Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

v Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kiHüphaneyi bh arada evinîze gefiren eıt faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. U O O M Hü. QC9Q umhurı ıı ıııııımımıııımııııiMiı ııiıiııııtııınDiııtHiHiıııiHiıırııııııttı Hayat Ansiklopedisi ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektarp adresi: Cnmhurtyet. tstanbu] Posta iratusu îstanbui No »fl Telefoo Başmuharrlr 22368. Tahrir müdOrü: 23238 rdare müdürü: 22365. Matbaa 20472 8 TenMIUZ "33 35 ıııımııııımııt inci cüzü çıktı İhracat Ofisi Tam olabilmek için a milinfimilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIinnMIIMMMHMlîT iHiıııiMiıııımııımıııımmııııiHimııı ıtıniHtıiHiiHinınıiıninıiNnıniMiifinnıııınımınmnmıuııııııiRifMiıiNmııııııııııııııu Hariciye Vekilimizin Mühim Beyanatı Tehlike geçtikten sonra... ıiMiııımnııııımııiHiııııııımııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııımıııı ıııııııtıınııııııııııııııııııııııııı ııııııı 0 hracat Ofisimızin iyi çalışan mües • seselerimizden biri olduğuna ba sittunlarda sırası düştükçe kaydetmekten hâli kalmadık. Müessese eşhas ve usul itibarile daha dortbaşı mamur denüecek bir mükemmeliyetle tesis o • Iunmus olamaz mıydı? Hayat, roevcut, mükemmel ve daima daha mükemmel hadleri arasında çalkanan canh bir deniz olduğu içm suale, basta ofisi teskil eden kıymetli vatandaşlaranız olduğtı halde cümlenin tereddütsüz müspet cevap vereceğine şüphe yoktur. Hatta îşin içinde olmak hasebile onun en noksan taraflannı bize en iyi ola • rak belki onlar söyliyebilirler. Fakat daha iyisme intizaren ofisin kendisin den beklenilen maksat ve gayeler itibarile bîzde tamamen yenilik denile • cek bîr çalışma tarzı göstermis oldn • ğunu her zaman söyledik ve her zaman söyleriz. Konferansta faaliyet tekrar başladı Tâli komiteler birer rapor hazırlamağa memur edildUer, yeni bir mesai programı vücude getirilecek Gazi Hz. Dün Boğazda bir tenezzüh yaptılar lttanbul 7 (A.A.) RUi cumhur Hazretleri bugün Bo ğaziçinde bir gezinti yaprn lardır. Tevfik Rüştü B. in Paris gazetelerine beyanatı Hariciye Vekilimiz «Fransa ile Türkiye arasmda artık hiçbir ihtilâf sebebi kalmamıstır» diyor Paris 7 (A.A.) Havas A jansı bildiriyor: Pöti Pariziyen gazetesi Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle yaptığı mülâkatı neşretmektedir. Tevfik Rüştü Bey bilhassa demiştir ki: « Siyaset, gümrük, maliye ve iktısat gibi bütün sahalarda henüz muallâkta bulunan bütün Türk Fransız meselelerini kat'î olarak halletmek için Pariste tevakkuf ettim. Bundan böyle ar tık hiçbir ihtilâf sebebi kalma miftır.» Türk Fransız münasebatı ıııııııııııı ıııııııııımflKıınmımıııı IMIII ııı Atina irimiz Enis Bey dün Atinadan geldi Atina sefiri miz Enis Bey dün Ege vapu rile mezunen sehrimize gel • miştir. Enis Bey, bir muharriri mize kısaca de mistir ki: « tzin aldım ve izin müddetimi ge çirmek Uzere geldim. Bir ay kadar kaldıktan Enis Bey sonra Atinaya a' a v edeceğim. Hü • kumetle temas etmek üzere bir kaç gün sonra Ankaraya gideceğim. Türk Yunan münasebatı o ka dar normal ve dostanedir ki bu mevzu üzerinde artık söz söylemeği bile zait görüyorum. tki memleket ara sında son ticarî itil&fm aktinden sonra halledilmemiş hiçbir mesele kalmamıstır. Bu itilâf Yunanistanla iktisadî tnünasebahmızı takviye e decektir.» Ofisin faydah bîr uzviyet obnus ol duğunu hâkumet te takdir etti. Eski tktisat Vekilinin müsahedeleri bu merkezde idi. Yenisi daha ziyade böyledir. O kadar ki Mahmat Celâl Bey Ihracat Ofisin in daha esaslı sekillere irca olonarak tanzim ve takviyesme de ka rar vermiş bulunuyor. Ofisin hususile beynelmilel mübadelede memleketin gözü ve kulağı sayılacak bir ehemmi • yeti haiz olduğu anlaşılmıstır. O halde ona göre itinalara mazhar olarak mümkün olduğu kadar daha kuvvetli ve daha faal olmağa doğru götürülmesinden daha tabiî birşey olamaz. tktısat Vekâletinin ofisi daha kuv vetli ve daha faal kılmak içm neler yapmak istediğfni bugün bütün tafsi lâtile bilmiyoruz. tsin bizim gördüğü • müz cephede ikmal olunacak tarafı o fisin bundan sonra daha müteaddi ve daha müspet sayılacak bir calısma tarznn geçfrflmesmdedır. "lurît istihsalı nin diğer dünya memleketlerinde re vacmı temin edecek faalivetlerde o fis doğrudan doğruya i» sahiplerinin a Iâkalan kadar samimî ve kat'î bir alâ ka ile çaluacak yepyeni bir safhaya geçmek lüzum ve ihtiyaci ile karşı karsıyadır. Dünya pazarlannı Türk ikhsadiyati ^noktai nazanndan tetkik ve takîp eden ofis, her yerde Türk mahsul ve ma mullerinin kıymet ve rağbet bulabil mesi için ittihazı lâzım gelen tedbirlerde müspet ve faal olacaktır: tşte bizce ofisin kemal gayesi budur. Bu ofism nazarî vaziyetten amelî sahaya geçmesi demektir. Ofis bu zihniyotle takviye oiunduğu zaman bütün hükumet ve bütün memleket onun kuvvet va sıtalan olacaktır. Ofis hükumetten bir cüzdür. Hükumet kendi memleketi mizle dünya memleketleri arasmdaki iktısad! münasebetlerm bilhassa kendi iktısadiyatımız ve bilhassa ifaracatı • mız noktai nazanndan mkişafını ofis marifetile tahakkuk ettirecektir. Her yerde yapılacak ve mütemadiyen ya « pılacak binbir is vardır. Memleket bu her yerde yapılacak işlere göre ten • vir ve teşvik olunmak ihtiyacmdaır. Ofisin elinde muvaffakiyet âmili ola • rak hükumet kuvvetinden başka memleketin bütün faaliyet unsurlan var • dır. Ofis mübadele ile oğrasanlara maddf ve manevî müzaheretlermi ibzal etmekle onlarm şahıslannda kendisi i • çin bitip tükenemz muavin kovvetler bulur. Misal olarak Türkiyenm yas meyvacılığna verüecek inkısafı alabiliriz. Evve! ve ahir bu is, memleketimizin bellibaşlı işlerinden biri olacaktır. Ancak onun muvaffakiyetle yürihnesi için kendi memleketimizden istihlâk pazarlanna vanncıya kadar almması elzem b<r sürö tedbirler vardır: Anzasız, güzel meyvalar yetistirmek, meyvalanmızm cinslerini mütemadiyen ıslah ederek memleketimize has denilecek muayyen tiplere kadar çıkmak, ambalâj işlerine fevkalâde ehemmiyet vermek, nakliyatm en seri ve en mükemmel olarak hangi suretlerle hangi yollardan yapılaca ğmı tayin, meselâ frigorifik vagonlar lâzımsa onlan behemehal temin et mek, nihayet bu ihracat işlerimizi kolaylastırmak için onlan daima arka • lannda olan, her yerde hazır ve nazır bulunan malî müzaheretlerle teyit eylemek gibi isler bu cümledendir, ve müspet yolda çalışmağa geçerek bir ofis içm bn safhalann her biri üzerlerinde itina ile durulacak pek mühim mesgalelerdir. Ofisin ve memleket ikosadiyatınm bu yeni yolda katedeceği merhaleler YUNUSNADl Mabadi 2 inci sahifede Kontercmnn heyeti umumiye içtimcdarından bir intiba Mühim bir tâli Komite içtimalarını Tehire karar verdi Londra 7 (A.A.) Konferans bürosunun dün öğleden sonra yaptığı toplantı bittikten sonra çıkarı • lan resmî tebliğte deniyor ki: «Büro M. Makdonaldın bazı meslektaslarile danıstıktan sonra tek lif ettiği karar suretini ittifakla kabul etmistir. Mabadi S mct tahifede I Tevfik Rüştü Bey müşterek meselelerin hallinde Fransız hükumeti nezdinde gördüğü teşri ki mesai fikrini metetmiş ve Türk Fransız dostluğunun ma Hariciye Veküimiz Tevfik Riiçtü Bey zisini hatırlatarak sözlerini bitir miştir. Ege seferden zararla değil kârla döndü Hattın ilgası, Mısırda mesele oldu, Mısır Matbuat müdiriyeti gazetelere tebliğ verdi «Ege» vapuru dün tskenderiye den limanımıza geldi. Henüz ih • racat mevsimi baslamıs ohnasına ve seferlerm tatil e dileceği hakkmda evvelce çtkanlan şayialann muzır tesirlerine rağmen, Mısırda çok alâ ka ve rağbetle karsilanan «Ege» bu seferini tam bir muvaffakiyet le bitirerek zarar şöyle dursun kâr bile etmistir. ts • *£onferansın devamına karar verüme^. den çok memnun olduğu büdirılen Amerlka Başmurahhası Mr Hul Kayseride kurulacak mensucat fabrikası Rusyadaki heyetimiz fabrikanın projelerini alarak bugün hareket ediyor Heyet reisinin Muhabirimize beyanatı Moskova 7 (Hususî muhabiri mizden) Burada bulunan sanayi heyetimiz in reisi Resat Beyle görüstüm. Resat Bey müteaddit sualleri me cevaben dedi ki: « Sovyetlerden alınacak ma kinelerle Türkiyede tesis edilecek üç mensucat fabrikasından birisi nin projeleri ikmal olunmuştur. Bu projeyi heyetimiz beraberinde gö türecektir. tlk fabrika Kayserid'e kurulacak ve scnede 30 milyon metre bez imal edecek kabiliyette ola cakır. Turkstroy müessesesi sırf Türkiyede açılacak sekiz milyon lirahk fabrikaların projelerini Rus mütehassıslara hazırlatmak ve maMabadi 4 uncu sahifede Maarif Müsteşarı Yeni Müsteşar Avni Bey işe başladı Maarif Vekâ • leti Müsteşarh • ğma Talim ve Terbiye heyeti azasmdan Avni Beyin tayini mukarrer olduğunu, dün yazmıştık. Avni Bey en kıymetli Maarifçilerimizdendir. Son zaman larda profesör Mals ile beraber Dariilfünunun isXmi Bey Iah heyetine memur edilmişti. Avni Beye yeni vazifesinde muvaffakiyetler diler ve Maarif işleri mizin ıslahı yolunda g«nç ve kıy • metli Maarif Vekilimiz doktor Reşit Galip Beye iyi bir yardımcı olmasını temenni eyleriz. Dün zararla değil, kârla »eferden dönmüş olan Eğe vapara memur maaşlan, 500 lirası yağ ve su, 4500 lirası kömür, 1500 lirası liman resimleri, 300 iirast diğer müteferrik ve hatta muhtemel masraflar karsılıgı olmak üzere 8,000 liradan ibarettir. Buna mukabil, bu seferin hasdâtı 1664 lirası esya navlunu olmak üzere, tarife • Ierde yüzde otuz tenzilâta rağmen 8,867 liraya baliğ olmuştur ki bütün masarif çıktıktan sonra 867 lira da kâr var demektir. Bu kân, amortis man ve hattın açıgmı fazla göstermek ve Seyrisefinm diğer hesaplarile ka nştırmak için ortaya ahlan muhayyel ve mefruz masraflara karşılık addetsek bile gene neticenin davamızı teyit ettiği muhakkak ve aşikârdır. Bu itibarla artık tskenderiye sefer • lerinin zararlanndan bahsetmenin hiçbir manası kalmamıstır. Hükumet, memleketten ihraç edilen kömürler için Mabadi S inci sahifede Sahte 25 likler de bulundu Reşat Bey Zabıta sahte on kuruşluklar hakkmda tahkikata devam ederken piyasada sahte 25 kurusluklara da tesadüf edilme ğe başlanmıstır. Sahte 25 likleri Gü müssuyunda Nevzat ve Muammer Efendilere süren eskici Avram ve Mişon yakalanmtşlardır. Zabıta dün tahkikata devam etmis, eski den kalpazanlık etmiş bazı sabıka hlarm ifadelerini almıstır. ılılıntııiMiııımııııiMiııııııııiHiıııııııiıiııııııııımııinıııınıııııııııniMiııiıııniHiılııuHinııııııınıiHi ıııınıi'iıııınııııınııııııııııiıııııımıııııııııuuı Dişçi mektebinin ıslah edilmesi kararlaştı kenderiyeden, bundan evvelki sefer den 102 kişi fazlasile 226 yol cu alan ve ve ecnebi diyarlar da Türk denizciliğinin yüzünü ağar tan, Türk bayrağını serefle temsil e den Ege, Pireden 52, Izmirden 198 yol cu daha almıs, bu suretle yolcu mik tan 476 ya baliğ ol?/ık gemide boş yer kalmamış, hatta Izmirde birçok yolcular, vapurda boş kamara ve yatak bulamadiklanndan vapurlarda yer aramağa mecbur kalmışlardır. Bir ki !im yolcular ise Ege ile seyahat edebilmek için, safonlarmda bile yatmağa razı olmuşlardır. Mısırlı yolculardan 155 i Pireye, 5 i tzmire, 66 sı tstanbula ge • tirilmiştir. Kuvvetli ecnebi vapur kumpanyalarmm rekabeti karşısında elde edilen bu netice ve bilhassa geminin sefer ha sılâtı çok dikkate sayandır. Egenin son seferinin masraflan, 1200 lirası iaşe ve ımmııııiHiiiııımıiıııiHimıııııiHiıiMiııiiiıiMimııiiHMiHiiHimııııtmıımıınııı ııııiııııııııııııııııııııııuııinııııııııııııııı ıııııınııuııııtnııııııiMiııınmıltııııtıtıııııınııııunıniMiınMiıııuımııtııınmıtııinmtıııttııiftn Diş tabipleri kongresi dün toplandı, mektebin ıslaHı teşebbüslerinden alınan neticeler anlatıldı TürkBulgar binicilik müsabakaları Dif tabipleri kongresine iftirak edenler Türk Dis Tabipleri Cemiyeti kongresi dün sabah Îstanbui Halkevinde toplanmıçtır. Kongre reisliğine Gülhane hastanesi dis hekimi kaymakam Şemsettin Nusrat Bey, kâtiplikltre azadan Mabadi 4 üncii tahifede Türk millî marft çalımrken Bulgar zabitleri telâmhyor Şehrimizde misatir bulunan Bulgar süvari zalabaltk bir seyirei kütleri huzurunda yapılmtfttr.m Müsabakalar, çok hararetli ve heyecanlı olmuttur. bitlerile süvari zabitlerimiz arasında ilk mama müsabakalraı dün Taknm stadyomunda çok ka Bu müsabakalartn tafgilâtı S inci »ahifemitdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog