Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Bugün gazetemîz Sahifedir 12 U nO. um h u Mne 0005 •IUIMIUIMIIUUMMHMM.MUnniHII.M...II.IIU.IMM Bugün gazetemiz ' İSTANBUL CAĞALOĞLU Teîgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet, fctanbul Posta kutusu tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366. Tahrir müdurüi 23236, İdare muduru: 22365, Matbaa: 20472 Porcomhg 9fl Tommil7 Sahifedir Dünya iktısat Konferansının H^!MtUU.UlmU.UUtU 1 .nU..UUH...n.UHH,U l | 1 n 1 |HU| l Ml 1 MHI.IIIII.,.UIimmm. Heyeti Vekile mühim bir îçiima yapıyor HHMIHmMMinilUIUMMMM,ll.mMMMUIU.İMMIUMMI .M(IIM>iin)MlHIMmnWlHU.II.UnHM»l|IIIUMMinilMMMMMMIMUU ll.MMMmilin.IMMM nHmMIIMMMItlMMIMMI « MIMHMI.MmmMUM H I , MHIM .UU.UHUI Paris,Roma, Atina mülâkatları Güreşçilerimiz Rusyada Var olun aslanlar! ı• ••m*+»>+ • . IMmlllMIIIHHHIIHHIHHtlMI rtık bunu tam ve kâmil bir akametle ifade etmeğe mâni yoktur. Konferans başlamadan evvel bu sütunlarda faydah işler görebilmek için onun maruz bulunduğu büyük büyük zorluklar üzerinde ısrar etmiş, yani konferanstan büyük buhran derdini halle kâfi sayılacak kadar müsbet neticeler çıkabilmesi ihtimalini şüphelerle karsılamıştık. Bizim söyledi ğimiz zorluklarla karşılaşmağa bile sıra gelmeksizin başka bir darbe konferansı altüst etti: Ruzveltin cevabı. Dolar kıymeti üzerinde istediği gibi tasarruf etmek için Birlesik Amerika Cumhuriyetlerinin gayrimuayyen bir zaman için hiçbir kayit ve şart kabul edemiyeceğini söylemesi yukandan a • şağı konferansın tepesinden mdirilen bir soğuk dus te«iri yaptı. Altm esası m kabul eden devletlerin teklif ettik leri karar suretinde herkesin derhal bu esası kabul etmeleri istenilmiyordu. Bi lâkis orada bazı devletlerin içinde bu lunduklan ahval ve şeraite ittibalan zı rurî görülerek yalnız bunların da atiyen müsait zamanm hululünde bu esasa avdet etmeği simdiden kabul eylemeleri mevzuu bahsediliyordu. Bu son fıkra • nın bilhassa Şimalî Birlesik Amerika Cumhuriyetlerini istihdaf ettiği pek asikâr olmasına ve bu hiç zararsız teklifi Londradaki Amerika murahhas heyeti de kabul etmiş bulunmasına rağ men M. Ruzvelt onu azçok şiddem. ve biraz da sinirlere dokunan bir aza • metle reddetti, ve gerek esas, gerek şekil itibarile bu ret keyfiyeti konferan sın belkemiğine indirilen kuvvetli bir yumruk oldu. Şimdi Londrada yapıl • işler zavahjri kurtarjnak »~ »»vS daha doîr»u<u""8yle sr3sterflen gtlişigüzel çalışmalardan iba • rettir denilebilir. M. Ruzveltin cevabından sonra konferansın devamında artık aklen ve mantıkan hiçbir mana kalmamıştı. Hatta o günlerde konferansın tehiri emri vâki olacak bir zaruret gibi bile göriinmüş tü. Fakat gene M. Ruzvelt konferansın devamında ısrar etti. lngiltere Başve • kili M. Makdonalt ise konferans tasavvurunun ilk teklifçisi ve bugün konfe • ransa iştirak eden milletlere nisbetle bir nevi ev sahibi mevkiinde olduğun dan bütün bütün akamete uğramak a kıbeti yerine belki tâli derecede olsa da bazı neticeler alınabilmek ümidile onun idamesine taraftar oldu. Bu şerait içinde konferansın tuzla buza dön • müş bir sekilde dağılıp gitmesi mes'uliyetini kimse omuzlamak istemediği için herkes suyun cereyanına uydu. Onun içindir ki konferans bir müddet daha devam ediyor değil, bîzce sürük • tenip duruyor!.. Milletlerin o kadar ümitlerle koş • tukları Cihan İktısat konferansının bu akamet akıbetinin dahi bir netice ol duğunu kaydetmek lâzımdn*. Filhakika konferanstan simdilik müsbet bir neti • ce alınamamış ise de Şimalî Amerika Cumhuriyetleri rttihadmm dolar kıymeti üzerinde yapacağı tecrübe dolayısile bütün milletlerin vaziyeti vazıh görmelerinin çok esaslı bir fayda olduğuna şüphe yoktur. Daha konferans dağıl • mamıs olduğu halde görülen açık va ziyet milletleri birkaç grupa ayırmtştır: 1: Dolar kıymeti üzerinde oynamaktan faydalar uman Birlesik Şimalî Amerika Cumhuriyetlerile bu işte kendile • rine uyacak milletler.. 2: Başta Fransa olmak üzere altın e«asından ayrılmamağa karar vererek bu maksatla aralannda bir tesekkül vücude getiren milletler.. 3: Genis imparatorluk aksamı itibarile altın blokuna iltihak edemiyerek halin icaplanna göre hareket etmek üzere serbestisini muhafaza eden tngil tere... Amerikan tecrübesi devam ettiği müddetçe her millet kabul ettiği pren sibe göre kendi vaziyetini idareye ça • hşacağından bu müddet zarfında buh ranı tahfif edici bevnelmilel tedbirler alınması imkânmı hesap har'»:i san • mak zarureti vardır. Bilâkis şimdi bu yeni vaziyetin sevk ve icbarile her tarafta yeniden yeniye tahdidî tedbirle • rin daha ziyade şiddet peyda etmesi ihtimali daha kuvvetlidir. Beynelmilel mübadele vasıtası olan paraya hiç ol mazsa beynelmilel sağlam bir esas bulunmamış oldukça gümrük duvarlan • m alçaltmaktan veya kontenjantman •edbirlerini yumuşatmaktan bahse bit • tabi imkân bulunamaz. Bunun aksinin Heyeti Vekile bugün Hariciye Veki yüzümüzü ağırttılar linin vereceği izahatı dinliyecek Ikisi sayı hesabile, beşi de hasımlarının sırtını yere Şehrimizde bulunan Vekiller vaki olan davet üzerine bu ictimada bulunmâk için dün akşana Ankaraya gittiler t4 . i&*&kmwi getirerek çalip gelmek suretile muzaffer oldular ^tj^ I '* t 1 •#•:•!?•• • v t /:^^mC; rf¥••& * •' ?*A^ğf T^^K' " •• . v . y <.umugü ağartan aslanlar: Moskoada yeâisi de galip gelen güretçüertmb ı W|fV * ! y'JŞ[ Hariciye Nanrvekjlini kol kola gösteriuor] Atina mülâkalına att tkt intiba: Tevfik Rüştü Bey, Yunan Başvekili M. Çaldarii ve Yunan Hariciye Nazır vekili M. Besmaz oğlu ile birlikte '•' • • • ISaİdaki resim Turkiye Haricıye Vekili ile Yunan Moskova 19 «Husust muhabrrhniı den» Dün gece Culture parkmda 25 bin leyirci huzurunda Türk ve Rus güreşçileri arasmda ilk müsabaka ya pılmıstır. Müsabakalar çok heyecanh olmus, yedi güresçimiz, filiz stkletten ağır «ıklete kadar yapılan yedi müsabakanm hepsini de kazanarak bfiton seyircileri hayret içinde bırakmıslar ve fiddetle alkışlanmıslardır. Küçök Mustafa, Lâzaroviei sayı hesabile mağlup etmistir. Abbas, dördüncü dakikada Borzo Knm sırtmı yere getirmiş, Yusuf Aslan, Patsiçnokofu, Saim Abramoviçin sırtlan Mabatti 8 inci aahif**** hiller Heyeti bugün mühim bir içtima aktedecektir. Bu içtimada harici vaziyet tetkik oluna • cak, Hariciye Vekili Londra konferansı ile Paris, Roma, Atina mülâkatları hakkında izahat verecektir. tstanbulda bulunan Vekiller ba ictimada buiunmak üzere bu > raya davet edilmislerdir. Hariciye Vekili Ankarada Ankara 19 (A.A.) Londra tktısat Konferansından dönmekte olan Hari ciye Vekili Tevfik Rüstü Beyefendi bu sabah şehrimıze gelmiştir. Vekil bey istasyonda Dahiliye ve Zir&at Vekillerile Halk Fırkası Umumî Kâtibi R««p Bey, VaK Nevmt, Moa . kova bflyfik elçimiz HSseyin Ragıp, Atina elçimiz Enia Beyler, Baavekâlat müsteşan Kemal, hususî kalem raü • diirii Vedit Beyler, Hariciye Vekâ • leti ve sefaretler erkânı tarafından karştlanmıs ve bir poli* müfrezesi tarafından »elâmlanmıştır. Ayni trenle tstanbulda bııhınmakta olan Hariciye Vekâleti Umurnî Kâtibi Numan Rifat Bey de gelmiştir. Büyükdere cinayeti nasıl oldu? MII.IIIIIIM.II.UnnilUIIIUUIIIIMIUIIIIIHIII.IM.UininiiniMnM|{IUIUU!IIMnniH.niMUH.MIIIUIIMU.IUIUIUHHIIIUMIHIMIMIHlhll..MM.MIHIUU.U.IIIHMMniMMnUUIIUUU.IUIIMIU^ Tiyatro sanatimizin beynelmilel bir zaferi Viyana tiyatrolannda bir Türk piyesi oynanacak Tiyatro akademisinin Maarif Vekili tarafından yapılan projesi Viyanada çok beğenilcîi Bursa soygunu Şakilerden birinin Istanbulda olduğu anlasıldı Samsunda yakalanan Bursa soygtm cularından başka ayni soygunun fail lerinden birinin de şehrimizde bulun duğu Samsundan bildirihniştir. Bu ih bar nzerine zabrta taharriyata başla mıstır. Şaküer, buradan Samsuna geçerken kendilerini saklıyanl«u* da araştırılmaktadır. Samsunda yakalanan şakilerden ikisinin Bursa soygunundan evvel Rizede de şekavet yapttıklarının anlaşıldığuu, Istanbulda tevkif edilerek Rizeye gö türülürken kelepçeleri kırarak kaçtdc • larmı Samsun muhabîrimiıin telgrafına atfen dün yazmıştık. İstanbul bazttasından aldığımız malumata göre bu vat'a hkikate mutabık olmakla beraber bir sene evvel olmuş, ayni şakiler o zaman kaçmıslardır. Kattl Arif Tayler urpcrtici dnayetin bütün Tactanm kurbam Mehlika Hantm tafsilâtı 4 vtncu aahifemizdedir Cumhupiyet Bu sene de iki büyük yüzme müsabakası tertip ediyor Memleket sporuna her zaman teşvikkââr hareket vesileleri vermeâi şiar edinen «Cumhuriyet», yaz münasebetile büyiik yüzme kaları tertip etmiştir. Geçen sene tertip ettiğimiz yüzme yarışlarınm fevkalâde bir alâka uyandırmış ve rağbet . kazanmış olması, yeni müsabakamızm daha gvzel ve daha cazip bir sekilde icrası için bize kuvvet vermiştir. Bu seneki yüzme müsabakaları da hanım îar ve erkekler arasmda ayrı ayrı günlerde yap ılacaktır. En temiz bir spor olan su sporlarının, 3ört tarafı su ile çevrilmis bir şehirde teşvik*iz ve himayesiz kalraası acınacak bir Istanbul Denizciiik heyetmin, yaa raevsitni nın ortalarına geldiğimiz hal de hâlâ faaliyete ası su sporlartnm geçmemiş olm fi göstermektedir. uğradığı ihma miz yüzme müsabakaları Tertip ettiği yük bir spor hareketi olasenenin en bü sabakalara kulüp mensubu caktır. Bu vav olmıyan bütün hanımlar ve beyler olan ve iştirak ^[y^<^ edebilirler. 1,| ^.. ^ v Mü \^^^^ sabakaların hangi tarihte "ve ner,e4e yapılacağını bi lâhare ilân edeceğiz. Müsabaka şeraitini bir iki güne kadar bildireceğiz. Sporcularımıza simdiden bu büyük müsabakalara hazırlanmalarını tavsiye ederiz. Dün akşamki istiçvap Vıyana&a eseri oynanacak olan Vunir Hayri Bey ve eseri vaz'ı sahne edecek Burg hyatrosu Pragdaki faaliyetinin netîcelerini 11 temmuz tarihli Cumhuriyette arkada • şımız Ali Süreyya Bey etrafile yazdı ve bu çok ehemmiyetli kültür hareke • tinin mahiyetini teşrih etti. Münhr Hayri Bey Viyanada en yüksek san'at oto • riteleri tarafından ciddî bir alâka ile Viyana 15 (Hususî) Kıymetli Maarif Vekilimiz Reşit Galip Beyin teşeb büsile bu sene eylulde Ankarada ku rulacak olan temaşa san'atlan akademi si hıükkında Avrupada tetkikatta ba lunan değerli san'atkârlarımızdan Mü nir Hayri Bey bir haftadanberi Viyana dadır. Miinir Hayri Beyin Berlinde ve daha varit olduğunu kabul etmek daha doğru olur. Selâmet çaresini altın esasından ay • rılmamakta bulan milletlerin vaziyetleri gayet nazik olduğu için onlarm bundan sonraki münferit veya müsterek ted birleri daha dikkatli ve daha dikkatli olacağını farzetmekte hata olmasa ge • rektir. İktısat konferansî, Amerikan hattı hareketi neticesi olarak iste milletleri böyle grupmanlara «yırdı. Ümit ede • lün ki bu tefrika alabildjğine Ueri gö • Samsun 19 (Hususî muhabirimiz den) istiçvap 20 de bitti. Adliye binasının önü ve hapisane caddesi adım atılmıyacak kadar hıncahmç halkla dolmuştu. Ahalinin tehacümünden hüku • met bahçesinin duvarlan ve parmaklıklan yıkıldı. Halkın «Kahrolsun hain ler!..» feryatları arasmda katiller hapisaneye naklolundular. Mevkuflann a • dedi sekizdir. Hepsi cüriimlerini îtiraf etmişlerdir. Polis diğer şerirlerîn îzi'Srerindedir. Mabadi 2 inci tahifede türülecek iktısadî muharebelere ka dar müncer olmasın. Biz Türkler istikrar taraftarı olmak suretile altın blokundayız, ve bu yolu ihtiyar etmek için kâfi esbabı mucibemiz vardır. Asla iktısadî bir cidal ta • raftarı olmamakla beraber önümüzde ki şer^itev«öce vaziyetimizin idare ve muhafazasına pek ziyade dikkat ve itina edeceğimizi söylemeğe hacet bile yoktur. Istanbula gönderilecekler Samsun 19 (Muhabirimizden. Geceyarısından sonra) Şerirlerin yann (bugün) Cumhuriyet vapurile tstanbula sevkedilmeleri kuvvetie muhtemeldir. linUUIIUIUIIUIIUUI.MIUHIUI.MM.nUIUIIU.IUUUIMII.IIII.UİI.IIMM.IılllllUIIMIUntllllU.U.IIIIIIIIIIUIIIIMIUIIIIIIUIIIIUIIIIUIIIUIUII.IIIU.UIIUIIII r ~ ^ Tan gazetesinin Siyasî inkişafımıza Dair mühim makalesi 3 üncü sahıfemizde okuyunuz NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog