Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet I2Temmuz 1933 Ya tıörriyet, Ya ölüm! TLFRİKA: 41 Yazan: ALl NACİ Türk Bulgar Ticarî müzakeratı Piyango dün çekildi v Aleksandr Stambuliski Çiftçi fırkası lideri, Bulgar köylülerile onların anlıyacğı bir lisanla konuşur, en kaba „ misallerle onları tahrik ederdi Stambultskinin yalnız kanunlan de jril, nutukkn üzermde durmak l&znn gelir. Bu zavallt meczubun en büyük meraklarından biri, münasebetü raünasebetsiz nutuk söylemek hevesi idi. Bulunmaz nazariyesiru, cihan mîk • yasına çıkarmak istediği fikrî cevheri • ni bizza* izah etmekten derin zevk du yardv. KÖT köy, şehir şehir dolaşır, yufttdar; etrafma toplar, geniş bir tabiat edebiyatnun yeşil toprak, parlak güneş, çift sürcn köylu tablolan içinde, Bulgaristanın *z zamanda nasıl eçsiz bir cennet olacagnn attlatn ve Bulgar çiftçilerinin, dünyantn diğer memleketlerini de kendismin keşfettigi fikri harikayı lutfen öğretmek ve tatbrk ettirmek mretile nan! cennetlere çevireceklerini coşkunlukla izah eder, ve kendi söziine kendisi hayran ohnca, dünyayı da hayran olmuş farzederdi. Bir nutuk soylediği zaman, en aşagı Kalkın seviye ve hizasma iner, ve on lann anhyacağı dille, en kaba misal • lerie, bir köy kahvesinde konuşur gibi konuşodu. Birkaç mssal: Meselâ bir gün kaflnyor, bir ıratuk veriyor ve aynen: « Bize cahil diyorlarnuş! Hah hah hah!... Herkese, bilhassa memleketi kırk sene idareden sonra uçurum başına ge tiren esld burjuva fırkalarına, muhalif lere baber vereyim lri, yalnız kendileri değfl, bir çoban da, pekâlâ haricî po • litika yapabilir?» diyordu. Başka bir gün, başka bir şehirde, etrafına üç beş bin kişi toplıyarak: « Hayatm yeni ihtiyaçlanndan dolayı, size haber vereyim ki, bütün gayrimüstahsfl smıflar ortadan kalkacaktır! Kooperatifler ilerledikçe, tüccar, bankaa gibi mulavassrt smıflar yok olacakhr. Bürokratlar da sınıf olarak kaybolmağa mahkumdurlar. Hekimler ve avukatlar için de ayni şey »öylenebilir. Heldmlik mesleğî, hekimliğe ait malumahn umumüeşmesile, artık lüzumsuz bir hal al*1cak ve hekimlik te ortadan kalkacaM br!.» Yavesini ortaya atıyor ve tabiî^cah! köylüler tarafından alkışlanıyordu. Ve bımlan söyledikten sonra, sanki o meslek sabipleri orada imişler ve bijaz evve! söylediklerine itiraz etmişler gibi, kendi söyleyip kendi cevap vererek, hatta hiddetlenerek: « Ama, bu tufeyliler, «biz yaşamak istivoruz!» diye bağjrıyorl?rmıs. Yaşamak istiyorlarsa, bana ne? Bitler ve tahtakuruları da yaşamak isterler. Onlann feryatlannı dinliyor muvuz? Bilâkis, kendimiz yasıvabilmek içindir ki on'arı öldürüyoruz!» Diye bagırryordu. Nutuklarına dikkat edilince görii lür ki tabirlerini daima köyden, çiftten, inekten, keçiden seçer, daima, halkın !r tidaî ve kaba lehçesinden istifade e • 100,000 lirayı 1131 numara kazandı. Keşideye ı Bu akşamki program] bugün de devam edilecek ANKARA ı 4 Ticaret Odası mukayeseli 12,30 gramofon • 18 salon orkes « 40 lira kazananlar Tayyare piyangosunun on dörrası: Haydn : (Ouverture L'fle Deser • bir rapor hazırladı düncü tertip üçüncü keşidesi dün 582 592 665 896 917 Türkiye ile Bulgaristan arasında bir ticaret itilâfnamesi aktedilmek üzere her iki memleket murabhas • ları arasında Sofyada başlıyan miizakereler devam etmektedir. Şeh rimizde iktısadî mehafile gelen haberler bu müzakerelerin müsait bir hava içintfe inkisaf etmekte olduğunu göstermektedir. İki komşu memleket arasındaki bu ticarî müzakereler münasebetile, Ticaret Odası tarafından lktısat Vekâletine bir rapor verilmiştir. Bu raporda 1923 senesinden itibaren Bulgaristanla ticaret muvazenemi zin vaziyeti tesbit edilmiştir. Bu vaziyet 1929 a kadar aleyhimizde iken 1930 ve 1931 senelerinde lehimize dönmüstür. Bulgaristana Tür kiyeden yapagı, tuzlu balık, taze balık, palamut hulasası, palamut, susaro, kırmızı havyar, kitre, porta • kal, balmumu, zeytin, incir, zeytinyagı, pamuk ihraç edilmekte, buna mukabil Bulgaristandan şeker, odun, kömürü, şayak, canlı hayvanlar, kaşer, çiraento, çivi, pamuklu mensucat, tereyağı ithal olunmuktad'ır. 5 derdi. Bazan bir nutkun içinde bir panayır pehlivan gibi, halkı güldürmeğe kalkar, onlara, herhangi bir devlet meselesini en müstehcen tabirlerle anlat • maktan çekinmezdi. Bazan, müntehiplerine: « Eğer birisini belediye reisi, yahut vilâyet meclisi azası, yahırt ta meb'us seçmek istiyorsanız, çok miihim bir noktaya dikkat ediniz. O herifin evinin içinde olan biteni bir kere gözönüne ge* thiniz. Anlaymız bakahm, evinin için • de hükmü geçiyor mu? Tavuğunun o • muzuna sçramasına, başına pislemesine, horozun arkasına binmesine müsaade ediyor mu, etmryor mu? Bunlan anla • dtktan sonra o adama reyinizi verm!» diyordu. Başka bir gün: « Bağcdtkta nasıl en derin tabakayı en üste çıkarmak için toorak bo • yuna eşilirse, harpten sonra da, çiftçi sımfı, öylece en üste çıkh. Halbuki diğer suuflar, toprağm değil altmış san • timetre dermliğfne, birkaç metre dibine geçtiler!» Daha başka bir gün: « Jktidari biz almadık. Hayır! Yalan! Kızan inekler nasıl kendilerini kaldtnr, kaJdırr da azgm bogalarm üzerlerine atarlarsa, iktidar da, kendisini, öyle bizrm üzerimize attı!» Yavelerini yumurtlardı. Vücudünü memleket için öyle bulunmaz nimet saniyordu ki, biraz başı ağrısa, kabine reisliğine rağmen hergün gene başmakalesini yazdıgı Fırka gazetesinde, baş ağrısmı bile, beüibaslı devlet meselesi hnif gibi, uzun uzadıya ?nlatıyordu: « Küçük bir ıhtiyatsızlık yüzünden) dün yataktan çıkamamak mecburiye • tinde kaldım. Ensemdeki büyük çı banın sebep olduğu ağrtlan vücudümü epevce halsiz düşiirmüstü. Sıhhatimin) icap ettirdiği tedbirleri, soğuk alma mağa dikkat etır.eği ihmal ederek, 17* nisan günü paltomu almadan sokağa çıktım. Akşam üzeri, bir titreme geldi. Fakat ertesi gün kabine meclisine gitmek .'nzımdı, elzemdi. Hastahğın şid • detlendigini hissefmekle beraber, kendimi doktora göstermedim, eve dön düm. Ancak birkaç gün, hastalık çok şiddetlenince, kcndimi muhterem doktor A. Popofa muayene ettirdim ve tedaviye başladım. Meger, en şiddetli bir zatürreeye tutulmamışmı imin'm?. Fakat vücudünıün sağlamlığına ve kalbimin kuvvetine emniyetim vardı. Nitekim, kalbim, kırk derece hararete rağmen, muntazam çalıımaktan biran geri kalmadı.. .y> Siz belki gülecek ve bir kabine reisinin boyle bir makale yazamıyacağını iddia edeceksiniz. O halde, 29 hazi • ran 1921 tarihii, Sofyada çıkan, «F.chos de Bulearie» gazetesini açıp okuyabi lirsiniz! Devam edecek Darülfünun konferans salonunda çekilmeğe başlamıştır. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan yüz bin lira 1131 numaraya isa • bet etmiştir. Keşideye bugün de devam edilerek mütebaki nu • maralar çekilecektir. Dün ikra miye kazanan numaralar sıra tertibile aşağıdadır. t 100 bin lira kazanan 1131 10 b:n lira kazanan 21665 5 bin lira kazanan 7856 3 bin lira kazananlar 1235 18257 1500 lira kazananlar 1300 3366 6276 7231 12839 17122 33082 1000 lira kazananlar intihap encömeni içtımaı Adliye intihap encüment bu ayın nihayetlerine doğru Ankarada toplanarak yeni tayin ve nakilleri tesbit edecektir. tntihap encümeninin hâkimlikler ara • smda ehemmiyetli denilecek derecede degişiklikler yapacağı söylenilmektedb. 821 3256 6039 11062 14234 17616 21368 29998 3328541885 42482 200 lira kazananlar 181 5196 10012 15092 20879 31493 43030 47266 810 2755 2959 3260 44 66 5054 5365 6635 8106 8382 9566 9756 10276 10324 13284 14182 14374 14979 16041 16911 17198 18152 18810 20763 22481 24116 27748 29514 29629 30323 32312 36129 36397 37858 39657 41002 43218 44239 44298 46008 47023 47246 48339 48626 Yaz tatili 20 temmuzda başlıyor Adliye devairinin yaz tatili 20 temmuzda baslıyacak ( 5 ) eylule kadar devam edecektir. Baro da bu müddet sarfında tatil yapacaktır. Adlryede nöbetçi kalacak olan mahkemeler, birmci ve ikinci ceza ile beşinci v* altmcı hukuk mahkemeleridir. Beştnci ve alhncı hukuk nMkhkcmeieri müstaceliyet ifade eden ticaret islerme bakacaklardır. SuHı mahkemelerinden, Suitahmet birinci sulh hukuk, SuKanahmet birinci sulh ceza, Beyoğlu dördüncü »uü» hu • kuk, Beyoğlu ikmci sulh e*za, Galata ikinci sulh ceza, Beşiktaf sulh ce*a mabkemeleri nöbeftçi kalacaklardır. Nöbetçi sulh mahkemeleri hem hu kuk hem de ceza işlerüe uğraşaoaklar • dır. Hem ceza, hem hukuk durusmalarma bakmakta olan tek hâkimli Adalar, Beykoz, Yeniköy mahkemeleri faaliyetlerine devam edeceklerdir. 60 lira kazananlar 144 2462 3546 6082 8755 10558 11812 12772 13963 16770 18934 21144 22847 24683 26257 27808 29909 31462 33018 34068 36666 39865 41619 44852 46701 48454 376 522 1163 1435 1863 2157 2532 2611 2892 3182 3431 3466 3702 4431 4734 5177 5318 5423 6525 6911 7184 8598 8638 8690 8765 8815 9564 97 29 9835 10043 10574 10721 10879 10886 11299 11593* 11849 11960 12075 12229 12539 12755 12815 12894 13178 13190 13491 13582 14369 14711 14822 15049 15238 15887 17349 17366 17453 17699 18101 18363 19171 20472 20517 20707 30792 20959 21207 21290 21799 22270 22355 22757 22988 23437 23740 23868 23895 24132 24767 24768 35008*25088 25123 25781 26830 27029 27119 27172 27408 27766 27855 28692 28643 28890 29230 29256 30232 30468 30558 30906 31162 31238 31969 32315 32342 32870 32910 32916 33053 33067 33110 33613 33619 33957 34912 34923 35284 35471 35996 36096 37110 37610 38370 38781 39063 39203 39897 40223 40307 40417 41068 41117 42404 42592 42722 43209 43481 43882 44983 45145 45578 45795 45827 46395 47648 47904 47938 48199 46250 48337 48742 48981 49045 49531 Kaçakçılık maznunu avukat! Geçenlerde avukat Asaf Bey U minde birisinin yakalanan bazı eroin kaçakçıları ile beraber polis tarafından nezaret altına alındığı, bu zatın yazıhanesinde ve evinde yapılan araştırmalar neticesnde bazı kaçak maddder elde edildiği ya • zıimıştı Asaf Bey, dün dokuzuncu ihtısas mahkemesinde kaçakçılık madde . sinden muhakeme edilmiştir. Lisan muallimi ve is muakkabi olduğunu söyliyen Asaf Bey kendisini müdafaa ederek sunları söyletnsitir: « Sabahleyin erken işime gel # dim. Han kapısmda dostlanm, yazıhanemde araştırma yapıldıgını söylediler. Yukan çıktım. Memurlar üç çakmak buldular. Biri bana aittir. ve inhisarın damgası vardır. Evimde de bir deste iskambil ile bir kutu sigara bulmuşlar. Yazıhanemde bulunan diğer iki çakmak ile evimde elde edilen is kambil kâğıdı ve sigaralardan ma • lumattar değilim.» ihtısas hâkimi bu memurlarla birlikte Asaf Beyin zevcesinin ve kâtibinin çağırılmasına karar vererek durusmayı başka bir güne bırak mıştır. 281 491 942 1294 1402 1409 1533 1731 1832 1935 1978 2367 2386 2759 2857 3179 3257 3286 3421 3489 3538 3555 3586 3649 3691 3823 3857 3869 3882 3931 4025 4241 4373 4399 4541 4561 4576 4786 4823 4841 4984 5124 5154 5230 5339 5536 5624 5862 5999 6070 6431 6622 6947 7015 7055 7082 7096 7177 7461 7533 7849 7940 7964 8046 8075 8117 8155 8192 8222 8285 8392 8485 8553 8728 8848 8960 9174 9193 91% 9215 9312 9361 9445 9613 9718 9829 9875 9980 9996 10342 10735 10788 10863 10871 10937 10986 11020 11238 11496 11575 11618 11687 11875 11877 11993"12020 12048 12240 12584 12612 12653 12655 12860 12813 13221 13247 13281 13648 13841 14042 14199 14422 14448 14721 14751 14905 15045 15099 15181 15203 15282 15450 15572 15626 15663 15742 15800 16012 16065 16084 16163 16369 16440 16464 16499 16578 16753 16869 16865 16975 17012 17130 17150 17259 17356 17418 17480 17667 17938 17975 17978 18058 18059 18106 18219 18322 18403 18462 18558 18571 18613 18894 19042 19187 19281 19300 19317 19374 19599 19665 19736 19798 19823 19850 20008 20099 20138 20181 20228 20248 20250 20441 20446 20454 20558 20616 20682 20826 21007 21020 21024 21252 21259 21291 21527 21553 21620 21640 21757 21921 21960 21993 22156 22364 22453 22603 22661 22685 22785 22890 23024 23053 23057 23075 23190 23202 23258 23265 23477 23745 23762 23997 24197 24259 24262 24496 24557 24569 24758 24792 24862 24905 25188 25252 25492 25611 25661 25714 25942 26222 26366 26407 26467 26721 26731 26882 27003 27083 27132 27137 2716S 27180 27217 27280 27397 27416 27583 27916 28099 28104 28168 28219 28342 28360 28415 28516 28727 28836 28895 28950 29144 29275 29289 29438 29675 29868 29888 29970 30017 30062 30126 30193 30291 30296 30306 30424 30613 30678 31071 31156 31432 31458 31637 31705 31823 31860 31921 31991 32051 32156 32272 32301 32810 33105 33290 33611 33689 33700 33906 34123 34234 34258 34359 34724 34748 35136 35463 35511 35573 35627 35651 35704 35880 35961 36013 36094 36140 36256 36476 36700 36817 36898 36915 37090 37149 37235 37286 37316 37454 37503 37606 37631 37712 37869 38065 38196 38261 38439 38445 38529 38575 38754 38839 38944 38988 39326 39401 39535 39567 39599 39748 39778 39787 39898 39927 40222 40429 40502 40564 40623 40723 40725 40760 40791 40816 40884 41176 41131 41434 41590 41637 41735 41781 41782 41888 41939 42014 42034 42122 42243 42331 42372 42575 42634 42644 42799 42816 42878 42999 43024 43118 43369 43403 43516 43586 43668 43709 43746 43775 44303 44191 44352 44375 44519 44554 44630 44843 44942 44956 45166 45220 46311 45327 45350 45396 45397 45606 45666 45694 45870 45927 45939 46378 46491 46659 46667 46772 46937 47106 47465 47467 47548 47786 47873 48158 48272 48630 48887 49011 49052 49096 49207 49260 49336 49567 49697 49774 49898 49995 r ta) Remberg: (Fantaisie The Student Prince), Fauckeyj (Danse Cosaque), Straus: (Valse İmperiale) 19 dans musikisi 20,15 ajans haberleri, İSTANBUL: 18 gramofon plâklari 19 saz: (MaH mure Hannn) 19,45 Hazım B«y tarafmdan karagöz oyunn 20,30 n z : (udî Salâhattin ve Nobar Beykrle Hamiyet Hanım) 21,30 gramofon plâk lan 22 havadisler, saat ayan. VİYANA: ' 18,25 konser • 19,15 konferanslar • 20,05 kaduı ve erkek sesSe hafif şarkı konseri 20,40 havadialer 20,45 or • kestra musikisi 21,50 havadisler n konferanslar 23,05 akşam konseri. BUDAPEŞTE: 18,05 tsigan orkestrasî 18,50 kon ferans 19,20 cazbant • 20,15 kon ferans • 21,05 opera orkestrası tara fmdan konser 22,35 havadisler v* plâklar 23,15 tsigan orkestrası. BUKREŞ: 18,05 radyo orkestrası 20,05 kön ferans 20,25 plâklarla Romen ma • sikisi 20, 45 skeç 21,05 pryano solo: Sonate in G Moll (Schuman)s Etude No. 8 (Chopin); Walzer (Chopin) 21,35 vtyolonsd solo • 22,38 dans musSdsi. VARŞOVAî 19,40 şarkılar 20,10 gramofon plak' lan ve muhtelif program 20,45 bir hi kâye 21,05 şarkılar • 21,25 koro • 22,15 piyano konseri • 23,05 esperantoca bir konferans • 23,25 plaklar • 23,45 dans musikisi. ASKERUK 1ŞLERİ Şubeye davet Beyoğlu Askerlik ŞuŞen Relsiiğfn • den: Beyoğlu Askerlik Şubesln3e mu • kayyet bilumum malul zabitlerle aakerlerin resmî senet ve raporlarile bir • likte 31 temmuz akşamına kad&t fu « beyr miiracaatleri ilân olunur. Harp malOllerinin nazar» dikkatine Beşiktaş Askerlik Şubesinden! \ M. M. V. nin 27/6/933 tariK ve 144S/2I 109 numaralı.emarlerine at fen şubemizde kayitli malul zabitan ve momurini askeriye ile efradın 10 a ğustos 933 târihine kadar şubemize & • cilen miiracaatleri l&zımdır. Bu tarihten sonra müracaM makbul değildir. 2 Malulinin şubeye müracaatlarfaS de: A: Hangi harp malulü oldugunü v« harp malulü olmadığı takdirde kendi • sine verilen ikramiye parasımn tekaüt maaşından kat'ı suretile geriye verile* ceğine dair pullu bir istida getir • meleri ve bu îstidalannda; harp cephelerinde ve kısmî seferberlikte, dahflî ta dibatta, eşkıya müsademesinde, ha7<^T" de ve seferde vazife esnasınd» malul kaldıklannı tasrih ermeleri•*»i?s> B: Bundan başka fahısIârînS ^' afi senedi resmî, maa» cüzdanı, hüviyet va rakası, nüfu» tezkeresi, birinci ve ikinci devre muayenelerine art eski ve yerd raporlarını noksan oimamak iizere bütün vesaikile birlikte getirmeleri lâ * zımdır. ' 3 Şehit yerimlerinden 2T'/6:/933 tarihine kadar müracaat ederek 930, 931, 932 senelerinde ikramiyelerini al« mıyanlann ve 933 senesi tevziabnâ âit ikramiyelerin defterleri vekâleti celilenin tasdikına iktiran etmiş olduğundan Ziraat Bankası İstanbul şubesine havaleleri geldiği zaman tevziatına baş. lanacaktır. 4 Tevziat günlerinı'n aynca telerle bildirileceği ilân olunur. Sümer Bank dün resmen'Kıymetli bir Türk san'atkarı Faaliyete geçti Birinci »ahifeden mabat di Bankasile Devlet Sanayi Ofisinin bütün mevcutlarile, alacak ve borçlannın Sümer Banka devrt için lâzun gelen tedbirler ahnmtştr. Devir heyeti ya ktnda fUen ise başhyacakbr. Sümer Bank sureti umumiyede banka muamelâtından başka Devlet Sanayi Ofisin den kendine iniikal edecek fabrikalan işietecek ve husosî sanayi müessesele rindeki devlet iştirakini idare edecektir. Bankaımz devletin ikhsat programına dahil olarak tahakkuk ertirmek istiyecegi sınaî hareket ve tesislere müteal lüc etüt ve projeleri hazırlamak ve bu yeni tesisleri korumak ve idare etmek ve bunlardan başka tesisleri millî ürtwat zaviyesinden verimli adde • decek stnaî teşebbüslere iştirak ve yardım etmek gibi vazifeler deruhde et miştir. Bu geniş faaliyet sahasında se • mereK olarak calısmak için devletin muzahereti ve teşkilâtunızın bünyesi bize emniyet verecek mahiyettedir.» Çok kıymetli bir müdiri umumi ve gene kıymetli ve genç erkân ile faaliyete başlıyan yeni bankaya muvaffakiyetler temenni ederiz. Ktymetli bir Türk san'atkân olan Zeynel Bey Fransadan şehri mize gelmiştir. Zeynel Bey 1896 da Bakuda doğ muş, ilk orta tah silini orada yap m», bunu müte akıp güzel san'at lara karşı göster • diği derin alâkava rağmen ailesi ta • rafmdan Mosko • Cialatasarayın Tenezzühü Galatasarayldar cemiyeti mMlî bayrama tesadüf eden 23 temmuz Dazar günü yapdmak üzere bir vapur tenezzühü tertip etmiştir. Tenezzüh Akayın Kalamış vapurile yapılacaktır. KaJa nuş vapuru pazar sabahı 10 da köprüden kalkarak Kadıköyüne, Usküdara, Ortaköye, Bebeğe ve Büyükdereye uğnyarak Altınkuma gidecek, orada öğle yemeği yenecektir. Bundan sonra köprüye gelecek, tenezzühe öğleden sonra içrirak etmek istiyenler alınarak Kadıköy ve Modaya uğranacak, bunu müteakıp Süadiyeye gidilecektir. Sü adiyede banyo için 1 saat 45 dakika tevakkuf edildikten sonra Adalara uğranacik ve Büyükadada durulacaktır. «Kalamış>, Büyükadadan 22,30 da kalkacak, Kadıköy ve Usküdara uğ nyarak 24 te köprüye gelecektir. Elektriklerle yeni ve fevkalâde bir surette donatılacak olan vapurda mü kemnvel bir cazbant ve büfe buluna cak, Darülbedayi san'atkârlarından Muammer Bey de monoloğlar söyliyecektir. Galatasaraylılarla ailelerine ve dostlarına mahsus olan tenezzühün mükerame1 olması jçm hertürlü tertibat alın mıstır. Galatasarayhlann bütün eğlen celeri gibi bu vapur tenezzühleri de herhalde eğlenceli geçecektir. Suadiyede Himayeietfal Kır balosu Himayeietfal Cemiyeti Kadıköy kazi subesi tarafından B. M. M Reisi muhteremi Kâzım Paşa Hazretlerinin !)İT>ayelfrinde 13 temmuz 933 per şembe giinıi akşamı Suadiyede plâj gazinosunda bir kır balosu teırip edil miştir. Kadıköyün kibar hanımefendi ve beylerinden mürekkep tertip heyeti tarafından idare olunan balo mevsimin en kibar ve nezih balosu olacaktır. Davetliler için Süadiye iskelesinden sabah saat dörtte Istanbula vapur temin e dılmi«tir. İstanbul meb'usu Salâh Cimcoz Beyin riyasetinde bulunan Cemiyetin kaza heyetile güzide hanım ve b»ylerden mürekkep olan tertip fıeveti balonun fevkalâde mükemmel olması için calı«maktadır!ar. MAHMUT YESARİ Zeynel Bey Muhakeme edilen komünistlik maznunları Komünist propağandası ve tahrikâtı yapmaktan suçlu olan Madam Margrit Vilda ile Nizamettin, îrfan, Selim Sırrı Efendilerin duruşmalanna Agırceza mahkemesinde, dün, nakzan ve gizli olarak devam edilmiştir. Bazı şahitlerin çağırılması için du ruşma (9) ağustosa bırakılmıstır. Tipi Dindi! ROMAN Maruf bir kaçakçı mahkum oldu Filip Şişman Efendi, beynelmilel uyuşturucu maddeler kaçakçılık şebekesine dahil bir simadır. Faali yetini bir müddettenberi İstanbula hasretmiştir. Buradan morfin, ko kain ve eroin tedarik ederek ihraç etmektedir. Filip Şişman Efendi bu mesaisinde devama imkân bulamamış, uyuşturucu maddeler kaçakçılığına karsı açılan şiddetli mücadele karşı sında bir gün o da yakayı ele vermi«tir. Bu maruf kaçakçı bir müddet tenberi Agırceza mahkemesinde muhakeme ediliyordu. Duruşmasi dün bitirildi ve kaçakçı 6 ay hapse, 100 lira ağır para cezasına mahkum oldu. Sümer Bank Muhasebe Müdürlüğü Sanayi Ofisi müfettişlerinden Kemal Ziya Bey, Sümer Bank muhasebe mü dürlüğüne tayin edilmiştir. Kemal Ziya Bey, evvelce ltibart Millî Bankası muhasebeciliğinde bulımmuş ve uzun müddet malî müesseselerde çauşmıştfl. Almanyada tahsilmi ikmal etmiş olan Kemal Ziya Bey, kıymetli bir maliyecidir. Kendisine yeni vazifesmde muvaffakiyetler temenni ederiz. va darülfünumı yüksek iktısat şube • sine gönderilmiştir. Tahisilini bitirdik ten sonra Azerbaycan hükumeti tktısat Nezareti başmüşaviri olan Zeynel Bey güzel san'atlara karşı olan meylini unutamamış, bir kolayını bularak ttal • yaya gitmiş, Güzel San'atlar Akademisrne girmiştir. Zeynel Bey akademide yedi buçuk sene süren bir tahsil devresini müteakıp millî mücadeleyi gösterir bh eser vücude getirerek Roma sefirimiz vasıtasile Gazi Hazretlerine takdim etmiştir. Zeynel Bey Romadan Parise geçmiş, orada da beş sene çalışmış, birçok Fransız ve Amerikan mecmualarmda yazılan ve resimleri çık • mışbr. FENERBAHÇE EŞYA PİYANGOSUNUN Kıymeti bütün okuyanlar tarafından takdir edilen edebiyatımızın en güzel eseri.. 65 KURUS MES'UT BiR EVLENME Esbak Kırklareli Tahrirat Mü • dürü ve Tütün İnhisarı idaresi kısım âmirlerinden Ali Rıza Beyin kızı Ayten îrfan Hanımla İktısat Vekâleti beynelmilel ticaret ve iktısat mukaveleleri müdürü kıymetli gençlerden Avni Beyin akitleri icra ve tes'it ediKtıiştir. Tarafeyne saadetler temenni ederiz. Fiatla bütün kitapçılardan arayınız. Taşradan siparişler Bir yankesici yakalandı Küçük Hüseym isminde maruf bir yankesici evveöri gün Haydarpaşada geçit yerinde Usküdara geçmekte olan Görepe Efendi isminde birisinden 2050 lira aşırmış, fakat dün yakalanmıştır. Aşndığı paralardan mühim bir kısmı Hüseynin üzerinde buhınmuştur. gününüz kaldı. Acele ediniz. Fakir çocukları sünnet Bu perşembe günü saat 4 te Kınalı ada çamlık bahçesinde, meşhur sün netçibaşı zade Ahmet Mahmut Bey tarafından fakir çocuklar meccanen siinnot «dilecektir. (5359) de posta ücreti müesReseye aittir Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi istanbul Uskiidar Hâle slnemasında San Odanın Esrarı Hüget IJuHo ilâveten Diinya habertfll Duhuliye l ö kuruf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog