Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ncı cüzü çıktî 36 eann* . ,nI. OOUl umhuri Askerî Tekaüt şubesinde işleri bitenler Yeni listeler bugün 6 ıncı sahifededir ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 246 Telelon: Başmuharrir: 22366, Taiırir müdurü: 23236, Idare mudürü 22365, Matbaa: 20472 mıııniinifmiHiıınıııııııiHiınıımnnmHimHniHnıımiHmınııımııııııııınııtmııımiHmmmHi Meslek mecburiyetleri üzerinde bir Hasbıhal 1 tıbba Muhadenet Cemiyetinin bir hafta kadar evvel yapılan bir içtimaında cemiyete verilen aidat dolayısile doktorlann derece derece haiz olduklan smıflardan söz açümış ve bazı ecza depolannm perakende satışlarile bazı eczalann ilânlann dan şikâyet edilmiş olduğunu ve ecza üanlan hakkında galiba Sıhhiye Vekâletine bazı temennfler arzına karar verilmiş bulunduğunu gazetelerde o • kuduk. Söz arasmda bakkallar bile aspirin sabyorlar denüerek reçetesiz i • lâç alışverişine şiddetle hiicum edilmiş olduğu da gene gazetelerde görülen hikâyeden anlaşüıyordu. Reçetesiz ilâç verilmemesinm doğruIuğu çok açıktır. Ancak son senelerde bu iş bir kamrala teyit edildiği zaman ortaya hayli garip vaziyetler çıkmış olduğunu bizzat kendi başımızdan geçen bazı vak'alardan hatırlanz. Etıbba Muhadenet Cemiyeti toplantısmda muh • terem bir zatm şikâyet ettiği gibi o zaman bakkallar, ilâç satmak şöyle dursun, eczaneier dahi biraz kmin, biraz aspirin, biraz manyezi vermeği bile mutlaka bir reçete istemeğe ve görmeğe talik eder olmuşlardı. Hem nasıl reçete? Tepesinde onu veren doktorun admı sanmı ve diploma tarih ve numarasını ihtiva edecek kâğıda yazılmış reçete. Malumdur ki 25 gramlık tngiliztuzu kimseyi öldürmez ve beheri yirmi beser santigramlık sulfata tablet veya paketlerrnden kıyamet kopmaz. Bu gibi harcıâlem ilâçlan dahi behemehal reçeteye tâbi tutmak şüphesiz fazla olurdu. Bizce kinini şüphesiz bakkallar dahi satabilir. Bu yoldaki kanuni tahditlerin h3< meti^malum olmakla beraber sümul ve vus'atinin bu kadar ileri gö'türülmesi halka nisbetle tahammül olunamaz bir külfet teşkil edeceğini dediğimik veçhile • ilk günlerde bizzat görmü süzdür. Ankarada bir akşam eczane • den zararsız bir başağnsı ilâcı aramağa yolladığımız adam eli boş olarak dönmüş ve müteakıben eczane ile aranuzda cereyan eden telefon muhaveresinde eczaneden verilebiiecek her flaeın behemehal bir hekim reçetesine istinat edeceği ifade olunmuştu. tstenilen ilâç faraza fenasetin nev'mden bir müsekkin idi. Eczane: Ne olursa olsun efendhn, ne o lursa olsun, kanunun sarahat ve kat'i • yeti öyle! Diyordu. Demek bizde kanun bazan iste böyle aklı göke çeken zembü olabiliyordu. Akşam, otel, doktor... Bunlar ba zan bir araya gelemiyen unsurlardır. Tesadüfen otelde bir doktor arkadaş vardı. Kendismden istediğimiz masum ilâç için bir reçete rica etmiştik te o mubarek te: Monşer ben filen heldmlik yapmadığım için reçete yazamam. Demişti. Sen ol da şimdi çık bu çıkmazın içinden bakalım. Hahnmızda kaj«lığma göre o zaman biz anan yahşi, baban yahşi diyerek davamızı söz aramızda • nihayet gene eczacı efendi ile halledebilmiştik. Halledemediğimiz zamanlar olduğunu da ilâve edelim de böylelikle eczacılar içinde kanuna harfiyen riayet eden vatandasiar bulun duğu da ifade edilmiş olsun bari... Mutlaka reçete ile ilâç demek, ba«m da ağnsa mutlaka doktora baş vuracaksm, yahut disini sıkıp ohıracaksın demekle müsavi olsa gerektir. Her başağnsı için behemehal doktora müracaatin bir taraftan fazlalığmı, diğer taraftan imkânsızhğmı ise izah etmeğe ihtiyaç yoktur. tnsan kendi kendinin he kimidir. Vücutteki sağlığm bozulması hafif bir rahatsızhk seklinde olursa biz çok kere onu sebeplerile beraber kendimiz tayin edebiliriz, ve az çok iecrübelerimize göre izalesi çaresini de bulabiliriz. Her başağnsı için heki me müracaat, basa çıkar iş olmaz. Sonra hekimlerm hasta çoklnğundan baş lannı kasıyacak vakitleri kalmaz. Fazla olarak hekimin sizi kabul etmemesi ihtimalini de hesaba katmak lâzımdır. Nihayet o da insandır, onun da başı ağnyabilir, ağrımasa bile, kendisi hür vatandaş değü mi? Keyfim öyle istiyor, bakmıya • cağım iste! Dese ne demeğe hakkınız olur? Bunun en iyisi hiç hasta olmamak • tır ama gözü kör olsun hâlâ buna bir fare bnluoamadı ifte. YUNUS NADİ ^ Bulgarlarla Ticaret Müzakereleri Geri Kaldı mm.mn Bursa soyguncuları buCemiyet büyük bir hız ve gayretle çalışmaktadır; rada istiçvap edilecek hazîran sonuna kadar merkeze 107,000 fiş gelmiştir Türk Dili Cemiyeti bugiin Sarayda toplanıyor IIIIMIIinillllllllllllllMMIIMMIIMIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIMIHIIMIHIIHHMimiinillllllllNIIIIIIIIIIHIininNiniliniinnintUMlMIIIIMIMIMlllınn Şerirler bugün getiriliyor Sofyadaki müzakereler teahhura uğradı! Sofya sef irimiz Bulgarların, evvelâ Çekoslovaklarla muahede aktetmek istediklerini söylüyor Memleketimizle Bulgaristan arasmda ticarî münasebetleri tanzim için yapı lan müzakerelerin, ancak onümüzdeki aym ortalanna doğru neticeleneceği anlasılmaktadır. Müzakerelerin gecikmesi sebebi hakkında, murahhas heyetimizin reisi, Sofya sefirimiz Tevfik Kâmil Bey demiştir ki: « Bizim projelerimiz hazirdır. Müzakerelerin bir müddet teahhura uğraması, bazı gazetelerin yazdığı gi • bi, bizim merkezden bazı taKmat al • mak lüzumuna mebni olmf/yıp Bulgar murahhaslarmın evvelâ Çekoslovaky» ile ticaret muahedesi aktetmeleri ar • zutundan ileri gelmiştir. Bizimle bu muahede 20 gune ka • dar aktolunaeaktır.» Tevfnt Kâmil Bey, Başvekilimizle Hariciye Vekilmin Bulgaristanı ne vakit ziyaret edeeekleri hakkında da su beyanatta bulunmostur: c Başvekuuniz tsmet Paşanın Sofya ya gebneleri, Gospodm Musanufa iadei ziyaret makamındadır. Bu ziyaret tabiî ve zarundir. Maamafih ne vaIrit gelecekleri muayyen değildir. Kendisine Tevfik Rüstü Beyin refakat et • mesi pek tabüdir.» Bugün Dolmabahçe sarayînöra topTanacak olan Türk Dili Tetldk Cemiyerl merkez heyeti, Ankarada Gazi Hazretlerini n riyasetinde aktettigi bir içtimada Türk Dili Tetkik Cemiyeti amumî merkes heyeti, bugiin Dolmabahçe »a raymda toplanacakhr. Cemiyet yaz ni hayetme kadar içtimalanna şehrimiz de devam edecektir. Dil Tetkik Cemiyetinin giriştiği if ler büyük bir hız ve gayretle ilerlemek tedir. Söz derleme isinde haziran so nuna kadar merkeze gelen fislerin mik tan 107 bmi aşmıştır. Şimdiye kadar 1500 kadar arapça ve farsça kelime neşredilen 105 liste ile ankete konmuştu. Karşıiıklar kılavuzu komisyonu, bu keIhnelerden her birine gelen karşılık lan snalamaktadır. 400 kelimenin en uyar karsılığı tesbit edilmistir. Dil Tetkik Cemiyetinin gramer kolu, herseyden evvel türkçe kelime teş • ki] yollannı tetkike başlamıştv. Türkçe lâhikalara ve bunlarra delâlet ettikleri mânalara dair küçük bir risale ba*hnbniş, fikirleri ahnmak uzere mS • tehastıs ve muallimlere gönderümiş • ti. Türkçe söz birleştirme yoüanna dair ikinci bir risale de hazırlanmaktadu, KHaplardan ıstılah tarama sahasmdaki faaliyet te devam etmektedir. Orhon abideleri, Divanı Lugattüttürk, Darlof lugati, Lehçei Osmanî gibi e serlerden aranan askerlik, idare ve siyaset ıstılahlannı gösterir 6 liste ba • sılmıştır. Bültenin çıkan birinci sayuı ve basılmakta olan ikinci ve üçüncü sayılan bımlann semerelerini herkece yaymak işmi üstüne aıimştir. Dil Tetkik Cemiyeti, önümüzdeki kurultaya, büyük islerden başlıcalannı başarmıs olarak çıkacaktır. 'Şerirlerin yakalandıklart Sammndaki Bafra oteli Samsunda yakalanan Bursa soygmv cuhığa faiUermden 8 serir bugün Cumboriyet vapurile, poKs ve jandarma muMabadi 2 inei »ahifede Sofya sefirimiz Tevfik Kâmü B. Tevfik Kamfl Bey Ankara itilâfnamesi hakkmdaki suale de: « Bu Kflâfname ile Ankarada Bui> tar sefiri M. Antonof meşguldâr, ba mesele Ankarada haDolunacaktır.» cevabını vermistir. Henderson Münihte Hitlerle görüşüyor Silâiıları bırakma mesele*inin halli için Hitler ile DaJadiyenİD görü^meleri ^TÜD amma... Yüzme yarfşiarına dün Büyükderede başlandı Müsabakalarda iki rekor kırıldı, Galatasaray birinci. Fener ikinci, Beykoz üçüncü oldular Sabahsız Gecelert. Âet da oltalar, kendilerini zorla söyleten hakikitler... Hakikatleri, act da oltalar butun çtplaklıklarile mey dana varmak lâzım mıdır, değil midir? tSabahnz Geee/er» in BÜrukleyici heye canı, böyle bir teredd&de bir an bile kaptlmanıza, iddia ederiz ki meydan vermiye eektir. Projektörüna hem /*tanbvd talonlartna, hem de Ittanbal kaldınmlanna tutmuf olan muharrir, size ipekler ve çamurlar içinde yuğvrrulmuç insan ruhlart gö&terecektir. Birkaç gün tonra, takibe başltyaeağmtz, bu çok içli ve çok güzel halk Tomamnda, Server Bedi, baJB intanlar için gecelerin *ona olmadtgtm ne guzel anlattyor! ÎÎÎÎÎÎÎÜÎTıını OünftB müsabakalara Istanbul Denizcilik heyeti tarafindan tertip edilen yüzme müsabakalan dün Büyükderedeki havuzda yapılmışfar. Havanın çok soğuk ve yağmurlu olmanna rağmen müsabakalan görmeğe hayli »eyirci gelmiş ve halk başlarında şemsiyeler ol<hığu halde müsabakaları takip etmiştir. Müsabakalar mevsimin ilk hareketi olmasına rağmen muvaffakiyetli olmuştur. 100 metre serbest ve sırtüstü müsabakalarında, Galatasarayh Or • han iki yeni Türkiye rekoru tesis etmiştir. Yüzme mevsiminm ilk müsabakasında elde edilen bu büyük muvaffakiyet, müteakip müsabakalar için iyi bir mukaddeme mahi yetlni haizdir. Dünkü karsılaşmâlara Galatasaray, Fenerbahçe, Beykoz, Vefa • Kumkapı, tstanbul su sporlan kulübiine mensup sporcular istirak etmişlerdir Umumî neticeler şudur: 100 metre serbest Galatasaraydan Orhan birinci, Fenerbahçeden ömer ikinci, Galatasaraydan Süat üçüncü derece: 1. 10. 8/10 dur. <Yeni Türkiye rekoru» 100 metre sırtüstü Galatasar^ydan Orhan birinci, Fenerbahçeden Çıarbi» ikinci,. Fenerbahçeden Or • [Silâhlan Bırakma Konferansı ta lik edilmiş olmasına rağmen. konfe ransın reisi İngıltere Hariciye Nazıtı 1 M. Henderson hususî mükâlemelerle bu işi intaca çalışmaktadır. Henderson şimdi Almanyadadır ve Alman Ba« vekili Hitlerle bu me%eleler hakkında göriişmektedir. tngiliz Hariciye Nazın silâhlan bı rakma işinin halli için Almanya ile Fransanın anlasmalan ve bunun için de bir Hitler Daladiye mülâkatını lüzumlu görmektedir. Fakat bu mülâkatın, öyle kolayca yapılamıyacağı anlasılıyor. ] Münih 21 (A.A.) Başvekfl Hitler Terki Teslihat Konferansı reisi M. Henderson dün akşam, Berlm mükâlemeleri esnasmda açıkta bıraküan meselelen gorüşmüşlerdir. Ahnaa Han • M. Hitler HendeTton ciye Nazın da bu mulâkatta hazır bu lunmuştur. tyi malumat alan mehafUe naza ran, M. Henderson ile Berlin ve MS nihte cereyan eden mâkâlemelerde Terld Teslihat Konferansmm talHd sı rasmda M. Henderson tarafmdan Ce nevrede tesbit edilen noktalar hakkm da Ahnan noktai nazan izah edQmiş> tir. Bu mükâlemeler silâhlan bırakma meselesi hakkmda bir mukavelenin aktira teminen noktai nazar teatismin devammı temm edecektir. Bununla beraber, M. Hendenon tarafmdan arzuya şayan olduğu bildirilen bir Hitler • Daladiye mölâkatmm temmt içra baa diplomatik hazırhklara ihtiyaç hâol olacaktnr. M. Daladiye Galatasaray lisesinin bu seneld meznnJarı ınMMHiMMiMiMMnnHiiniMnMiHiıııııııiMHiıııiMiıiMMiHiiMiiMHiıniHiıımınımMiııııınnıııiOTimffliıınmımıı»ınmıııııııımmmmHimı»m«l filasabakalart şemşiye alttnâa takip eden $eyirciler han üçüncü. Derece: :1. 34. 4/10 dur. «Yeni Türkiye rekoru». 200 metre serbeıt Fenerahçeden Nejat birinci, Galatasaraydan ~Kemal ikinci, Galatasaraydan Nutrat üşüncü. Derece: 3. 21. 4/10 dur. 200 metre kurbalama Fener Mabadi S inei tahifed* Galatasaray UtesinJen bp'sene 40 a yaktn efendi mezun olmuştur. Genç meznnlartn mektebin madürü Tevfik Bey ile mualVmleri ve müdür muavinlerile birlikte çikarttıklart fotoğrafı dercedıyorut. Gençlcr*., tebrik eder ve mubâffakiyet temenni eyleriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog