Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kötüphaneyi blr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzimdır. Hayat Ansiklopedisi „„ u S8fie: NO. 3 2 9 2 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telırraf Te mektnp adresi: Cumhurfyet, îstanbnl Pesta Iratusu: tstanbul Ko 84§ Telefon: Başmuharrtr: 22366. Tahrtr müdüru: 23236. tdare rnüdürü: 22365. Matbaa 20472 Cuma 7 Temmuz 933 inci cüzii çıktı 35 Londra konferansı nereye gidiyor? UMIHÜIUMIIIIIIMIMIIMlniHIIIIIIIMIIIMMIMMIIIHIIMIIIIIHIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIMIIIIllllltllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIHIIItllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII Londra konferansı tehlikeyi aifattı Konferans tehir edilmiyor I lllll llirailllllllllllllllinillllllinıllllllllllllllllllMllllllltllHIIIIMIIIIIIHIIIIHIIHtllUMniHIUHIIIiniHlllllllllllllllllllMtlllMllllinitl • ı • ı«İ ** &•• • • Davamızı kazandık IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMMnillllllllMtilMlllltHMIirillllltlllllllinilMHIIIIIl lllliniHIMIIIIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIIMIIinilllMUnililllll L ondra tktısat konferansı çok nazik günler yaşıyor. Ne malî ve ne de iktısadî komisyonlarda ve bu komisyonların tâli komietlerin de fikir birliği yokhır. Beynelmilel ticaret yollannı tıkayan maniaiarm kaldmlması veya hafifle • tilmesi hususunda neler yapılabileceği konferans açılalı bugün 24 gün olduğu halde hâlâ anlaşılamamıştır. Herkesin, kabahati diğerinin üzerine atmakla mesgul olması ve cihanşümul menfaatleri dolayısile daima böyle konferanslarda liderlfk yapması ötedenberi an'anevî bir teamiil haline girmiş olan tngilterenin de hiçbir harekette bulunmaması hasebile; Londra konferansmın bu lâfü kiizaf içinde artık kaynayıp gideceği endişesi uyanmağa başlamıştır. Iskenderiye seferlerinîn Tehir teklifi dün müzakere edildi, ilgasından vazgeçildi Gazetemiz, neşriyatının böyle hayırlı bir neticeye şiddetli münakaşalar oldu • Amerika, İngiltere ve Japonya Fransa ile diğer aİtın esası taraftarlarına karşı cephe alarak feci akıbete mâni oldular Londra iktısat konferansınm akıbeti dün bellı olacaktı. Konferans bürosu küçük büro tarafından verilen tehir teklifini tetkik edecek ve kat'î karan verecekti. Diine kadar gelen haberler bu karann tehir lehinde olacağını bildiriyorlardı. Hatta dün gece yansına ka • dar gelen haberlerde bile bütün kon ferans murahhaslarmm tehir kararını bekledikleri haber veriliyordu. Riva yetler almıs, yürümüştü. Konferansın tehiri artık bir emri vâkidi. Konfearns teşrînievvele tebir edilecek, ge'ecek içtîma'ar Cenevrede olacaktı. Velhâsıl dünyayı yepyeni bir mücadele hayatına sokacak olan karar anbean bekleniyor*u. Fakat dün gece yansından sonra gelen haberlerle işin rengi birdenbi • re değisti. Kısmı mahsusumuzda da okuyscağınız veçhile tehlike atlatılmış, konferansın devamı kararlaştınlmıştır. Asajhdaki telgraflar bu karara takaddüm eden saatlerde gelen te!graflardır. varmış olmasından haklı bir sevinç ve iftihar duyar CUMHURİYET kaç gündür hararetle müdafaa ettiği bir davayı, bir memle ket davasını kazandı: tskenderiye seferleri devam edecekhr. Bu haberi karüerimize müjdelerken mesaimizin ve nesriyatımızm memle ket için çok hayırlı bir neticeye varmıs olmasından dolayı haklı bir sevinç ve iftihar duyuyoruz. Matbuat arasında (Cumhuriyet) bu davayı hemen hemen yalnız başına takip ve intaç etmiş'cir. Bir gazete aley hinde bulunmus, diğer biri ancak dün ilga aleyhinde bir makale yazmış, diğer refiklerimiz ise bu mühim meseleye lâkayt kalmıslardır. tskenderiye seferlerinin ilgası kara raıın geri almması hakkındaki nesriya tımızm böyle muvaffakiyetle neticelen mesmden duyduğumuz inşirah ve ifti har büyüktür. Çiinkü hattın kaldınl mamasım temine çalışmakla memleke te hizmet ettiğimize kaniiz. Londradan sabaha karşı gelen haberler Konferans devam edecek, altın esası taraftarları para komitesi içtimalarında bulunmıyacaklar Londra 6 (A. A.) Ana dolu Ajansınm hususi muhabiri bildiriyor: Konferanttn tatili teklifini tetkik için toplanan büroda altın blokuna karşı Amerika, ingiltere, Japonya, Iskandi • navya memleketleri ve dominyonların cephe alması hasebile karar verilememiştir. Müzakere akşama kadar devam edecektir. Fakat tarafeyn iddialartnda mustr gb'riindüklerinden netice şiiphelidir. Diğer devletlerin fikirleri umu • mi celsede anlaşılacaktır. Kat'i kararın pazartesiye kadar sürmesi muhtemeldir. Paris 6 (A.A.) Havas Ajansı bildiriyor: Dünya tktısat Konfransı bürosu, konferansın mesaisine devam etmesini kararlaştır mısttr. Ancak altın esasına bağ\ lı bulunan memleketler para komitesinin mesaisine iştirak etmiyeceklerdir. Amerika para meselesinde simdilik hiçbir istikrara razı olmuyor. Fransa para istikran olmadıkça kontenjan silâhım bırakmıyacağını resmen bildiriyor. Almanya mfllî iktısat sisteminin tabiî şartlar altında kurulmasmı istemekte • dir. ingiltere, bermutat suya sabuna dokunmıyan bir siyaset takip ederek bir taraftan kısmen Amerikaya mütenîîyil; diğer taraftan altm esasını brrakmamış olan Avrupadaki mem leketlerin bu esa» terke mecbur kaldıklan takdirde iktısadî yeni yeni müskiilâta maruz kalınacağmı ileri sürerek Fransa grupuna taraftar bir vatiyet almıştır. Paraların muvakkat istikrarsızlıklan konferansın ticarete lâzım olan serbestiyi temin edebilmesine ciddî bir mâni teskil edemiyeceği tabiî olmakla beraber; doların düşmesi ve Birlesik Arne • rika Cumhuriyetleri hükumetinin ne siyaset takip edeceğinin lâyıkile biline • memesi ticarî itilâfları maatteessüf g a y rimömkün kılmaktan da hâli değildir. Nttekim geçen persembe günü altın grupuna mensup memleketler murahhasları, hiç olmazsa dolar yerine Ingiliz lirasnın kat'î surette istikrar bulmasını teklif ettîkleri halde bunda da muvaffakiyet hâsıl olamaması üzerine Londrada ar • tık kalmakta bir faide olmadığını söy liyerek konferansı terketmek istemiş • lerdir. Bu vaziyet karşısında İngiltere acaba ne yapacaktır? Ingiliz lirasma yeni seraite göre yeniden bir kıymet takdir ederek ve Amerika Reisicumhurunun ta savvurlarından tamamen aynlarak 'Avrupa devletlerile para mesele sinde Amerikaya karsı müttehit bir cephe almağa yanasacak rru? tngilterede efkân umumiye a!tın esasına halen aleyhtardır. Hal böyle olmakla beraber İngilterenin Amerikadan büsbütün aynlmasına da ihtimal veremiyoruz. Zira, Amerikadaki seraHle pek yakından alâkadar olan Kanajda ile tngikerenin rabıtaları buna mâ • nidir. Diğer taraftan İngilterenin para işm • de Avrupa camiasmdan sıyrılarak A • merika ile birlikte hareket etmesi Av rupada bugün altm esasını tutabilen memleketleri de bu esası bırakmağa icbar edecek ve yeni yeni felâketlere yol açacaktır. Bu felâketler yalnız pa ralar arasında rekabetten mütevellit çetîn bir mücadeleden ibaret olmayıp si yasî kargaşalıkların genis mikyasta basgöstermesinden de korkulabilir. Meselâ Frarisada; frangın yeni bir sukuta maruz kalması kat'î surette denebilir ki Jbir hükumet buhranma sebebiyet verecek ve yeni bir Tardiyö kabmesi mevkii iktidara geçerek Avrupayı bastan .başa, gemisini kurtaran kaptandır gibi, alabildiğine müfrit derecelerde iktısadî milliyetperverlik fırtması istilâ edecek tir. îngilterede efkân umumiye böyle bir akıbete müncer olacak politika takibine şiddetle aleyhtar göriinüyor. Cihan ik tıdasiyatını tam bir feliketten kurtar mak hususunda tngilterenin, hâlen altın esasını muhafaza edebilmekte olan Avrupa memleketlerine elinden gelen muavenette bulunarak spekülâsyonlara mâni olmağa ve Ingiliz lirasında yeni kıy met temevvüçlerine meydan vermemeğe taraftar olduğu, ve Reisicumhur Mister Ruzvelthı haiz olduğu fevkalâde salâhiyetleri cihan iktısadiyatma intıbak ettirerek çalışmak şartile dünya ticaretine ' mkişaf vermek için Amerikaya muza • haret edeceği anlasılmaktadır. Biz, tngilterenin, Amerikanın hali • haztrdaki spekülâtif harekâtma iştirak edeceğini zannetmiyoruz. Bunun için, ahval ve hâdisatın bilhassa para meselesinde aldığı bugünkü had safhalar İçinde tngiiiz lirasmın yeniden mühim te mevvüçlere maruz kalraasına da hij jh Yent vazîferinde îlk mucpffakiyeti kazanmış olan Denizyollan Ifletm* müdüru Sadettin Bey tenit nesriyatmı nazan dikkate alan Denizyollan isletme idaresi, tesisindenberi memleketin ze milyonlarca lira kazandnan tskenderiye seferlerinin de • vamma karar vermistir. Bu suretle, Mabadi 6 ınct »ahifede Kararı kim verdi? Gazetemizin, seferlerin ilga edilmemesi hakkındaki muhik ve hesaba müs Karardan evvel Londra 6 (A.A.) Haber alındığına göre konferans bürosu toplanır toplanmaz, küçük büro tarafından konferansın tehir edilmesi hakkında verdi ği karar teklifile karşılaşmıstır. Bu teklif yalnız basına oiârak bir memleket tarafından yapılmadığı için tehirden dolayi kimse mes'ul tutulmı yacaktır. Söylendiğine göre, yarın, büro heye Tapu işleri sadeleşti Tapu ve kadastro umum müdüru yeni teşkilât ve yapılan işlerhakkında izahat veriyor Cemal Bey bugün Ankaraya dönüyor Tapu ve kadastro umum müdüru Cemal Bey bir müddettenberi şehrimizde bulunmakta ve buradaki kadastro heyetlerinin faaliyetine nezaret etmektedir. tstanbulda ve diğer yerlerde uzun zamandanberi sürüncemede kalmakta olan tapu işlerini salim bir şekle sok • mak ve kadastro usullerini müspet bir esasa raptetmek için yeni bir sicil muhafızlık teşkilâtı vücude getirildiği yazılmışb. Kadastro umum müdüru, bu teşki lâtın faaliyet ve neticeleri hakkında dün bir muharririmize su izahatı ver • miştir: « Eski akit usulleri pek kansık ve halk için çok zahmetli idi. tşler u zun sürüyordu. Bir akit için beyanna me, ilmühaber vermek ve bir takım formalitelere tâbi olmak iktiza edi jordu. Şimdi sicil muhafız teşkilâtımn Mabadi 2 inci »ahifede Mnillli1lllllllllllllMlllllllllllillllMıllll Londra 6 (A. A.) Haber alındı ti umumiye halinde toplanarak muay yen bir sekil dahilinde kos£eransm4e " fına göre Milletler Cemiyetinin tktoat konferansmda çalışan kitabet heyeti hirine karar verecektir. 8 temmuzda Cenevreye gitmek üzere Birkaç ay sonra, belki teşrinievjelde, hazırlanmaktadır. Cenevrede konferansın yeniden toplanMabadi S inci sahıfede mak ihtunali vardır. Bugünkü müsabakalar Türk Bulgar süvarileri arasında Taksimde yapı lacak müsabakalar çok heyecanlı olacak Hafta içindt* şehrimize gel mis olan Bulgar süvari zabitle • rimiz arannda ilk ath müsa baka bugün sa> at üç buçukta yapılacaktır. Bu münasebetle müsabakanın ya • pılacağı Taksim stadyomunda dün aksam geç vakte kadar bütün hazırlıklar ik • mal edilmiştir. Memleketi mizde ilk defa olarak yapılacak bu beynelmilel ath müsabaka • lar çok sayanı dikkat olacaktır. Müsabakaya girecek olan za tftlerimiz tam antrene bir hal de bulunmaktadırlar. Reisicumbur Hazretleri tstanbul 6 (A.A.) Reisi • cumhur Hazretleri Milli Hâkimiyet bayramınt kutlulıyan zevata 'tesekkürlerinin iletilmesine A nadolu Ajansını tavsit buyur muşlardır. ** * Reisicumhur Hazretleri dün akşam üzeri motörle Büyükada ya bir tenezzüh yaparak tekrar Dolmabahçe sarayına avdet etmişlerdir. KENDİ KENDİMtZl TENKIT Takdir ve teşekkür u sutunun muharriri kendi kendi mizi tenkit işile hergün uyanık tutulmak lâzım gelen bir nevi millî mu hasebei a'mal maksadı takip ediyor. Işlerimizin ortaya konularak muhakemeye tâbi tutulacak fena taraflan ola bileceği gibi elbet seve seve, hatta öğe öğe yazılacâk iyi taraflaıı da bulunur. tskenderiye sefeTİerinin uluorta ilga» brrinci şıkka dahil işlerdendi Nitekim biz bugün de ikinci şıkka dahil bir işjmizi takdirler ve teaekkÜTİerle kayd etmek ten bahtiyanz: Seyrisefainin uzak hatİHTinın idaresini deTuhde eden yeni müdİTİyet, hükumetin bu husustaki direktiRerinden de kuvvet alarak Iskenderiye seferleTİni tatil etmemeğe karar ver miştir. Türk gemiciliğinin bu en muvaffak seferleri, şüphesiz bundan sonra daha büyük itinalarla ve muhakkak daha bariz muvaffakiyetlerle devam ede cektir. Bu seferleTe hemen nihayet verili veımemesi için ta Londradan verdiği emirden dolayı Celâİ Beyi bu sütun larda alkışlamrçtık. Nıhayet vaziyetin kat'î karara iktiranı üzerine hükumete olduğu kadar azimli ve becerikli yeni idareye de şamil olan alkıslarımızı bu gun daha kuvvetli ve daha yüksek tekrar ediyoTuz. Yeni idare intizam ve tasarruf ted birlerile ortadaki ziyan umacısını mu hakkak hiç denilecek kadar az veya hakikaten hiç denilecek bir hadde indirirken hükumet cephe sinden de Mısırla olan iktısadî münasebetlerimizin tanzim ve tak viyesine himmet olunmak suretile bu meşkur karardan memleketimiz için pek büyük menfaatler çıkacağını biz şüp hesiz addeder ve cümlrye muvaffa • kiyetler temenni eyleriz. *t Tapu ve kadastro nrmrm mSdüru Cemal Bey Tarihî eserleri tetkik Halkevinin tertip ettiği gezintilerin birincisi dün yapıldı, gezintiye 100 talebe iştirak etti Bugünkü müsabakalara iştirak edecek oTan yuzbaşt Ktlıç Tevfik Bey geçen sene Nis müsabakalarında mânia atlarken Bu zabitler içinde yüzbaşı Lekaeski bilhassa calibi dikkat ve beynelmilel tamnmış bir binicidir. Parisde iştirak ettiği bir müsabakada düşerek fıtık olmasına rağmen hemen atına binerek yarışı itmam et miştir. Yarışa iştirak edecek Türk zabitleri şunlardır: Yüzbaşı CevafBey, birinci mü Iâzim Cevat Bey, ikinci mülâzim Sadettin Bey, mülâzim Saim Bey, vüzbaşı Vehbi Bey, binbası Sami Bey, birinci mülâzim Eyüp Bey, yüzbaşı Tevfik Bey. Türk zabitleri arasında da Niste ve Sofyada beynelmilel müsabakalarda muvaffakiyet kazanmış zabitlerirniz vardır. Müsabakanm jüri heyeti Türk ve Mabadi 4 üncü sahifede dtsatm noktai nazarımun teyit ederek konferansın dağılmasma imkân bırak maması her vechüe temenniye sayandır. mırıı Bu müsabakalara dokuz Türk ve on Bulgar zabiti iştirak edecektir ler. Her iki taraf on ikişer at ile müsabakaya iştirak edeceklerdir. Müsabaka 600 metro tulünde bir pist üzerinde yapılacaktır. Bu pîst üzerinde on iki tane mâni vardır. Bu mânilerin en mühimmi, dört metro genişlîğinde ve üzerinde 1,30 irtifaında bir parmaklık bulunanıdır. Bu suretle bütün havvanların birden atladığı mâni adedi 300 kadardır. Müsabakaya iştirak edecek Bul gar zabitleri şunlardır: Yüzbaşı Semoff, mülâzim Mar nofski, mülâzim Petrof, mülâzim Kafedjieff, binbaşı Djeharoff, mü • lâzhn Ninitniheff, yüzbaşı Boyadjieff, yüzbaşı Lekaeski, yüzbaşı Sa roff, yüzbaşı Dagranadiyeff. I timal vermiyoruz. Herhalde Londra konferansmı kurduğu gibi alabetini tayin etmek hususunda da en büyük rolü İngiltere oyjoıvaçak gibi görüniiyor. Ha> DünkS gezintiye iştirak edenler Ayasofya camitmin aolusunda Halkevi, Halk dersaneleri ve kurslar şuberi tarafından sehrr dahilinde tetkik gezintileri tertip olunmağa başlanmış, birinci gezinti dün yapılmıştır. Taşra askerî mektepleri talebesile tstanbul mektepleri talebesinden mö • rekkep yüz kişilik bîr kafile dün Halkevinde toplanmıs, saat dörde doğrn Maarif müfettişlerinden Rauf Beym riyasetinde Halkevinden hareket edilmif tir. tlk evvel Sultanahmet, Ayasofva camilerine bilâhara Dikilitaşa gidi'miş, buralarda kafile azalarma tarihî iza hat verilmiştir. Bu gezintilerin pazar • tesi, persembe günleri olmak üzere hal tada iki gün yapılması, bu arada müzelerfn de dolaşılması mukarrerdir. uıııııııııııııınıiMiııııııııııınnııııııııııııııııııiHiiıııınıııııııııuııııuııııiMiııııiMiııımuMiMuıiMiuiiıımıııııııuıııuıiMiııuıiMmıınıııııı HAYRETTlN ŞÜKRÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog