şifa Yurdu sahibi ve müdürü hazik operatör ve kadın hekimlerimizden doktor Ahmet Asım Beyefendiye en derin tesekkürlerimin âlenen iblâ. ğına tavassutunuzu rica ederim. Mez. kur müessesede gördüğüm intizam, mü kemmeliyet ve temizlîgi aynca lisanı sitayişle yadederim. Bebek muhtan Abdüüâtif (5993) Şarabın kansere r faydası varmış \ Bu sene Fransada da şarap bayramı yapılacak ı Fransada (kansere karsı mücadele bir!i5i> tarafmden yapılan bir istatis • tiğe nazaran, Fraıwanm bağ mmtakaları olan vilâvetlerinden Alpes Maritimesde kanserden vefiyat 100,000 de 87, Herauhda 73, Şarki Pirenede 60, Audede 64, Varda 60, Cordda 59, Bvn. chesduRhone eyaletinde 53 ve nihayet en fazla bağa malik olan Konikada ise 26 dır. "" t >< f Halbuki bütün Fransada laMerdto^ vasatî vefiyat 100,000 de 96 dır. Bağları olmıyan »imal vilâyetlerile he de France ve Normandiede kanserden vefiyat nisbeti, miktan vasatiden çok fazîadır. Beynehnilel sarap ofisi, bu istatistiği ilerı sürerek sarabın kansere ve sıhhate çok faydah olduğunu iddia etmektedir. Fransada şarap bayramı tsviçre, \lmanya ve ttalya gibi ban memleketlerde ötedenberi sarap bay • ramları yapı'maktadır. Bu sene Fran sanra Makon sehrinde de ilk defa olarak büyük bi» sarap bayramı yapılması kararlaştınlmışhr. Bu bayram dört gün sürecek, bu vesile ile muhtelif sergi ve paviyonlar yapılacak, tarihi, alaylar, gezmtiler, konserler, kongreler tertip edilecektir. Mısırda Yunan saraplarından ağır gümrük alınacak Bursa Yerli Mallar sergisi kapanırken.. Mısırda günden güne artan ecneb! şarabı sarfiyah dolavısfle menfaatleri İıaleldar olan bira fabrikatorlarmm tesebbüsatile Mısır hükumeti Yunan şa • raplarma ağır gümrük resimleri koy muştur. Mısırda sarap ticaretmin yuzde doksan be«i Yunan tüccarlannm elinde buIundueu sribi Mısıra Yunan saraplan îtlıalâtı da geçen sene. evvelki seneye nazaran yüzde kırk nisbetmde bir tezayüt göstermiştir. Binaenaleyh, Yunan saraplarına karsı alınan bu tedbirin mühhn tesirierî olacağı tahmin «dilmektedhr. Son günlerde Yunan hükumeti Kahire masla hatgüzarı vasıtasile bu tedbire karsı protesto etmistir. TBuntmla beraber Mısu hükumetir>in kararından rücu etmiyeceği tahmin olunmaktadır. 1928 174 13,9 2^1 ' 192B 174 13,» 26,7 "1930 188 13,8" ' "İ'Ö,5*"* 1931 128 10 2 12 7 1932 95 7,6 6,2 1933 5 19 16 19 İki memleket arasındaki müba • deltühn bu derecelerde fcenaku»u <fur lri alâkadarlan bu meselenîn biran evvel hallme sevketmiş, Pa . riste 6 aylık bir anlafma yapılmış tır. Fransamn bize vaki olan ihracatı unnum Uıracatına nazaran ehem miyetten âridir. Fakat bizim Fransaya ihracatımiz umum ihracatı . mıım 1931 senesme kadar % 11 ne muadil bir nisbette olmustur. Bu nun için Türk Fransız ticaretinm sukutu karsısmda mesele ile bizim Fransadan ziyade alâkadar olma • mız pek tabüdir. Fransız istatistiklerine nazaran 1928 • 1930 senelerinde 13 . 14 milyon Türk lirası tutan ihracabmız 1932 senesiıvde 7,5 milyon liraya düs müs; bu sene ise daha ziyade azal Üzöm vo ihüml© tcdovi Geçenlerdc Yıınanlılann ve Bul » garlann bazı hastalıklan üzümle tedavi usulıinü tatbik etmeğe hazırlandıklan nı yazanıs ve bu vesile ile profesÖT Be9İm ömeT Pa«enın ta«vipkâT mütalea • lannı da kaydtftmistık. Kıymetli mü derris simdi «Ü2:rm ve üzümle tedavi» isimli bir kitap çıkarmıştır, daha doğ rusu 45 vıl önce cıkardığı bu eserin 4 iıncü taVi rr.i nrsretmiştır. Besim ömer Pasa kitabında üzü • mun şifaî ha«salannı ve bunlardan is tifade usullenni çok açık bİT ifade vs ilmî noktai nazarlarla izah etmektedir. Bu ıtibarla eser denebilir kı tıbbî bir tezı den ziyade hemm bilâistisna bütün haî km okuyup, anlıyacağı ve istifade edeceğı bir eser mahiyetini aJmıştır. Nefis üzümler memleketi olan Türkiyede gerçi b&lk bu harikulâde mey * vadan istifade etmez değil ama onu mı ayyen hastaiıklarda muayyen usullerle bir tedavi unsvru haline getirmek şüp * hesiz büyük bir iş ve tahsisan büyük bîr hizmettir. Kitabı herke«e tavayeyi borç adde ı d«ek muhterem profesörümüzü teb < rik ederiz. Zeytin yağlarından muamele isviçrede tütünlerimizden alınan vergisi alınacak gömrük resmi Şurayi Devlet tasfiye edilmis zeytinyağı ile sair yağlardan muamele ver gisi alınması lâzun geldiğme karar vermiştir. Bu karar 931.2 senelerine de şamildir. Şimdiye kadar bu yağlar muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin (D) fıkrasındaki (tasir) tabiri dahiline girmiyordu ve bunlardan 931 senesindenberi vergi alınmıyordu. Bundan baş1 ka bu gibi fabrikalar dahilindeki tene • ke fabrikalarmda imal edityen teneke kutulardan da muamele vergisi alına • caktır. lsviçre federal meclisi tütün gümrük tarifelerinin tezyidine karar vermis ve bu karann tatbikına baslanmıstı. Bu yeni tarifelere göre, Türk tütün • lerinin resmi 100 kilo basma 1200 franktan 1300 franga çıkanlmiftnr. Varlık Ankarada çıkmakta olan bu guzel gençlık mecmuasının 2 inci sayısı tanınmıs kalemlerin siir ve nesirleri, makalelerile intisar etmistir. Bilhassa tav. siye ederiz. Buğday piyasası Dün piyasada vumusak nevi buğday 5,16 kurus ikinci nevi 4,72 kuru* olarak muamele görmüştür. Dün Anadoludan 16 ve Trakyadan 4 vagon buğday gelmiştir. Meşhur Adamlar Ansiklopedisi Meşhur adamlar Anaiklopedisinin 6 ıncı forması bugün intişar etti. Bu faydalı eseri takip etmelerini karilerimize tavsıye ederiz. Marko Polonun seyahati Asyayı Avrupaya tanıtan bu ilk Avrupalınm seyahatine dair Pol Vıdal Lablaşm yazdığı güzel ve meraklı eser Emiroğlu Ziya Bey tarafından mükemmel bir surette rürkçeye çevnl . miştir. Tavsiye ederiz. KARİLERtMİZE KOLAYLIK Aylık abone Hususile vilâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelerini mtmta • zaman kendi adreslerine alabil • mek içîn bizden bazı kolayhklar is temektedirler. Bu aziz karilerin arzulannı yerine getirmek üzere Cumhuriyet içm aylık abone usulü ittihaz etmeğe karar verdik. Ay • lık abone bedeli yaraız Denizli bisikletçileri turneye çıktılar MAHMUT YESARt Bttrsa sergUinin kapanman müneuebetile Gazi heykeline çelenk konvlnyor Tipî Dindi! ROMAN Bursa (Hususî muhabirimizden) Bursa sergisi 10 gün açık kaldılctan ve (85) bin kişi tarafından ziyaret edildikten sonra kapan mıştır. Serginin kapanması münasebetile tezahürat yapılmış ve sergiye iştirak edenler tarafından çok zarif bir sekilde yapılmış olan büyük bir çelenk Gazi heykelinin kaidesine konmuştur. Bu çelenk ortasına (B.Y.S) harfleri güüerle yazılmış, etrafı da ipekli kurdelâlarla sarılmıştır. Çelenk sergi Iıinasmdan alınarak caddelerden merasimle tasmmıs; Gazi heykeli önüne getirildiği sırada mızıka İstiklâl marfını çalmıstır. 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî pesin oiarak gönderilmek îâzımdır. Bu usul idarece fazla mesaiyi icap eden külfetli bir mesgale olduğu için abonelerinin înkıtaa uğramamasmı istiyen karüerimizin paralannı idareve vaktinde yeti • şecek veçhile göndermekte devam etmelerı ıktıza edecektir * Denîzli Halkevî bisikletçileri hareketlerinden evvel Denizli Halkevi vilâyet dahilinde bir bisiklet turnesi yapmağa karar vermiç ve sekiz kişilik bisiklet kolu turneye çıkmıştır. Bisikletçiler yollarına program mucibince devam etmektedirler. Kıymeti bütün okuyanlar tarafından takdir edilen edebiyatımızın en güzel eseri... 65 KURUS Fiatla bütün kitapçılardan arayınız. Taşradan siparislerde posta ücreti müesseseye aittit Matbaacıhk ve Nesriyat Turk Anonım Şirketj Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog