Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makale



Katalog


«
»

Cumfmrîyet SOTemmuz 1933 Sanayici Almanya ziraat Yapılan istimzaca muvamemleketi oluyor! fakat cevabı verdik Todor Aleksandrofun öltimti! «Heybeliada» vapuru bir Londrada bizim iktısadî siyasetimizi tenkit eden TtFRİKA: 59 Yazan: ALİ NACl YahürriyeUaölüm! r Kızkulesi önünde bir kaza oldu sandalı parçaladı Yeni Fransız sefiri kimdir ? Komitanın büyük şefi, Pirin dağının bir yama cında, karnını doyururken kurşunu yiyince lokması agzında kalmıstı! Muayyen bir coğrafî hacim dahilinde yaşayan topraklarmı muha faza içm asker> kuvvetleri olan, binlerce memurine maaş dağıtan, yüz binlerce Makedonyahdan vergi toplıyan komitası, statüleri ve bütün teşkilâtı itibarlarile, devlet esası üzerine kurulmuştur. T ıpkı devletler gibi bir dahilî, bir haricî siyaseti ve gene tıpkı devletler gibi, dostları ve düşmanlan vardır. Hemhududu olan devletle düşmanJık ederken, düşmanlığmı müessir kılabilmesi için başka devletlerde dostluklar aramak ihtiya • cın dadır. Protegerof ile Todor Aleksan • drcfun, Makedonya komitasının yüksek idaresinde ihttlâf noktalan, işte bu nokta idi. Protegerof, jenerali olarak çalıştığı Çankof hükumetmin şahsiyetlerine, Bulgar hükumetine istinat edilmesini istiyordu. Daha çok Makedonyanm muhtariyeti tezini tutmuş olan Todor Aleksandrof ise, Çankofun, bilhassa Çankofun kardeçinin Protegerof hizbini himaye etmesinden kuşkulanarak hariçbe bir devletin yar • dımmı ve dostluğunu kazanmak fikrinde idi. Kendisine dost olmıyan komitacılar derler ki, Todor Aleksandrof, ölümünden az evvel, hatta bolseviklerde dahi bir istrnat noktası ara mağa teşebbüs etti ve bolşeviklere karşi şiddetle mücadeleye atılmış olan Çankofla ve Protegerofla bundan dolayı arası büsbütün açılmakta idi. Bu iddia doğru mudur? Bilinemez. Fakat rivayet şu idi ki, bolşevikler Bulgaristanı ele geçir mek için hummaya tutulmuş bir faal'yet gösterdikleri o 1924 sene • sinde, büyük kuvvet timsali olduğu için, Todor Aleksandrofu da elde etmeğe teşebbüs ettiler. Viyanada oturan bir Makedon • yalıyı araya koydular, görüştüler, anla?tılar ve onusatın almak iste diler. Filvaki Todor AleksandTof, ayni sene, o Makedonyalmın yaşadığı Viyanaya gitti, geldi. Fakat elini bolsevik kesesine değdirdi mi? O kadar idealist bir adam için, delilsiz ve indî, böyle bir hüküm yü rütmek kabil değildir. Fakat karsı hizip, Todor Alek • sandrofun bütün Bulgaryayı dol • duran o dağlar kadar yüksek şöh • retinin tazyiki altında ehemmiyetinden o kadar kaybediyor ve Çankof idaresinin müzaheretlerine rağmen, Protegerof o kadar ikinci plânda kalıyordu ki, her ikismm ayni konitanın ayni hukuk ve salâhiyet lere sahip uzuvları olmalarından ziyade, ikincisinin, Jeneral Protegerofun, birincinin, Todor Aleksan • drofun emirber neferi olup olma dığı düşünülecek bir nokta şekli • ni alıyordu. Vaziyet bu hale gelince, Prote gerof, benlik iddiasını, şeflik kavgasını, bir siyaset ihtilâfı maskesi arkasına gizliyerek komita arkadaşmı haklıyacak plâm tertip etti. Aleko Paşa ve Atanasof gibi, komitanın rki azılı şefi, Todor A • dat, imparatorluk devirleri vardır; fakat hiçbir millet, bu nevi siyasî rejim • lerm fenalığmdan dolayı tarihini inkâr etmez. Hepimiz Osmanlı imparatorlu. ğunun seyyielerini, monarM nizamın<n memlekete getirdiği felâketlen biliyoruz; fnkılâbımız da bu şuunın mahsulüdür; fakat hiçbirimiz binlery yılhk mazisi olan tarihimizi inkâra kalkıp ta «bi • zim tarih 24 temmuzdan başlıyor» saçmasını büyük harflerle makalemizin tepesine oturtmuyoruz. Şündi Sadri Etem Beye düşen şey bu4,«çifte atmak» ve «namus» gibi sözIeri bırakarak yukanda rakamla sor duğum uç suale cevap verdikten sonra evvelki iddialarının ilk ikisi hakkmda neden birşey yazmadığını anlatmak ve tarihimizin 24 temmuzdan başladığın . da ısrar edip etmediğini yazmakttr. Bunu yapmaz da gene dolambaçlı, müşevveş, çaprasık bir lâkırdı kalabalığile kendini kurtarmağa çalışır ve düştüğü tezatların içinde debelenip durursa, bizim yapacağımız şey de bu zavalh ka. fayı lâyık olduğu ayak hizasına ebe diyen mıhlamak için son darbemizi vurmak olacakttr. PEYAMt SAFA Bir okuyucumuza Kitap yakma müsabakasının cevaplarından bir parti | daha kahnıştır. SütunlaTimızın en mü sait olduğu yakın bir günde onu da ilân ettikten aonra müsabaka neticesini bildirecefti* ». %, Halbuki, yeni nazır böyle bir tarafh himayeye pek taraftar değildir. Yeni nazınn herşeyden evvel me. vaşi ve çiftlik mahsulâtmın fiatlannı yükseltecek bazı tedbirler alacağından bahsolunuyor. Halbuki, Almanyada bu madde ler hububattan ziyade komşu memleketlerm serbest rekabet şeraitine maruzdur. Bunun için et, tereyağı, yutnurta gibi maddeler fiatlarının yakin bir zamanda Almanyada çiftçilerin satınalma kudretini yüksel . tecek derecede tereffüü memul değildir. Hububat ithalâtmın tahdit edil mesi kısmen malî vaziyerin hüku mete tahmil ettiği bir mecburiyet tir. Alman hükumeti, geçen sene yerli hububat piyasasmı tutabilmek için Alman hububat kontrol meclisi vasıtasile mühim miktarda naktî fe. dakârhklara katlantnıştır. HakikatProtegerof taraftndan te daha o zamanlar Almanyaya hu öldürtülen Todor Aleksandrof bubat ithali serbest bir halde de leksandrofu öldürmek fikrinde kenğildi. Karışık bir gümrük sistemi, disile beraberdi. farklı muameleler, değirmenlerin 1924 te, Makedonya komitasının yerli buğday öğütmeğe icbar edil • her sene Cumaibalâda topladığı bümesi gibi usuller, Almanyada buğ . yük kongre arefesinde idi. dayi geçen senelerde xiyade»üe hiTodor Aleksandrof, yanında mumaye etmiş adeta yerli buğday için hafızı, Jeneral Protegerof, Aleko monopol gibi bir vaziyet husule gePaşa, Atanasof, ve bunlann muhatirmişti. fızları, kongreye gitmek üzere PiYeni kanun ile daha ziyade tahrin dağınm brr yamacına irişmişler kim edilen bu vaziyet Almanyada ve orada, Makedonya tabiatinin yehububat fiatlarım yükseltebilirse şillikleri arasmda, bir öğle üzeri, Alman hükumeti piyasayı tutmak silâhlannı yere koymuslar, yem»k için geçen seneler katlanmış oldu • yemekte idiler. Almanyada ziraat teknik yenî ğu malî fedakârlıktan kurtulmuş o. Yiyor ve konuşuyorlardı. bazı usuller savesinde son seneler lacaktır. Sarafufla Paniça gibi, dostça, de fevkalâde ileri götürülmüştür. Yakmdan takip etmek mecburi • gülerek, şakalaşarak konuşuyor Bir taraftan bunun tesiri, diğer taGaziantepten yazüıyor: yetinde olduğumuz Alman ziraati lardı. Fakat birdenbire, bir «i'lâh Frninönü Askerlik Şubesi Reisliğinraftan gayet ağır himaye siyaseti Gaziantep cenup hududumuzün nin önümüzdeki aylarda gireceği patladı. den: altında istihlâkin azalmasi Alman her itibarla ehemmiyetli bir Vi safhalar her tarafta büyük bir a Todor Aleksandrof, agzında lok930 931 932 senelerinde tütün yaya zahire istihsal&trada da kendi lâyet merkezidir. Bu tarihî memlelâka ve dikkatle beklenmektedir. ması, başı ve vücudü yan tarafa ve ikramiyelerini almayıp ta 2 1/6'933 ta kendine yetecek bir kudret vermiş, ketin biri sevindirici, diğeri garip Londra konferansında, bizim için sonra yere devriidi. rihinden evvel şubemize müracaatle ka yeni kanunlaria bu Irudretin nihaî iki halmden bahsedeceğim: kurulmasında hayatî bh ehemmiyet 1907 den 1924 e kadar komitaya yitlerini yaptırmış olanlarla 933 senesafhalan gorulmeğe başlanmıştır. Memleket son derece terakki etve zaruret olan bazı sanayii mevzuu on yedi sene baş vazifesi gören si ikramiye defterinde dahil şeKit yetimMaamafih, yerK istihsalât Al mekte, yeni insaatla etrafı süslen • bahsederek iktısadî siyasetimizi tengövde, ceset halinde, patates çuvalı lerinin ikramiyelerinin tevziine 2^8/933 manyaya pahaliya maloMuğu ci . mekte, sokaklar genişlemektedir. kit etmeğe kalkışmış olan Alman gibi döne döne, bayırdan aşağı yularirıinden rtibaren Emin3nü kazası hetle bu Kalm Alman çfftçfemi ergeç Bu ümran eaerleri arasınrfa pek yamurahhası M. Posse Almanyanın ge. varlanrfı! Malmüdürlüğünde başlanacafından isWJ sıkmtıya düşürebfleceği söylenmekkın bir zamanda ikmal ediKrfeir üzeniş mikya**a bir Bİraatçi raemleket ölmüştü! "~" •• »• • • « •* > • • ' tihkak saKiplerinin 2/12/933 tarihine re bulunan Büyük Gazi Bulvan biltedır. olması karşısında, iğneyi kendisine kadar her rıafta cumartesi, pazartesi, Arkadaşları, mukaddes cesedi hassa zikre şayandır. Bulvar şehrin batırmadari çııvaldızi başkasına, çarşamba şrünleri şubemize müracaat» Almanyanın yeni iaşe nazın dokyiiklendiler ve kongreye geldiler. yegâne ve güzel bir gezinti mahalli bahusus Almanya ile silâh arkadaşleri ilân olunur. tor Darre bakalım nasıl bir siyaset Todor Aleksandrofun, Phm daolacaktir. 1300 metre tulünde ve lığı etmiş bize, batırdığından dolayı takip edecektir? Şimdiye kadar Alğınm bir yamacında, hep beraber 20 metre genişliğindedir. manyada yalnız büyük araziye sa • acaba nadim değil midir? yemek yerken, krmin tarafından aBesiktaş Askerlik Şubesinden: Vilâyetin nafıa işlerine son de • HAYRETTtN ŞÜKRÜ hip çiftçiler himaye edilmekte idi. tıldığı malum olmıyan bir kurşunla Süheda ailelerinin 933 senesi tütün rece ehenuniyet verilmesi sayesind öldürüidüğünü, söylediler. ikramiyeleri tediyatına 31 temmuz 933 vilâyetle kazalan rapteden yollar Muhafızlar da, ayni şeyi söylü • pazartesi gününden itibaren Besiktaş kainşaatı büyük bir süratle ilerlemekyorlardı. zası kaymakamlığında mütesekkil komistedir. Bu yollar transit merkezi o* ** yon tarafından başlanacaktır. Ottava konferansından sonra, bir a. Balikesirde Üçüncü YerK Mallar Ser lan Antebin ticaret sahasında mü • Bu ölümün, Makedonya kongre • ralık düsmeğe başlıyan tiftik fia'larnBu tediyatın muamelesi haftanın üç gisi 20 ağustosta açılacaktır. Balıkefir him rol oynıyacaktır. sinde ne derin tesir yarattığmı söyda yükselme temayülleri pörülmektegününde cumartesi, pazartesi, perşemGazi mektebinde açılacak olan sergi lemeğe hacet var mı? Yalnız nınu İkinci ve garip havadis, bu ticadir. Bunun sebebi, bazı mahreçlen'n dabe günleri öğleden evvel »aat 9 dan isaret etmek lâzımdır ki Todor A • nin, geçen senekilerden daha mükemret kelimesile beraber geliyor. ralmasına ve kapanmajına mukahil, saat 1 2 ye kadar icra olunacaktır. leksandrof, komita içinde, en sadik mel olması için Millî Ikhsat ve Tasar Antep ve muhiti iktısadiyahnda Rusvanm mühim bir alıc olaıak orta\a ve en yakın adamı, muavini, müşaruf Cemiyeti Balıkesir şubesî tarafınesnaf ve memur herkes iç'n zarar çıkmaııdır. Geçen seneler it^klartnın da viri, kâtrbi, her seyi olarak Miha • dan büyük hazırlıklar yapJmıştır. Ser veren bu mesele ehemmiyetle dik hemen tamamen elden eıkanlmır olFatih Askerlik Şubesinden: ilof ile, komitanın simdiği sefi Mi kate şayandır. Transit merkezi olan gi 3 eylul akşamına kadar devam edeması, sukutun durmasında miihim bir Fatih Askerlik Şubesinde kavitli 6hailof ile beraber çalısmakta idi. bu memlekette her tarafta alınıp cektir. âmil olmustur. Bu sebeplerle, yeni selup ta M. M. V. talimatı mucibince isMihailof, kendisini yetiştiren Alekverilmekte olan nikel paraların ane raahsulünün de iyi fiatlarl* sat'la.atida vermeleri icap eden malul zabisandrofun bası etrafında dönen kolmmaması büyük müskülât doğur ğı anlaşılmaktadır. tandan istida vermiyenler vakit kalmamita dolaplarımn, türlü entrikala • maktadır. Bir memura maaş a'ır Ticaret Odası, dolann «on hafta • mıştır. Rapor ve isridalarını hâmilen rın, ölüm tuzaklarınm daima vak ken yüzde beş, on nisbetinde nikel şubeye müracaatleri. Gelmedikleri taklarda yeniden sukutu iizerine, ihraç tinde farkına varmakta ve mukabıl veriliyor. Halbuki, memur bunu hic dirde ikramiye defterleri tanzim o • mallanmızın Amerikadaki snriim vazitertibatla hemen hepsmi neticesiz bir yerde sarfa imkân bulamıyor. lunacaktır. Zingal şirketinrn Kahireye gonder bırakmakta idi. Binaenaleyh ona yetini ve bu sukuttan ne derece mü • Postane, meselâ altı kuruşta kırk Bittabi dahil edilmiyeceğinden alâ • diği keresteler fevkalâde beğenildigi ien yakın olduğu için, ölümü de en teessir olduğunu tetkike başlrmıştır. Bu para gibi ancak küsuratı nikel olakadarlara beyan olunur. çin, Mısırda bazı müe**eler Türkiveziyade onun üzerinde tesir yaptı ve rak alıyor. Sigara ve içki bayileri d sukutun en ziyade tütün ve azüm ihraden kereste almak üzere ticaret mü • katillerin derhal bulunması ve tecInhisar idaresinin almadığından catımıza müessîr olduğu zannedi'mekmessilliğimiz vasıtasile ofise müracaat ziyesi için, Todor Aleksandrofun bübahisle kabul etmiyorlaj. Para husutedir. etmişlerdir. tün taraftarlarını etrafına toplıya • Merhum Asaf Beyin haremi ve tssunda zaten halkı müşkülpesent o rak kıyamet koparmağa basladı. tanbul Konservatuvar ve Galatasaray lan ve evraki naktiye tedavülüne Kongre hemen bir mahkeme teLisesi muallimlerinden Sezai ve Sey alışmıyan bir memlekette resmî da* sis etti ve mahkeme tahkikatı biti • fettin Bevlerin valideleri ve sabık altınirelerin gösterdiği müskülât iyi bir rilinciye kadar şefin ölümünün Sofcı ordu kumandanı Halil Paşanın ka • tesir bırakmamaktadır. ya hükumetine dahi k"1* " r>" yınvaür'esi hartmm cenaze namazı buResmî dairelerin bu karan karsine karar verdi. gün öfleyin Beşiktasta Sinanpasa camişısınd'a halk ta bu paraları kabul etSırrı o kadar iyi sakladılar ki inde kıhnacak ve Yahyaefendi dergâmemektedir. Gaziantep memurlan hı mezarîığıra defnolunacaktır. i Çankof hükumeti, kendi mem'.ekemaajlarında para farkı tenzilâtma tinde olan bu büyük cinayet hâdiseMevlâ rahmet eyliye. *' uğramaktan kurtarılmalıdırlar. sini, polisine ve müddeiumumisine (5930) rağmen ancak on gün sonra, gene ancak komitadan haber alabild! Aleko Paşa ile Atanasofun tertibi Bu ölüm, ortaya yalnız bir zaeseri olduğu ve Aleksandrofu oniktısadî buhrandan en ziyade mü. bıta vak'ası tahkikatı değil, komila^ın öldürdüğü tahakkuk etti. teessir olan mücevherat fiatlarıdır. ta için ba?ka ve mühim bir mesele Ya Protegerof? Son senelerde mütemadiyen düş daha çıkarıyordu. Todor AleksanProtegerofun onlarla beraber ol • mekte olan elmas fiatları, geçen sedroftan sonra, onun seflik sandal • duğu iki kere ik: dört eder gibi tesneye nazaran bu sene üçte bir de yesine kim oturacaktı? bit edilemedi ama, delilsiz kalan, recesinde sukut etmiştir. Hazır kongre Cumaibalâda top fakat kuvvetli ihtimaller, onun da lanmışken bu meseleyi de kesip atmüşevvikler arasında olduğunu gosmak lâzımdı. teriyordu. Sergideki retimlerden: Bir kadın tablosu, Ali Sctmi Beyin «Dün Reylerin Jeneral Protegerofla Mihailofta, Protegerofun başkaYapılan uzun tecrübelerden sonra ve Bugün» tablosu, afiş işleri Mihailoftan birinin seçilmesi üze til olduğu, şüphe değil, kanaat ha • Ingilterede kömürden petrol çıka . rinde toplandığı görülünce, Protelinde idi. Birinci tahifeden mabat olanlara çok tesadüf edildiği gibi rılması kabil olmustur. Kömürden gerof biraz daha ağır basarak, şef Açılma merasiminde bir çok hüKomita mücrimleri tesbit edince, tahsisen afişaj şubesnin epey terak çıkan petrol, tabiî petrola nisbetle intihap edildi. kumet erkânile. maruf zevat ve güteczîyeye karar verdi. ki ettiğmi de görmek kabildir. biraz daha pahalıya malolmakta • Cinayet, gayesıne ermişti! zid'e, bir halk kütlesi hazır bulunAleko Paşa, Atanasof, komita Maruf ressamlarımızdan Alî Sadır. İngilterede bu iş için 2,500,000 Fakat Mihailof, daha az çetin amerkezi tarafından ölüme mahkum muştur. mi Bey bu sene sergiye 5 tabloyla iş. İngiliz lirası sarfile bir fabrika vü' dam değildi: Protegerofu seflik san edildiler. Tablolarm pek çoğu takdirle sey tirak etmiştir ki bunlardan «dun ve cude getirilecektir. dalyesine çıkaran bütün cereyanlara Bir ay evvel bunlar öldürmüşlerdi. rolunmuş, bilhassa şahsiyetleri sanbugün» adını taşıyanı bilhassa dikrağmen, efendlsinin katili olarak at hayatında tanınmış olan hoca Şimdi ölüm sırası kendilerine gelkate şayandır. yazdıran dünkü kadının hayalini ondan, Protegeroftan, Protegerofun lann eserleri üzerinde dikkatle temişti, bu defa da onlar bunları ölTabloda, Büyük Gazinin büstü görmekte ve kendi nesli ile onlar avakkuf edilrnişth*. Bu seneki ser arkadaşlan Aleko Pasadan, Atanadüreceklerdi!. önünde makine ile yazı yazan burasındaki büyük farkı mukayese egide genç san'atkârların bir hayli softan süphe etmekte idi. Takas tukas kanunu böyle emretgünün kızı yannndaki pencerenin ca derek derin derin düşünmektedir. tablosu vardır. Bunlar arasında yeni mında, fabrika dumanları arasın • Şüphesi yanlış ve yersiz değildi: mekte idi! Bütün san'atkârlarımızı tebrik e san'at cereyanlarının birer enmuzeci dc. bir sokak arzuhalcısına mektup Kısa bir tahkikattan sonra, katlin Devam edecel deriz. Dön sabah Harem iskelesi açıklannda bir deniz kazası olmustur. Saat onu elli geçe Haydarpasadan Köprüye hareket eden Akay idaresinin Heybeliada vapuru Kızkulesi eivann dan geçerken karpuz yüklü bir sandal. la karsılasmıstır. Vapurun kaptanı Re . fet Bey tarafından veriien isaretleri vakthıde göremiyen sandalcı Sait te • lâsa düşmüş ve ne yapacağım şaşır • rrustır. Bu sırada manevraya vakît kalma. ması yüzünden vapur sandala çarparak parçalanrus, sandalcı, karpuzlarile birlikte denize yuvarlanmıştır. Bunun üzerine vapur durdurulmuş, ağır surette yaralanmış olan Saitle kar. puzlann bir kısmı denizden çıkarılmış, vapura almarak Istanbula getirilmiştir. M. Posse acaba söylediği sözlere şimdi nadim olmuş değil midir? f Alman hükumeti geçen hafta zarfında yeni ve mühim iktısadî ka . nunlar çıkarmıstrr. Bunlarm en mühimtni Almanyaya hububat itha lâtma tealluk eden kanundur. Bu kanun mucibince 1933 ve 1934 seneleri zarfmda Almanyaya serbe»t olarak hububat ithali menedilmiçtir. Almanyaya hububat ithali ancak mübadele suretile mümkündür. Meselâ: Almanyadan muayyen bir mik. tar Alman buğdayı îhraç edenlere o miktarda ecnebi buğdayı ithal etmek *müsaadesi verilecektir. Keza, çavdar ihracı mukabilinde yemlik arpa ve sair hububat ithaline cevaz vardır. Trampa usulüne tâbi tutuian bu Son giinlerde, zabıta yeniden sahte kabil hububat îthalâh gümrük res25 kurusluklar bulmustur. minden muaf veyahut ta pek az bir Darphanede yapılan muayeneler ne. resme tabi tutulmuştur. ticesinde bunlarm gerek halita ve gerek s==kil itibarfle bundan iki sene evvel Almanva son senelerde ehemmîTok?rta meydana çıkanlan kalpazan • yetle sanldığı ziraati inkisaf ettirme ların o zaman piyasaya sürdükleri sahprogramı sayesinde buğday için bxıte paralardan farksız olduklan anlasıl . gün harice muhtaç oltnıvacak bir mışhr. vaziyete girmiştir, d»»nebilir. 1927 Zabıta, bulunan sahte yirmi befl3c. senesinde fhşandan 7.5 milyon ton, lerin eskiden kalma olduğunu ve ortada yani Türkîyenin senevî istihsalatmın veni bir kalpazanhk vak'ası mevcut bu6 misli, buğday rthal eden Almanya, lunmadığını tesbh etmiştir. ' 1932 senesinde hariçten ancak 1 Esasen eski vak'anm faillerî vaktile milyon ton buğday almıstır. Geçen tutulmuş ve hapse mahkum olmuslardu senelerde milyonlarca tona baliğ Sahte evrakı naktiye isinde de yeni bir olan çavdar, arpa ve mısır ifhalâti safha olmadığı beyan edilmektedir. da çok azalmıs; simdi bütün bu ih. tiyaçlar dahilde tatmin edilmeğe ASKERUK tŞLERt başlanmıştır. Sahte 25 likler Fransa hükumeti, Roma büyük elçiliğine tayin olunan Kont dö Şam brön Cenaplannın yerine Ankara büyük elçiliğine Brezilya büyük eU çisi M. Kammereri tayin etmiştir. Hükumetdmiz bu hususta yapılan istimzaca nnıvafakat cevabı ver miştir. Yeni Fransa »efiri hukuk dok • toru ve ulumu siyasiye mektebi me> zunudur. 1898 de Hariciye Nezarei konsoloslar şubesinde vazife almış, bundan sonra Şankhay, Hankeu konsolosluklarmda, Hariciye Ne zareti kalemi mahsus müdür mu avinliğinde bulunmus, Ucada Fransa hükumetinm komiserliğini yap mış, Vaşington konfe*ansma Fransız heyetinin kâtibi umumisi sıfatil iftirak etmiştir. M. Kammerer bundan sonra Laheyde Fransız fevkalâde murah • haslığında ve Riyo dö Janeyro büyük «lçiliğmde bulunmuştur. Elyevm Brezilyada olup eylulde memleketimize gelecektir. Roma sefaretine tayin edilmiş olan Kont dö Şambrön Cenaplan cu ma günü Pariste Burje istasyonundan tayyare rle hareket ederek ayr gün akşam üzeri Belgrada vâsıl olmuştur. Kont dö Şambrön Cenaplan Belgrattan Semplon ekspresine bın miştir. Bu sabah şehrimize vâsıl olacak ve Ankaraya giderek hükumet ricalimize veda ettikten son ra gene tayyare ile Romaya gide cekrir. Bu nasıl is? Şehit yetimlerinin ikramiyeleri veriliyor Gaziantepte nikel para geçmiyor! Tütün ikramiyeleri veriliyor Ottova konferansı ve tiftik fiatları Balikesirde 3üncü yerli mallar sergisi Malul zabitana Doların sukutu ve ihracatımız Zingal keresteleri Mısırda beğenildi i RT i HA L 17 inci resim sergisi Elmas fiatları döşöyor Kömürden petrol çıkarılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog