Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

8 BURSALI OKUYUCULARIMIZA BREKFAST HASAN lurkiyenın ve butun dünyanın en mukemmel Brekrast büskuıti olup bastalara ve bılhassa çocuk'ara ve hali nekahette olanlara ve sabah ve akşam kahvaltılanna, h^l'r \frrek istivenlere. trnde rahatsızlıgi çekenlere ksrsı nefis ve lezız bir gıdadıt Camhurıyet' 12 Temnvjz L933 fabrikasının şubesini geziniz.Yünlü kumaşiarımızın az zamandaki tarakkiyatını görünüz. Gözlüklerinizi Istanbulda Bahçekapıda lş Bankası arka«ında Fotoğraf amatörlerine! Foto Süreyya Müessesâtında yaptınnız. Bevojflu şubesınde sabah aiinan kooveler akşam venlir Foto Süreyya dan alintz. Her rerden ucuzdur. Radyolin Diş macıınu Istanbul 7 inci icra memurluğundan: Mahcuz olup paraya cevrilmesine karar verilen masa, sandalye ve sair yazıhane eşyasınm 16 temmuz 933 tarihine musadif pazar günü saat 9,5 ta Sultarrhamam Basmacıyan namı diğer thsaniye hanında 6,7,8 numarajı daire oniinde birinci açık arttırması icra kı • lınacağmdan taliplerin mahallmde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (5413) İRMİK PiRiNÇ YULAP BEZELYE NİŞASTA PATATE MERCİMEK özü unlarıS Saf, sıhhî ve gavet mukavvi ve mugaddıdir. Vıramını en çok olan bu mukemmel öziu unlar ile çocuklar ve bılhassa memedekı çocuklar az zaman zarfında rıeşvünema bulnrlar. Kemıkleri kuvvetle nır, çabuk dis çıkanrlar, çabnk vürurler. Neş'eli, sıhhatli, tombul olurlar. Her nevi Hasan hububat unlarile yapılan mahallebi ve çorbalann lezzetine payan olmaz. 25 kuruştur. Hasan ecza deposu Sinire,çarpımıya NEVROL ür. IHSAN S AM Tıto ve Paratıfo hastahklarına tutulroamak için tesiri çok kat'î muaH\ eti • j pek emın bir açıdır. Ecza depolann 11 Ha bulunur CS087") Istanbul Kadıköy sulh icra dairesindetı: Osman Nuri Beyin Ali Adil Bey ile şayian ve müstereken mutasamf olduğu ve 1100 lira kiymeti muhammeneli Kadıköyün de Osmanağa mahallesinm Aynlıkçeşme sokağmda eski 4 mükerrer yeni 22 numaralı 3 oda ve bir mutfak ve nfak bir bahçeyi havi bir bap hanerun izalei şiiyuu ile füruhtu hakkmda Kadıköy birinci sulh hukuk hâkimliğinin ilâmı iizerine mezkur miişam tarihi ilindan itibaren dairede ashabı müracaate 20 gün müddetle açık bulundumlan satiş sartnamesinde muharrer şerait daire9hde ve pesin para ile Kadıköy sulh icra dairesinde 16/8/933 tarihine tesadüf eden çarsamba günü saat 14 ten 16 yakadar satılacağı ve yevmi mezkurda kıymeti muhammenenin 100 de 75 ni tutar talip zuhur etmediği takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere ihalenin 15 gün daha temdidile 2/9/933 tarihine tesadüf eden comartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar en çok artfarana ihalei kat'iyesi iera kıknacağı ve talip olanlann 100 de yedi buçuk temmat akçesi ita etmeleri lâzım olduğu gibi mezkur miişam ha liye ve sabıkadan vergi borçlan bu Iunduğu takdirde hissedarana ve resmi tellâliye satıcısına ve ihale pulu müş terisme ait olmak Szere satılacağmdan mezkur müsa fizerinde bir hak iddia edenlerin tarihi ilândan 20 gün zarfında dairei icraya müracaatleri ve aksi takdirde haklan ve hasusfle faiz ve masrafa dair olan iddialannı 20 gün zarfında bîldirmiyenlerin isbu haklan tapu sicillile sabit olmadığı takdirde satış bedelinin paylasmasından hariç kala • caklan ilân olunur. (5410) TiFO ve PARATiFO AŞISI Devrek hukuk hâkimliğinden: Uğuzhan kariyesinden Tığ oğlu Durmuş mahdumu 303 doğumlu Rasidin 15 ağustos 330 tarihmde askere sev koiunarak elyevm hayat ve mematından maluroat almamadığından gaipligine karar verilmesi kansı Çorak kariyesinden Yakup oğlu tsmail kizi Kezban tarafından iddia edilmekle kanunu medeninm 32 ve tatbik kanununun 6 mcı maddelerine tevfikan mumaileyh Rasidin hayat ve mematından malumatı olanlann tarihi ilândan itibaren bir sene larfmda Devrek hukuk mahkemesine gelerek malumatlannı beyan eylemeleri lüzumu ilân olunur. (5414) ZAYİ MÜHUR Benimle birlikte bulunan tedavi için 12/6/1933 tarihinde tstanbulda bu lunan ailemin nezdine geldiğimiz va kitte yannndan aynlan Firdevs Hanınt' dan kendisinde bulunan miihrümü is tediğim halde kendisinde olmadığını id dia ettiğmden yenisini kazdırttım. Zayi olan o mühriin hükmü yoktur. KiKs orta mektebi tarih ve coğrafya muallimi Ali Şahtn (5423) Temiz diş sahibine sıhhat, güzellik ve karşısındakine ferahlık verir ! Dişlerî temiz ve güzel olmıyanlarla konaştrrken içimzden «tkıntı duyarsımz, fahat tertemiz, bembeyaz difli birisile konuşurken bir ferahlık hiasedersiniz. Güzel dişler gönülleri nurlandırtr. Böyle diflere mcilîk olmak için RADYOÜN kullammz. RADYOLİN mütehassıt kimyakerler nezaretile, hazırlanan en nefis diş macunadar. Hasan Kuvvet Şurubu Zafı umumi, kansizlık, romatizma, sar'a, sıraca, kemik, sınir, damar, verem hastalıklanna, yüriimeyen, diş çıkarmayan çucuklara, genç ve ihtiyarlara. (5134) Sabah nykrodan tryaoınca. diliıı paslaıunıs bnltuunası, mideniı rahatsıyhgına alamettir. Tabü tıarmi tCtnİD VC ŞERiK ARANIYOR! Cok büyük kâr getirmekte olan mühim ticarî bir is için altı ile sekiz bin lira sermayeli bir serik aranmaktadır. «Beyoğlu posta kutusu 2198 adresine yazı ile müracaat edilmelidir.» Her nevi ALTINve GUMÜŞ Eski sarf emayeli altın ve eiimüş satın alınır. Beyoğlu Istıklâl caddesi No 404 tzidore MELKENSTEİN. Telefon 42369 (4749)^™ •ellit avarızdan sizi vikayt edecek olan Eno's " Frnit Sart' ınflctahrarıni aimaV İçin halatın hndnsann beklemeyinız. ve akşam bir bsrdak SÜ denınunda bir kahve kaşıgı mıkdan .hâfıdir. 2IRAAT BAN | u a * 15048) KA51 IŞTAH ve KUVVET temini için KİNİOTONİN ıçmız Kuçük büyuk, kadın erkek her kes tarafından ve her mevsimde kullamlabilir SATILIK Şapka kaliplan, torna, kenar dikmek için makine, 2 adet Ideal makme, yazı makinesi, su filt esi vesaire Fatih Kiztaşı N a 17/18 Akif Lâtif Beve müracaat (5384) Istanbul altmcı icra memurluğundan: Bir borçtan dolayi mahcuz ev eşyası tstanbul müzayede salonunda 17/7/933 tarihine musadif paznrtesi günü saat 1 2 1 5 kadar ilk açık artrtrma suretile satılacağmdan taliplerin mahallmde bı ^ lunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (5412) 3 Mühim hassası 1 Vücudü kuvvetlendirir hastalıktan kalkanların Nekahet devrinl kısaltır Zafiyeti umumiyeye karşı yegâne kuvvet ilâctdır 2 Müzmin ısıtmada faidesi büHer eczanede buyüktür. lunur. Istanbulda 3 • Midevidir: iştihayı açar, hazmı fiatı 100 Kr. teshil eder Taşra gençlerine iş veriyoruz îstanbulda buyiık bir müessesenin taşralı gençlere ihayacı vardır. Vilâyetlerin, kasabaların, nahiyelerin, köylerin orta tahsilini bitirmış gençleri bize bir mektup gönderecekler, tahsil derecelermi vazifeleri varsa ne olduğunu bildırecekler. rDumkunse fotoğraflannı da yollıyacaklardir. Venlecek iş, haşka vazifeyı ihlâl etmez, bulnndugu mahalli degıştırmeyi icap ettirmez, her münevver gencin olmak istedıgı şeretli bir mesleğe hazırlar ve muayyen bir aylık temin eder. tstanbul yedinci icra memurluğundan: Paraya çevrilmesine karar verilen Silivrikapıda Hana Karagöz mahalle stnde Sergis Efendmm tahtı isticann • daki handa btılunan arpa saman kar • yola ve saire temmunın 15 mci günü saat 12 de mahalli mezkurda hazır bulunacak mermır tarafmdan açık arttır • ma suretiie satılacığı ilân olunur (5425) Beşiktas icra dairesinden: Mahpus olup paraya çevrilmesi ka rarlastınlan bir adet kanape ve bir adet lavmana ve bir adet halı ve sair eş . yayı beytiyenm tellâliye ve ihale pul resimleri müsterilerine ait omak üzere 15/7/933 tarihine tesadüf eden cu martesi saat 13 ten 15 e kadar Beşik • taşta pazar mahallinde açık arttırma surtile satılacağmdan talip olanlann o gün ve o saatte hazır bulunacak olan meüMiıuna müracaatleri ilân olunur. (5422' Posta kutusu Tstapbul 2 8 d H H ı i H H ^ 4 2 3 ) B H BURSAOA MUHASiBiı olmıyan ticarethane ve fabrikalann muhastbe ve muhabere işlerini, muzafaa ve Amerikan usullerile muha • sebe defterleri, aylık ve umumî bi • lânçolar. be<y&nname ve iş defter • leri istenikn yctde ehven şeraitle gördrüm. Adres: A. İ. Z. rumuzile Bursa 21 numaralı posta kutusuna yu;ılması. (4417) ••• Dr. Ihsan Sami Öksiirök Şurubu Oksürük ve nefes darlığı, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek te • tirli ilâçtır. Her eczanede ve ecza de* m polarmda bulunur. (5088) »M ADA GAMAT~EDQQ ACELE SATILIK HANE Beyazıtta Veznecilerde Hamam karşısında Hokuz oda, dört halâ, bahçe, hamam, mutfak, sarnıç, elektrik, terkos, içi dısı yağlıboyalı ve altında iki diikkânı havi 9 numaralı hane ehven fiatla acele satıhktır. AHındaki dükkânda Mustafa Sabri Beye müracaat. ( 5 2 7 8 ) HEDENSA dir, Kanı keser. metneleri kurutur Satııp ve BaşmuKarrtri Yunus Nodı ümumt nesriyatt idare eden Yazı \$leri müdürü: Abldtn Davei Ameliyats'iî basurun çaresi îiatbaactiık ve Nefriyat Türk Anontm Ştrketi .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog