Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Çivrilde zelzeleler devam ediyor, yeniden 5 sarsîntı oldu lln 9910 nO. 00 \L umhuri •••••••fipıaifiııııifldiıllllllll |ff |i|||f IVVIVITVfll Leningrat maçınır neticesi düzeltildi, 22 berabereyiz » ••»»"""» * • r ~ İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, istanbul Posta kutusır İstanbul No 246 Telefon: Başmuharrır: 22366, Tahrir muduru: 23236, Idare mudürü: 22365, M , t M , an475! Başmuharrır: 22368. Tahrir TY,,,rinnT M M M.,« n,.,*.,™ o<>5«« Matbaa: 20472 P p r c o m h A 9 7 TflmmiJ7 9 3 3 I O I I I I I I M a u w Şarabın Güzelliklerine ve Eyiliklerine dair nımiMiııiııınmnınmfiııııııınııııııııııııııııııııııııııımııifiınıtiMiıttıııiMiınnHtmtnııtfiıııııııııınmtHmııı Londra Konferansı bugün tatil ediliyor Londra Konferansında son gün ondrada Şarap Ticareti Kulübü ismini taşıyan bir mahfîl ahirea Iktısal konferansmın tâlî şarap komitesi azası şerefine bir kabul renni tertip etmiş ve buna Fransız nanrlanndan vaktile Ankarada sefirlik eden M. Albert Sarraut da iştirak eylemiştir. Kuliip reisinin hoşamedî beyanına kar. şı M. Albert Sarraut sarabm iyüikleri ve güzellikleri hakkmda şiddetle aflnşfonan güzel bir mrtuk söylemistir. Bn nırtka göre sarabm zararh bir içki ol mak şöyle dursun, bilâkis msanhğa neş'e ile beraber sıhhat te veren bü . yfik bir nimet olduğuna inanmak lâzun geliyor. Malum olduğu iizere iyi şarap üzümden istflısal olunur, ve Fransanuı saraplan da biitün dünyada meşhurdur. Fransada şarapçılık millî ikhsat ve servetin mühim bir kaynağını teşkil eder. Bizim memleketimiz üzüm nevilerinm en iyflerini yetistiren bir memleket olduğu için meselenin bizi de ehemmiyeU h' sorette alâkadar edebiieceğini düşS . aerek M. Albert Sarrautnım sözlerine kulak misafiri olmaktan kendimizi alamadık. M. Albert Sarraut diyor ki! < Beynelmilel şarap ofisi istiyor, ve bizde istiyoruz ki, namuskâr, veadkaiara müatenit, ciddî ve muntazam bfr pTopaganda ile iyi şarabın istmlâkrne îdünya yüzünün brrçok yerlerinde bu içki ler kraliçesinin selâmet ve «hhat ve • Hci faziletlerini bilmiyenler taraftndan kapatalmış olan geniş pazaı tekrar iade olunaun. «tçkl düşmanlığımn ve kuru rejL irdn ainesinde insenhk için «hhat ve neş'e tasıyan iyi şarap aleyhine hurafe, yanlıs ilim, yanlış rnfzısıhhat. aanriık hakikatlerin tahrifi yoJU.aıile aç«Mh hainane müc&deleye karşı koymak mecburiyet ve azmındeyiz.» Fransız nazın biitün tarihin şarap nethini ayyuka çıkaran destanlarla dolu olmasuıa mukabil son lamanlarda şarap aleyhine tebarüz eden hareketi kaydetmiştir. Buna nazaran guya şcu rap beşer ırkını zehirliyen, zayıfiatan ve •oysuzlastıran bir afet imiş. Halbuki â« limler iyi sarabm zehir değil, bilâkis T ifa membaı olduğunu söylemekte müttefik imişler. Nitekim eski Yunanistan pehtivanlan daha kuvvetli ve daha ce. 8ur güreşmek için Sisam ve Mora şa . raplarmdan bol bol içerler de meydana Syle çıkariarnuş. M. Albert Sarraut diyor kiı I € Eğer şarap zehir olsaydı onu bunca senelerdenberi kullanan insanlık mahvolmak ve binlerce senedir şarap içen bizim eski Avrupamız bİT çöle dön. knek veya nüfussuz kaJmak lâzım geliridi. Halbuki bİT buçuk asırdanberi bu kıt'anm ahalisi 180 milyondan 450 mjlyona çıkmıştır. i «Eğer ben yaramaz bir muzip ol . saydım, sinelerinde şarap düamanlan türiyen memleketlerde Koktel adamı ve zehir denilmeğe daha lâyık bir içki îcat edilmiş olduğunu söylerdİTn. Fakat ben yaraınaz bİT adam değilim, çiinkü ben şarap içerHn. Milletler arasmda a. talar sözü olarak teessüs etmiş btr ha kikattir: Su içenlerdh ki yaramaz a. damlaı olurlax!> Bundan sonra M. Albert Sarraut modafaa ettiği sarabm halis ve üzümden lüzülmüş şarap olduğunu ve halis şa • rabm müdafaası hesabtna hfleü şarap . lara karşı sîddetle epey hiicum edilmesi lâzım geldiğini uzun uzadıya izah edi . yor. tşte M. Albert Sarrautnun şarap ticareti kuJübönde söylediği sözlerin hulâsası. ! Bizde de içki dfişmanlan vardtr. Mak. satlan umumun sıhhat ve ahlâkiyatıra muhafaza kaygısından ibaret olan bu pek iyi vatandaşlann çalışmalarma rti . raz edecek biı değiliz. Rakı dahi onlardan biri olarak çok içHen sert içkilerin sıhhat ve içtimaiyat noktai nazanndan pek çok mazarratlan bulunduğuna da şuphe yoktur. Eğer bizim içki diismanİarile bir sulh müzakeresme girişilse on. larla belki halis sarap üzerinde bir iti . lâf akti mümkün olurdu diye düşünü . yoruz. M. Albert Sarrautnun dediği gibi dünya, dünya olalı içki ile meluf olan beşeriyeti bu, kimbilir belki de zarurî, itiyattan tamamen vazgeçirmek müm . kün olmadığına göre bu yolda onun is tikametini halis saraba çevirmekte mu • hakkak isabet vardn*. Türk hafla ara . smda muhtelif sebeplerden dolayı şa • rap içilmesi azalnuş, onun yerini en sonu rakı olan daha sert ve şüphesiz da. ha mazor baska içkOer tutmuttuf. g e «^ L Konferansın tatili için bugün karar verilecek Konferans bürosu hazırlıklarını bitirdi, bugün okunacak raporu gözden geçirerek tasvip etti Elreğlide bir facia 11 maden amelesi bir kazaya kurban gittiler Zonguldak 25 (A.A.) Ereğli tntntakatının Alacağzı maden mevkiinde dün grizo istiali neticennde on bir amele yanmtştır. ölülerden dördü bu sabah çıkanlabilmiştir. IHIllMIIIIIIIMIlllllMllinilllllMMIIIHIHHinilllHIIIMIMIinillllllllllMIIIIIHimiinnımıımılımninmillHIMinmıımıınınıııınHinıPiiHinımıırT. Gazi Hz. Karamürselde İlmî teşriki mesai R u s y a d a Türk âlimleri bekleniyor Rus ulum akademisinde bir komite yapıldı Reisicamhttr Hazretleri evvelki gun Yalovadan tehrimize gelirlerken Karamürselde bir müddet tevakkuf etmişlerdir. Gazi Hazretlerinin tesrifini haber alan Karam&rseUiler iskelede Büyük Reisi karsılamıs ve heyecardı tezahüratta bulanmaslardrr. Reisieamhur Hs. evvelâ bir kahvede sonra yeni yapılan evlerden birinin bahçesindt otarmuşlar bir müddet askerlik sabesi parkmda istirahat bnyariuktan sonra şehrimize dönmüslerdir. Yukartdaki rerim Reisicamhttr Hazretleri Karamürselden ayrdtrlarken iskelede ahnmısttr. Londra konfercmatndan bb intiba: Konferannn lokan'astnda bir öğle manzaran Londrada toplanan dünya para ve iktısat işleri konferansı nOıayet gay . rimahdut bir zaman içm tatil edilmek üzeır bulunuyor. tsminden anlaşddığı veçhüe konferans evvelâ para işlerini haüedecekti. Bunun için Fransa ile berrî Avrupa devletleri, konferansta güm. rük mütarekesi gibi bir de para müta . rekesi yapılmasmı istemijlerdi. Kon feransm arifesinde Amerika dahi bu Bkirde idi. Fakat bu sırada Amerika Re. isicumhuru, parasmm basmı bos bırakarak esya fiatlarmm yükselmesmi, ken. di dahflî buhram içm en müessh* çare teîâkki ettiginden Londradaki Ame . rikan heyeti para mütarekesini kabul etmekten istmkâf eylemişti. Paralann istikran meselesinde rtilâf hasıl olama ymca Fransa ile altın mikyasma taraf tar berrî Avrupa devletleri konferansın tehirini istemislerdi. Lâkin Amerika kon. feransm akameti mes'uliyetmi üzerine almaktan çekindiğinden ve tngiltere dahi konferansı davet eden devlet ol mak ftfbarüe seref ve haysîyetini kora. mak kaygusuna düştüğünden konfe . raırsın tehir edilmesine razt olmamışlar» di. Bu sebepten konferans dağılmamış ve lâkin şimdiye kadar esaslı ve amelî bir is te görememisti. Nihayet konfe • ransm faaliyetini iflâs sekli verilmek . sizin kitaba oydurarak tatil etmek mecburiveti hasıl olmustu. tşte konferansm bugün toplanacak heyeti umumiyesi konferansm tatili faaliyet seklini taym edecek ve evvelce verilen haberler tek. zip edilmediğine göre dağılacaktır. Dün Londradan gelen telgraflar şun. iardır: Büronun kararlrt Londra 26 (A.A.) Resmî bir tebliğe göre konferans bürosu M. Makdonaldm emrinde salı günü toplanarak konferansm perşembe günü yannyapacağı heyeti umumiye toplanhsı için hazırlıklarda bulunmustur. Mabadi 2 incî »ahtfede Leningrat 26 (K. A.) Tas ajan n bOdiriyor: Sov yet Rotya ulun akademisi ikmci re isi M. Mar, TSr. ktye ve Yımanis tanda yaprmş ol duğu dört a y ü 1 tetkik seyahatm den avdet etmis tir. Sovyet âlimi, Türk Dfl Tetki cemfyetinin me • saisine iştirak et Prof. Mar m'ıt olduğu gibi Tı v«de bir ulun. akademisi tesisi hakkında da tetkikatta bulunmustur. Sovyet Rusya ulum akademki, M. Marm riyaseti altında Rusya Qe Turkiye arasmda flmî teşriki naesatyi teşçi mak. sadîfe bir komite vücude getirmtştir. Ya. kmda bir takun Türk âlimlerinm Leningrada gelmeleri bekleniyor. Bunlar a • lum akademisi ile maddî kültür aka . demisinin mesaisine iştirak edecekler . dîr. Leningrattaki maçta hata Maçın neticesi Ruslar tarafından tashih edildi Hakemler kurultayı Türk veRus takîmlarinın 22 berabere kaldıklannı flân etti Lcnmgrattaki maçm 2.1 maglubt. yetimizle nericelendiğini dün yaz • mışhk. Fakat muhabirfmizden al dığımız ikinci bir telgraf neticenin değistirildiğini ve maçın 22 bera • berliğimizle neticelendiğinin ilân oluuduğunu bildiriyor. Filhakika Le • ningrattaki arkadaşımınn ilk tel grafın<da da bu noktaya temas eden küçük bir kısım vardı. Muhabiri • miz tam manasile gol addediltnesi lâzım gelen bir sayımızın hakem tarafından yanlış olarak gol sayılmadığına şöyle bir işaret etmişti. Fakat biz hakem karannın doğruluğu prensibini esas tutarak böyle bir itirazı yerinde bulmamıs ve hiç bahsetme • mistik. İkinci telgraftan anlaşıldığına göre demek bu hata maçta bulunan diğer hakemlerin nazarı dikkatini celbederek bazı itirazlan celbet • miş ve umumî bir hakemler kurul • tayı toplanarak hakkımızı teslime karar vermiştir. Leningrat hakem lerinin bu çok dürüst hareketi şüphe yok ki takdire ve teşekküre lâyıktır. Leningrat 26 (Hususî muhabi ı trtisa meselesi Maznunlardan bazılarının tevkifleri istendi Soyguncular dün sabah Bursaya götürüldüler Bütün Bursa istasyona toplanmıştı, şerirler halkm elinde parçalanmaktan zor kurtuldular Beraeti UtenUen Muhakemesi istuEdip Bey nilen Kâmil Bey Aokara mSddeiumumiligi irtîşa tah. kScab hakkmdaki ıddianMnesmi h a r lamş v« Ankara mâstantncugme tevdi etndştir. tddianamede yazih cürümler şurdardvı Mabadi 2 inei »ahifede ^eningrat maçtnda ilk gölümuaS atan Şeref Bey rimizden) Dün Leningratta ta • kımımızla Rus takrmı arasudaki raa« çın neticesmin 21 aleyhtmize neti * Mabadi 6 tnet tahiîede Cumhuriyet yüzme garışları Proğram hazırlanıyor Müsabakamız, mukavemet yüzme yarişi olacaktır Hanım ve erkek sporcular arasmda tertip ettiğimiz büyük yüzme müsaba • kaları içm yapmakta olduğumuz prog • ram henüz tesbit edflmemiştir. Bun« rağmen bu müsabakalara girmek üzere matbaamıza müracaatler başlarraştır. Müsabakalarm gayet muntazam ve son derece güzel olması ve gayet rahat sey. redîlebilmesi içm büyük bir program haznlamaktayız. Erkekler arasmda yapılacak müsa . bakalar, büyük mukavemet yansı o lacak, tahminen üç,'dört mil bir mesa. fe dahilinde icra edilecektir. tstanbul Denizcilik heyeti, kısa mesafeli müsa bakalan muntazaman yapmakta olduğu için, büyük mukavemet yansı yapmağı tercih ettik. Bu suretle hem İstanbul mıntakasmm resmî müsabaklan bozul. mus olmıyacak, hem de uzun mesafede yeni rekorlar testsi mümkün olacaktır. Gazetemiz, sporun her şubesmde sporculan teşvik ve himaye etmek mak. sadile her sene müteaddh müsabaka lar tertip etmekte, bu meyanda her yaz mevsiminde yüzme yarışlan da yap . maktadır. Bu sene de ayni şekiide bir müsabeıka tertip ettiğunizi on gün evvel Mabadi 2 inci sah'fede Bir karikatürden çıkan mesele soygtmcalari dün sabah »ehrîmizden Bursaya gb'türülürlerken Samsundan getirilerek şehrimizde tahkikat için iki gün ahkonulan Bursa Orhaneli soygunculan dün sabah Mersin vapurile İstanbul jandarmasmdan tefrik edilen bir müfrezenin muhafazası altında Bursaya sevkedilmişlerdir. hemehal içki almacaksa hakikaten ha • lis şarabı niçin diğer sert içkilerin kâf . fesine tercih etmemeli, ve bunun halk arasmda böyle taammüm etmesine ni. çin çalışmamalı? İstimal tarzı bile şarabı diğer içkilerin kâffesine müreccah kılacak mahiyettedir: İyi şarap yemek. lerde bir iki kadeh alınır ve hatta su yerine içilir pek mutedü bir içki iken rakı ve saîre yemek haricinde guya biraz neş'e bulroak hesabma mahsus surette kurulan sofralarda ayrıca içilir hesapsu Bursa 26 (Telefonla) Soygunculann şehrimize getirilmesi burada büyük bir hâdise olmustur. Şakilerin Mudanyadan trenle getirilecekleri anlaşıhnca Bursa istasyonu on binden fazla bir inaan kalabalığı ile Mabadi 2 incî »ahifede Türkiyede üzümcülüğün şarapçılık sahasma doğru inkişaf edecek iktısadî bir mahiyet alması için meselenin hal . kımız arasmda evirile çevirile konuşu . larak anlaşılması ve herkesin bu bah. se ve onun hakikatine abşması lâzım . dır. Gün gelecek, dünyanm en güzel şaraplarmı cennet iklimli olan bizim memleketimiz verecektir. O zaman sarabm bizim için yalnız neş'e ve sıhhat kaynagı değil, altın oluklu servet hazinesi olduğu da görülecektir. v Başvekile bir şikâyet telgrafı çekildi Tıp Fakü) tesi müderris lerinden dok tor Kadri Raştt Ps. nın gazetelerden birinde cıkan ve Da • rülfünun mü • derrislerini istihdaf eden bir karikatürden dolayı Başve • kil tsmet PP sa Hazretlerlne Kadri Raşit Ps. bir telgTaf çekerek «müderrisle rinizin haysiyetlerinin muhafazasını rica ederim.» dediği haber ahnmıstır. ZUNUS NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog