Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cunrfiurîve?! 30 ieııım z Gızellik Temizlik Sıhhal Radyolin Temin edilir Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOIN haplandır. Deposu, Istanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 150 kuraş posta ile gönderilir. Izmir'de Irgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde buiunur (5091) Adapazan sulh hukuk hâkimliğinden: Adapazannın Uzunçarşısında manifaturacı Mevlut Efendi vekili avukat İz • zet Bey taraftndan Rizede Sadıkzadelerin ormanında kereste fabrikası fen memuru Mustafa Efendi aleyhine ikame olunan 75 lira alacak davasınm gıyaben cari muhakemesinde mumaileyhin ikametgâhının meçhuliyeti hasebile mukaddema ilânen vâki tebligat üzerine ademi icabetle gıyap karan bilittihaz esbabı sübutiye iraesinden izhan aczeden müddeinin talebile yemin teklif edilmiş olduğundan yemirii ifa için muallâk muhakeme olan 20/9/933 çarşamba gü • nii saat 14 te mahkememizde hazır bulunmalan, aksi halde H. U. M. kanununun 337 raci maddesme tevfikan gıyabında ifayi muamele olunacağı ilânen tebliğ olunur. (5927) Zayi Koca Mustafapaşa Askerlik Şubesinden almış olduğum askerî vesikam ile nüfus tezkeremi kaybettim. Yenileri ahnacağından hükmii yoktur. 317 doğumlu Emin oğlu Adil (5915) Galata'da Karaköyde kâin meşhur EKSELSİOR Büyük elbise fabrikası Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris terzi akademisinden mezun mahir bir makastarın kusursuz biçimi ve atölyelerindeki itinakâr terzilerin pek dikkatli dikişi ile imal eylediği her sınıf halkm keselerine elverişli oîmak üzere Ismarlama Kostümleri > Bir Btı parlak dişlere baktp gıpta etmeyiniz, RADYOÜN diı macuna kallanarak fiç gün içinde bbyle parlak ve gözaltct diflere malik olmak mümkündür. Kıta bir tecrübe bu hakikatı itbata kâfidir. RADYOLtNin fennî ve nefis imalâtını bizzat görmek içîn YERLİ MALLAR SERGİSİNDE açılacak olan Lira j a Radyolin Paviyonunu ziyaret ediniz yapmaktadır. tecrübe bin reklâmdan iyidir. C "TOBRALCO» Tescil edilmiş alâmeti farika TEDiYATTA TESHiLÂT 5731 Mühim ihtar TOOTAL BROADHURST LEE Co. LİMİTED meşhur fabrikasının mamulâtını Kimaye eden müseccel alâmeti farika Askerî Fabrikalar Sigorta sandığı Reısliğinden: Askerî Fabrikalar teavün ve sigorta sandığı müntesibini için hazır ve ısmarlama olarak elbise mubayaa edecektir. 1ta ve imaliyeye talip terzi ve elbiseci esnafının şeraiti anlamak üzere 5/9/933 tarihine kadar aşağıda yazılı üç maddedeki malumatı hamilen Ankarada istasyonda Askeri Fabrikalarda sandık muhasebesine müracaatleri. 1 İmal edilecek elbiselerde kullanıacak kumaşlann nümunesi numara ve fiat tesbitile sandığa tevdi edilecek sandık elbise ynptıracak zata hangi numaralı kumaçftan elbise yaptiracaksa müşteriye verilecek ordinoya kumaşin numarası yazılacak ve elbise o numaraya mahsus kumaştan yapılacaktır. 2 Her nümunede birinci ve ikinci sınıf işçilik olmak üzere iki fiat bulunacaktır. 3 İki nevi fiat=> sröre kullanılacak malzeme nümuneleri sandığa verilecektir. «3609» I "TOBRALCO,, Kelimesidir. Lâkin «Tobralco» ismi altında veya benzer isimlerle Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd. f abrikasımn mamulâtı olmıyan mallar satılıyor. Bu gibi hallerde bulunan şahıslara, firmalara ve şirketlere karşı kanunen takibatı cezaiye icra ve ellerindeki mallar derhal müsadere edilecektir. «TOBRALCO» alâmeti farikası topların her yardasında damgalanmıştır. Bu damgaya sonderece dikkat edilmesini muhterem müşterilerden rica ederiz. 5629 Balıkeslr Vilâyeti Daîmî Encümeninden: Balya Çanakkale yolunun Balıkesir vilâyeti hududu dahilinde tadilen inşasına Itizum gorülen imalâtı stnaiyenin noksan kalan kısmm inşaatımn ikmali keşif cetvelinde yazılı vahidi kiyasi fiatlar üzeriden kapalı zarf usulile ve 7 ağustos 933 tarihine musadif pa zartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. lnşaatı mezburenin bedeli keşfi 16431 lira 19 kuruştur. Münakasaya iştirak için verilmesi lâzım gelen teminatı muvakkate makbuz veya banka mektubu miktarı 1140 liradır. Mü • nakasaya mevzuu bahis işleri yapmış olan mühendisler veya ayni şeraiti haiz bir mühendis ile iştiraki olan talipler iştirak hakkını haizdir. Bu hakkı haiz olanlar evvelce yaptıkları işten dolayı ellerinde mevcut fennî ehliyetnamelerini ihale tarihinden lâakal dört gün evvel mezkur insaat şefliğine ibraz ederek bir vesika almalan ve işbu ve saiki ve bundan başka Ticaret Odasına mukayyet bulunduklarına dair vesaiki teklif mektuplarile beraber vakti muayyeninde ve ayrı bir zarf içinde Encümeni Vilâyete vermeleri, fazla malumat almak istiyenlerin daha evvel Encümeni Vilâyete ve mezkur yol sefliğine müracaat etmeleri ilân olunur. «3486» ÎÜCCAR TERZi3iHD€N İTKİN # MADEN Cn lezzetli ve en fayd«lı KiSARNA Doktor Sata» •• tkştm Ut btnhk • » tfamovaıto br'kah* kfigı UHdır, (5048) SUYUDU Vikaye ediniz. Çünkü, hafif kumaşlardan yapılan elbiseleri, sizi bütün yaz müddetince her türlü konforu ve istirahati temin edeceklerdir. istiklâl caddesi No. 405 Telefon: 40450 (5444) Sıcaktan Giyinerek kendinizi Ü TİCARET iŞLERi UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Esas mukavelenamesi mahallî kanv.ıianna göre tanzim ediierek nsuien tesçil kılınan ve 30 Ikinciteşrin 330 tarilıli kanun hükütnierine göre tesçıli istenen Felemenk tabiiyetli ve vuz bin Florın sermayeli ( Namloze Venotskap Ştenkolen Maçhapey V. Henderik Van der Zee ) ( Naamlooze Vennootschap Steenkolen Maatschappy W. Hendrik Van der Zee ) şirketinın Vekâlete verilen evrakı tetkik edilerek muvafik görülmüştür. Bu evrak arasındaki umumî vekâletnameye göre şirket namına yapacagı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçünciı şahıs sıtatlanle hazır buîunmak müçttmian ve münferiden imza koymağa salâhivettar olmak ve kendilerine verilen vekâlet müddeti 1 Mayıs 934 tarihinde hitam bulmak üzere tayin olunan ( Charies de Radzıwo Onowıcz ve Abram G. Roıtman ) efendilerdir. Keyfiyet kanunî hüküralere muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. Bevlîye mütehassısı iKöpröbaşında Eminönü han(4752)| MEHMET ALİ Babıali caddesi Meserret Oteli karşısında No. 125. Sabahtan akşama kadar | Fıkaraya pazartesi günleri meccanen 4 (512!) or. BAHATTiN ŞEVKi Cildiye ve zühreviye mütehassısı " ^ Ziraat Vekâletİnden: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mutfak tesisatı ve esyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münkaasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelename, esya listesi, plânlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alinacaktır. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde temi natı muvakkate mektuparile birlikte ihale günü olan 15 ağustos 933 93 tarihine musadif salı günü saat 15 te Vekâlet tnşaat Komisyonuna (3559) müracaatleri ilân olunur. Türkiye Ziraat Bankasmdan Gümrük MuhafazaUmum KumandanIığı lstanbul Satınalma komisyonundan Ziraat Bankasî müfettiş namzetliği için 14 ağustos 933 pazartesi günü sabahî saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. tmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlerden «€» müfettiş namzedi alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek lktısat ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden mezun olmalan lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. İmtihan programı ve sair şartları havi matbualar: Ankara, lstanbul ve Izmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 10/8/ 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müraraat etmiş bulunmalıdrrlar. . (3211) Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonunun yemek, okuma ve kon ferans salonları ve ecza ve elbise depolarile umumî mahallere ait masa, sandalye, yazıhane ve saire gibi sabit ve müteharrik mefruşat ve llk mekteplerin dördüncü, besinci sınıflarına mahsus Yurt Eilgisi tesisatımn yaptırılması ve icap edenlerin yerlerine konulması pazarkitaplannın baskı ve satış işinin pazarlıkla ihalesi. lıkla yapılacak münakasa neticesinde talibine 5 ağustos cumartesi llk mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif Vekâ • günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasında mahsus komisyonunletince hazırlattınlan iki ciltten müteşekkil Yurt Bilgisi kitaplannın da ihale olunacaktır. basma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 1 ağustos 1933 salı Taliplerin şartname ve listelerini görmek veya «şartnameler beş günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekâleti Müsteşarlık maka lira mukabilinde verilir» ve yapılacak sabit tesisatın mahallerini tetmında toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartnamesini almak üze kik ederek ona göre hazırlanmak üzere ihaleden birkaç gün evvel re Ankarada Maarif Vekâletine, lstanbulda Devlet Matbaası Mü Vekâlette İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemedürlüğüne, kitapların müsveddelerini görmek için de Ankarada Ma leri ve pazarlığa girecek olanlann: î Bu gibi ahşap malzeme ve mefruşat işlerile uğrasan bir fabrika arif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihaie veya atelye veya müessese sahibi olduklarına dnir «isim ve açık advaktinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akçesini resM» resrnî vesika. Malsandığına yatırdıklanna dair bir makbuz veya bu kıymette bir 2 Lâakal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat taahhüdübanka mektubunu komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunmalan lânü matluba muvafık ve tam zamanında yaptığına dair vesika, bu vezımdır. (3645) sikada iş yapılan müesesenin ismi ve taahhüdün hangi sene yapıldı • ğı yazılmalıdır. «Resmî ve nimresmî müessesat vesaiki müreccahtır.» 3 En aşağı 60 bin liralık kudreti maliye vesaiki, 4 Resim ve projelerile birlikte ve ilk pazarlık tutannin yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesile birlikte vakti muayyeninde ihale komisyonunda hazır bulunmalan ilân olunur. 3633 « 1 3921 4000 metre yerli bez pazarlıkla satın ahnacaktır. 0 » Dr. I H S A N S \M t <• 2 Pazarlık Gümrük Muhafaza Utnum Kumandanlığı komisyoTiFO ve PARATiFO AŞISI ı nunda yapılacaktır. Tifo ve Paratifo hasta'ıklarma tutul3 Pazarlık 3/8/933 tarihine rashyan perşembe günü saat 14 mamak için tesiri çok kat'î muafiveti tedir. pek emin bir aşıdir. Ecza depolann • Ha bulunur. 1^5087) | 4 İstekliler iğreti güvenmelerile belli saatte komisyona gel sinler. 5 Nümune, şartname komisyonda görülebilir. (3646) Maarîf Vekâletİnden: Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletİnden: . ÜVHKTERVEKDKUSU BiNA ARANIYOR lktısat Vekâletİnden: Çaym memlekete ithalinin bir elden idaresine dair evvelce yapılmış oln ilânda gösterilmiş olan müracaat müddeti görülen lüzum üzerine ağustosun 31 inci gününe kadar temdit edilmiştir. Evvelce müracaat etmiş olanların ve yeniden müracaat etmek istiyenlerin evvelki ilânda yazılı olan şartlar dairesinde mezkur tarihe kadar yeniden lktısat Vekâletine müracaat etmeleri. «3269» Beyazıt ve civarile Gedikpaşa, Di • vanyolu, Sultanahmet, Binbirdirek semt. lerinde mektep ittihazına elverişli büyük bir bina aranmaktadır. Bu şeraiti haiz binası olup ta kiraya vermek arzu edenlerin Fuat Paşa Tiir. besi karşısında leylî Tıp T?Jebe Yurdu müdiriyetine müracaat eylemeleri. (5880) HİDROL Dakik Dr. Ziya (5717) derhal kea«r. Eczanelerde 40 lcunıçtur. Memedeki çocuklara gıda Mikrobisidin Mide. barsak hastaiıkiarile dizanterilerin en müessir ilâcıdır Çocuklar ve büyükler tam bir etnniyetle kullanaHilirler. CS718) SaKıp ve Başmuharrtn Yunus Nadı ümuml neşriyatı idare eden Yazı işleti müdürü: Abidin Daver tîatbaacilık ve Neşrıyat Tiırk Anontm Şirketi . lstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog