Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

30 lemmuz Ziraat ve Baytar Fakülteieıi le Yüksek Orman Mektebi Xayıt ve kabul şartları 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe ahnacaktır. Müessese leylî ve meccanidir Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Cvmhuriyei' Kabul şartları şunlardır: 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2 Lise bakaloryasmı vermiç bulunmak 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyets malik ve hastalıklardan talim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresinin ortasında «arız olacak mazeretler dolavısile tahsillerine devam etmek imkânını kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla • caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira üçret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukandaki şartları gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. Istanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatl«sri takdirinde Prospektuslar gönderilir. (3024) On beş çunde bir cüz çıkar Şimdiye kadar 36 cüz çıktı Bir cüzün fiati 25 kuruştur Bir cildin fiati 350 kuruştur \dresi: lstanbulda Matbaa • cıhk vc Nesfriyat Törk Anonnn Şirketi /İKLOPEDİ/İ Miicellet olarak alınız Hayat Ansiklopedisinin şimdiye kadar iiç cildi tamam olmuştur. Dördüncii clldi bifmek öıeredir. Bugüne kadar bu güzel eseri almamış alanlara şimdi iiç cildi birden miicellet olarak almalarını tavsiye ederiz. Çiinkü her yenicilt çıktıkça verilmesi lâzım gelen para arfacak ve hepsini birden almak güç olacaktır. Şimdiden üç cildi birden alacak olanlar, hem evlerine bir külüpane kazandırmış, hem de miiessesemizin gösterdiği kolaylıktan islifade imkânını bulmuş olacaktır. Miieellet bir cildin fialı 350 kuruşlur. Fakat dördüncü cilde abone olanlara evvelki iiç cilt dahi abone fiati olan iiç liradan veriliı Hayat Ansiklopedisi her yaşta herkese mutlaka lâzım bir eserdir. AYAT Unrannmzdan dareketı^ edecek^purlar Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 ISKENDERtYE POSTASI ANKARA I Ağustos 933 salı günü saat II de Galata nhhmından izmir Pire iskenderiye'ye kalkar. (3675) KARADENİZ POSTASI KARADENİZ 2 ağustos 933 çarşamba günü saat 18 de kalkar. Dönüşte Tireboluya'da uğrar. (3674) İstanbul • Mersin ve îstan bul • Mudanya hatlarında ça • lışan gemilerimizin kahve o • caklan 1 ağustos 933 tarihin • den 1 kânunusani 934 tarihine kadar beş ay müddetle ve mü zayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 31 temmuz 933 pazartesi günü saat on beşte Denizyollan tşletmesi Müdürlüğü Levazım şefliğinde yapılacaktır. Depozito akçesi, tstanbul • Mersin hattı için maktuan yüz elli lira ve İstanbul Mudanya hattı için elli Iiradrr. Şartnamesini görmek isti yenler her gün sabahtan akşama kadar Denizyolları ftlet • mesi Levazım şefliğine müra • caatle gorebilirler. «3647» Gümrük Muhafaza Umum KumandanBürsa Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden; lığı tstanbul Satınal na Komisyonundan Bursa Nafıa garajında yüz lira şehrî ücretli bir başmakinistlik münhaldir. Bu vazifeye aşağıdaki şartları haiz olanlardan biri bilimtihan ahnacaktır. 1 Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak, cünha ve cinayetle mahkum olmamış ve askerliğini ifa etmiş bulunmak, 2 Sinni yirmiden dun, kırk beşten efzun olmamak, . n ,., 3 Sah'âtlar veya Bahriye, Çazkçı mekteplerinden mezun olmak, 4 ~Büyük bir müessesede mazotlu, buharlı veya elektrikli muhtelifülcins makinelerde çalışmış ve bunda ihtısas sahibi bulunmuş olmak, 5 Her türlü silindirleri işletmek ve tamir etmek ve ateiyede makina noksanlarını yapabilmek suretile ehliyet ve meharetini isbat eylemek, 6 Hizmet ettiği müessesattan hüsnühal ve ehliyetini müşir ve • sika ibraz eylemek, Bu şartları haiz olanlar Bursa San'at mektebinde nazarî ve amelî bir imtihan geçireceklerdir. Taliplerin vesikalarile beraber 5 ağustos 933 tarihine kadar istida ile Bursa Vilâyet Makamına müracaatleri. (3663) 1 666 adet ekmek torbasi açık kîrdırma ile satın ahnacaktır. 2 Kîrdırma tstanbul Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğündeki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 3 Kîrdırma 14/8/933 tarihine rastlıyan pazar günü saat 14 tedir. 4 örnek, şartname komisyondadır. Görülebilir. (3521) Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: Polis memurları için asgarî 850, azami 1000 adet siyah renkten muşamba pelerin ahnacağından talip olanlann ağustos 933 iptidasına kadar nümunelik kumaşlarile birlikte Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü mubayaa komisyonuna müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (3458) BurdurJa arazice alâkalan bulnnan merhutn Necip Paşa vereselerinden Hamdi Bey ve Nazıma Hanimın kendileri veya evlâclan ve Necip Paşadan evvel vefat eden Necip B. ve Ifraz Hanımın da vereseîenle mezkur arazi hakkmdâ görüşülmelc üzere Üsküdarda Selimiyede Kışla caddesinde 3 numaralı hanede Burdur sabık Valisi Celftl Beye rnüracaatlan kendi menfaatieri iktizasmdandir. 5913 •«• [MUSTAFA CEMAL VAPURLARII Müzayede ile kitap satışı Yannki pazarteri günü Kazasker Mustafa lzzet, Mustafa Dede, Şükrullah Halife ve Kaysemezade Haha O» • man hattı nefisi, yazma Kur'anı Kerim ve Del&ili Şerifler ve 1/8/933 «alı günfi basma nadide tarihe mütealKk ki • taplar Büyükçarşıda cakhr. Sandalbedeste(5911) ninde saat ikide müzayede 3e satıla • BURSA vapnnı 30 Temmuz İZMİR PAZAR Ziraat Vekâletinden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün şaraphane, süthane, zootekni binalan elektrik tesisatı (21) gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Mezkur tesisatın münakasa evrakı «10» lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğünden ahnacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikaları komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 u nisbetinde teminat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 ağustos 933 çarşamba günü saat üçte Vekâlet inşaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3202) giinâ Galata nhtımından saat 17 de dogru tznrire hareketle pazar • taei günü tzmir'e muvasalat ve sab günü tzmir'den hareketle çarşamba günü tstanbul'a avdet edecektir. Telefon: 40913 (5879) Galata küçük nhtım No. 41 m m m Adana Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: Seyhan : Adana Memleket hastanesinin ihtiyacı olan «939» lira muhammen bedeli lâboratuvar alâtının 933 senesi ağustosunun 13 üncü perşembe günü saat onda ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanlann mezkur alâtın cins ve miktarlannı ve şartnamesini görmek üzere Istanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve yukarıda yazılı gün ve saatte de Seyhan Vilâyet En • cümenine mürcaatleri ilân olunur. (3305) Fatihte Malta caddesinde Süpüryeciler caddesinde Talât bev hanı altındaki No. 19 dükkân ahere devredeceğimden alacağı olanlann beş gün zarfinda müracaatlan ilân olunur. (5925) M. Zna bAumZADE BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası J SAD1KZADE Marmara Üssü Bahrî ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı Müstantikliğinden: Maliye Vekâletinden: 1 2257 numaralı Madenî Ufaklık para kanununa tevfikan silik olmıyan ve ayarlarile nizamî vezinleri tam bulunan eski gümüş paraDeniz Fabrikalan Umum Müdürlüğü efradmdan olup 11/1/933 ların; ileride tedavül kıymeti refedildiği zaman halkın mutazamr oimaması için, Devlet alacakları mukabilinde bir mecidiye 37 kuruş tarihinde kıtasından firar ederek izinsiz vatan hudutlarından dıçarı çıktığı haber alınan 341/5 Üsküdarlı Naim oğlu Şinasi gedikli çavuşun hesabile kabulü takarrür ettirilmiş ve bu hususta Malsandıklarına teb«10» gün zarfında isbatı vücut etmesi veya meskenini bildirmesi, akHgat yapılmıştır. si takdirde hakkında kanunun gaibe müteallik hükümlerinin tatbik 2 Cumhuriyet Merkez Bankasînca da beher on gram meskuk ve edileceği ihtar olunur. (3669) gayrimeskuk halis gümüş 19 kuruştan satın ahnacaktır. (3661) tstanbul Tapu Müdürlüğünden: Bir buçuk lira yevmiye ile istihdam edilmek iizere bir daktiloya ihtiyaç vardır. Talip olanlann bu mesleğe ait vesaik ile temmuzun 31 inci pazartesi günü kablezzeval on birde müsabakaya dahil olmak üzere Sultanahmette Is tanbul Tapu Müdiriyetine müracaatleri lüzumu ilân olunur. (3664) Vapuru 31 temmuz pazartesi günü saat 18 de Sirkeci nhumından hareketle Zonguldak, Inebolu, Ayancık , Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, Surmene ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât içm Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığa müracaat. Telefon: 22134. (5832) LASTER SiLBERMANN ve Şü. DOYÇE LEVAJNT Iinye Hamburg, Brem, Anvers, istanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve tvdet tnuntazam postalan Hamburg, Brem, Stetın, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalaa beklenen vapurıar MİİOS vapuru 31 temmuza doğru. A g u i l a vapuru 1 ağustosa dogru. C a v a l l a vapuru 11 ağustosa dogru. A l i m n i a vapuru 15 ağustosa dogru. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas va Ibrail için limanımızdan hareker edecek vapurlar A l i m n i a vapuru 1517 ağustosa doğro, Yakında Hamburg, Brem, Anvers w Roterdam limanlan için hareket edecek vapurlar A k k a vapuru 2930 temmuza dogru. G a l i l e a vapuru 57 ağustosa doğru. C a v a l l a vapuru 1113 ağustosa doğro. Yakında Batum'a gidecek vapurlar G a l i l e a vapuru limanımızda A g u i l a vapuru 14 ağustosa doğru. tazla tatsilât için Galata'da Uva» kimyan hanında Laster Silbermann v« Şürekâsı vapur acentalığına mürnc^üt. Telefon: 446476 (,5033) Tel: 44647 • 6 Satıhk Motosiklet Triumph markası yeni gibi Adres: Beylerbeyi, Yalılar caddesi No. 6 (S926) («tanbul 2 inci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılmatı mukarrer yüz adet hasır iskemle ve kahve masalan 8 ağustos 933 salı günü saat 17 den itibaren Şisli Kâğıtane caddesinde 307 numaralı kazino önünde açık arttırma suretile sahlacağından taliplerin yevmi muayyende ma« halli mezknrda hazır bulonacak me • muruna 932/1441 numara ile miira caatleri ilân olunur. (5910) tstanbul 3 üncü icra memurluğundan! Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrihnesi mukarrer 50/28 eb'adında 800 adet çam, hatı] kerestesi 31/7/ 933 tarihinde saat 10 dan itibaren ls • tanbulda Kerestecilerde 63 numaralı (5900) kereste dükkânında açık arttırma su ntile satılacağı ilâa olunor. İstanbul Ziraat Bankasından: Hisse No. 601 602 603 604 605 s 606 607 608 Semti Boğaziçi Mahallesi Yenimahalle Sokağı Cinsi Hissesi Ahşap hane Aziziye » » Mektep Ahşap hane ve bahçe Büyükdrre Asmah Ahşap hane Tarabya ZUo Ahsap 3 hane ve 1 dük. Büyükada Cami Güzeller Arsa metresi 466 Karanfil Karanfil Ahşap hane Nizam Fabrika Ahşap hane ve dükkân [Yalı Eski KostanUn yeni Mehmetçik 83/128 10 400 Ahşap hane 609 » Karanfil Şehbal 542592/663552 19 165 Arsa metresi 36 610 » Yalı Eski Kostantin yeni Mehmetçik Yflzde yedi buçuk pey akçelerile ihale beÜelleri nakten veya gay rimübadil bonosile ödenmek üzere yukanda evsafı yazılı gayrimen • kuller açık arttırma suretile satısa çıkarılmıştır. Kat'î ihaleleri 10/8/ 933 perşembe günü saat on bestedir. Şartname Bankamız kaoısına (3443) fcsılmiftır. Şenei haliye yergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. Emlâk Histeye gore muNo. hammen kıymeti Tamamı 12 600 T.L. 18/96 28 378 2/3 16 1333 3/14 12 130 255/1296 22/1, 22/2 24, 26 275 23/100 42 108 6/32 7 100 4/7 7/9/11 860
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog