Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

IkiY UZ n: MARTA MAK KENNA 2= ! CumhuTİyet '• 1 Agnstos 1933 Şehir ve memleket haberleri Ceviren: ABtDlN DAVER Siyasî icmal Italya Macaristan münasebatı İstanbulun yeni IVapurculukinhisarı malî teşkilâtl Nizamname bugünden itibaren mer'i olacak 105 fiâkimler, bir teftiş veya resmigeçide gidiyorlarmış Kadrolar yakmda Angibî tertemiz ve güzel üniformalar giymişlerdi karada hazırlanacak lediği zaman, ikincisi de, iddianame* Böyle zamanlarda, en küçiik şey'ler bile msamn nazari dıkkatmi eelbediyor; bir bacanın borusundan kıvnla kıvrıla çıkan duman, bir damın kiremrtlerinin altındaki cmko oluğun üstüne mağruraine konmuş bir serçe... Birkaç merdiven çıktık, bir koridordan geçtik, bir kapıdan gir •dik, sonra birdenbire kendimi uran bir masanın arkasına sıralanmış idokuz zabitin karsısında buldum. Bu zabitlerden brri ortada, biraz daha yüksekçe bir koltukta oturuyor, diğerleri dörder dörder, reis olduğu anlaşılan bu zabitin sağında tolunda yerlesmi* bulunuyorlardı. Hepsinin onünde kâğıtlar, kalemler, kanunnameler vardı. tçeri girer ghmez, * hâkimlerrmi gözden geçirdim. Sanki bir teftiş veya reamigeçide gidiyorlarmıs, gibi yepyeni, tertemiz ve güzel dikilmiş fcniformalar giymişlerdi. Kısım azamı büyük rütbeli zabitlerdi. Yalnız zabitlerden ikisinin, çok genç oldukları nazari dikkathni celbetti. 6unlardan biri tek gözlüklü, yakışıklı bir delikanhydi. Uzun masadan takriben beşer adım açıkta tki küçiik masada iki zabit daha oturuyordu. Arkamda kısa ve tert kumanda • 1ar yükseldi. Sola dSat tleri, marş! Ve beni getrren manga çekilip gitti. O zaman, büyük masadan u zakta, küçük masaiarda oturan iki zabitten biri ayağa kalktı, komed • ya, yahut facia başladi. Bu zabit, iddianameyi uzun uzaiclıva okudu. Hayli uzun süren bir fcnüddet zarfında, düyada imişim gibi, zabitin sert ve tannan sesmi dinliyordum. Seaîni işitiyor, fakat söy lediklerini anlamıyordum. Herşey bana, yalan ve hayal gibi geliyordu. Hayatınmn tehl/kede olduğuna, başimın üstünde ölümün dolaşhğına bir türlü inanamıyorum. Bu zabit, beni tdam manpasîTim karsısma götüre cek iddianameyi değil de maval okuvormuş gibi 8'eliyor bana... Müddeiumumî vazîfesini gören eabit kısa boylu, tıknaz, geniş omuzlıı bir adam, gözleri parlak çelik renginde. Yüzürde heyecandan, r»er hametten eser bile yok! Sof'ukkanlı bir beiâgat ve usta bir talâkatle a leyhimde topiachğı delilleri sayıyor. \almz iki (?«r'fa RÖzlerî gizli bir i'»1.!rasm şimseği ile yanar gibi oldu. Birincisi, yüzierce silâh arkadaşınra Blümüne sebebiyet verdisimi söy sinin sonunda divanı harpten benitn için ölüm cezasi isterken... Son sözleri öyle bîr şiddetle »öy ledi ki bugiin bile aynen kulağımda aksediyor. «Belçika tebaasmdan olan, fakat Almanya fmparaorluk hükumeti hakkı kazası altmda bulunan Marta Cnokaert, Alman askerî ceza kanunu mevat ve ahkâmına muhalefette bulunmuştur. Alman tebaası gibi ecnebi tebaası olanlar da Alman askerî kanunla rına tâbidirler. Marta Cnokaertin cürmü hiyaneti harbiyedir ve cezası idamdrr.» Müddeiumumî bu sözleri »öyle dikten sonra sustu. Koca saionda çit yoktu. tşittiğim gürültü, masanın üsKindeki kâğıtlarra fışırtısı ile nefesi tıkanmıs gibi görünen genç bir zabitin derin nefes alişı oldu. Etrafıma, karşımdaki on bir zabitin birer birer yiizlerine baktım. Divanı harp heyetinin asık çehrelerinde merhametten eser yoktu. Garip sey! Yalnız riyaset makannnda oturan, göğsü nisan ve madalyalarla dolu, beyaz saçlı ihtiyar ieneraün azimkâr çizgili sitnasmda, bir insankalbinin îzlermi görür gîbî oldum. Müddeiumumî, tekrar soze baş • ladı, zabitfn tetî bu defa heyecanlı ve atesli idi: Maznumm mücrimivetini, kat'î rurette ispat edece&im. Bu genc kız, deruhde ettifci tehlikeli vazifevi, bir iyilik meleğinin kıvafetine bürünerek yaptı. iblUane pl&nlannı, daha iyi tatbik edebilmek icin, Roulers as • kerî hastanesine, hastabakıcr ya zıldı. Bu insanî ve sefkatkâr vazife, mel'unane emeilerini gîzlemek icin ona ne trüzel bir kalkan teskil edi yordu. Yaralılanmızi tedavi eden bu ha«tabakıcıdan kim *üphe edebilir di? Bu noktava muhterem hevetmizin nazari dikkatini celbederim: Casus, daîma cephenin yakminde hizmet ediyordu. Cünkü en iyi ve en havatî haberW cephenin yakinir«<<« toplanabilirdi. Marta dogdu&u Wcstroosebeke kö. yünü terke mecbur olduktan sonra, ebevevnini Roulerste Karivon kah» ve^ini tutmaga sevketti. Bu »uretle, iki cepheli bir vaziyet aldı. Bir taraftan hastanede, diğer taraftan kazinoda çalısıyordu. Askerî esrar pe sinde kosan güzel, caribeli, zeki bir kadın için bundan daha ivi, daha mükemmel bir vaziyet mi olur? Mabatf! var tstanbulun yeni malî teşkilâh hakkı ndaki katiuna tevfikan hazırlan ması lâzım gelen kadronun Maliye Vekâleti varidat müdürü Cezmî Beyin Paristen avdetini müteakıp burada hazırlanacağı yazılmışti. Al • dığımız malâmata nazaran Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey Ankarada bulunduğundan ve mezuni yeti nihayet bularak ise başladığmdan Ceemi Bey de Ankaraya davet edilmistir. Mumaîleyh tstanbula ?e> lir, gelmez Ankaraya gidecek ve tstanbul maliye teşkilât kadrosu da Ankarada hazırlanacaktır. Y*mi kadro da eylulde tatbik edilecefinden Malive Vekâleti simdiden ipti daî hazırlıklara başlamıştTT. Yenî kadro nihayet aeusto^un on beşine kadar iktnal edilmiş ve tayinler apustos nihayetlerine dogru tasdiki âliye iktiran etmiş bulu • na^aktır. Evvelce de yazıldığı gibi venî kadro iki vüze yakın memuru ihtiva ederektir. Ktanbuiun en büvük malmüdü riinün ismi başmiirakıp olacak. bu zahn iki de muavmi bulunacaktır. IM1 sı Ih k e Çil Hüseyin Ef. beraat etti Gümrük muhafaza teşkilâtl istihba. rat memuru bulundugu sırada kaçak. çılık yaptığı iddiasile thtisas mahkemeıme sevkedilen Çil Hüseyin Efendi evvelki duruşmasmda ( 3 ) sene hapse mahlcum olmuştu. Temyiz mahkemesi bu karan bozdu. gundan suçlu tekrar muhakeme edilmiş •e beraet ehniştir. Sötçü Mehmedi öldörenler Bundan bir müddet evvel Topkapı. da sütçü Mehmedi öldürmekle maznun Hasan ve arkadaşı Resaduı muhakemelerine dün ikinci ceza mahkemesinde başlanmışhr. Bazı şahitlerin celbi için dava talik olunmuştur. Mehmet 3 seneye mafıEOm oldo Geçen sene Beyoğlunda Şükarn is. minde bir kadrnı öldürmekle maznun Mehmet bundan evvel Ağırceza mah. kemesinde beş sene hapse mahkum olmuftu. Bu hüküm Mahkemei Temyiz tarahndan nakzedildiğinden Ağırcezaya vekâ'et eden ikinci ceza mahkeme. sinde dün tekrar bu davaya bakilmu ve maznunun fiç sene hapsine karar ve. rilmistir. Yerli Mallar Sergisi münasebetile Başmakaleden mabat 9 eylul sergisinin de milletimizin yerli mallaruıa karsı takdirkârligmm en be liğ bir misalini teskil edeceğine emin olabiliriz. Bilhassa, iktısadî buhran devrelerinde yerli mallara fazla rağbet gösterfl mesi daha ziyade ehemmiyet kesbe der. Böyle zamanlarda yerli mallan kul. lanmak en yiiksek bir vatan borcudur. ÇünkS, bir memleketin maddî ve manevî varlığı en nihayet o memleketin ikhsadî refahile tev'emdir. tktısadî refah tse ancak mütevazin bir ticaret bilânçosile ve tutumlu bir tediye mu vazenesile kaimdir. Mütevazin bir ti • caret bilânçosu da milletin mübrem ihtiyaçlannı temin etmek sartile tutumlu bulundurulabilen bir ticaret bılânçosudur. Bir milletin zarurî ihtiyaçlan için lyerli mallarma rağbet e^miyerek bun lan ecnebi memleketlerin esyasile te min etmesi, bühassa böyle dar zamanlarda, o memleketin ticarî ve tediye muvazenelermi altust ederek mucibi felâket olur. Milletimiz, bu tehlikeyi hükumetimizm hşadile görmüs ve programını ona göre çizerek iktısadî ha • yatmı her türlü tehlikelere karşı korn yacak tedbirleri almışhr. Yalnız, bn mücadeleye daha çok devam etmek zarureti vardır. Unutma malıyız ki hepımizin refah ve saadetîne hâdim olan yegâne tedbîr cümlemizin yerli mah kuUanmasıdır. Bilâistisna hepimiz, en ufak bîr ihtiyacınuzı temin ve tedarik ederken yerli malmı tercih etmegi bir vatan borcu telâkki etmeli • yiz. Yerli malmın evsafı dun ve fiatı daha yiiksek te olsa tereddüt edilmiyerek yerli malı almmahdtr. Zira, yerli Tnalınm parası dahilde kahr, ecnebi malımn parası bîr daha gelmemek üzere harice gider. Yeıli malı kullanan millet efradı zenginlesir. Ecnebi malı kullananlar îse günden güne fakirleserek kendilerinin fakirlesmesine mukabil zenginleşen ecneci memleketlerinin tahakkümü altına geçerler. YerÜ malı kullanmak bir memleketin hayat sevîyesmi yükseltmege doğru g<den en kestirme yoldur. Bugün gıpta ettiğimis zengin ve müreffeh memkketlerde hayat, ancak o rafllet • Son Posta afeyhindeki dava Bir tefrikadan dolayı Son Posta gazetesi aleyhine açılmış olan davaya dün ikinci ceza mahkemesinde devam edilmistir. Geçen celsede ihzaren celpleri. ne karar verilen şahitler hakkmdaki ih. zar müzekkeresini infaz etmiyen me murlar hakkında tekibat icrasma ve sahitlerin yeniden ihzaren celplerine ka. rar verilmiştir. «C umhuriyet))| yüzme yarışları Kayit muamelesine bugün başlanıyor «Cumhuriyet» yüzme yarışları programı hazırlanmtftır. Evvelce de yazdığımız gibi erkekler arasındaki müsabaka mukavemet yartşı olacak, 25 ağustos cuma günü Kınahadadan Suadiye plâjı arasmda yapılacaktır. Kadınlar arasın • daki müsabaka da 27 ağustos pazar günü ayni yerde ve bi lâhare ilân edeceğimiz bir mesafe dahilinde olacakttr. Kayit muameîesi bugün «aat ikiden itibaren başlıyacakttr. 20 ağustosa kadar eama • dan maada her gün matbaa mtza müracaat edilebilir. «Camhuriyetf> büvük yüz • me yarışları için bütün spor • cularımız hazırlanmaktadır. ler efradınm kendi memleketlerinin tnallarını herşeye tercih etmelermi itiyat edinmeleri sayesinde o seviyeye yükselmiştir. Cumhuriyet idaresinin feyizli ve kurtanct yardım'arı altmda Türk milleti her sahada terakkiden terakkiye ulaşmaktadır. tktısadî varlıgımızı kuvvet lendirmek için hepimiz yerli mallan kullanmağa mecburuz. Yerli malı kullanırîak hem memleketimiz daha zenginle3İr, hem de bizler daha rahat ha • yata kavusuruz. Çünkü yerli mallan için sarfettiğimiz para memleketimizin içinde tedavül eder. Kazançlarımızı ya • bancı keselere akıtmıyarak Türkiye dahilinde dolashnr. Milletimiz zengin • leşerek refah ve saadete mazhar olur. Bunun icin vatandaf daima yerli mah kullanmalısın. HAYRETTlN ŞÜKRÜ Samiye Börh??n Cahit H. aleyhindeki dava Sait Paşa zade Vehbi Bey tarafından Samiye Bürhan Cahit Hanım aleyhine açılmış olan davaya dün Sultan • ahmet ikinci hukuk mahkemesinde bakılmıştır. Bundan evvel maznuna tebligat ya • pılacagı sırada Bürhan Cahit Bey zevcesi tstanbulda olduğu halde kendisini Bursada göstermiş olduğundan Vehbi Bey Bürhan Cahit Bey aleyhine de yeni bir dava açmıştır. Ağustos maaşı veriliyor Memurinm ağustos maaşı defterdariıkea bugün tevzi edilecektir. Kont dö Şambrön Evvelki gün Fransadan gelerek Ankaraya giden Fransanm yeni Roma sefiri Kont dö Şambrön Cenapları bu sabahki treole sehrimize dönecektir. Pamuk rekoltesi Adana Ticaret odasınuı tetkikahna nazaran Adanada bu sene 511,118 kiIo birinci cins pamuk, 114,567 kilo ekstra cins pamuk istihsal edilmistir. Memleketin umumî pamuk mahsulü yekunu 13,576,028 kilo olarak tesbit edilmistir. Adanp civarında kuraklık devam etmektedir. Verilen haberlere göre, Bartında Karasu köyünde topraktan petrola ben zer bir mayi fışkırmaktadn. Bundan baska Bartmda bir kuyudan da petrol sızmaktadır. Bartından almacak nümunelerin petrol olduğu anlaşılırsa, bu mıntakada tetkikat yapılacakhr. Bartmda petrol kaynağı acar Baş vekili Jeneral Gömbös ile Hariciye Nazın M. Kanyanm Romayi ziyaretle. ri günün en mühim siyasî hâ . Vapurculuk mhisanna dair Dev disesini teskil ediyor. O kadar ki let Şurasınca tesbit olunan nizam bunun yanmda Londra konferan name bütün alâkadarlara bildiril sının kapanması bile gölgede kalmışj Maliye Vekâleti millî emlâk mümiştir. Nizamname bugünden itibatır, denilebilir. Bilhassa Italya, Fransa, dürü Rüştü Bey dün Defterdar Musren mer'idir. Bu sekle göre ferdî küçük itilâf, Lehistan ve Almanya ve veya hükmî sahıslar tarafından yap tafa Beyi ziyaret etmiştir. Rüştü Bey tabiatile Macaristan ve Avusturya mattınlan veya satın alman gemilerin Şehrimizde mezuniyetle bulunmakbuatı bu ziyarete çok yer vermişlerdir. tesçillerinden evvel sahiplerinin Ikla beraber tstanbul etnlâki milliye Çünkü Avusturya ile Macaris . tısat Vekâletine bazı vesikalar ibraz ve metruke işlerini teikik etmekte . tan harpten sonra son derecede ku « etmeleri mecburî kılınmıştır. dir. çülmüş olmakla beraber gene Merkefstanbulun yenî malîye teşkilâtl Posta gemileri kullamlacağı hizzî Avrupadaki vaziyetin anahtan me. kadrosuna göre emlâki millive mümetlere göre sınıflara aynlmışhr. sabesinde buunuyorlar. dlriyeti kadrosu da tevsi edilecek, Bunlar birinci, ikinci, Ur.üncü sinıf Bu iki devletin nza ve muvafakati posta gemileri ve içhatlara mahsu* iki üç mümeyvizle müteaddit kâtipolmaksızm Orta ve Şarkî Avrupada e. gemilerdir. likler ihdas c'uracakhr. ls*ar»>ul saslı olarak yeni bir vaziyet ihdas ve emlâki tniV'ye ı e Tretruk müdi • Bu sınıflara mensup gemilerin atesis etmeğe imkân yoktur. Bilâkis bu riyeti muameiA.'ıni'n sıln Hr tetkik lındığı zaman bazı esas vasıflan haiki küçük hükumet, etrafmdaki büyük ve tasfiyeye tâbi tutulması lüzumlu iz oltnası lâzımdır. devletlerden ve zümrelerden her hangörülmek'edir. Halen birçok kimseBirinci sınıf için 3500 tondan a gisinin tarafını tutacak ve bununla bir» lerm üzerlerinde emlâki metruke •agı olmamak on beş yaeından yu leşecek olursa müvazene o büyük dev. kan olmamak sürati 16 milden asaden menkul ve gayrimenkul mal lefin vaVıııt zümrenin lehine bozulur. M« ğı olmamak, höcereli ve çifte ka • mevcut oldu^unda şüphe edilme • selâ Avusturya ve Macaristan hüku • rineli olmak ve geminin an a bölmemektedir. BKhassa vaktile vaziyet metleri Almanyanin tarafını tutacak lerinden biri su ile dolduğu zaman edilmiş veyahut bilâhare resmî iş olsalar Almanyanin siyasî ve iktısadî gemi yüzme kabiliyetini muhafaza gal altına alınmış binalarda senelerce nüfuzu Balkanlara kadar bütün Or. edecek kadar bölme tertibatını haiz oturmuş kimseler ve bu binalardaki ta Avrupaya hâkim olur. Ayni sık olmak, su boşaltma, yangin söndüremvali menkuleyi tasımiş kimseler Italya için de, Fransa için de oyledir. me, vantilâtör tortibati bulunmak, vardır k? bunlardan lüzumu kadar Müvazenenin su veya bu devlet ve uzun sefer gemilerinde bulunması hesap sorulmamıştir. Yeni teşkilât zümrenin lehine bozulmasına hariçteki lâzım gelen seyir ve tahlisiye alât yapıldıktan sonra bu dosyalar bi • büyük ve mühim rîevletler lâkayt kala. ve ederatı bulunmak, beynelmilel rer, birer tetkik edilecek, alâkada mazlar, bahusus tngfltere, Orta Av itilâfnameye uygun telsi? cihazı burandan vaktile füzuli işgal altmda rupa ve Balkan işlerine çok alâkadarlık lunmak, ikinci sınıf gemiîer için 2000 bulundurduklan binaların icar be • göstermektedir. tondan, sürati 14 milden asagı ol delleri istenilecektir. tşte Jeneral Gömbösün Roma zîyare mamak ve yukardaki ayni şeraiti tile, Orta Avrupada ne gibi yeni bir haiz bulunmak, üçüncü sınıf gemiler vazivet tahaddüs edecek diye bütün için 400 tondan küçük olmamak, devlet ler ve bunlann efkân umumiyesi sürati 12 milden aşağı bulunmamak ve matbuah meşgul bulunuyorlar. Je • ve gene birinci sınıf vapurlann haiz neral Gömbös memieketinm haricî ve olduklan ayni vasiflara malik bu dahilî siyasetinde Almanyada Hitlerin lunmak gibi kayitler konulmuştur. Yeni yapı ve yol kanununun sureti { ve Lehistanda Mareşal Pilsudiskininkitatbiki hakkındaki tetkikata devam o. I Dördüncü sınıf yani tçhatlara işne yakın hâkim bir nufuz ve kudret lunmaktadır. Hangi mmtakalarda kaçar liyecek sefain yeniden inşa edile • sahibi olduğundan bu zarm ziyaretleri kat bina yaptmlmasına dair henüz bir cektir. Ve içinde isliyeceği denize alelâde Başvekillerin ziyaretine benzekarar mevcut olmadıguıdan simdilik mütehammil olacaktır. Süratieri 12 mez ve bu ziyaretlerden kat'î neticeler her tarafta üçer kattan aşağı olmamak milden aşağı olmıyacaktır. Haliç çıkabilir. üzere bina yaptınlmasına müsaade ve. vapurlannın sürati 9 mil olarak tesFransız matbuah, Macar Basveki • rilmesine ve fakat bu tarzda bina yapbit edilmistir. Bu vasıflardan başka linin seyahatinden sulh muahedelerinin tıracaklann bilâhare icabına göre bungemiler hakkında umumî hükümler tadiline teşebbüs edilmesi gibi bir teh. lan yedi kata kadar çıkaracaklannı ta. mevcuttur. like zuhur etmesine ihtrmal vermemek. ahhüt eylemelerine karar verilmiştir. Şurayı Devletçe görülmüs olan bu te ve dörtler misakile muahedelerin ta« nizamname 1 ağustostan Hibaren dili meselesinm bertaraf edildiğini idmevkü mer'iyete girmistir. Bütün bu Eski Maarif Nezareti altmdaki dük. dia etmektedir. ttaiya matbuatı ise Ma. nizamname hükümlerimn icrasma kanlardan biri Belediye tarafından kicar Başvekilinin ziyareti, rnüaasebetila Iktısat Vekili mecnurdur. ralanmış ve dün mukavelenamesî ya • muahedelerin tadılı meseiesıle son de. Vapurlara kıymet takdiri pılmıştır. Burada bir numarah tevzi recede meşgul olmaktadır. Macaristan Vapurculuk lnhisan şirketine işmahalli namile Belediye kooperatifi ta. matbuah da muahedeler tadil edilmetirak edecek olan millî kumpanya rafmdan bir satış yeri açılacaktır. Bi . dikçe Macaristanm her hangi bir taraf lara ait vaçurlann muayenesine yalâhare ayni dükkânm yanında başka ile kat'î bir itilâfa girisenMyeceğini yaz« nn nihayet verilecektir. Bugün koyerler de açılacaktır. Bir numarah tevzi maktadırlar. Küçük itilâf matbuah mu. misyon Asya vapurunu gezmiştir. mahalli bir aya kadar faaliyete geçeahedelerin tadili tesebbüsünün harbe Yanndan sonra komiıyon şimdiye cek ve kooperatif azalarına erzak tevmuadil bir hareket olacağmı yeniden kadar gezmis olduğu muhtelif va • ziine başlıyacaktnr. ileri sürmektedir. Dörtler misakı olma. purlara kıymet takdir edecektir. saydı bu ziyaret ihtimaî çok korkunç Bir müddettenberi Ankarada bubir fırhna kopanrdı. Maahaza milletlelunan vapurculuk birligi müme»silHali hazırda tstanbulda beş bin rin birbirlerine ne kadar şGphe ile bafc lerile birlik reisi Yelkencizade Lutfi şoför mevcut olduğu halde bugün tıklan Jeneral Gömbösün ziyaretile bir Bey bugün avdet edeceklerdir. Yeni bunlardvı ancak iki bin kadan bilkat daha teeyyüt eylemiştir. nizamname dolayısile Vekâletle birfiil çalışmaktadır. Halbuki çalışmı» lik arasmda çıkan ihtilâfın son sekli yanlann elinde de evvelce cemiyet Roma zîyaretinde Macaristan hudut. bugün belli olacaktır. tarafından verilmi* ehliyet vesika • lannın yeniden tetkik ve tadili mesele. lan bulunmaktadir. Bu hal mua sinin mevzuu bahsedflmediğine ve t melâtta karısıkhğı mucip olduğundan talya Başvekilinin bu meseledekî taraf, soförler icin yeniden ehliyet cüzdantarlığını bir daha teyit eylediğine ve lan basbnlmasına ve bunlann yal • simdilik takip olunacak hath hareket (Prezidan Conson) vapurile dün j nıı cahştnlara tevzi edilmesine ve eskilerinin hükümsüz bırakıImasınA hakkmda fikirlerini söylediğine şüphe sehrimize 500 tngiliz ve Amerikah karar verilmiştir. Bilâhare hizmet • seyyah gelmiştir. Seyyahlar otomoyoktur. Macaristanm vaziyetini düzelt billerle Ayasofya, Sultanahmet ca • ten çekilecek olan soförlerden de mek lüzumunu Fransızlar bile hissedi. bv. yeni cüzdanlar utirdat edile milerinî ziyaret etmişler, müzeleri yorlar. Bu ziyaret münasebetile Macave Kapalıçarşıyı gezmişlerdir. Bugün cektir. ristana bir serbest liman temini sözleri Pireye döneceklerdir. Fransada ağızlarda dolaşmağa başlamıı Dün Roma isimli Transatlantik tır. tngiliz parlâmentosu azasmdan yü vapurile de sehrimize ekserisi Italelli zat Macaristanm şimdiki hudutla . yanlardan mürekkep 500 seyah gelBelediye tarafından Halic ılrkemiştir. nnm hakkaniyet üzere tadil ve tebdil tinin satm almacağma dalr bazı haberler verilmekte ise de aiâkedar edilmesi lehinde bir mazbata hazırla • Seyyahlar şehrimizde üç gün kamakamlar henüz bu sekilde bir kamışlardır. Velhâsıl Orta Avrupa ve larak İstanbulun görülmeğe değer rar o?madiğ<m söylemektedirler. Balkanlardaki istikrar ve müvazenenin yerlerini ziyaret edeceklerdir. muhafazası için bir suretle Macarista* Bundan başka yakmda gene ttalnın tatmini lâzım geldiğine umumî bir ya bandıralı Oceania vapurile sehrikanaat husule gelmektedir. Roma zi • mize 700 kadar ttalyan seyyahı daha yareti bu kanaati bir kat daha kuv « gelecektîr. Beyoğlunda Asmalımesçitteki bovetlendirmiştir. Roma vapuru süvarisi bugün geya fabrikasından evvelki akşam yanMVHARREM FEYZİ mide 150 kişilik bir çay ziyafeti vegın çıkmış ise de çabuk yetişilerek recektir. söndürülmüştür. Oceania vapuru limanımıza gel diği vakit bu vapurun kaptanı da Maltepe plâj mevkünde denize bir ziyafet verecekthr. girtniş olan Maltepeli Salih Zeki Efendi oğlu 13 yaşlarında Hasan sahilden 50 metro açılmış, yüzme biltktısat Vekâleti Deniz ve Hava Müs mediğinden boğulmuştur. teşan Sadettm Bey dün Ankaradan Ayasofya mo • sehrimize gelmiştir. zaiklannı mey . Sadullah Bey öğleden sonra Devlet dana çıkarmara uğraşan Ameri . Denizyolla1 işletme idaresile Deniz tiPendikten hareket eden 33 nukalı Bizans a . marah Banliyö treni Maltepe ile Pencaret müdüt'üğiinde mesgul olmuştur. san miitehassısı dik arasmda kâin Küçükyah nam Vapurculuk inhisan şirketile denizyol • Mister Withemeo. mevkiden geçerken hat civarında lan idaresinin yük ve yolcu tarifeleri • renin yanında çani te bit edecek olan kcmisyon bu sa dolaşmakta olan amele Hüseynin 3 lışarak mozaik yaşmdaki Kâzım ismindeki çocuğu çılığı öğrenmek bah Deniz ticaret müdürlüğünde Müsğuna çarpmış, çocuk hastaneye yaüzere Güzel San'tesar Sadullah Beyin riyasetinde top • tınlmiş ise de bilâhare vefat etmisatlar Akademisi lanarak mSzakerelere başhyacaktır. tır. mimari şubesi talebesinden Salih Salih Aâll Bey Evvelk; akşam Balatta bir mahzen Adli ve Amelî Berutta 915 temmuz 933 zarfında Hayat Lisesi resim muallimi tbrahim içinde esrar içmekte olan Remzi, iki veba vak'ssı görüidüğünden bu liNurâ ve Arap Osman isminde üç saBeylerin bu ise memur edildiklerinl min muvaridatına muayenei tıbbiye ve bıkalı cürmü meşhut halinde ya • yazmıştık. Salih Adli ve tbrahim Bey. hlâfıfar tedbirleri konulmuştur. kalanmıslardır. ler cahsmağa ^aslamıslardır. Metrük ve millî emlâk Muameleler sıkı bir tetkikten geçirilecek Yeni yapı kanunu nasıl tatbik edilecek? Belediye kooperatifi SofOrlerin ehliyet vesikaları DOn gelen seyyahlar Belediye Haliç şirketini satın alacak mı? Boya fabrikasından yangın çıktı Bir çocuk boğuldu Mozaikçilik Sadullah B. Ankaradan geldi İki Türk genci Afyonda çalışmağa başladılar ^ yaşında bir çocuk eziierek öldü Berutta veba var 3 esrarkeş yakalandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog