Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Askerî Tekaüt şubesînde işleri bitenler Yeni iisteler bugün 8 inci sahifededir „ .... u UİUMCU Senfi: RO. 3 2 9 1 umhuri Telefon: Bagmoharrtr: 22366. Tahriı mttdurfl: 23238, tdare müdürü: 22365. Matbaa1 20472 BUGÜN tSTANBUL CAGALOGLU T«teraf ve mektap adrert: Cumhorlyet, İstenbnl Posta iratusu tst&nbul No 344) 6 18111111UZ 933 SAHİFE 12 Konferansın akıbeti bugün belli olacak Türk Bulgar Ticaret mukavelesi ariciye Vekilimîı son Avrupa seyahati içm Bulgaristandan geçerken güzel bir sürprizle karsılaşh: Tevfik Rüştü Beyin trende olduğuna ögrenen Bulgar Kralı Haz retleri Filibeden sonra Kiriçin istasyoıranda trene atlıyarak alessabah kom partımanmda gazetelerini okumakta olan Hariciye Vekilimize adeta Kral Hazretlerinin kendi tabirlerile bir baskm vermis ve bu telâki iiç istasyon i leriye kadar temadi eyledikten sonra Kral Hazretleri Hariciye Vekilimiz den aynlırken berkesm işiteceği veç bile yüksek sesle memleketimiz ve Reisicumhurumuz hakkmda gayet güzel sözler söylemiştir. Hariciye Vekilimixi minnet ve şükran hislerine garkeden t>u güzel sürprizi Bulgaristan Başvekili Gospodm Musanofun Sofyadan sonra Tevfik Rüştii Beye iltihi*lc takip eylemistir. Filhakika Sofyada Tevfik Rüştii Beyin trenine binen Gospodin Mn • şancf Hariciy* Vekilimizi BulgarSırp haduduna kadar geçirmek suretinde uxun bir refakatie teşyi eylemiştir. Zaten pek bfîyük ehemmiyeti olmıyan son ban hâdise'erden sonra bu kıy • metü ve itintlı dostluk tezahnrlerinm bilhassa haiz olduğu ehemmiyet Szerinde uzunboylu izahlara ihtiyaç yokror sanınz. Umumî Harp sonn siyasetfnde samimî ve miispet dostluklann üzerinde yüHmülecek en doğru battı hareket olduğu bütün an'an«sile sabit olmuş bir hakikattir. Basit gibi görünen ve fakat başlıbaşma en kuvvetli siyaset sayıi • mağa lâyik olan bir hattı hareket. Beferfyerii çektijji derin ve uzun ıztırao v« mihneti BsiS7ütux. Bu ıztırap ve Riihnete nihayet vermek icin konferansl . « « v« komisyonlann halletmeğe çatıştıgı dava, insanlan re miiletleri ayi . rarak onlan yekdiğerlermm karşısma diken ihtilâflan halletmege imkân bu Iabümekten ibarettir. Milletler Cemi • yeti bu if için müessestir. Silâhlan azaltma konferansı bunun için bir iki senedir maatteessüf beyhude yere çalı şıp çabaladı durdu. Bunun içindir ki şimdi de hemen bütün beşeriyet Londrada toplanmış bulunuyor, ve birbirlerile nzlasmakta zorluk çeken pren sjplerin çarpışması karşısmda elleri böğrunde âciz ve mütehayyir kıvranıp duruyor. Bîz Yakın Şarkın bazı milletleri bu «ırn çoktan keşfetmis gibiyiz, ve hatta onun yolunda birçok miispet adımlar atmış olduğumuz bile söyienebüir. Her halde Türkiye Cumhuriveti o söyledi • ğimiz milletlerden biridir ki kendi muhitmde daima genisliyen bir daire ile en saglam dosthıklar siyasetini en emin ve en miispet bir yol olarak takip et mektedir. tran ile dostluğtımuz iki milletm tarihî ve hissî kardeşliğini ihya e • den samimî şekiller arzediyor. Şimal komşumuz Büyiik Rusya devleti, yeni rejimimizde kendisile ilk anlaştığimiz büyük bir dünya parçasıdır. Garpte ttalya ile dostuz. Yunanistanla dostluğumuz Milletler Cemiyetmin gaye di ye düşünebileceği hududu aşan bir gözelliğin en parlak timsalini teşkil e • diyor. Macaristanla aramızda hergün artınlan bir muhabbet en saelam te meller Szerine kurulmuştur. En son oTarak Fransa ile tarihî ve an'anevî dostluğumuz bütün pürüzlerinden tecrit e • dilerek muhakkak eski sasaasını gölgede bırakacak yeni parlaklıklarla gözleri kamaşbrmağa namzet bulunuyor, ve nihayet kapıbir komşumuz ve tarih jroldaşımız olan Bulgaristanla da çoktanberi bergün daha zivade dost olmağa çahşmaktan biran bile hâli kaldığımız ypktur. Dost memleketler yekdiğeri iyi an hyan ve birbirlerile anlaşan memleketlerdir. Huzur ve rahata susamış olan milletlerin saadetleri bu tiirlü anlamalann ve anlaşmalann sümul ve vüs'at peyda etmesine bağlıdır. Londra kon • feransı bile milletler arasında iki taraflı anlaşmalann en salim ve en miispet yol olduğunu en açik bir hakikat ve en hâkim bir zaruret olarak ortaya koy • muş bulunuyor. Bu bizim Londra konferansından evvel de takip ettiğimij gamlı yol idi. Bu cümleden olarak ş>mdi Sofyada Bulgaristanla bir ticaret mukavelenamesi müzakeresine giriş tniş bulunuyoruz. Bu maksatla Bulgaristana gondermiş olduğumuz murah haslanmız Naki ve Cemal Ziya Bey • ler reisleri Sofya sefirimîz Tevfik KâYUNUSNADİ Mabadi 2 inci aahifed* Londra konferansından artık ümit kalmad ı Şimendiferciliğimizde ıslahat Amerikalı mütehassısın mühim beyanatı Mütehassıs «Demiryollarınız size Amerikamn seri ve parlak terakkisini vadediyor» diyor Mr. Belin tetkikatından Aldığı neticeler Ankara 3 (Hususî) Devlet de • miryollarunızda bugün cari olan yolcu ve büyük bir kwım eşya tarifelerinin halkuı şikâyetlerini davet etmekte olduğu malumdur. Buhranın tesirleri derinleştikçe şikâyetler de çoğalarak tarife meselesi bugünkü iktısadî şartlara ve halkuı şimdilri ödeme kabiliyetme uygun bir şekilde âcilen halledilmeğe muhtaç bir mesele halini almıştır. Diğer taraftan devlet demhyollan da kendi hesabma vaziyetten müşteki bulunmaktadır. Elindeki şebekenin milli ddal esnasında uğradığı büyük tahribatı müyonlar sarffle telâfi eden, senelerdenberi tamir görmiyen tesisatı, mütehar nk ve muharrik vesaiti yenileştiren ve fazla olarak Anadolu hattmm sahn a • lınmasından dolayı ödenmesi lâzun gelen taksitleri de ödemek suretile simdiye kadar kendi yağile kavrulmuf olan bu devlet müessesesi, buhran gelip çatah beri varidatından oldukça mühim bir kısmtnı kaybederek masrafını, bu • gün yüksekliğinden şikâyet olunan ta Amerikalıların talebi üzerine içtimaı 48 şaat geri bırakılan divanda bugün konferansın tehir edilmesi teklif edilecek ve teklif karara bağlanacak Amerikalı şimehdifer mutehatttn Mister Bei rifelerle bile çdcaramıyacak bir vazrjret* düsmüftur. Gerçi Devlet demiryonan idaresini bu müşkul vanyetten kurtarmak maksadile memurin TC mibtahdemin kadrolannda, alelâmum ma* raflarda esaslı ten*ikler yapılms ve idareye işletme açıklarımn bu şekflde dahi Mabadi S inci »ahifede X*hir edilip edilmiyecegi bagan belli olacak olan Lohttra konferanümn ilk içtîmciarineia edtrtmiş bir rssi n Londra 5 (A.A.) tktuat konferamı divanı, Amerikan heyetinin ta • lebi üzerine mesaisini perşembtye tehir etmifttr. rahhas heyeti evvelâ 24 saatük bir t»hir istemiştir. Heyet Vafîngtoa ile temasa girmek ve sayialara göre vaziyc rbıi anlatmak için beyaaatta bolon • mak istiyordu. Bu fikir, ozun bir görüşme esnasnv da M. Hul tarafmdan M. Makdonalta söylenmiftir. Konferans;n akıbeti hakkında vaziyet deği«nt>iş degildir. Eğer yeni bir hâdise olmazsa, evvel • Mabadi S inci aahifede Karar bugüne kcddt r» « (A A.) Amerika mu Iskenderiye seferleri Yaptığımız mugalâta değil, hizmettir Hattın ilgası, pire için yorgan yakmak kabilinden siyaseten, iktısaden ve maliyecilik itibarile muzardır Ege mıntakasının sef erlerin kaldırılmaması için teşebbüsatı Vakit refikimizin muharrirlerinden Selâmi Jzzet Bey d*, Cumhuriyetin İs kenderiye seferleri hakkmdaki nesriyatım beğenmiyor. Bu mesele hakkındaki yazılanmızı okumak zahmetine katlanmıyarak yalnız serlevhalarından istediği rakamları ve fikirleri ahp karmakarışık bir halita yaptıktan sonra, bizim mugalâtalı bir münakaşa yaptığunun söy • lüyor ve Asım Beyin fikruri takip ederek Millet Meclisinden tahsisat almıncıya kadar seferlere devam edilmemesmi istiyor. Bu meselede bizim yazdıklanmız ikiye ayrılır. Birisi hattın Dctıtadî ve siyasî Mabadi 3 üncii aahifede Reisicumhnr Hz. j Gaji Hasretleri d$n ahştan j motörle Boğazda bir tenezzüh I icra buyurmaşlar, 20,30 da Dol 1 mabahçe tarayına avdet et • ' miflerdir. Bir asırda yapılacak Türkiye haritası Bir Alman mütehassısı haritayı çıkaracak teşkilâtı kurmağa başladı. Mesai 103 sene sürecek Türkiye Cumhuriyeti arazisinin gayet mufassal bir haritası yapıla • .caktrr. Fransanın bugünkü haritası 150 «eneye yakın bir çalısma neticesinde vücude getirilmistir. Hükumetimiz de böyle bir haritanın vücudüne askerî, fennî, ticarî, ilmî sahalarda lürum olduğunu takdir ederek Al manyanın meşhur Golç rasatanesinin jeoloji kısmı şefi doktor Golçu memlekethnize celbetmistir. Doktor Golç faaliyet geçmiş ve memleketimizin haritasım yapmak üzere bir teskilât vücude getirimstir. Yeni Türkiye baritası Gavs Kroker metodu ile yapılacak ve 103 senede ikmal edtle cektB. Bugün bütün haritaiar Gavs Kroker veya Lambert usulile yapılmakte<lı * Memleketimizin coğrafî vaziarzettiği diğer huausiyetler Gavs Kroker sistemine uygun ge! • mektedir. Yeni haritanın tanıimi için memleketin muhtelif mahallerlne pos .• talar çıkarılacak ve esaslı noktalarda çaltsacak olan bu postalara Rasatane vasıtasile yrldizlann bulun • duklan mahaller tayin ve kendi • lerine telgraflarla günü gününe malumat verilerek tul ve arz daireIeri tayin ve tahdrt edilecektir. Bundan sonra bu esas noktalar arasında daha küçük postalar ikame edilecek ve bunlar da oralarda çalışacak lardır. Yeni harita bir e»as npktası olmak Uzere Istanbul Rasatanesi intihap edilmistir. Doktor Golçe Almanyada ikmal i tah»fl etmi» genç re güzide mua • Nazire Hanım Avrupadan avdet etti i f J9k Izmir mahabirimise şayant dihkai beyanatta balunan Halk Fırkan İZ' mir Vilâyet idare heyeti rcui Bahberir meb'utu Hacim MahitHn Bey ınımiHtnMMiHiiHiınıııiıiMHiMiıııımııııııııııiMiııııııınuHiiHiııiMunıiHiııııımiMiıiıınınımıııınııııııııınıııiNiHmMUiiHiMtınmmMiiHHiıır Selçukhatun mektebinde açılan sergi Meşhur Zaharofun Türkiyedeki varisleri Ahiren İngilterede vefat eden meşhur zengin, Üsküdarlı Topal Zaharyanm ^ torunudur 1933 senesi Türkiye Güzellik Kraliçeii Nazire Hanım, Avrupadan memleketimize avdet etmiştir. Nazire Hanım bu sene Madritte yapı lan Avrupa Güzellik müsabakasına işthak etmiş, Ispanya ile Portekiz de bir müddet kaldıktan sonra bir müddet Pariste oturmus ve evyelki gün sehrimize avdet etmiştir. Na ztrV Hanım, hpamyada.ve Portekizde Türk Güzelra^te p«k^»k;*l^şlanmıştır. ' ^ ' '"c' " •*<*\•' Ispanyol ve Portekiz gazeteleri, Nazire Hanımdan takdirle bahset mektedirler. italyan filosu Amerikaya hareket etti TüHincu Dimitraki Alentandr Zaharo pulo Mel tfigeniya Mm. Melpomeni kiyeli olduğu da pek mechul değilBir taraftan Bazil, diğer ta di ama nihayet öldü de bütün haraftan Zaharof, bir yandan tngiliz, kikat meydana çıktı.. diğer taraftan Rus gibi ve ayni zaBugiin Bazil Zaharofun İstanbulmanda Fransa ile ve saire i daki varislerini; isimleri ve resim 1e de alâkadar görünen, haya lerile verirken kendisinin asıl ve netlini de vaftiz kâğıtlarma müstenit ti esraria dolu bir adam: Bazil Mabadi 4 üncü »ahifede Zaharof!.. Bu adamın ana«ıl Tür • . Londonderry 5 (A.A.) Jene .ral Barbonun idaresi altındaki ttalyan hava filosu bugün saat13 te lzlanda istikametinde havalanmıştır. Londra 5 İA.A.) Bütün gazeteler, ttalyan tayyare filolarının Atlas Okyanosunu aşmak için giristikleri teşebbüse uzun yazılar tahsis etmekte, bu seyahati tayyarecilik tarihinin en buvük tesebbüsü o • larak antnaktadır Sergh&en bir köşe ve mezan hanımlar Mektebin dört san'at şubesi vardır. Selçukhatun Kız San'at mektebinde Bunlar elbüe, çamasır ve çocuk elbise k iirlanan sergi dün açılmifhr. Dört si, şapka, çiçek, moda ve nakış şube gün müddetle açık kalacak olan sergi leridir. Tabahat işleri umumidir. dün davetliler tarafmdan ziyaret edil • miştiı, sergide çok ince yapılmış kadın Mektebin yeni mâdürü Asım Tev • elbiseleri, şapkalar, çamaşırlar, teşhir fik Bey bu şubelerin önümüzdeki ders edilmektedir. Buniar, mektepten bu se senesinden itibaren tevsii içm teşeb ne mezun olan on altı hanım kız tara büste bulunmuştur. Mevcut şubelere *v fıhdan yapilmıştır. Sergide mektebin idaresi ve resim şubeleri de üâve olu bahçesinde yetiftirilen sebze ve mey nacaktır. Bu sene mektepten mezun ovalar da ve talebe tarafmdan yapıl lanlar Sekme, Halise, Mihrünnisa, Şamış pastalar da vardır. Sergide bulu ziye, Jetbiye, Ceraile, Safiye, Rukiye, nan çok güzel esya arasında bilhassa Şükriye, Mutahhare, Mesrure, Hatice, Sekine ve Halise Hanımlar tara^ndan Müzeyyen, Leman, Meliha ve Naımi • yapılmış olan bir gelin elbisesi nazan ye Hanımlardır. dikkati celbetmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog