Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

! Cumhmiyet '• 30 Temmns 1933 Iki Yüzlü Kız : MARTA MAK KENNA 103 Alfons ile Stefan bana samimî teessürlerini bildiren haberler göndermisleıdi. tki arkadaşımın benim başıma gelen belâdan korkup casus . luktan vazgeçmediklerini öğrenince 'pek memnun oldum. Alfons, anneme, 'hastanedeki eski arkadaşlarımdan çoğunun benim uğradığım felâketten pek ziade müteessir olduklannı ve sertabip ile diğer doktor ve cerrahlann beni muhakeme edecek olan divanı harp nezdînde lehimde tavassutta bulunacaklannı söylemişti. Annem yirmi dakika kadar ya . tıımda kaldı. Bu müddet bana, bir şimşek gibi, kısa geldi. Gardiyan odama girerek annem in omuzuna yurdu. Annem boynuma »anlarak beni kucakladı ve bütün kuvvetile göğsüne bastırdı. Sonra, sakin, vakur bir sima ve her felâkete göğüs germeğe hazir olduğumı gösteren cesur ve azimkâr bir tavırla çıkıp grtti. Annemin ziyaretinden sonra rahip ve rahibelerin bana karşi muamelesi değişti. Çünkü onlar, annemden kim olduğumu ve fahişelikle değil vatan uğurunda easuslukla itham edilerek hapse atıldığımi öğrenmişlerdi. Başhemşire, annem gittikten sonra, hemen odana geldi, Kusurumuzu affet kinm, de . di. Size karşi önce çok fena mua • mele ettik. Mademki siz Belçikaya bu kadar hizmet etmişsiniz. Biz de size elnnizden geleni yapmagı bir şeref biliriz. Hastanede gündüzleri, kapımm 8minde bir nobetçi bekliyor, gece olunca askerler, beni muhafazadan hastanenin adamlanm mes'ul tutarak çıkıp gidiyorlardi. O zatnan rahiplerle rahibeler, yanıma geliyorlar ve uyuyuncıya kadar benimle hasbihal ediyorlardı. Hastanede tam bes hafta kaldım. Bana verilen kuvvetli gıdalar saye •inde, çabucak kendimi topladım. Sıhhat ve kuvvetim yerine geldi. Kuvvetlenince de, bu hstanede ohırup budala gibi ölümü bekleyişimi pek garip ve mânasız buluyor, kaçmanın yo • lunu düşünüyordum. Bir kere Rou • ler» civarındaki çiftliklerden birine kapagı atarsam Alnaanlar, beni zor bultırlardı. Çiftlikten çiftliğe giderek, saklanarak nihayet Felemenk hududunu boylardım. Fakat bunun için evvelâ annemi görmek, onunla bir plân hanrlamak lâzımdı. Fakat bekle gBzlerim, bekle. Ne gelen var ne giden!. Nihayet annemin gelme. diğini görünce muhafızun olan ne . f«rc aordum: Annemi görmek istiyorum. X Şehir ve memleket haberleri tçki düşmanları ' Mısır seferleri Define davaları Siyasî icmal Londra konferansı neden kapandı? ünyanın para ve iktısat işîerini düzeltmek ve bütün dün» yayı saran buhranı kökünden izale edecek çarelerî bulmaki için Londrada Amerika hükumeti . nin zoru ve tngiltere hükumetinin daveti üzerine alelâcele toplanan konferans gayet sönük merasim ile kapandı. Konferans resmen dağıl mış değildir. Lâkin gelecek içtima ınm tarihi tavin edilmemiştir. Konferansın reisi ile komisyonlannın reislerinden müteşekkil ve mahdut bir meclis cihanın ahvalini müsait bulduğu zaman konferansı tekrar davet edecektir. Fakat bu müsait ah, val ve seraitin ne zaman hulul ede ceği malum oimadığından konferans gayrimahdut bir zaman icin kapanmış detnektîr. Konferansın uyandırdi$ı umumî ümitleri bariz bir surette inkisara uğratmamak için konferansın kapanmasina akamet deniime . sine cesaret edîletnemiş, bunun yerine «talik edildi» ibaresi kuüanıl mutır. *• • Çeviren: ABIDlN DAVER Şarap işinde müsalehaya Izmir yolcuları için esaslı Maarif Vekâleti aleyhine Roulersten divanı harbin bulunduğu Gand yanaştnak istemiyorlar kolaylıklar bulundu açılan davalarm neticesi şehrindeki askerî hapîsaneye nakledildim? Başmuharririmiz Yunus Nadi Bey, tskenderiye seferleriııin açık vermeGeçen sene Mercanda bir define caba müsaade ederler mi? İmkânı yok. Herhangi bir si • vilin sizi görmesi kat'iyyen mem • nudur. önce fena halde canım sıkıldı. Fakat sonra düşündütn ki eğer kaçamıyacaksam, annemle vedaımızm bu sekilde olup bitmiş olması daha münasipti. Bir giin, oğleden sonra, muhafı . zim olan onbaşı odama geldi. Yarm sıbah, saat yedide bir hastane arabası sizi almağa gele cek, ona göre hazırlanınız. Beni nereye götürecekler. Gand şehrme. evvelki günkü nüshamızda intisar eden «şarabın güzelliklerine ve iyi liklerine dair> serlevhalı makale srnde Fransız nazırlarından M. Al. ber Saronun Londrada şarap hakkında irat ettiği nutku mevzmı bahsetmiş ve memleketimiz üzümlerinden nefis şaraplar knal edilebilecegine gore sert ve muzir bir içki olan rakınm yerine birçok faideleri olan şarap istimalmin taammümünü ve bu meyanda içki düşmanlan cemiye . tînm rakıya nazaran binnîsbe hafif olan şarap etrafında bir sulha yanaşmalannı teklif eylemifti. Bu hususta içki düşmanları cemiyeti reisi Mazhar Osman Beyin mütaleasını alacaktık. Fakat Mazhar Osman Beyin nadiren de olsa arasıra Gand şehrinde büyük askerî haşarap içtiği rivayet edildiğinden dapisanenin dışında durduk. Onbaşı, ha şiddetli bir içki aleyhtan aradık. beni yaşını tahmin etmek kabil olDoktor Fahrettin Kerim Beyi bul . mıyan bir gardiyan kadına teslim duk. Bize şunlan söyledi: etti. Bu kadının suratı bh* Noel agacı kütüğünden kesilmişe benziyordu. « Yunus Nadi Beyin mevzuu Bu bapisanede herşeyin kasvetii bahis makalesini okudum. Buna ceve meş'um bir manzarası vardı. Ken. vap vermek Uterim. Ben şahsan bu di kendime «ölüme doğru bir adım müsalehaya taraftar değilfm, tşi daha attım» dedim. Şimdi, bana, dÜra kat'iyyen gevşetmek istemem. ya yüzünde aydmlık ve z'yadan eser Fransada ve diger memleketierde kalmamıs gibi geliyorduf oyle de olde birçok şarap alkoliklerini bîli • sa ne ehemmiyeti vardı sanki!.. yoruz. Fransada, işi iktısadî taraf • Yeni zindanım, Roulers hapisa lardan düşünerek şarap hakkında nesindekhtden daha rahat, daha te, mfisamahakftr davranmak istiyenler miz idi, fakat bu itinalı temizlikte vardır. Hatta içki alehtan olan M. Heryo tehditkâr ve zalhn birşey vardı. bile şarap hakkında müsaft dav • Buraya geldiğimm dördUcü günü rantntştrr. Fakat içki gittikçe fmzla bir mülâzira böcererae girdi, arka • müessir olması istenilen ve istimaii sından kapı kendi kendine kapandı. Mülâzimm elmde bir sürü k&grt var daima tezyit edilen muzır bir şey . dir. Gene soyluyorum. Ben kat'iyet dı. Yanıma yaklaşmea, kalktım v« dimdik gözlerinin içine baktım. taraftanyım. Müsalehayı kabul et • miyoruz.» Ne iıtiyorranuz ? Demek icti • yordum, Sakin bh sesle: Oturunuz matmazel, dedi. Bir an durduktan sonra ilftve ettit Ifgal altındaki arazi kuman Belediye tarafmdan Galatada aci . danı jeneralin emrile, gelecek hafta, lacak olan kimsesizler yurdunda yapıldivanı harpte muhakeme edileeek . makta olan tamirat ve tadilât bir hafttya siniz. Ahiren neşredilen yenî bh* kakadar bhecektir. Yurdun agustos içinrarnameye tevfikan cürmünüz, as • de açılması hususunda tedbirler ahn • kerî kanununun 90 mcı maddesmin maktadır. 2 inci ve 4 üncü fıkralanna tevafuk ediyor. Bu fıkralar, mühimmatı harbiyenin tahribme ve düşman hesabına easusluga aittir. Mülâzim, bana bir kâğıt uzattı. tki y&z bm lira sarfile Keresteciler » Kâğıdı alıp okudum. Fransızca ya. de yaptınlacak olan muvakkat bal bl. zılmış olan bu kâğıtta, en küçük tenasnun 29 teşrinievvel Cumhuriyet bay. ferrüatına vanncıy» kadar, hersey rammda vae'ı esa* resmi yapılacağı için yazılıydı. Kâgıdı okuyup bitirdikten inşaat şartnameleri haznlanmağa baslasonra, içimden zabite, kendUinin mışhr. tşm eabuk bitmesi içm halin bekkn ve vazîf esi ne olduğunu sormağa ton kısmı hakkında ayn, demir kısrm hazırlanıyordum. Fakat o daha ev« hakkmda da ayn bir şartname yapıl vel davrandıt maktadır. Bunlar ayn ayn munakasaya Mabadi var koncaktrr. sinin önüne geçmek üzere Dcnizv^lan işletmesile Gümrük idaresi arasında cereyan eHen müzakeratın müsbet su • re'te neticelendiğmi yazmıştık. Bir gazete bu hususta Demzyoll.tn ısletmesi taraf ndan vâki olan teklifin kabul edilmediğrni iddia etmişti. Memleketin menfaatine taalluk eden böyle mühim bir işte alâkadar resmi teşekküller arasında ihtilâf çıktığını ifade eden bu garip haber üifrine Gümrük başmüdürü Seyfi Bey bi: muharririmize şunlan söylemiştir: « Denizyollan işletmesile hiçbir ihtilâfımız yoktur. B'lâkis meseleyi beraber tctkik eie*ek tskenderiye seferlerinî yapan vnnur'arla tzmirden gelen yolculara gümnik muayenesi hususunda mümknn olan kolaylığı göstermek için lâzım gelen tedbirleri tesbit ettik ve tamamen mutabık kaldık. Buldugumuz ça:eler şunlardır: 1 tzmir yolculanna ait eşyayi vaourda avn bir daireye koyarak kapisını mühârlemek ve tstanbula gelin • ce bu kapı acılmak ve eşyaya muayenert» lüzum olmadıgmı anlatan bir e • Hket koymakla iktifa etmek ve burada aynca muayeneye tâbi tutmamak. 2 tzmirden vapura alman eşyaya, açılmasma imkân bırakmıyacak şe kilde kurşun muhSr vazetmek ve bu müh&rleri ihtiva eden eşyanm tstan • bula serbestçe çıkanlmasma müsaade etmek. Denizyollan işletmesi de bu tedbirleri tasvip ettiginden ikismden birinin tercihi için Vekâlete bildirdik. Veküttten gelecek emre göre hareket edilecekthr. tskenderiye yolcularînm eşyasma a* K muayene takyidatı kaçakçılığa meydan vermemek İçin eskisi gibi devam edecektir. Zaten bu cihet hiç mevzuu bahsolmamışhr. Bizden istenilecek şey, tskenderiye seferlermi yapan vapurlara tzmir yoieularmm daha ziyade rağbet göstermesini temine matuf kolayhkUr^an ibarettir. Buldugumuz tedbirlerin tatbikatmda ufak bazı müşküller çıktıgı takdirde halletmege çalışacağız ve kanuni ahkam dahilmde izalesi çarelerini düsünecegiı.» bulunmuş ve bu definenin meydana çıktıgı haber alındıktan sonra öte • kinin berikinin elinden 4,5 kiloyu mütecaviz meskukât toplattınlmışti. Tetkikat neticesinde bu meskukâ. tin büyük tarihî kıymetı olduğu ve en azının yüz elli sene evveline ait olduğu anlaşılmıstrr.Fakat bu para. lara sahip olmak iddiasile bir Er meni ailesile fcaşka bir hıristivan ailesi mahkemeve müracaat ve Maarif Vekâleti aleyhine dava ikame etmislerdir. Ahiren cereyan eden muhakeme neticesinde davanın her ikisi de vekaletin lehine neticelenmiştir. Ölüme doğru bir adım daha! ÜTTD Eroin imal ve kaçakçılığile maı • nun Yorgi ve Niko Camadants, Blu mental biraderler, mühendis Kadri Bey ve arkadaşlarının muhakeme lerine dün ikmci ceza mahkemesinde devam olunmuştur. Yakalanan aletler hakkında kim. yagerlerden mürekkep bir ehli vukuf tarafmdan verilen rapor okun muştur. Raporda yakalanan alet • lerde morfm mahlulü görüldüğü tasrih edilmektedir. Rapordan sonra Ön kadar şahit dinlenmiştir. Daha bazı şahitlerin celbi içm dava talik olunmuştur. Kimsesizier yurdu Hal Cumhuriyet bayramında açılacak Dil faaliyetî Dolmabahçede dün yapılan içtima Türk Dili Tetkik"Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti dün saat 14 te Dolmabahçe saraymda umumi kâtip Ruşen Eşref Beyin reisliği ahmda toplanarak karşdıklar kılavuzu İçm aeılan ankete gelen cevaplar üzerinde tetkikata devam etmiştir. • Heyet anketle toplanan takriben 107 bm turkce kelimeyi mukabaieri olan arapça ve farsça kelimelerle mukayese ederek tam mânaya uyup nymadıklarmı •raştırmakta ve bulunan kelimelerden aslma en uygun olanlarmı seçmekte • dir. Heyet hafta Içinde de bir iki (opTanb yaparak mesaisnıe devtra edecek tir. Dördüncü tıp ve cerrahî kongresi Cerrahî cemiyetinin yaptığı hazırlıklar Ankarada toplanacak olan DördnneH Millî Türk Tıp Kongresmde mem leketi içtimaî hıfzıssıhha noktai nazarmdan alâkadar eden çok mühim îlmî ve içtimaî meseleler müzakere olönacakhr. tki sene evvel intihap edilmiş olan rapdrtörlerin müteaddit mevzular üzermde hazırladıklan raporlar heyetî umumiyeye takdim ediiecektir. Kongrenm, Cumhuriyetin onuncu yıl dönümüne ait büyük bayram zamanına tesadüfü bühassa kayde şayandır. Tıp kongresini takiben Türk cerraMarmın birinci kongresi de mikat ede • eektîr. Tnrk cerrahî cemiyeti bu kongre için alelumum anesteziler ve kemik kınklan hakkında iki mevzu ayırmı? ve rapSrtörlüklerine de Ankara Nömune hastanesi operatörü ömer Vasfi ve Konya sabık operatörü Prof. Agr. Hay ri Beyleri intihap etmiştir. Türk cerrahî cemiyeti, ilmî harekctIere de kanşmak ve muhtelif mem ieketlerin ilim müesseselerile temas etmek üzere, (Beynelmilel Cerrahî Cemi. yeti) ile resmen münasebet hâsıl et miştir. Bundan evvel Varsova ve Madritte toplanmıs olan beynelmilel cerrahî kongrelerinde memleketîmiz tarafmdan Prof. operatör Ahmet Kemal ve operatör Burhanettin Beyler iştirak etmişlerdi. Beynelmilel cemiyet, 1933 te Mısırda sekizinci kongresini aktedeeekb'r. Bizim cemiyetimiz azaları da kongreye resmen davet edilmişlerdir. Heyeti idare azasmdan olan operatör A. Kemal, Burhanettin ve Kâzım tsmail Beyler esasen beynelmilel kongrenm idare komitesine dahil bulunmaktadırlnr. Kongrenin Mısır Krahnın huzurile pek muhteşem bir sekilde açılaceğı ve bonun için şimdiden büyük hazırlıklar yapıldığı anlasılmaktadır. Bu defaki kongrenin, bütün dünya cerrahlannın iştirakile muazzam bir sekilde toplanacağı anlaşılmaktadır. I Kayit muamelesine sal I gününden itibaren başlanıyor Tertip ettiğimiz büyük muka vemet yüzme müsabakasınm tarihi tesbit edilmiştir. Erkekler arasmdaki müsabaka 25 ağustos cuma günü yapılacakhr. Müsa . bıklar Kınahadadan denize gh*ecekler ve Süadiyede karaya ci • kacaklardir. Müsabakaya girecek olan sporcular, müsabaka günü Köprüden hususî bir motorle Kınalıya götürüleceklerdir. Kayit muamelesine önümüzdeki salı günUtıden itiba. ren baslanacaktır. Cuma ve pa • zartesî günlerinden maada hergün oğleden sonra saat ikiden itibaren matbaamıza müracaat edilerek kavit muamelesi yapılacaktrr. Kayit muamelesi 20 agustos aksamına kadar devam edecek ve bundan sonraki mfiracaatler ka • bul olunmıyacaktır. Bu büyük miisabakalara her hangi bir kulübe mensup olsun olmasuı bütön sporcular, bili kaydfi • sart istirak edebileceklerdir. Müsabakalardan evvel spor • cular, hususî doktorumuz tarafmdan sıhhî bir muayeneye tâbi tu • tulacaklar ve sıhhat raporu alan. lar yanslara dahil olabilecekler • dir. Yüzme yanşlannı bu kadar n • zağa bırakmamızın sebebi, müsabıklann bu uzun mesafeli yanş . lara tamamen hazırlanmalannı f temin etmiş olmak içindir. Büyük yarış 25 a ğustosta yapılacak ^ Şoförler fazla çalışmıyacak! Yapılan tetldkat neticesinde otomobfl kazalarmda şoförlerin çok çahş . makta olmalannm da tesiri bulunduğu anlasılmıstır. Haddinden fazla çalısıl. dıgı zaman gerek vücut gerek dimag yoruhnakta ve fözurnu kadar dikkat gBsterflememekte olduğundan Belediye talimatnameri mucibince bir şoförun m&temadiyen dört saatten fazla ça lışmaman ve bu hususun ciddî surette mürakabe edilmesi hakkında alaka • darlara emir verilmiştir. Fakat hakikat halde konferans öi müstür. Korıferans neden bu âkıbete uğradı? Londra konferansı, isti. rak edenlerin çokluğu itibarile tart» hin en büyük içtimaî olmustur. Panama müstesna oiarak eihandak! büvük ve kücük bütün hükumetler ko>feran*a istirak etmişlerdîr. Muvaffak olması Için konferan * ıın müsait bir hava içinde müzakerede bulunması zarurî idi. Bu fH •* barla herşeyden evvel bir taraftart silâhları bırakma işmm her taraf* memnun edecek bir neticeye bağ1an< masma ve di&er taraftan gümrülc 1 ve kambiyo işlerinde mtitarekeler sktpdilmesine ehemmivet verilmistL 1 Limon krah Diyamandi Efendirin Silâhlan birakma isinde müsbet brr muhtelif limon kaçakçıligı suçlarından netice elde edilemedi. Fakat bu iş dolayı duruşmasına dün gümrükteki seİprde en ziyade alâkadar olan garbî kizinci thtısas mahkemesinde devam eAvrupanın dört büvük devleti aradildi. Diyamandi Efendi de mevkuf ola • smda aktolunan dörtler mîsaki ori seneiik bir sulh mütarekesi ve itilâf rak mahkemede hazır bulundu. voiu hazırladığından Cenevre konDünkü celsede limon kralının kaçırtferanstnın neticesiz kalarak tehir e, tığı 2930 sandığa ait duruşma devam dilmesinin şu tesirleri bir derece za etmiş, müddeiumumî evrakı tetkik etyıfladı. mek istediğini söylemiştir. Duruşma iddianamenin serdi ve Gümrük mütarekesî dahi rktiKanl müdfefaftnm yaptlması için önümüzdeki «dUmiyeeek müşkülât arzetmedi. çarşamba gününe bırakılmıştır. Yalnız kamhivo mütarekesi vücud« ^retiriTcm^i. Bu muvaffskiyetsız » Yüz bm lira vergi borcunu sak • lik konferansı daha baela*g)cmda aksattı ve nihayet kapântnasına bâ« latnak ve nezaret altında iken za • îs oldu. Kambiyo mütarekesine bî« bıtaya bin lira riisvet teklif eyle • dayette Amerika murahhaslan vei mekle maznun bulunan makamaci devlet bankası da dahil olduğu haî< Raka biraderlerden Zizi Raka ile bu cürümde alakasi bulunmakla de bütün devletler ve bankalar ta< maznun Beyoglu malmüdürlüğü ka. raftar olmuşlardı. Lâkin Amerika! picısı Hasan Ağanın muhakemele • Reisicumhurunun Amerika dahilini rine birinci ceza mahkemesinde ba> dekt buhranı izale içm kurmuş ol j Inlmıştır. duğu rejîtnrn esasi dolan başıboş Müdafaa yapılmak ve karar verilbirakmak ve bu suretle fiatların mek için muhakcme talik olunmn» • yükselmesini kolaylaştırmak oldu * tur. ğundan kambiyolarla istikranna ini kân kalmadı. «.•«** Eroin kaçakçılarının muhakemesi Limon Kralının muhakemesi 100 bin liralık bir dava Cezası iecil edildi Tuluat kumpanyalarının artistleri Tuluat kumpanyalarının ayn bir cemîyetleri olmadığı için Belediye tarafmdan bunlara vesika verilememekte . dir. Bu sebeple Tuluat kumpanyalarî artistlerinin musiki cemiyetlerme gi . rebflmelerme müsaade olunmuştur. (MlöteferırliK Ziraat mödiri umumisinin tetkik seyahati Ziraat Vekâleti Ziraat müdiri umumiri TevfHc Bey memleketin muhtelif semtlermde ve muhtelif vflâyetlerdeki ziraî vazlyeti tetkik için seyahate çıkmışttr. Tevfik Bey bir tki giin sonra şehrimize gelecek ve burad'a bir müddet tetkikat yaptıktan sonra Trakyaya gidecektir. Kartal muhasebei hususiye tahsildarı iken zimmetine 138 lira geçirmekle maznun Mahmut Efendi . nm muhakemesine dün ikinci ceza mahkemesinde bakıimistır. Maznun üç ay hapis cezasına mahkum olmuş ve üç ay <da memuriyetten mahku miyetine karar verilmiştir. Fakat tevkifinden evvel parayı ödediği gibi zaruret tesirile cürme teşebbüs eylediği de anlaşildığmdan cezası bir aya mdirilmiş ve bu da tecil olunmuştur. Kadri Beyin tevkifi istendi Bir miktar ipekli kumaw tstanbvta kaçak ola rak göndermek s'i.ile muhakeme edilen Kadri Bey hakk>nda rauhakemenin bugünkü celsesfcıde kar^r verilecektir. Müddeiumu/nili* ıtıı rnı nun tevkifini ve bir sen« h^iisinj is emiştir. Bir Norveç profesörO geldi Norveçte Akademi Ruayal profesorlermden Dr. Ragnvolt tversen birksç gündenberi şehrimizde bulunmaktadır. Dr. Ragnvolt dün kendisile görü . şen bir muharrhn'mize demiştir ki: « tstanbulu görmek için buraya geldim. Gelecek hafta Peştede topla . nacak olan beynelmilel izci Htihadı kampına istirak etmek üzere Pesteye gideceghn. Norveç bu kampa 150 tzcile istirak etmektedhr. Ben bu izci grupıma riyaset etmekteyim. Norveçte 14,000 izci vardır.» Millî emlflk müdiri umumisi Maliye Vekâleti Millî Emlâk müdiri umumisi RUştU Bey Ankaradan şehrimize gelmiş ve dün Defterdar Mustafa Beyi ziyaret etmiştir. Rüştü Bey burada bulunduğu müddet zarfmda Emlâki milliye idare«inde yeniden yapılacak olan teşkilât işile meşgul olacak ve bu idarenin mu amel£tını tanzim ed'ecektir. tskenderiyede 20 temrnuT î 93^ tarihmde bübon şeklinde iki veba vak'ası görüldüğü haber almmış oldugundan mezkur liman müvaredatma muayenei tıbbiye ve itlâhfar tedbirleri konulmustur. Bir kaçakçılık davası Hususi vagonile Halepten iki bavul kaçak ipekli getirmekten suçlu Adana hat komiseri Kadri Beyin duruşmas'na dün gümrükteki sekizinci thtısas mah • kemesinde devam edildi. Dünkü duruşmada müddeiumumî, cürmün deliller ve şahitlerle sübutundan bahsederek ceza istedi. Bundan sonra suçlu vekilleri tarafmdan müdafaa yapıldı. Duruşma karar verilmek üzere bugüne bırakıldı. Bulgarista idan kaçak esr> r ?ît!rirken yakalanan Mecidin t^tisas muhnkemesindeki mMhakemeai brtmlr... su ;lu bir sene hapse mahkum olı.ıuştui. iskenderiye limanında veba var Esrar kaçakçısı mahkum oldu Bu vaziyet karşisında ya Amerl* kayı hariçte bırakmak yahut para* lann istikranna hayati ehemmiyeti veren Fransa île komşusu birkaç h& kumeti konferanstan çıkarmak su « retile müzakerelere devam etmek • ten başka çare yoktu. tngiltere, birkaç senedenberi haricî siyasetînde Amerika île dost olması esas îttihas ettiğinden Amerikayı hariçte bırakmağa razı olmadı. ! Esasen tngiliz tmparatorluğu Dö* minyonlan Amerikaya komşuluk ra, bıtalan ve sıkı iktısadi bağlarla bağj lı olduklarından bunlar bütün nü fuz ve kuvvetleri ile Amerikanm tarafını tuttular. tngilterenîn nüfu» ve tesiri altında tskandinavya gibi devletler dahi tabiatile tngilterenin tarafını iltizam ettiler. Binnetice konferansta Amerikanm ihraç edümemesini ve müzakerenin devamı 1^ hinde bir ekseriyet hasıl oldu. Fransa ile altın mikyasına taraftar dev • letler dahi konferansı bırakıp gH « meğe cesaret edemediler. Fakat ea esaslı bir meselede yani kambiyo mütarekesinde zıddiyet bulundukça konferansın müsbet iş görmesine inw kân olmadığuıdan nihayet bütün devletler konferansı kapatmakta H> tifak ettiler. Amerikada şimdiki re« jimin kat'î neticeleri çıkmadıkça konferansın bir daha toplanman beklenemez. MUHARREM FEYZİ isviçre ittihadının yıldönOmu tsviçre ittihadının senei devriyesi münasebetile tsviçrenin Türkiye sefiri M. Henri Martin 1 agustos salı günü Tarabyada Villa Mussette bir resmi kabul tertip edecektir. Mahkemeye verildiler Mustafa Arif Bey Dahiliye Vekâleti Teftiş heyeti reisi Mustafa Arif Bey istihsal et tiği mezuniyet üzerine memleketi olan Bulgaristana gitmiştir. ' Mesajeri Mantimin Ankre vapnrtma 13 kilo esrar vermek ist'/en Yahvr ve Orhançazili Mu«tafa yakala'ıarak tb tisas mahkemesine verilmişlerdir. Yali Bey iyileşti Birkaç gündenberi rahatsız bufuDari Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyle Beledive Reisi muavini Hâmit Bev ivileşmiş ve dünden tibaren makamlanna gelmeğe başlamışlardır. Her Nadolni dejjişiyor mu? Berlin siyasî mehafilinde cöylendiğine göre Almanyanın Moskova sefiri M. Von Derksen Tokyo sefir ligme ve Ankara sefiri M. Nadolni de Moskova sefirliğine tayin edileeek • lcrdir . Bonolarını satan mübadilier Mübadillerden «llerindeki bonolan satanlann borçlanma haklarını kaybedecekJeri alâkadar nvakamata bildirilmi»tir. L;man tarifesi Limon tarife komisyonu bugün Deniz Ticaret Müdiriyetinin riyasetinde toplanarak Liman Şirketinin yüklerfıe, boşaltma ve taşıma ücretlerine »it yeni tarifeleri tesbit edecektir. Galatasaray tahkikatı Vilâyet idare heyeti dün de Ga • Iatasaray lisesî tahkikat evrakı hakkında verilecek kararın tetkikj ile mefgul olnıuftur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog