Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

i j Haftalık radyo programı i a akşamki programjlf Çarşamba: 2 ağustos Jl ANKARA: 12,30 gramofon 18 salon orkes • trası: 1 Schubert (Ouverture Rosa. mund) 2 Thomas (Fantaisie Mig . non) 3 Straus (Valse Le Baiser) 4 Eilenberg (Marche Venitienne) 19 alaturka saz 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL : 18 gramofon . 19 Müserref Hanım, Faik Bey ve arkadaşları • 20 saz (Bel. ki« Hanım) . 20,30 tanburî Refik Bey ve arkadaşları • 21,30 gramofon • 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayarı. VİYANA: 18 senfonik orkestra tarafından konser . 19,45 Avusturyalı genç şairler tarafından şiirler . 20,25 sarkılar ve opera parçalan 21,05 Floran*ada bir masal 3 perdelik operet 23,20 dans havalan. LAYPZİG: 17,50 eğlencelî parçalar • 21,05 çfngene aşkı: 2 perdelik operet BÜKREŞ: 21,05 saksofonla konser • 21.25 muhtelif parçalar . 21,45 • konferans 22,10 Rumen havalan. PRAG : 20,05 Çek havalan . 21.05 tiyatro: Zoraki palyaço 23,05 son haberler • 23,25 dans havalan. VARŞOVA: 19,05 konser • 20,05 tiyatro: asil İtan 22,05 Lembergten naklen muh. telif parçalar . 23,05 dans havalan. ANKARA: 12,30 gramofon • 19 salon orkes trası 19 dans musikisi . 20,15 ajans haberleri. Dut yemiş bülbüle döndtiler,, Türksporun bir makalesi: [Memleketimizin en iyi ve en bitaraf spor mecmuası olan Türkspor mecmuası, diinkü nüshastnda «Dut yemiş bülbüle döndüler» serlevhaat altında <tKırmızı Beyaz» imza • sile bir makale neşretti. Refikimizin bu makalesini iktibas ediyoruz:] Galatasaray kulübünün birinci futbol takıtnı, geçen 1932 33 futbol mevsiminde, dünyanın en parlak futbol yıldızı takımlannm da sık sık başlanna geldiği iizere, fena bir vaziyete diiş miiştü. Galatasaraym yalnız birinci takımının geçirdiği bu buhranın esbabını anlatacak değiliz. O sebeplerden vaktile bahsetmiştik. Bugiin başka bir noktaya nazan dikkati celbedeceğiz. Birinci takım yenilmeğe başlar başlamaz, bir vaveylâdır kopmuştu. Tenkit, muaheze, hücum, istihza, tehzil, hatta hakaret bile yapıldı. 30 sene • ye yakm bir spor hayatına malik olan bu koca kuliibe, memleketin bu en eski spor yurduna söylenmedik söz bırakılmadı. Düsiiniilmedi ki bir insan hasta olup zavif düstiiğü gibi. bir ta • kım da hastalanır, zayıflıyabilir. Hele, Galatasaraylı olduklarını iddia edip te o fena günlerinde Galatasaraya hücum edenlerin hali Ehibba şivei yağmada menhut eyler âdavı, Huda göstermesin asart izmihlâl bir yerde. beytine uygun bir haie geldi. Bunlar, birinci takımin kuvvetlenmesi için elele verİD çalışacaklanna, bozguncu nıhlannın bütün zehirlerini sactılar. Tıpkı Fatihin askerleri İstanbul kapılanna da • yandığı zaman, Ayasofyada iskemle kavgası yapan Bizans papazlan gibi, gözlerini miithiş bir ihtirasla Galatasaray î • dare heyetinin ve baskaptanhğınm mevkilerine diktiler. Bir birinci takımın bozukluğurdan bütün kulübü, ikinci ve üçüncü takımlan, atlatleri, denizcileri, boksörleri, voleybolcularile, koca Galatasarayı bozguna uğratmağa, yıkmağa çalıstılar. Bu, spor tarihimizde görülmemiş bir ihtirastı!. . Galatasaraylı olduklarını sövliyen bu beş altı kişi, o kadar cok gürültü etti ler, kulüp aleyhine gazetelerde o kadar bağmp çağırdılar ki, isin içyüzünü bilmiyenler, vaziyeti ve hâdisatı derinden tetkik etmiyenler, Galatasarayın yıkılmak iizere olduğunu sandılar ve Galatasaraylı olsunlar olmasınlar, böyle büyük bir spor tesekkülünün yıkılacak bir hale düşmesinden müteessir oldular. Halbuki hiç te öyle değildi. Galatasaravın, dedi&imiz gibi, yalnız birinci takııru zayıflamıstı, diğer kuvvetleri zinde ve sağlam duruyordu. Kulüp; birinci takımı toparlamak için işe başladı, hakikî Galatasaraylılar, kulüp • lerine yalandan değil. candan merbut olan öz Galatasaraylılarvaygarava degil, işe ehemmiyet verdiler. ötekiler; Galatasarayı ne kadar sevdikleri yap tiklan bozgunculukla meydana çıkan lar, bağınp" dururlarken asıl Galatasaraylılar çalıstılar ve son günlerde birkaç muvaffakivet kazandılar: 1 Galatasaray atlet takımı en iyi uzuvlan Rusyava gitmişken Fenerin genç ve güzide atletlerile yaptık • lan müsabakayı kazandı. 2 Galatasaray yüzücüleri senenm ilk yüzme müsabakasında birinciliği aldılar. 3 İngilterenin en meşhur futbol Ortebellodan • Şîkagoy Yazan : Jeneral Balbo tSTANBUL: 18 gramofon 19 stüdyo *»z heyeti. 19,45 Hazim Bey tarafından karagöz 20,30 udî Salâhattin Bey ve Nobar B. refakatile Hamiyet Hanım 21,30 gra. mofon • 22 Anadolu ajansı, borsa ha. beri, saal ayan VİYANA: 19,35 konferans: 18 inci asırda Osmanlı imparatorluğu 20,05 eski bir diplomatın hatıraları . 20,40 askeri bando . 22 haberler • 25,15 gece konseri. BÜKREŞ: 21,05 flütle konser • 21.25 plvno Me Şopenden parçalar 21,55 konfe . rans • 22,10 kemanla konser . 22,40 dans musikisi. MÜNtH : 21,15 nasyon^l sosyalistler grurjunun orkestrası tarafından konser • 22,40 asker şarkılan 23,25 haberler . 24 Kolonyadan naklen gece konseri. BUDAPEŞTE: 20,05 piyano ve keman konseri 20,50 styaset âieminde ne var ne yok?. 21,05 sarkılar • 22,20 haberler • 22,35 hafif musiki parçalan . 23,20 çingene musikisi. VARSOVA : 20,10 gramofonla konser 20.45 edebiyat musahabeleri 21,05 piyano konseri . 22,15 hafif şarküar 23,05 U*fe konser havalan. f Pazartesi: 31 temmuz I f Perşembe: 3 ağustos ANKARA: 12,30 gramofon 18 salon orkes • irası: . Fucik (Ouverture Marine . rella) 2 Verdi (Fantaisie Rigoletto) 3 Strau. (Valse Neu VVİen) 4 Sousa (Marche The Diplomat) • 19 alaturka saz . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransizca ders (müptedilere) 19 Hikmet Rıza Ha . nım 19,45 stiidyo saz heyeti ile Gennet Hanım . 20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaşları 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat a yarı. •• > • ^ » 19,40 tayyareciliğe dair konferans20,05 senfonik orkestra tarafından muhtelif parçalar . 21,50 bir yaz gecesi rüyası . 23,20 haberler 23,50 dans havalan. BRESLAV . 21,05 muhtelif opera parçalanndan mürekkep konser • 23,15 haberler 23,45 konferans. BÜKREŞ: 20,05 konferans 21,05 Subertten parçalar (gramofon) . 22 çifte piyano ile konser . 22,30 Lidodan naklen konser. PRAG : 21,50 Slav «arkılarîndan muhtelif parçalar 22,10 Bratislavadan naklen konser 23 son haberler. BUDAPEŞTE: 20,35 Brahmsm eserlerinden parçalar 22,25 çingene musikisi . 23,25 gramofonla konser . 24,25 cazbant. ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz . 18,45 viyolonsel konseri • 19,15 ala • turka saz • 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransizca ders (ilerlemis olanlara) . 1 9 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşlan . 20 Nebil oğlu !smail Hakkı Bey 20,30 kemanî Reşat Bey ve arkadaşlannm refakatile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey • 21,30 gramofon • 22 Anadolu ajansı, borsa haberi , saat ayarı VİYANA : 19,10 konferans: Viyanah meşhur kadmlar 20,05 senfonik orkestra ta • rafından muhtelif parçalar 22,05 sen. fonik konser • 23,35 haberler • 23,50 dans havalan. PARİS: 20,05 gramofon • 21,05 Foliber . Jerden revii 21,50 orkestra konseri. LAYPZİG : 22,30 Laypzig senfonik orkestra • sının konseri • 23,30 «Tanhoyzer» o. perasının üçüncü perdesi. BÜKREŞ: 21,05 şarkı konseri 21,25 senfonik konser 22,05 konferans • 22,20 kon . ser: Mozart ve Bethovenden parça • lar. PRAG: 21,25 tbranî şarkılan 23,05 son ha. berler 23,20 konser: Meyerber ve sair musikişinaslardan parçalar. BUDAPEŞTE : 20,45 sarkılar • 22,20 opera komik parçalar 22,05 cazbant . 24,05 çin • gene musikisi. Fenerbahçe stadının tribönleri yapılıyor I Salı: 1 ağustos J r I Cuma: 4 ağustos ANKARA: ANKARA : 12,30 gramofon 18 salon orkes • trası • 18,45 alaturka saz . 19,45 dans musikisi • 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransizca ders f(ilerlemis olanlara) 19 Mahmure H. (saz) • 19,45 saz (Nihal Tevfik H.) . 20,30 Eftalya H., Sadi B. ve arkadaşlan 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. VİYANA: 19,10 bahçe bakımına dair konfe rans . 20,05 Doyçe Folksoperden naklen muhtelif parçalar 22,05 senfonik orkestra tarafından konser . 23,20 hat>erl«r • 23,35 gramofonla konser. PARİS : 20,05 gramofonla konser ve haber ler . 21,35 orkestra konseri: Muhtelif parçalar. BÜKREŞ: 21,05 tenor Şicidano tarafından taganni konseri 21,25 orkestra konse . ri 22 konferans 22,20 konser. ROMA: 21,05 haberler . 21,50 karışık kon ser: Vagner, Bellimi ve Donizettiden parçalar . 22,35 komedi 23,05 piya* no konseri 23,20 sramofon • 24 ha. berler PRAG » 20,15 keman konseri • 21,20 şarkı konseri 22,05 İsviçre gecesi münase. betile tsviçre musîkismden parçalar. BUDAPEŞTE : 20,35 kMua konseri . 23,05 çingene muiikisi. J Cumartesi: 5 ağustos J v ANKARA : 12,30 gramofon 18 salon orkes . trası • 18,45 alaturka saz 19,45 dans musikisi . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransizca ders (müptedilere) 19 udî Refik Talât B. ve arkadaslan 20 Bedayii Musikive heyeti. 21,30 gramofon . 22 Anad«'u ajansı, borsa haberleri, saat ayan VİYANA : 20,25 Avusturya yüzme şampiyonluğuna ait malumat 21 çifte piyano tarafından caz havalan . 21.05 tiyatro 23,05 haberler 23,25 gece konseri. PARİS : 21,05 gramofon 21,30 hafif mu siki 22,15 dans havalan. BÜKREŞ : 21,05 tenor Stafanoviçi tarafından şarkı konseri . 21,25 konser 21,45 tiyatro • 22,20 konser. ROMA : 22,35 komedi 23,05 konser 24 haberler. PRAG . 20,15 Slav musikisi 21,15 bir ar tistin hatıraları 21,30 üç hikâye 23,05 haberler. BUDAPEŞTE: 20,35 monoloğlar 21,50 haberler. 22,05 çingene musikisi 23,05 opera orkestrası tarafından hafif musiki çalan. ' 12,30 gramofon 18 piyano kon • seri 18,45 fransizca ders 19,20 zra . mofon 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL : 12,30 gündiiz nesriyatı, türkçe gramofon plâklan 18 gramofon . 1 9 stiidyo saz heyeti 20 Osman pehlivan20,30 hanımlar heyeti 21,30 gramo . fon • 22 ajans haberi, saat ayan. VİYANA : 20,15 konser: List ve sair musikisi naslardan parçalar 21,20 muhtelif operalardan parçalar . 22,50 haberler23,05 Avusturyaya dair fransizca konferans • 23,20 gece konseri. PRAG : 20,15 şarkı konseri 20,35 Eski Çek vatanına dair konferans 21,35 Çek opera orkestrası tarafından konser . 22,35 Birabonun bir piyesi. MÜNİH : 19,10 Vagnerin yıldönümu müna • sebetile ona ait hahralar • 21,15 piyes: Vatan kanlar içinde . 22,50 orkestra tarafından parçalar . 23,25 haberler. BUDAPEŞTE : 20,05 askeri bando 21,20 haber • ler 21,35 gramofon 22,50 çingene musikisi . 23,50 sarkılar. VARŞOVA: T 21,05 senfonik konser 22,15 kon ser: Mozart ve Listten parçalar 23,05 kafe konter havalan culanndan biri, şimdiye kadar memleketimize gelmemiş biç profesyonel, Galatasaraya antrenör olarak celbedildi ve hemen işe başladı. 4 Galatasaraym dört atleti Moskovada 150 milyon Rus içinden seçilmiş atletlerle yaptıklan müsabakada 4 bi7 rincilik aldılar. Yaşının ilerlemis olması onu bir genç Bu vaziyet karşısmda ne görüyoruz: gibi bu seyahate iştirak eylemekten Galatasaray birinci futbol takımının menedememişti. Bu sene maatteessüf mağlubiyetleri üzerine kuliibe yaylım cenuptan gidiş seferine iştirak et ates yapanlar, ağızlannı bile açmıyormiş olan diğer beş gazeteciyi tay lar!.. yarelerime alamıyacağım Okya Galatasaraya hücum ederken dillenusla cenklesmemizde hariçten tek ri bir kanş çıkanlann şimdi ağızlannı şahit hazır bulunmıyacak.. Ne e biçak açmıyor. Hepsi dut yemiş bül hemmiyeti var!. bü'le döndüler. İşleri düzeltecek bir i • Filo nasıl teşekkül etti? dare heyeti, iş başma geldiği zaman H.reket edecek filo zabitanını tekrar kulüplerine avdet edeceklerini teşkil eden gruplarda iki buçuk se(Sanki Galatasaray kulübü istenildiği ne evvel cenup seyahat ; ne iştirak zaman girilip çıkılan bir apartımanmış gibi) söylemek suretile sözde kulüplerine etmiî arkadaşlardan bir kıstnı mevcut olmakla beraber ekserisi genç merbut olduklannı iddia edenler, Gave yen' unsurlar.. Tayyarelerin çoklatasarayın muvaffakiyetleri karsısın • luğu dolayısile onlan iki grupa takda sevinmiyorlar bile... Zaten Galatasim etmeği miinasip gördüm. Her saraym, bütün evlâtlannm kuvvetine grup on ik< tayyareden mürekkep muhtaç olduğu zayıf zamanında kaçıp olacak ve döri. takıma ayrılacak. giden ve giderken kuvvetlenince başıUçuş esnasında her grup ve her tana musallat olmak arzusunu izhar edenkıma mensup tayyarelerin anlaşı lerin Galatasarayı değil, kendi gurur ve labilmesi için siyah, kirmızı, beyaz hotbinliklerini sevdikleri muhakkak olveya yeşil olmak üzere renkli birer duğuna göre, onlardan yurtlanna muişareti hâtnil olacaklar. Her tayya • habbet beklemek abestir ya, neyse... reye, onun başpilotunun ismi veri • Fakat biz, gene soruyoruz: Efendilecek. Ier, neden sesiniz kesildi?. Neden Galatasaray birinci futbol takımının mağİşte filonun teşekkül tarzı: lubiyetlerini avazmız çıktığı kadar baBirinci grup ğırarak tenkit ve tehzil ederken, şim1 inci takım (Siyah Yıldız) S. E. di bu kulübün muvaffakiyetleri karşıBa'bo. Yüzbaşı: Kesta yüzbaşı: Bisco. smda dilsizler cemiyeti" ^za oldunuz? 2 inci takım (Siyah daire) Jeneral Yoksa evvelce bağırmaktan sesiniz mi Pellegrini, yüzbaşı: Miglia • yüzbaşı kısıldı? Borghetti. Birinci takımın geçirdiği buhran ü • 3 iincu takım (Kırmızı yıldız) yüz • zerine sanki koca Galatasaray yalnız 11 bası: Nausini, yüzbaşı: Lippi • yüzbaşı: futbolcudan ibaretmiş gibi, Rovis. « Galatasaray yıkılacak, onu biz 4 üncü takım (Kırmızı daire) yüzyen'den kuracağız» diyenlerin yaphkbaşı: Baldini, yüzbaşı: Leone yüzbaşı: ları bozgunculuk, herkese hakikî GalaTeuci. tasaraylılann kimler olduklannı gös • terdi. Artık dostu, düşmanı herkes itkinci grup yice anladı. Onun için, bu itibarla birin5 inci takım (Beyaz yıldız) yüzbaşı: ci futbol takımının mağlubiyeti, GalaGiordans, yüzbaşı: Napoli yüzbaşı: tasaraya en biiyiik zaferlerden daha fay Vercellini. dalı olmuştur.» 6 ıncı takım (Beyaz daire) yüzbaşı: Reccango, yüzbaşı: Gaflo yüzbaşı: Abriata. 7 inci takım (Yeşfl yıldız) yüzbaşı: Biani, yüzbaşı: Ranieri • yüzbaşı: A. «Türkspor» refikimizin verdiği maramu. lumata nazaran Galatasaraylılar, yeni 8 inci takım (Yeşil daire) miralay: antrenörün idaresinde, sıkı bir surette Longo, yüzbaşı: Canuistracci yüzba • eylule kadar çalışacaklar ve eylul ni şı: Calo. hayetlerinde İstanbula iki kuvvetli ecBütün bu piiotlarm iktidar ve mehanebi takımı getirecekerdir. retleri hakkında ne söyliyeyim, bilmiyoBu ecnebi takımlardan biri meşhur rum. Ne kadar metetsem boş ve faydaSlavya takımı olacakhr. Slavya evrel sız bir hareket olur. Yalnız su kadan» ce Fener tarafından davet edilmiş, fanı kaydedeyim ki bunlar İtalyan tay • kat cereyan eden müzakere neticelenereciliğinm gözbebekleridir ve Okya • miyerek bu meşhur merkezî Avrupa nusu geçmek tesebbüsü için bütün mevtakımının celbi imkânı hâsıl olamanuşcudiyetlerile çalışarak hazırlanmışlar h. dır. Yekdiğerlerine birer kardeş mu Davet edilecek ikinci ecnebi takımı habbetile bağlıdırlar. Birkac tanesi mSsiçin Romanya şampiyonlanndan Riptesna hepsi bekârdırlar. Yegâne sevpenzi, Beagradski ve Yunanistan şamgilileri tayyare ve havadır. piyonu Etnikosun isimleri zikredilmek28 mart 1933 te Romanın en büyük tedir. caddesinde Duçenin önünde (4000) de tayyare pilotu resmi geçit yaptı. On sene zarfında İtalyanm böyle bir sulh ordusu vücude getirmesi ancak fasizmin Fenerbahçe kulübü tarafından gösterdiği mucize sayesinde temin o • tertip ve muvaffakiyetle intaç edi lunabilmiştir. Bu kanatlanmu gençliğe len eşya piyangosunda altmış bin den fazla bilet satıldıği anlaşılmıştır. Bu biletin fiatı 50 kuru^ oldu ğuna göre 30 bm lira bir hasılat elBirinci sahifeden mabat de edılmesi lâzım gelmekte ise de, hakkmda da şunlan söylemiştir: piyango için pek çok maaraf edil • « Kral Hazretleri lngütere Kralı miştir. Bilhassa, kazananlara veriHazretleri tarafından vaki olan resmî l«n hediyeler biiyiik bir yekuna baliğ bir davet münasebetile Londrada bu . olduğu gibi satış, reklâm ve diğer lunmakta idi. Konferans dolayısile ben masraflar da mühim bir miktara ve Hariciye, İktısat Nazırları da İngil baliğ olmuştur. Bu itibarla kulübe terede idik. Bu toplamştan istifade e ancak on beş bin lira kadar safi bir derek Iraka ait bazı meseleler müza kâr kalmıştır. kere edildi. Fakat bir istikraz meselesi Emrimize iki denizaltı gemisi ve iki balon verilecekti Filo zabitleri cenup seferine iştirak etmiş bir kısım arkadaşlarla yeni ve gene unsurlardan mürekkepti TJeneral Balbontm filom Labradorda hitaben Duçe bir nutuk irat etti. Bu s8ıler sanki tayyarecilik uğnında can ven miş büyük ölüierin kalanlara bir nasi • hati, bir armaganidi ve onUrda» d* bir gün jjiıi iJilJıM fl l"l« iııiflnl »ılfc cekti. Mukaddes mesale nesilden nesile yadigâr kalıyordu. Hele Okyanusu geç> mek teşebbüsime hazırlanmış olanlar için Duçenin sözleri bitmez tükenraez M kuvvet ve bir cesaret membaı teşkfl edecek sekilde idi. Hava kuvvetlerinm bu nümayişi dolayısile bir kısrm zabitan terfi ettiler. Binbaşı Çagna da kaymakam oldu. Hrzmetlerine karjı hakjî bir mük&fat! Ben, paskalye yortulannı annemin ya nmda geçirdim.» Onun •aütebesshn dudaklan, gülen yüzü rahumda baharlar yarattı. Toskananm şıpırtılı sahillerinde bazan minimini yavrulann söyledikleri neş'eli şarkılan dmledim, bazan da ha. zin ve matemli cenaıe alaylarun ley • rettim. Bugünkü işgal ettiğim mevkii sev gili anneciğime meydunum. Bana hayal taki bütün cesaret ve kuvveti o verdi. Heyhat.. Yanmda fazla kalamıyacagım., Haydi vazife başına!.. öalatasaray, eylulde Slavyayı getirmek istiyor Son hazırlıklcn Okyanusu cenuptan geçerken donan manm bize çok yardımı dokunmustu. Bu seferki muaveneti pek hafif ola • cak. Emrimize yalnız iki denizaltı gemisi ve kabiltsevk balon verilecek. İs« tikamet tayin edebilmemiz için de yo« lumuzun üzerine birçok balıkçı gemile* ri dizilecek. Devam edecek » Türk Irak münasebatı Yerli Mallar Sergisî Birinci sahifeden mabat müsabakasmı kazanmak için en çok çalışan müesseseler şunlardır: Sümer Bank fabrikalan, AlpuHu şeker fabrikası, Kütahya çini fabri' kası, Zingal kere&te fabrikajo, Bo • monti fabrikası, Ece çorap fabrikası Supht Bey mensucat fabrikası, Süreyya Paşa mensucat fabrikası, Adapazarı Bez fabrScası ve İbrahim Ziya mensucat fabrHcası mües>eM< leridir. Tertip heyeti sergiyi ziyaret edecek halkın bedüî ihtiyaçlannı tafc min için icap eden bütün hazırlık l a n ikmal etmiştir. Bu »ene sergi bahçesînde alafranga orkestra v« radyo bulunacaktır. Bımdan başka mektebkı rnanza» rası çok gücel olan arka b&hçesin « de bir de incesaz heyeti buVundu * rulması düşünülmektedtr. nasebat kardeşlik hislerine istmat et . mektedir. İki hükumet arasında geçen sene imzalanan ticaret mukavelesi dolayısile Irak Türk mallanna en ziyade mazhan müsaade millet muamelcm^tatbik etmektedir. (* Türkiyede vücude getirflen bütdn terakkiler Irakta hürmet ve takdirle takip edilmektedir.» Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri sınıf arkadası olan Yasin Paşaya saraydaki dairesmde dün akşam hususî bir ziyafet vermiştir. Ye* mekte Irak sefiri Emir Zeyt cenaplari da bulunmuştur. Fenerbahçe kulübü önümüzdeki baftadan itibaren Fenerbahçe stadmın asri tribünlerini yaptırmağa başlıyacaktır. Tribürtlerin plânları hazırlanmıştır. İnşaatın mevsim sonuna kadar ikmali muhtemeldlr. 6öztepede pehlivan güreşleri Cuma günü Göztepede parlak peh • livan güreşleri olmuştur. Güreşlerin neticesi şudur: Küçük ortaya: Kadıköylü Ekrem (galip), Gazhaneli Rasim (mağlup) . Büyük oKaya: Koç Hasan (mağlup), Şileli Hüseyin (galip), Başa: Medralı Koç Ahmet ve Pomak Ahmet (beraber<^). Gene başa: Bursah îbrahim, ve ço ban Mahmut (berabere) dir. Bu güreşler her cuma devam ede cek ve müsabakalara diğer pehlivanîar da iştirak edecektir. izmirli oyuncular aşırılmış mı? Sporcularımızla beraber Rusya ya giden İzmirli futbolculardan bir kısmının avdette İstanbulda kala . rak Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine intisap edecekleri bavadisi İzmirde fena bir tesir uyandırmış • tır. tzmir spor mehafili, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini oyuncu aşırmakla itham etmektedirler. f mevzuu bahsolmadı. Esasen Irakın bugün için haricî bir istikraza ihtiyacı da yoktur. Halen Irak, Petroldan alman hasılatı memleketin imanna sarfetmek siyasetini takip etmektedir. Petrol mem. balarını daha ziyade kâr getirir bir hale koyrr.ak için para sar.edL'ınes: Irap ederse bunu hariçten tedarik etmek imkânı olup olmadığım araştırdık. Ve bunun pek mümkün olacağı neticesine vardık. Irak bütçesi tamamile müteva • zindir. Hatta geçen sene varidatta fazlalık bile yardı. Harici borçlarum<> 'amamen ödemiş olduğumuzdan bu se . ne de varidatımızın sarfiyatımızdan daha fazla olacağmı ümit etmekteyiz. Bundan başka elimizde yarım milyon İngiliz lirası ihtiyat paramız da var • dır. Petrol isinden 1 kânunusanide 530 bin tngiliz lirası kadar bir meblâğ daha elimize geçecek. Bu miktann onda biri mukavele mucibince Türk hükumetine aittir. Kral Hazretleri halibazırda Bernde istirahat etmektedirler. Oradan sonra İtalyaya gideceklerdir. Müşarünileyh Hazretlerinin memlekete döv Jşte Türkiye veya Mısır yollarmdan hangisini ihtiyar edecekleri Romada belli ola • caktır. Türkiye ile Irak arasmdaki siyasî rrrS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog