Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

12Temmuı 1933 Madrit güzellik müsabakası G. Saray Fener Nazire Hanîm tspanyada çok iyi bir tesir bıraktı; tspanyol ve Portekiz gazetelerinde Türkiyeden ve Türk güzelinden takdirlerle bahsedildi Cumhuriyeİ c Öz dil müsabakamız: 15 Atletizm maçı Cumaya Fenerbahçenin piyangosu da çekiliyor Geçen hafta tehir edüen GalatasarayFenerbahçe atletizm müsabakalan cuma gönu Fenerbahçe stadyomunda yapdacakbr. Fakat Galatauray atlet taknm, en îyi ve şampiyon atletlermden dört taoesi Rusyaya gttiği için, bu müsabakalara xayrf bir halde çJcacaktır. Maatnaflh müsabakalarm çok iddialı olacağı muhakkakhr. Bu münasebetle Fenerbahçe kulübunön büyük piyangosu da cuma günü haScm buzurunda çeldtecektir. Atletizm müsabakalanndan başka Fenerbahçe birmci takunı, Kıatulus takanSe de bir futbol maçı yapacaktır. Atletizm müaabakaJanna saat üç buçukte geçk ıcsnıfle baslanacak, saa ile 110 metre mania, 100 metre, yüksek atlama, 800 metre, gülle atma, 200 metre, uzun atlama, 15000 metre, cirit atma, 400 metre, saikla yüksek ada • ma, 400 metre maniau müsabakalar yapnacaktar. GOETHEFAUST nen Cerman bey leri Türk Hâkamna sığımyor, krallar Türk Hâkanından yardım istiyorlar, Attilâ, Elin Hâkanı olarak hiç bir nesneyi esirge • miyor, sığınanlan koruyor, gereği olursa ordusile yardım ediyordu. Büyük Hâkanın ölümünde bütün el ağIaşıyordu. Her yönden gelen el beyleri eski Türk töresince birlikte sığıt (16) tutuyorlar. Unlü ölünün çevresin<fe atlar koşturuyorlar, yaki cı türküler çağınyorlar, vemekler yeniliyordu. • ** Nazirâ Hantmlfl Pctrlstd • çekilmiş bir retm 1933 Türidy. GfizeBik Krauçesi Nazire Hammn Avrupa seyahatinden birkaç gün evrel avdet ettiğini yaznnfhk. Buradan Parise, oradan da BarseJon ve Madride giderek Avropa güzellik mflsabakasma istirak etmit olan KraEça Portekizi d« gördüktcn sonra Parise dönmüş ve bir möddet te Pariste kai . Nctzbre Han'tm Ba $enekîAvrapa güzelüe kolkola bir (nsmi memleketlerm* donmek için Madritte busden aTrmraşlardı. Plij • lara bn otomobülerle gîtmifA. Diger • teri d« Parkte dağıldık». Ben Prenaes Şhrekir HanmMredinm davetkri âserme mtsafirleri olarak bir müddet Pa riste kaldan. Kendfleri bana çok büyük v» j ^ a f t p e r v e r a gt>$terdL Parhten dognsoa tstanbula döndüm.» Madritte çdcan cLa libertad» gaxetesi güzeflerin tatifine hasrettigi uxun bir yanda Türk güze&Mİen şvyle bah sediyor: «Mis Turid çok gâzeL. Esraer, h e e mfitenuip vücudüe, tath bir burnu, iffet ve infirah doiu gözleri nr.» Nazire Hanon, çok eğlenceB geçen ve bilhassa merokfcetimiz lefcmde te • zahürata vesfle olan seyahatne Mad ritteki müsabakayı bir muharririmize foyle anlatmışbr: « Bvradan Paris« giünîşüut. 19 memleketin 1933 Mkleri orada toplandık. tki gün sonra bir kaüle halinde Barselona gittik. tspanyada çok parlak so> rette karşılandık. Hükumet erkânı da istikbal edenlerm arasmdaydı. Hatta tspanya Basvekfli otelimize gelerek a y n ayn hattrlartmızı sordu. Barselonda kaldığmm bu dört gün zarfmda haSon tezahüratı devam etti. Oradan Madride geçtik. Madritteki güzel seçmesi de çok heyecanli oldu. DehsetH bir kalabalık arasmda tspanya hükumet rica • n de vardı. tspanya Reisicumhuru da seçmeleri alâka ile takip etti. Sonunda bir hatıra ohnak üzere bize knzalı fo toğraflarmı hediye etti. Bütün tspanyada gazeteler bize karst pek nank davrandılar, çok güzel şeyler yazddar. Bütün bunlart topladım ve hatm ola • rak saklıyorum. tşte bu muhtesem merasim arasmda Rus güzeli bu seneki Avrupa GüzeHnc Kraliçeliğine seçildi. Halkın mühim bir kısmı Fransa ve yahut tspanya güzel Tfcatn Rdtiim, Itpanyot gÜzelî (ortâJa) ve Romanya güzeli lerinin kazanmasıra beklerlerken ha • boğa döğüfünden sonra toreadorlar arannda kem heyetinin bu karan üzerine heye canlandılar. Netice anlaşıhr, anlaşdmaz: Yasasm Mis Frans Yasasm Mis tspanya Gibi bağnşmalar duyuluyordu. Ba arada: Yasasm Mis Türkiye.. Avrupa g&z e l l l kraliçeliğine Mis Türkiyeden başkası lâyık deiüdir, Diye bağnanlar da oldu; fakat an latan ben olduğum içm bunu yazma • sanız daha doğrudur. HaHcm bu tezahüratma, bizler: Yasasm Rus güzeli, yasasm Av • rupa güzeli! Diye Rus güzeKni alaslamalda mukabele ettfc. Hatta Rus güzelmi ilk tebrik eden tspaoya Misi oldu. tirinci Memleketin her larafinda olduğu gibi Bartına da 36 saat biîâ olarak ben, benden sonra da Fransa fasıla yağmur yağmif ve Bartın ırmaği dört metre kad%r yükselerek güzeH Mis Avropayı kucaldadık. Haliskele dyannı oradaki bir kahveyi su basmıştur. lskele nhbmı ta km tezahüratı da bu taUı seklinde kalmamen su altında kalmıçtır. Başkaca muhim bir hasar olmamiftır. dı. Ne güzellerden, ne de haBrtan kaYukarıdaki re»im, Bartın ırmağını göstermektedir. ran tanımamak içm hiçbir teşebbös vaki ohnadı. Bazı gazeteler, bShassa La Voz gaaetesi 1933 güzellik kraliçeliğine Fransn, tspanyol ve Türk güzelle rinden birinin mtihab* daha doğra vm hzklı olurdu, diyorlardı. tntihaptan sonra Madridin goruie • cek yerlerine gittik. Şeıefiniize tertip olunan ziyafetlerdev mösamerelerde, eğlervelerde, yanslarda, boğa güreslerinde bulunduk. Gazeteler hakkmnnda çok takdirkâr yazılar yazdıkr. Madritte Belediye reisi tarafmdan şerefimize verilen büyük ve resmî ziyafette her güzdin oturacağı yere, tspanyol bayrağile beraber kendi bayrağı konulmustu. Madrit Belediye reisi sofrada bent sağma oturtmak suretae Türkiye haklnndaki muhabbet ve hürmetmi göstermek istemiştL Alman güzeH, benden evvel gidip yerime oturdu. Vaki olan ihtarlara rağmen kaOanadı ve işte bakımz, Türk bayrağınm önünde onun resmi çıkü, ben de asd sevgöi bayrağırmn önünde benim değü başka bir kızm resmi çıkmasına mütees*ir ve müteessif oldum. Turmg Kulübün davetfle tspaoya ResimUrden yuharıdaki Ankarada Gazİ Enstitüsünde açılan f'ızik dan Portekize gittik. Estorü plâjma mimuallimleri kurntna iştirak edenleri, açağtda da hampa çıhan »aJfir edildfe. Burada bir hafta ictira Gazi LUesi talebeaini gösteriyor hatten sonra Parise döndük. MUlerdeo GaUtaMray Indübie baa GalataMrayhlar tararmdan Olimpiyat mecmu • an aleyhine bazı malî sebeplerden do • layı bir hukuk dava« açddığmı yaontsbk. Galataray kuföbâ muhaaebecisi müteveDi Mehmet B. tararmdan da Olimpiyat mecmuası neşriyat müdârS Sadun GaUp v« ıneAuı1 mecmua muharrirlerİBden Eşref Şeftk Beyler aleyhine bir hakaret dava« açutmftnr. Bu davaya sebep, Olimpiyat mecmuanoda mâtevefi Mehmet Beyin sah« aieyhinde yaztbn bir makaledjr. MütevelK Mehmet Beyin açhğı da • vaya yakmda baflauacaktor. Ereğlide Ağaç sevgisi Bartın îrmağı şiddetli yağmurlardan taşh Ankarada maarif hareketleri Tanyeri ağanyor: Tanyeri ağarırken Baltık denizile Karadenizin aralığında yaygın bir inden katan dalgalanarak ilerliyordu. Açlıktan, yoksulluktan gözleri kararmış olan bu sürü uzaklarda bol yiyecek sıcak güneş ve pek çok altının bulunduğunu duymuştu. Onun için yolda öne çıkan her engel, yıpranmamış olan özlülüğün ver • diği ablganlıkla kırıhyor ve bir düziye ilerleniyordu. Aksakalhlan, asağı gidilecek aşağı! Güneşin kızgın olduğu yerlerde kuşaklar, başhklar, kümbetler (kubbe) hep altından • mış diyorlardı. İşte, bu Cermanların belli olan Bir tavxih ilk yürüyüşleri idi. Sulak otlak yerGalatasaray kulübünden iıtifa eden • lerm listesmde ismi dahii bolunan Ah • lere uğranınca orada konuluyor, ekin ekilip avcilık yapıhyor, ne de met Arif Beyin istifanamesini henüz inılüp riyasetine göndermedigini yaz • olsa işittikleri o bitmez tükenmez altmları düşünmeğe daldıklan vakit mıstok. bayaği gözleri kamaşıyor ve yeni den Arif Bey dün biz« gSnderdigi mek yürümeğe, aramağa kuyuluyorlar topta kulüpten istifa ettiğini ve hasta hğı dolayuile istifanamesini posta ile di. Haydi! tlen! fönderdigmi ve ahiren elden ikinci bir Birdenbire önlerine bir ordu çıkbtifaname daha gönderdigini bOdir • tı. Eski bir alışkınlıkla bunları da mektedtr. bir vurusta yok etmek üzere atıldı • larsa da çeltk kurgana (7) çarpmış gibi geri düstüler. Uzun boylu sarı saçlı erkekler sırtlarındaki derileri fırlatarak kargılanna sanldılar. Boynuzla ötüyor, yiğitler kükriyor, arkalarmda ka<hnlar ürkütücü bir uğultu ile kocalannı gıcıklıyarak savaşa sürmeğe çalışıyorlardı. Bu yol (defa) bütün varhklarile bir daha atıldılar. Çok kanlı olan bu çarpışmada kızıl sakallı iri gövdeli erkekler bitkin, olgun yerlere seriliyorlarKaradeniz Ereglisi (Hmu«) dı. Şöyle ki, karşılaştıklan bu ordu Ereğlide bir sene evvel meyvalı ane kişi, ne dirik (8) ne de tanıdık gaçlann chu TC nevilerini ulah ve lan bir nesne idi. Bunlar bambaşka tektir maksadile teşekkül eden Topbrr nesne idiler. tki bah dört ayaklı rmgı Sevme cemiyeti 5,810 meyvalı olan bu aykrrı dirikler (9) yıldınm agaca lnş ve yaz asılan tatbik etmif gibi çabuk, aslan gibi güçlü idiler. ve iyi neticeler almiftir. Vilâyet huKorkunç uğultularla nereden geldiği susî bütçesinden aynlan paralarla bilmmiyen oklar tosun gibi gövde • mubayaa edrlen 1200 adet iyr cinsten afilı elma ve armut fidanı ce • leri bir hiç gibi deviriyor, göz açıp yumuncıya kadar bütün konuğu başmiyet mensnplanna tevzi edilmistir. tan başa tanyorlardı. Sağ kalanları Cemiyetm 500 ü geçen azasmm ondaha ne olduğunu anlamadan her da dokuzunu köylü tefkil etmekteyönde çevrildiklermi ve artık bü dtr. Bunu gören Viliyet encümeni tün varhklarının söndüğünü gördüVilâyet 933 hususî bütçesin<fen Eler. Şaşkın saşkın topuzlannı kargıregrlide yapılacak nücnune fidanlığı larını atarak ellerini yukan kal tesis ve idame masrafı karsıhğı oladırdılar, büyük bir korku ile kenrak 4,800 lira a.yırmışhr. Şeraiti rfilerini verdiler. fenniyeyi haiz bahçe aranmaktadır. Gençliğin tpor tahasındaki Yaralılar kendilerine gelince şaşırdılar. Çadırlar kurulmuş, ot • faaliyeti lar (10) yanmış, etler kızarıyor, kısEreğli Gençler Birliğmht spor ve raklar sağıhyor, sazlar çalınıyor, türfikir sahasındaki faaliyetleri Zon • küler çağrrılıyor. Yaraları sarılmış, gnldak Halkevi tarafmdan veçhe süslü giyinmis, ince yapılı kara saçlendirilmis, bu sayede Gençler Birlı güzel kadınlar, tadı yüreğe dirilik Hgi Ereğlinîn yegâne kültür müesseveren soğuk içkiler sunuyorlardı. sesi denilmeğe lâyik mümeyyiz vasfı Burası olsa olsa bir Cerman beyinin kazanmıstir. Ereğli gençliği, Gençler Birliğinm konağı olabilirdi. O aykırı dirikler ne olmuştu acaba? Neden tutsak kara ve deniz spor, musiki temsii olmuslardı? Kendilerini kurtaran fubelerine aynlarak geceli gündüzkimlerdi ? lü çalısmaktadrrlar. Zaman zaman Derken karsıdan bir kaç atlı çıktı. tertip ve vaz'ı sahne edilen müsa • öndeki sürkırı, bir Han gibi ka • mere, oyun ve eğlencelerindeki mubararak kıvrak kıvrak kişniyor, sanvaffakiyetlerile memleket efkâri uki geldiğini bildlrerek alkış istiyordu. mumiyesin.de yaratmak ve yasatmak Ustündeki orta boylu, kara bıyıklı kabiliyetinin gençliğin kudret da dıvrak (11) yapılı yakışıklı biri idi. hilinde bulunduğu imanını kazan Yaşuğu (12) altın olduğuna gömışlardir. Gençliğin çahsma saatle re büyük bir bey olsa gerekti. Yoksa rinden artırdıklan istirahat zamanbu, altın kümbetli zengin kendin larmı feda ve her türlü müskülü ye (Roma) hâkanı miydı? nerek yüksek feragatle yenilik ve Vay meğerse bu, iki başlı dört aînkilâp savasmdaki ceht ve heyecayaklı aykırı dirik sanılan o korkunç nıni takdir ve Zonguldak Halkevine yağı (13) nın, atlı Türk ordusunu memleket gençliği namına tesekkü Hâkanı imiş, Ağızdan ağıza at uzakrü vicdan borcu biliriz. * * lardaki Cerman oluslarına (14) sav (15) gitti: Türkler, yaman binici, korkunç yağılarsa da, savaş aradan kalkar kalkmaz altın yürekli kişiler. Bundan sonra Türk Hâkanı Afyon mhisan Dördüncü Vakıf haordusu ile gittiği yeni yerlerd'e Elin mndald dairesinde fflen işe başlamıs beyi geliyor diye karşılanıyor, Got nr. Inhtsar müdürü Ali Sami Bey, ki kızları oyunlarla, türkülerle önlüyor, htsarm bütçe ve kadrosunu Ankarada alkışhyoTİardı. Cerman beylerinin otasdik ettirmisti. Kadrolar alâkadarlara ğulları kızları Türk Hâkanının konağında yetiştiriliyor, ezilmek iste • tebliğ edilmistir. Olimpiyat mecmuası aleyhine yeni bir dava Göte bir güneş, Faust onun ışığı. Tanrı ilkin yumguyi (1) yaratırken kendi sönmez ısığından bir parçayı, yıldizlarla bezendiği gökler • deki günese, başka bir parçayı da kendi kılığında var ettiği yaratıl • mışına verdi. tşte bu Tanrılık sön • mez ışık, arasıra göklerde yağmur bulutlarının arkasına gizlenir. Çok sürmeden bulutlar açılır, ısıklarj saçıhr, çiçekler açar, kuşlar güler, kuzular meler, bütün yumak toy (2) düğün eder. Yer yüzünün seçme yaratılışın daki sönmez ışık, arasıra bilgisizh ğm arkasına saklamr, çok geçme • den bütün çevre aklanır. Tanrılık ışık, uruktaşlanna (3) dinçlik ver • mek için açılır, panltısı fırdolayı saçılır, uyusuk yürekler canlanır, soluk benizler kanlanır, kocalar avunur. İşte bilgisizliğin karanlıklarında tam bin yıl bocalıyan (Alman ince yazısı) (4) da Götenin, bu sönmeı güneşin çavmasile (5) parladı. Bu menğu (6) ışığm ince yazarla ara sındaki erişilmez yerini anlıyabilmek için Alman ince yazısını başlangıçtan kendi çağına kadar kısaca gözden geçirmek gerektir: Alman ince yazıtına giriş tşte Alman ince yazısı Türkeli • nin (17) tanyeri böyle ağarmış, ,eski yüksek Alman ince yazısı denileı ilk çağın (750 • 1050) demeleri (Şiir), savaşta, erdemde üstün olan Türklerin angaçlarından (18) ışık alarak açılmıştır. Bu ilk çağlarda Türkün güzel (Er) sözü Cermanlar da en sevimli at olmuş, Cermanlar seçme yiğitlerine Erman • Herman, Unlü krallanna Ermenrich (Ermenrih) alannı vermişlerdir (19). Er • manrihin cermanca da yüksek kral demek oluşu da bu duşüncenin de • ğerini artınr. En eski türkülerden (Hildebrand) (Hüdebrant) türküsü (Ditrich Von Bern Teodorich fon Verona) nın Attilâya sığınarak yardım istemesi, Atillânm verdiği yardımcı ordu ile döşünü, Ditrihin yoldaşı Hildebrantın dönüşte oğlu ila vurusmau üzerine yakılmıstır (20). öbür eski, değerli türkü olan (Valtari) türküsü de Attilânın Ren ırmağına dayandığı çağda Frank kralı oğlu Hageni, Burgun krab kızi (Hüdegund) u, Aquitonien kralı da oğln Valtan, Hâkana besledaderi inanaeı gösermek içm Attilâya göndermişlerdi. Bunların kaçma denenaelerinde yapılan çarpışmalardan ftnlfi Val • teri türküsü çıkar. Bu türkü de Attila, soğukkanh büyük ulu* bası (21) olarak anılır. Alman eskd mc« yazısının başka brr ünlü türküsü olan Nibelungen türkülerinde ise Attilâ, büyük, eli açık bir Hâkan olarak anılır. Liaaniyattan Dr. M. ŞÜKRÜ <1) Yumgu, uygur, türkçesl = Kâlnat (2) Toy eglence,, duğün (Anadola hlkâyelerinde) M. Ş. <3) Unüc (orta türkce K nesO, otns, bagfin firemek. M. Ş. (4) Çarmak » dogmak. (Sıru, gunjBf şavdı.) (5) tnoe yan *= edeblyat M. Ç. (6) Menğu = ebedl (K&«garl • BrockeTmann S. 121) (7) Kurgan = tstlhkftın (Radloff C. 3 S. 94.) (8) Dlrik (TlrUt = Canlı. (Kââg&rl 8. 309 «= h&yran M. Ş.) (9) Aykın dirik = Acalp mahluk. M. ş. (10) Ot (Od. «= Ate« eigerkl odlar* yandı) (11) DıvTak = SebtUcbar, Çarlk (SIVM) (12) Yajjuğ « Mlğger €Ka?gart> B 8 81 <13) Yagı a Du^OTen tKaagar!> B. 8. 73 (14) ülus « KabUe, halk. Radloff C. 1. S. 1696. (15) Sav « Haber, söz (Ertugrulun ogta Savcı Saruyatı. M. Ş.) (16) Sığıt =«= Mâtem. (Orhan). (17) Fukel = (TOkenmelc) ten s tnnum. Ka^rart 223. (Âlem. M. Ş.) (18) Angaç = (Anmaktan) hatars. (19) Ermina, Irmlna, İrmgırd, Erper.. Atlan da Turk özündendir. (20) Asyada Mogollara da başbuğuluk ettiğlnden dolayı Türk hanlanna Mofcol denildlgl gibi, kendisine yarduncı olarak verilen Türk ordusuna basbuğuluk ettiğinden Ditrichte Hün Kralı sayılıyor. (21) Ulu« = Kavm, Radloff C. 1. 8 1898 Şehirde bir nünıune fidanlığı tesis ediliyor Novotni sahibinin muhakemesi Evmde yapılan bir araştırma n«ticesinde muhtelif kaçak ecnebi iç • kileri yakalanan Novotni lokantası sahibi Çekoslovakya tebaasmdan M. Novotni, dün dokuzuncu ihtısas mahkemesmde muhakeme edilmistir. Suçlu, yakalanan içkilerin ban • drollu olduğunu, bandrol kâğıtlannın ıslanarak düştüğünü, evinde kaçak içki bulunmadığım söylemiştfr. Duruşma şahitlerin çağınlman için geri bırakılmıştır. Beyrutta Taşnak ve Hınçak kavgaları Geçen pazar günü Beyruttaki Ermeni Taşnak mektebinde yapılan imtihan esnasında mektep müdürü Kirkor O • dunyan, Ermeni Taşnak bayrağını çekmis ve arkadaşlan tarafmdan bu hare • keti alkışlarla karşılanmıştır. Bu vaziyeti hoş görmiyen Hmçaklar bayrağa hücum ederek yırtmışlar vet Kahrolsun Taşnaklar! Diye hayktrmıslar ve bunun üzerine bu iki grup birbirine hücum etmişlerdir. Bu güriil* tü üzerine hâdise yerine polisler yetişmis ve mütecavizleri derdest eylemifIerdir. Beyrut gazeteleri bu hâdise üzerine Ermenilere hücum ederek diyorlar ld: « Burası Ermenistan değfldir. Lâbnan bayrağı dururken bunlar niçm ya« bancı bir bayrak çekmek eüretmi termişlerdir?» Afyon inhisarı faaliyete geçtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog