Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmttt 1935 II Hikâye | Bir çift göze bir genç kız!| Anasmı hiç tanımıyordu. Onu doğururken ölmüştü. Babası maden amelesi idi. Kendisinden biraz büyiik olan er . kek kardesi de maden kuyusuna inmeğe başlıyalı seneler cluyo'du. Kömürto zu ve kömirr dumaırı ile gökü bile kapkara olan bu mem'ekette kendi kendine büyümüs, daha çocukluktan kurtul madan evde arnelik vazi^esi yapmağa başlamıştı. Odalan süpürüyor, çama . şırlan yıkiyor, yemek pişiriyordu. Ba • fcası da, kardeşî de ona «anne» diye hitap ediyorlardı. Evîn en küçüğü, ay. ni zamanda en biiyüğü idi. Cuma günleri babası ile kardeyi dışarda fazla kaldıklan zamanlarda onlara çıkışhğı bile oluyordu. Gimun birînde kardesi askere gidince eve birdenbire sessizlik, bir hiizün çöküverdi. Bütün hayah yalnızlık için. de geçmiş olduğu halde yalmzlığm ba kadar korkunç olabileceğini düsünmemişti. tsler daha azalmıstı. Fakat keski azalmasaydı. Ba azlık, günleri uzatıyor, akfam olmak bilmiyordu. tslerini bitirince dısarı çıkıyor, kö mürtozu ve kömör dumanlarile karar rruş dar sokaklarda dolaşıyo'rdu. Bazav. maden kuyulanna kadar giderek ay • yas kocalarmın meyhane seferlerine mâni olmak istiyen amele kanları ile yanyana babasmi bekliyordu. Gene böyle bir akşamdı. Maden ku . yulanna gitmek için sokağa çıkınca hic. alısmadığı bir manzarayla karşılastı. Birçok kadmlar, çocuklar maden kuyulanna doğru kosusuyorlardı. Ne var... Ne var? Kucağında bir çocuk, düşe kalka iler. liyen bir kadra cevap verdi: Felâket yavrum... Maden kuyu larında kaza oldu. Maden kuyulannda kaza... ha! O da oteki kadınlar ve çocuklar gibi kos. mağa başladı. Maden kuyularında ka. za... O bunun ne demek olduğunu pek iyi biliyordu. Bilmez miydi? Maden amelesinm kızı idi. Bir akyam babası yiizü, elleri kan içinde eve gelmiş, ne olduğu sorulunca: Ufak bir infilâk! demişti. Galeri aadece aksırdı. Bir kazacık... Kuyularm bulunduğu yer mahşere dönmüştü. Ellerinde kazma kürek ta şıyan brrçok askerler oradan oraya ko. şuşuyorlardı. Zaman zaman tüyler ürperticî feryatlar, hıçkırıklar yükseli • yordu. O ağlamıyordu bile. Sadece disleri birbirine çarpıyor, zangır zangır titri . yordu. Kuyulardan ilk kazazede kafilesi çıkarılmca kalabalığı yararak ileri atıldı. Ortada parça parça olmuş otuz ceset vardı. Bu ölülere büHin dikkatile baktı. Havır, hayır bunları hiçbiri babau de . ğildi. Babasmı gece yarısına doğru kuyudan çıkardılar. Gene bağırmadı. Ağlamadı. Sadece disleri birbirine çarpıyordu. ölmüş mü? Hayır küçük, yalnız sakatlanmıs. Sakatlanmış... Evet gözleri kör olmuş. tşte küçiik bu kaza sayesinde yalmzlıktan kurtuldu. Babası artık daima evde idi. Yapılacak o kadar çok isi vardı ki bir dakika bos kalmıyordu. Hasta yavaş yavaş iyilesiyordu. Iyi olmıyan he. men hemen yalnız gözleri kalmıştı. Babası sağlamken, kradesi askere gitmeden bir çorabın içine epey para biriktirmisti. O paralan yavas yavharcadı. Kumpanva gerçi babasma ma. a* bağlamıstı. Fakat bu maas pek az birseydi. Sonra hasta, arsız bir cocuğa benzemisti. Birçok seyler istiyordu. Kıs yaklasıyordu. Küçüğün üzerinde yalnız ince bezden bir entari vardı. Iskarpinleri de her tarafından su alıyordu. Fakat o babasının arzulannı yerine getirmek, onu üzmemek için kendisini her. seyden mahrum ediyordu. Evvelâ pek ehemmivetsiı olan borçlar günden giî • ne çoğaimağa basladi. Bunu bilmiyen alil baba arasıra soruyordu: v Bir eksiğin ok ya kızım. Hiçbir eksigim yok baba! Eksik olan sefaletti. Nihayet kısla beraber o da kapıdan içeri girdi. Evvelâ kasap veresiye et vermekten vazgecti. Sonra bakkal, sebzeci, eczacı, alacaklı komsular kapıya dayandılar. Kücük, babası duymasın diye onlan mutfağa alıyor, orada birkac gun daha beklemeleri için yalvanyordu. Kızım ne var, kim ge'.dı ? Hiç baba, komsular... Komsular geldiler. Konusuyoruz. Masraf olmasın diye artık günde bir defa yemek yemeğe başlamıştı. Fena fena öksürüyordu. Nihayet bir gün icra memuru da ka. pıda gözüktü. Konsol, yemek dolabı, saat, perdeler, sofra takımlan, çamasırlar alındı, götürüidü. Hasta gürültüden pek sinhlenmişti. Küçiik o gün onu kandırmak için çok müjkülât çekti. Bu suretle üzüntü bitmedi. Bilâkic çoğaldı. Hasta ikide bir emrediyordu: Kızım nmu konsolun RÖzüne koyuver. Saat kaç? Şu kalemle hokkayı getirsene! Hangi konsol, hangi saat, hangi ka . lem hokka... Küçiik sandalyanm ayağile konsol çözünün açılmasına müsabih gürültüler yapıyor, saatin bos kalan verine bakarak saati söylüyor, «a hokkada mürekkep kalmamıs, hem sen bu halde nasıl yazı yazarstn!» diyordu. Kıs her senekinden siddetli idi. Borç yekunu gittikçe kabanyordu ve kücük simdi daha fazla öksürüyordu. Gözleri alev alevdi. Yüzü o kadar küçülmüsKi ki soluk dudaklarla çevrili ağzı oldu. ğunrlan fazla büyük görünüyordu. Bir sabah doktor eve gelince ihtiyara büyük bir müjde verdi. Bir mucizeye sahit olunacaktı. Maden amelesinm göz leri açılıyordu. Birkaç güne kadar görmeğe bashyacaktı. Kücük o sırada evde değildi. O karlı havada incecik bez entarisile çarşıya git misti. Bunu duysa kimbilir nekadar sevinirdi. * *• Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Maarif işierimiz için mühim bir teberru Satılık hane ve Mütekait kaymakam Sait Bey biriktirdiği 50 bin Mutena arsalaî lirayı Maarif işlerine tahsis etti Birinci sahifeden mabat aldırmak istemiş, fakat kendisinin muvafakatini istihsal etmek müm . kün olamamıştır. Dün bir muharririmiz, Sait Be yin Feneryolundaki evme gitmiş, fakat kendisini evde bulamamıştır. Arkadasımız Sait Beyin zevcesi ile görüsmüş, o da bu teberrü etrafında yazı yazılmasına razı olmadığmı söylemiştir. Sait Beyin refikası arkadaşımızın ısrarı karısında nihayet kısaca de . mistir ki: « Biz otuz senedenberi, «para mız olsa da memieketin hayır mü • esseselerine yardım etsek!» derdik. tktısada çok riayetkâr olan Sait Beyin, bütün hayatında toplıyabildiği parayi iyice düşündükten sonra en çok ihtiyacımız olan maarife vermeği kararlastırdık. Bunu yapabilmek bizim için en büyük saadettir. He . nüz muamelesi bitmediğmden bah • sediltnesinî mevsimsiz buluyorum. Fait Bey, gazetelerde buna ait yazıyı görünce çok canı sıkılac&ktır. Zaten yaptığımız mühim birsey de. ğil ki.. Bizi yetistiren ve yaşatan vat a n a mümkün olan hizmeti yapmak borcumuzdur. Para bankaya faizi mürekkep usulile yatırılacağından mütemadi . yen artacak, on beş yirtni sene sonra belki iki mislini bulacak, bu suretle yardım sahası gittikçe genisliyecektîr. Esasen çok paramiz olmadığından daha büyük bîr yardım ifasına im kân bulamadık. tleride mümkün oldukça hayır müesseselerine yardım etmeğe devam edeceğiz. Maarife tahsis edilen paranın faizi kimsesiz bazı çocuklann okutul. ması gibi en mübrem maarif islerinde kullanılacaktır.» Aldığımız maldmata göre, Sait Beyin maarife tahsis ettiği 50,000 lira eski vakıf usulleri ile verilemiveceği için isin kanunu medenî alıkâtnına göre yapılmasma çalısılmak . tadır. Ba paranm getireceği faizin b'r kısmı ile, tahtilde etı ziyade *hliyet gosteren bazı fakir gençlerin Avrupada ikmaü tahsil ettirilm«si de temm edecektir. Memleket maarifine yaplığı hizmetle diğer zen • ginlerimize örnek olmasmı diledi . ğkniz Sait Beyi takdh ve tebrik ederiz. Esas 290 555 482 556 557 558 559 560 561 Temlnal T. L, Süleymaniyede Kâtipşemsettin mahallesinde Harem sokağında eski 4 yeni 2 No. 1329 m. m. maabahçe 80 hanenin 5/8 hissesi. Sultanahmet Binbirdirek mahallesi Atmeydanî atik 38 58 cedit 76 No. 76 m. m. arsa. Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı 28 yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa. Büyükadada Karanfil mahalle ve sokağında cedit 1 26. kapı, ada 115, parsel 2 No. 2094 metro murabbaı arsa. Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 3 kapı, ada ıO5 206, parsel 6 No. 10468 m. m. tarla. Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 2 kapî, ada 10 206, parsel 4 No. 2031 m. m. bahçe. Büyükadada Nizamda ada 172, parsel 7 No. 2762 m. 28 m. tarla Büyükadada Nizamda ada 159, parsel 4 No. 866 m... 17 m. arsa. Mevkii ve nev'i Pariste imzalanan itilâf Birinci sahifeden mabat millet kaidesi yalnız RÜmrük tarifelerine, gümriik muamelâhna ve Seyri . sefaine mhisar ettirilmistir. Diğer ha susatta tarafeyn serbestisîni iktisap etmiftir. 4 Türk ihracahnın bedelleriTiden teraküm edecek dövislerin yiizde otuzu otomatik bir surette Bank dö Frans da açılacak bir hesapta Türkiye Cıımhuriyet Merkez Bankası ernrtne tamamen serbest olarak âmade hıtuUcakhr. 5 Bütün ticari mübadeleler C?earinge tâbi olduğu gibi devlet ve sair müessesatı resmiye siparislerinden mu~ tevellit verilecek emtea ve malzeane bedelleri de nak^en ödenmeyip mahsup muamelesine dahil olacaktır. 6 Clearing makanizması şu tarzda isliyeceklir: Türk ihracat mallannın alıcılan hu nialtarm bedeller;ni frank olarak Pa • riste (Office de Comoensatıon» a t««viye edeceklerdir. Fransız malı mub*yaa eden Türk ithalâtçılan da aldıklan mallann bedellerini THrlciye Cijmhuriyeti Merkez Bankasma bu baa • kanm resmî kuru üzerinden Türk lirası olarak tediye edeceklerdir. 7 tmzalanan clearing anlasmasına münhasıran her iki memlekete gümrilk resmini vererek giren mallar dahilc?tr. Transit muamelâtı clearingin haririr^e dir. Transitten mütevellit dövizler serbest olarak clearing haricinde veri'ecektir. 8 Fransız rejisi Türkiyeden 5c, milvon Fransız frangı mukabili HiHin mubayaa edecektir. Bundan baska bir takım ahkâım ihtiva eden itilâfname metni resmen tebliğ edilecek ve 13 ağustos 1933 tarihinden itibaren mevkii mer'iyete girecektir. Üniversite kadrosu Birinci tahifeden mabat mtstir. Kadronun yalnız ecnebi profe • sörlere ait kıtmmda bazı mânhaller bulunmaktadv. Üniversite kadrosu âli tasdika iktiran etmiştir. Yeni Üniversite kadrosunda vazife almıs olan heyeti îlraiye azasına, işle • rine baflamak üzere dün davet mektup. lan yazılmağa başlanmıstır. Bu mektup. lar üç şekflde yazılacak, kadro harici kalan, telif ve tercüme heyetine ithal edilen ve yerlerinde îpka olunanlara srönderilecektir. Yeni kadrova sröre en fazla degisiklik Tıp fakültesmde yapd mıştır. Tıp fakültesine yeni getirilecek profesörler arasında elyevm sehrirrizde büvük bir kliniki bulunan velâdiye mütehassısı ttalyalı Doktor Manaranm da bulunduğu söylenmektedir. Tıp fakültesine ve diğer fakültelere davet edilen profesörlerden bir kısmı, komitenin gösterdiği seraiti anlamak üzere ıslahat mü. savirliğme dün dört kişflik bir heyet göndermişlerdir. Bu heyet Maarif Ve. kili Doktor Resit Galip Beyle de a • zun uzadıya görüşmüstür. Darülfünun yarm akşam ilga edileceğinden lâğv haberini bildirecek mektuplar bugün öğleden sonra postaya verilecektir. Yarm öğleye kadar bütün alâkadarlar bu mektuplan almıs bulu . nacaklardır. Bu mektuplarda, tstanbul Darufünununun 1933 seneti temmuzn. nun 31 mci günS aksammdan itibaren lâğvedildiği ve bu suretle bütün heyeti ilmiye aıasmtn Darülfünundald vazi • felerme nihayet verilerek Maarif Vekâleti emrine almdıklan bildirilecek • tir. Yeni kadrova dahil müderrislere ait olan mektuplar bilâhare gönderile cektir. Darülfununun lâğvile açıkta kalan müderrisler açık maası alacaklardır. Buru lar iki ay sonra Vekâletin kendilerme gösterecefi vazifelerde kullandacak . lardır. Telif ve tercüme heyetine girenler de kadroda ayn maas alacaklardtr. Yerlerinde ipka edilen müderrisler gelecek sene 30 nisana kadar eski maaslarmı alacaklardır. Asıl Darülfünun kanunu gelecek nisan ayında tatbik edilecektir. Büyükada Nizamda ada 208, parsel 8 No. 238 m. m. 10 çamlık. 562 Büyükada Nizamda Asıklaryolu cedit 2 ada, 183 par6 sel 1 No. 482 m. m. çamlık. 363 Büyükadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada, 184 112 parsel 1 No. 5600 m. m. tarla 564 Büyükadada Nizam Ziyapasa sokağı ada 154, parsel 13 14 No. 505 m. m. tarla. 365 Hevbeliada Papaz sokak atik 10 cedit 11 No. maa 30 bahçe hane. Balâda muharrer emlâk peşin bedelle bilmüzayede satıîacağın dan taliplerin ihaleye musadif 12/8/933 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. (3563) Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğünden: Yüksek Baytar mektebinde mevcut lâboratuvar alât ve e'devatile ecza ve bazı eşyanın Ankaraya nakli kapalı zarf usulile münakasaya konmtiftur. Talip olanların % 7,5 tan 750 lira teminatı muvakkate akçelerile bhlikte yevmi ihale olan 20 ağustos 933 pazar günü saat 14 te Fmdıklıda Güzel San'atlar Akademisinde «Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna» sartnamesini görmek istiyenlerin, de Seli • miyede Yüksek Baytar Mektebi Rektörlügüne müracaatleri ilân l * &m Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 4, 3, 2 ve 1, 5 m/m kutrunda 150 ton demir tel kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mezkur tellerin 16 ağustos 933 tarihinde ihalesi icra kılînaca > . ğından taliplerin şartname almak için simdiden şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe musadif çarsamba günü sa« at 14 te Istanbulda Yeni.Postanede mubayaat komisyonuna müra * caatleri. " (2678) Maden amelesi, görmeğe basladığı gün kendisini ctrcıplak bir odada tek basına buldu. Konsol yoktu. Yemek do labı yoktu. Saat yoktu. Perdeler sofra takımlan, çamaşırlar yoktu ve en fena. M küçiik yoktu. lhtiyarın gözleri açıldıği gün küçüğün gözleri kapanmışh! SÜVEYDA FERlDUN Kayseri Belediye Riyasetinden: «150» lira ücretli Kayseri Belediye Fen memurluğu münhal bu • lunduğundan telip olanların biran evvel evrakı müsbitelerilr birlikte Kayseri Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (3668) Devlet Matbaası Müdürlüğünden: Matbaa için şartnamelerine tevfikan mubayaa edilecek 1000 kilö paçavra ile 50000 kilo odun, 35000 kilo kok, 3000 kilo antrasit, 3000 kilo kriple ve 5000 kilo mangal gömürü alenî münakasaya konmuştur. Bunlardan paçavra münakasası 20 ağustos 1933 pazar, odunla mangal kömürünün münakasası 23 ağustos tarihine musadif çarşamba, kok antrasit ve kriple münakasası da 27 ağustos pazar günleri saat on dörtte matbaada yapılacaktır. Şartnameler 20 kuruşjuk damga pulu mukabflinde Matbaa Müdürlüğünden ahnatilir. (3678) Almanlarla mözakere Paris 2 8(A.A.) Anadolu A • jansının hususî muhabiri bildiriycr: tktisat Vekili Mahmut Celâl B e y le görSsmek âzere Alman mur^bhtslan Parise gelmislerdir. Türkiye sefaretinde içtimalara başlanmıstır. Bu gö • riişmeler müsbet bir safha arzederse müzakerahn Berline intikali muhtemeldir. Türk Tavyare Cemiyetî Konya Şubesmden: Adet 2000 1500 2000 2000 1000 2000 1500 2000 2000 2000 1500 2000 1000 2000 4000 lOOOC Basılacak evrakın cinsi Köy varidat ve masraf defteri » Karar defteri » Teftiş defteri » Mahkeme defteri Defin kayıt defteri Köy varide ve sadire defteri Köy salma defteri Köy bütçe defteri Bekçi cüzdanı Köy sandığı makbuzu Köy borç ödeme tebliğnameıt Doğum ve ölüm cetveli Defin ruhsat tezkeresi Vesaiti nakliye cetveli Bekçi intihabı evrakı Muhtar intihabı evrakı Maarif Vekili Beyin beyanati tstanbul 29 (A.A.) Gazetelerde. ki tahminlere ait nesriyat münasebe tile Maarif Vekili Resit Galip Bey A nadolu ajansına asağıdaki beyanatta bulunmustur: « Şunlar çıkıyor, bunlar kalıyor tarzında kadrolar, listeler tertibi doğru değildir. 22S2 numarah kanun, Da rülfununu ilga ettiği için hakikatte bü . tün vazifeler kendiliğinden nihayet bu. luyor demektir. Yeni bir Üniversite kurmak meselesi bundan tamamile ayn bir iştir. Yeni yapının kurulus mes'u. liyetmi taşıyanlann mtihaplannda ser • best hareketleri gayet tabiidir. Bundan haysiyet iddialan çıkararak gürültü ko. parmak yakışıksızdır. Hususî bazı tah. min neşriyatile Vekâletin veya ıslahat heyetinin alâkası yoktur.» Zaro Ağanın smokini gümrükte kaimış! Zaro Ağa, dün Gümriik Başmüdiirü Seyfi Beyi ziyaret ederek Av> rupa ve Amerika »evahatinden döndiikten sonra, gümrüğe gelen bazı eşyalarımn kendis ; ne verilmedtiğinden bahisle sikâyette bulunmustur. Bu eşyalann verilmesi için, vaktile kendisinden imza almmış olan Os • man isminde bir hamalın bulunması lâznn gelmektedir. Zaro Ağa bu adamı görmediğini söylediğinden, Osman polis vantasile bulunacak ve rmzasi alındıktan sonra Zaro Ağa rfa esyalanna sahip olacaktır. Zaro Ağanın gümrükteki esyalan arasında Avrupa ve Amerikada giydiği smokini de bulunmaktadn*. Iktısat Vekâletindem 2239 numarah kanunun onuncu maddesine tevfikan «Türk Kây« rağı altına girecek gemilerde bulunması lâzımgelen vasıflar hakkmda» neşredilen nizamnamenin Deniz Ticareti Müdürlüklerinden âranılması alâkadarlara ilân olunur. (3679) ' | istanbul Belediyesi ilânları Benzin Münakasası I MuvaffakiAetli bir ameliyat Sabık Azerbeycan Dahiliye Nazırı Mustafa Vekili Beyin birden bire apandUrtten tehlikeli bir »u • rette hastalandığını ve operatör M. Kemal Bey tarafından yapılan ameliyat neticesindie tehlikeyi atlattığı haber alınmıstrr. Zayi Çatalca Askerlik Şubesmden aldığım askerî vesikamı, nüfus tezkeremi, Millet mektebi sehadetnamemi ve Eskisehir içm tren pasomu kaybettim. Yenileri alınacağından hükmü yoktur. 300 doğumlu Mustafa oğlu Kâmil (5914) Yukarıda cins v e miktarı yazılı evrak bastırılmak üzere alenî münakasaya konulmuştur. Münakasa müddeti 2 0 temmuz 9 3 3 tarihin» d e n 10 ağustos 9 3 3 tarihine kadar 21 gündür. Bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde 10 ağustos 9 3 3 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da ihalesi icra kıhnacaktır. Basılacak evrakın k â ğ ı t l a n v e defter k a p l a n crn$ v e nümunelerile eb'at v e evsafı sairesi v e şekli münakasayı havi tanzim v e idare heyetimizce tasdik kıhnan mü nakasa şartnamesi şubemizdedir. Taliplerin çeraiti öğrenmek üzere müracaatlerini hariçteki taliplerin münakasa müddeti zarfında mektupla talep eyledikleri tak dirde şartname sureti musadakasıoın derhal gönderileceği ilân oluour. (3658) Halk Musiki cemiyeti kongresi Halk Musiki cemiyetî senelik kongresini yapmıştır. Cemiyetin idare heyetine Necmettin Osman, Bürhan Kerimi ve îhsan Altay Bey • ler seçilmişlerd'ir. Zayi Amelî Hayat mektebinden 1926 da aldığım sehadetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Muharrem Davut (5918) Mubayâasîna lüzum görülen 223,111 kilo benzin kapalı zarfla münakasaya konulmuustur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 4685,5 liralık teminat makbuzu veya banka mektubu ile teklif mektuplannı 21/8/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. ,(3700) Kars Belediyesinden: Belediyemizin su ile müteharrik elektrik fabrikasmi ve sehir ten « viratmı ve hesabatını idare edebilecek nazarî ve amelî malumatı haiz 150 lira ücretli bir elektrik fen memuruna ihtiyaç vardır. Şeraiti lâzimeyi haiz olanların vesikalarile birlikte açılacak mü • nakasaya iştirak etmek üzere tstanbul Belediyeşme müracaatleri. (3667),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog