Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

12Tetnmur 1933 = ^Cumhuriyet' ASİPİROL NECATİ, grip, nezle, baş ve diş ağrılarınınkat î İlâcıdır. *stanbul dördiincü icra memurluğundan ilân Tamamına iki bin sekiz yüz elli lira kıymet takdîr edilen, Süleymaniyede Elmaruf mahallesinin Tasodalar soka* Einda yeni 17 numarali maabahçe kârgir hanenm tamamile derunüne cari nısıf masura Halkalı bîr masura Turunç1u sulannm on iki hissede bir hissesi fBoztoğan kemeri caddesinde işbu hanenin bir kısmı altında bulunan 26 yeni numaralı dükkân başkasma aittir) açık artırmaya vazedflmiş 1/8/933 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edile • rek 19/8/933 tarihme musadif cumar • tesî günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul dörduncn icra dairesinde »atılacaktır. Arttırmıya iştirak için yuzde yedi buçuk temînat akçesi alınır. Müterakim vergi, Belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli mubammen kıymetinm yüzde yetmiş besini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde en *on arttıranın taahbiidü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 3/9/933 tarihine musadif pazar günii ayni saatte muhammen kıymetinm yuzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en son arttırana fhale edile • cektir. Buimadığı takdirde ihaleden sarfı nazar edilecektir. 2004 numaralı icra kanununun 162 inci maddesine tevfikan ipotek tahibi alacaklılarla diğer alâ • kadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklannı ve hususile faîz ve masrafa dair olan iddialarmı evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine biidirmeleri lâ • zımdır. Aksi halde haklan tapa sicfllerile sabit olmıyanlar satu bedelmin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadar • larm işbu maddei kanuniye ahkâmma gore hareket ehneleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerm 933/167 dosya numarasile memurtyetimize müraca • atleri ilân olunur. Ve filhal ikametgâhi meçhul olan borçlu Kasapzade Emin Efendiye tebliğ makamtna kaim olmak üzere ilân olunur. (5427) Beşiktaş icra dairesinden: Borçtan dolayi maheuz ve paraya çevrilmesine karar verilen 7 şer ya» • lannda biri duru diğeri kuia renkli hayvanlaria yaylı araba tellâliye ve ihale pul resimleri müsterisine ah elmak S zere bilmüzayede satılacağından 26/7/ 933 tarihine tesadüf eden çarşamfea günii saat 10 dan 12 ye kadar Fatih Atpazannda talip olanlann o gün ve o saatte hazır bulunacak memuruna mii • racaatleri ilân olunur. (5435) * SALiH NECATi Limanımızdan hareket deceMeportar Bursa Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 1 Bursa San'at mektebînin «8480» lira 67 kuruş keeifli betonarme döküm atelyesi inşaatı 31/7/933 pazartesi günii saat 16 da iha\t! edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 2 Talipler müzayede ve münakasa ve ihalât kanununun 10, 11 inci maddelerine uygun olarak % 75 muvakkat teminat akçe ve evrakını havi teklif zarflarını ve ehliyet vesikalanm mezkur gün ve saatte Vilâyet Daimî Encümeni Riyasetine vereceklerdir. 3 Inşaata ait keşifnameyi ve şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin mektep müdürlügüne müracaat edecek(3067) Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektep için lüzumu olup 8/7/933 tarihinde yapılan pazarlığında dahi verilen fiatlarm fazla görülmesine binaen ihalesi icra edilemiyen 200 ton kok kömürünün 17/7/933 tarihine musadif pazartesi günü saat «14» te tekrar pazarlık suretile ihale kılınacağı ilân olu(3173) Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprilbaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 Ankara Mektepler Alım ve Satım Komisyonu Riyasetinden: 1 Merkez mekteplerimizin 15000 teneke iyi su ihtiyacı 27/6/ 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve alenî münakasa suretile münakasaya konulmuştur. 2 Talipler, şartnameyi görmek üzere cumadan maada her gün saat 17 ye kadar Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebesine müracaat edebililer. Talep vukuunda tahrirî malumat verilebilir. 3 Talipler ihale günü olan 18 temmuz 933 salı günü saat 15 te % 7,5 teminah muvakkate akçelerile veya muteber bir banka mektubile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Mektepler Alım ve Satım Komisyonu riyasetine müreaatleri. (2974) Türkiya Zîraat Bankasmdan: Ziraat B™kasî müfettiş namzetliği için 14 agustos 933 pazartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. fmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlerden «6» müfettiş namzedi alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek tktısat ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden mezun olmalan lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. İmtihan programı ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, Istanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlügüne nihayet 10/8/ 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vennek suretile müraraat etmiş bulunmahdırlar (3211) CUMHURİYET vapuru 127933 çarşamba günü saat 18 de Galata rıhtımından kalkar. (3160) MERS1N POSTASI KARADENİZ POSTASI ÇANAKKALE vapuru 14/7/933 cuma saat 10 da idare nhtımından kalkar. Geliboluya yalnız dönüşte uğrar. Hantalzade vapurlan Ziraat ve Baytar Fakültelerile Yüksek Orman Mektebi Kayıt ve kabul şartlan <933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe alınacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü İzmir postası Seyyar her çarşamba Sirkeci nhtntnndan hareketle Gdi • bolu, Çanakkale, ve tzmirc azimet r* Cumartesi günfi saat 18 de tnmrden bareketle ayni idtefclere ugııyafk lstanbula avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda verîlîr. Tafsilât için Eminonfl Rıhtnn Han No. S Telefon: 21977. vapuru Ziraat Vekâletinden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün şaraphane, süthane, zootekni binalan elektrik tesisatı (21) gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Mezkur tesisatın münakasa evrakı «10» lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğünden alınacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalan komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 u nisbetinde teminat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 agustos 933 çarşamba günü saat üçte Vekâlet inşaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3202) saat 17 de Kabul şartlan şunlardır: 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. • 2 Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. s 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam tesekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî oldugundan staj veya tahsil devresinin ortasmda «arız olacak mazeretler dolayısile tahsillerine devam etmek imkânını kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkanlanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 7 Taliplerin miktan kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira üçret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen • lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukandaki şartlan gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek dogruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Prospektuslar gönderilir. (3024) SADIKZADE biraderler I VAPURLARI KARADENİZ Postası DUMLUP1NAR Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi Kıymeti ihale tarihi Feriköy Pangaltı Şehit 263 263/1 Dükkân 7200 00 29/7/933 muhtarbej maahane Karaağaçta Tapa fabrikasî kartfuındaki Kîlosu Ton deniz kenarmdaki teller 1 kuruş 30 » Balâda evsafı muhaırer emvalin satışı 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhale tarihleri gösterilmiş oldugundan taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Beyoğlu Maldairesinde müteşekkil satış komisyonuna daha fazla malumat almak üzere Emlâk kalemine müracaatleri. (3118) Vapuru 18 temmuz perşembe günü saat 18 de Sirkeci rıhümından hareketle Zonguldak, Inebolu, Samstın, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize limanlarına azimet ve avdet edceektir. Darüşşafaka Lisesi Müdürlü • ğiinden: Mektebin bir senelik ihtiyaci olan 700 çeki odun, 6000 kilo mangal kömürü. 90 ton kırible taş kömürü 50 ton kok kömürü münakasa ile alınacağından şartnamelerinî görmek üzere her gün ve münakasaya iştîrak etmek üzere 15 temmuz cumartesi günü saat 14 te Nuruosmanîyede Cemiyeti Tedrisiye merkezine müracaatleri. (3230) tstanbul rkinci ticarct mahkemesin • den: Mahkemece satılmasîna karar verilen 9 koli tuhafiye eşyasmın 16 temmuz 933 pazar günü tstanbnlda Postane arka • smda Aşirefendi sokağında Sdânik Bankasınm deposunda saat 10 da açık arttırma suretile satılacaği ilân olunur. (5437) tstanbul ikinci ticaret mahkemesin • den: Selânik Bankasînîn Mahmutpasada 456 mrmarada Dilberzade tncili da • matlan Kmitet şirketbıden alacakh ol • dnğu 4246 lira 76 kuruşun temini istifasi zımnmda neztlerinde merhun 9 koli tnhafiye eşyasmın rehni ticari ahkâmma tevfikan satılmaı talep edilmiş ve borçkı şirketin ikametgâhı mechul ve mahkemennt dairei kazası dahilinde ikametgâh intihap etmemesi hase • bile flânen icra kılman tebligat üzerine müddetî kanunîyesi zarfmda itiraz e • dihnemiş olduğundan mali merhunun 16/7/933 pazar güno saat 10 da ts tanbulda Yenipostahane arkasında Aşirefendi sokağında kâin Selânik Bankası 'deposunda satılmasma karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 3 gün zarfmda darni huzuru mahkemeye davet etmek «uretile itiraz edihnediği tak • dîrde saüş karanntn üctnabı kat'iyet tyliyeceği tebliğ makamma kaim ol • mak uzere 3ân olunur. (5438) SAKARYA "Pura İSTANBUL İZMİR SÜRAT POSTASI Her hafta cumartesi günfl aaat 16 da Galata nhtımından hareket, pazar günü Iıtnire muvasalat, pazartesi hareketle salı gün a Istanbola avdet eder. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı alnnda acentalı^a müracaat. Telefon : 22134 T5442) | istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları | Kıymeti muhammenesi Lira 21520 > Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticarethane sokağında (6) numaralı mektep ittihaz edilmek üzere idarei hususiyeye satılan eski zaptiye binası arsasından hariç kalan ve halen Ayasofyada Alemdar nahiye müdiriyetinin işgalinde bulunan ve 1552 metro terbiînde arsa binasile beraber 12/7/933 tarihinden 9/8/933 tarihine kadar 4 hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Ihalesi ağustosun dokuzuncu çarşamba günü saat on beştedir. Talip olanlann kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif mektubunu yevm ve saati mezkura kadar İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında müteşekkil tdare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. (3214) • • • Divanyolu ile Klotfarer, «Fazhpaşa» caddesinin birleştiği köşede 138 metro terbünde bulunan Hacı Ferhat Ağa vakfmdan olan arsa icra kılınan ilk müzayedesinde «3450» lira bedel ile talibi uhdesindedir. Fazlasile talip olanlar temdiden ihale günü olan temmuzun 17 inci pazartesi günü saat 15 e kadar Mahlulât kalemine mü racaatleri (3212) Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektep dersanelerinin bölünmesi maksadile yaptırılacak kârgir bölmeler ile teferruatma ait inşaat pazarlık suretile 17/7/933 tarihine musadif pazartesi günü saat «14,30» ta ihale edileceğinden şartname ve projesini görmek üzere münakasa komisyonuna müracaat edilmesi ve fiat vermek üzere zikredilen tarihte kezalik gene mezkur komisyona müracaat olunması lüzumu ilân olunur. (3172) MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Sürat postası Zonguldak Vapuru 13 temmuz BURSA Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdiriyetinden: Posta telgraf telefon fabrikasî ihtiyacı için boru levha halinde 10,000 kilo hurda kurşun alenî münakasaya konulmuştur. Münakasa 27 temmuz 933 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te icra olunacağından isteklilerin o gün % 7,5 nisbetinde teminatlarile birlikte Istanbulda Yenipostanede Alım Satım komisyonu riyasetine müra caatleri. Şartname her gün ahnabilir. «3075» Akşamı saat 19 da Galata nhtmnndan hareketle Ereğli, Zonfolda • ğ'a gidecek ve gelecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 8 Telefon: 40913 (5432) ^ m tstanbul 4 üncü icra memnrloğimdana Beyoğlonda Şişlide Uğnrhyaa apar • trmanmda S numarah dairede oturan muteMeffa Rostom Rostomyan •arisleri Rus tebaaımdan zevcesi Anna ve kızlaı Araksi ve Verjin H. lar fle oğln Minas Efendiye: tlâma müsteniden Artm Nakatcıyan Efendinin (8000) lira alacağmm tahsfli içm her ne kadar ikametgâhınıza Sdeme emrl tebliği için mii baıir izam edilmiş ite de yapılan tah kikatta ikametgâhmızın meçholiyetl anlaçılmış oldağandan ödeme emrinhı bir ay müddetle gazete ile ilanma karar verilmiş olmakla tarihi ilândan ve 21 inci gününden itibaren 10 gün zarfmda borcun tamamına veya bir kısmma ve yahul alacaklmın takibat icrası hakkma dair bir itirazmız olduğu t?kdir^e bu müddet içinde tahriren veya şifahen 933/| 1717 numaralı dosyaya müracaatini» 13 zumu ve aksi halde gıyabmızda eebrî icraya tevessül edileceği malum olmak ve ödeme emri yerine geçmek özere ilân olunur. (8429) Ziraat Vekâtindenle '. Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünün Rektora ve Pansiyon binalarının mefruşat işi «21» gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumî şartname, mefruşat fennî şartnamesi, keşifname ve plânlar «30» lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğünden alınacaktır Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla «40» bin lirahk taah hüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde temi natı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 18 temmuz 933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Vekâlet İnşaat komisyo nuna müracaatleri ilân olunur. (2943) Çanakkale Nafıa Basmühendisliğmden: Biga Çanyolu üzerinde anşap olarak inşa edilecek olan 35 metro açıkhğındaki Altıkulaç köprüsü kapalı zarf usulile 20/7/933 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere 1/7/933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu lnşaatın bedeli keşfi 6016 lira 86 kuruş olup münakasa Çanakkale Vilâyetinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı aynİ günde saat on beşe kadar makamı vilâyete ver meleri lâzımdır. • • M c Bu işe ait evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek istiyenlerinJSafıa Başmühendisliğin» müracaatleri ilân olunur. (3033),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog