Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

«ClllUıUA Cnmhariyet' SON TELGRAFLAR Romanya ve Lehistanda şiddetli feyezanlar Yüzlerce köy, binlerce ekili tarla altında kaldı, ölenler var! Bükreş 10 Transuvalyanın şimalinde yağan gavet şiddetli yağmurjar neticesinde bir takım felâ ketli feyezanlar olmustur. Yüzlerce köy su altında kalmıstır. Sı'mdiye kadar beş kişinin öldüğü öğrenflmis . tir. Diğer taraftan kaplıcalarda bu lunan 5,000 kişi sular etrafı kapattığı için içeride kalmıslardır. Stanislavon Polonya II (A.A.) Pazar günü yağan yağmurların s"d• "moHiımıımilltllllllll Özrü kabahat inden bîİ3rük! Gemisinde kaçak eşya bulunan İngiliz kaptanı memurlara rüşvet teklifine kalkıştı İHEM NAL1NA M1HINA Tufan içinde susuzluk? 1 su detinden Dmyester, Streyi, Svica ve Pystrzyca nehirleri tekrar taşmış, Stanislavo mahalleri ile civanndaki birçok nahiye ve köyleri ve 4,000 kadar ekilmiş tarlayı su basmıştır. Zarar pek çoktur. Askerî müfrezeler kazaya uğrıyanlara yardım etmektedirler. Nazirlardan mürekkep bîr hevet kazaya uğnyan muhtaçlara para ile yardım edecektir. IIRMirıınııınıiHııı Silâhları Azaltma meselesi Yunan kabinesi Ve muhalifleı Anlaşma müzakereleri devam ediyor Bir Çin Vapuru battı 168 yolcu ortadan kayboldu Atma 11 (Hnsusî) Başvekil M. Dairen 11 (A.A.) Çin bandı C^ldarisle muhaliflerin büyüklerinden ralı Toonan vapuru Şantung sahili M. Papanastasyunun mülâkatlan de • civarında Japon bandtrah Varge vam etmektedir. Her ild tarafta da orgemisile çarpışmış ve batnuştır. tadalrî nddıyetrn kaldmlmasma temaBatan geminin tayfasile 168 yolyiil vardır. Fakat son Selânik intihabatı cu ortadan kaybulmuştur. 89 kişi dolayisile vücut bulan husumetin pek kurtanlmışhr. koUy kolay bertaraf edileceği zanno lunmamaktadır. Munalif cepheyi teşkil eden fırkalar arastnda da anlaşaım • mazlık mevcuttur. Kafandaris fırkası daha mutedil davrandığı halde, hörri Reykavİk 11 (A.A.) ttalyan yetperverler pek »ert hareket etmetrte filosu bugün de hareketini tehir etve M. Venizelosa yapılan suikast mücmiftir. Söylendiğine göre bunun sebebi benzolun cinsinrn iyi olmamarimkrinm yakalantp tecziye edilme «ındandrr. lerini istemektedirler. Hükumet bu ta!ebe karşı suikast meselesmin hüku Şihagoda tayyarelere intizar metle alâkasi olmadığım bu gibi me • Şikago 11 (A.A.) Misigan gö . eailin adliyeye ait olduğunu söyliye lüne inecek olan ttalyan filosunu p e mukabele etmektedir. *k , karşılamak üzere büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Kardinal Mondlein Hâlâ yakalayamadılar filo geldikten sonra dinî meraskn yaAtina 11 (Hususî) M. Venize • pacaktır. Şikago sergisindeki ttal losa yapılan suikastm mücrimleri hâlâ yan pavyonunu her gün binlerce yakalanmamiflardır. Tahkikat devam e kî«i ziyaret etmektedir. diyor. Şimdiye kadar hastanede buluna Hri maznun bugün (dün) bapisan«ye naklolunmuştur. ' a • Italyan tayyareleri Hâlâ hareket edemediler Dresden 11 (A.A.) Zabıta Merrtzburg yakininde gizli bir silâh deposu meydana çıkarmıştır. KomüAnkara 11 (Telefonla) Maarif nistlere ait olan bu deponun meydana çıkanltnası dolayısile 65 kisi tevkif Vek;linin persembe günü tstanbula haolunmustur. Bunlardan bircoğu simreket edeceği anlaşılmaktadır. " diden itiraflarda bulunmuslardır. » Maarif Vekili cuma gönO geliyor Alî iktısat mec'isi encümenlerinde Almanyada gizli bir silâh deposu bulundu Tokyoda bir tethiş komitası meydana çıkarıldı Tokyo 11 (A.A.) Mühhn bir tethiş komitası meydana çıkarılmıs olduğundan dolayı dündenberi parlâmento azasınm ve sair hükumet erkârının ikametgâhlarile tngiliz sefarethanesi yakinine müsellâh polis kuvvetleri konultnuştur. Bir cok kimseler tevkif edilmistir. Ankara 11 (Telefonk) Ali tk bsat Meclisi encümenleri bugün mesaVJerine başladüar. Encümenler 10 gün kador ruznamedeki maddeler için ra • porlarmı kazırlıyacaklar, ba raporlar heyeti amumiy*de müzakere olunacakhr. ÂH tkhsat meclvsi 15 gün zarfmda mesatsmi biHrecektk1. Bursada bir mektep sergisi Bursa 11 (Telefonla) Bugün ilk mektepler talebeleri tarafından yapılan ve Hocaalizade mektebinde teşhir olunan ders vasıtalan bir sergi halinde açıldı ve halk «fcarafından ziyaret edildi. Amerika uyuşturucu maddeler mukavelesini imzaladı Vaşington 11 (A.A.) M. Ruzvelt, uyuşturucu maddelerin imalini ve tevzinini tahdit ve tanzim eden beynelmilel mukaveleyi imzalamıştır. Amerikalılar bazı ihtiyat kayitleri koymuşlar, bilhassa, beynelmilel mu kavele kendi kanunlarmdan daha as kat'î olduğu yerlerde, kendi kanunlarnu tatbik hakkını muhafaza etmiş • lerdir. Hükumet dairesi Amerika içm ka mınlarma ilâve edecek birşey olmadı ğını söylemektedir. Çünkü beynelmilel mukavele, esasmı Amerikada tatbik edilen sistemden almıştır. Mukaveleyi Amerika, Almanya, în« gihere, Fran«a, tsviçre, Hallanda, Türkiye, Brezilya, Şili, Küba, ttalya, Meksika, tspanya, Peru ve Uruguvay imzalamışiardır. Umum jandarma kumandanı Bursa 11 (Telefonla) Umum Jandarma kumandanı Kâzım Pasa yann buraya gelecektîr. Bursa belediyesinin ziyafeti Bursa 11 (Telefonla) Bu akşam Bursa Belediyesi şehrimizdeki eski vekfllerden Mustafa Şeref ve Esat Bey lerle Bursa meb'uslarına bir ziyafet verdi. Ziyafette Ali Hikmet Pasa ile birçok zevat hazır bulundu. KaçakçılıkL mücadeleye detle devam e * den gümrük mu hafaza teskilâtı Ankara 11 (Telefonla) tktısat dün de yeni bir Vekâleti altı aylık yeni kontenjan vak'aya vazıyct listelerinin ihzanna başlamıştır. 6 ayetmiştir. hk listeler 20 ağustosta nesroluna Dün sabah li • cak, 1 teşrinievvelde mevkii tatbika manda demirll konacaktır. bulunan tngiliz bandıralı Bak triya vapuruna süpheli bir tarzda girip çıkan ve bu sırada vapu run kaptanile de' temas eden meş • hur kaçakcilar • dan Mehmet A » linin hal ve va> ziyeti muhafaza memurlanndan tbrahim ve Ah • Paris 11 (A.~Â!)~ M. Daladiye met Efendilerin ile M. Pol Bonkur Parise gelen ve si • nazan dikkatini lâhlan azaltma konferansı hakkmda celbetmiş ve ü ; danısmaianna başlıyan M. Hender • zeri aramıstır. AKaçâk eşyayı yakaltyan oe rüşvef tekUflnî fi&Jesonu kabul etmişlerdir. Bu konuşmada raştırma netice sinde Mehmet Ahususî silâh imalâb ve harp levazımının den vazîfeşinas memarlarımız tbrahim ve Ahtnet linin cebinden kontrolu meseleleri tetkik edilmiştir. Efendiler, yakaladıklan eşycdarla beraber... Saat 21 de göruşmeye devam edile • kaçak içki şişeleri çıkmıştır. Bunun Üdere etmişlerdir. Gerek kaptan ve cektir. zerine memur efendiler k&ptanın grek Mehmet Ali hakkmda takibat kamarasmı da aramışlardır..Burada yapılmaktadır. M. Henderson yarm Paristen ayn • da 200 kadar lüks tngiliz sigara tülacaktır. Bir motör de yakalandı tünü, kirk şişeden fazla icki, yirmi paket kıymetli ecza ve saire bulunBundan başka gene dün sabah muştur. Karadenizden Bogaza ghen Halim Sumatra 11 (A.A.) Calambang kaptanın idaresindeki motör de SaVapurun kaptanı Gazreyn bu kacivarında bir köy düğününe davetli nyer muhafaza teskilâtı tarafından çak eşyalann muhafaza teskilâtı olanlardan biri ansizın çıldırarak süpheli görülerek aranmıs ve esrar, eline gectiğini görünce tbrahim ve 12 kişlyi oldürüp 12 kisiyi de yarabarut, kapsol, saçma ve Bulgar si • Ahtnet Efendilere on tngiliz lirası ladıktan sonra yetişenler tarafından lâhlan bulunmuştur. Eşya müsadere rüşvet teklif etmiş ve bulunan şeyzaptolunmustur. olunmuş, kaptan ve mürettebat tevlerm imhasmı istemisth*. Fakat vakif edilerek haklannda takibata zifeşmas ve namuslu memurlamnız başlanmıştır. bu teklifi reddederek e»yayı müsaBerlin 11 (A. A. Wolff ajansra dan: 9 haıiran pazar günü birçok se • nelerdenberi en sıcak gün olmustur. Berlm banliyo mahalleleri simendiferleri bir buçuk milyon kişi, diğer nakil vasıtalan ise iki milyona yakm yolcu tasımışlardır. Bütün bu halk Berlm civarmdaki orman ve göl kenarlarmda biraz serin ^ lik anyorlardı. Gümrük tarifesinde bazı yanlışDarülfünun ıslahatile bizzat mesgul lıklar olduğuna dair gümrük basmü olmak üzere yarm sehirimize gelmesi beklenen Maarif Vekili Reşk Galip Bey dürlüğüne vâki müracaatler üzerine Erzincan «Hususî» Erzincan taymeselenin ehemmiyetle tetkikine için Darülfünunda hususî bir daire hayare meydanında at yanslan yapıl baslanmıştır. zırlanmıştır. mıstır. Tay yanşma dört hayvan iştiTarifenin 277 înci maddesînde Tedns heyetme almacak beyneuRİlel rak etmis, Erzincanra Ekrek kovfinden fıkralan anran harflerden «H» sehşöhretli profesörlerin ilmî kıymetlermSıddık Efendinm hayvanı birinci geleven iki defa kullanıldığı içm tashihi den istifade için muhtelif komsu memrek yüz lira mükâfat almıştır. lâzıra gelmektedir. leketlerinden büe talebe gelmesini teSürat koşusuna be« hayvan işthak Bu hatanın eski harfler yeni harfınm edecek derecelerde Universitemietmiş, Erzururo Lisesi muallimlerinder 'e ehemmiyet kesbettireceği anfafilınak lere çevrilîrken yapıldıgı anlaşılmışmeşhur Abdullah Cevdet Beym oflu tır. tadv. Cevdet Beyin cNecip» îsimli hayvanı Kanun üzerinde herhangî bir tasBundan başka tnaarifte de ıstahat ya hüı yapmak Büyük Millet Meclisine birinci gelmiş ve yüz lira mükâfat alpılarak bilbas<sa Use talebelerinin, Unimıstir. ait olduğundan Meclis açılıncıya kaversfte derslermi takip edebüır mertedar bunların düzeltilmesîne imkân Mukavemet koşusuna beş hayvan isyoktur. tirak etmiş, muallim Cevdet Beym «Ne bede yetUtirilmesine çalısüacaktır. Bu cümleden olarak bakalorya imtihanlanCİD» i birinci gelerek iki yüz elli lira, BaşmOdür Seyfi Bey, bu hususta na ehemmiyet verflecek, hatta knti • «Yıldınm» isimli hayvanı ikind ge • Ankaraya müracaat edilecegini, hanlardan evvel talebenin hangi meslerek yüz elli lira, jandarma tabur kumaamafih nazan dikkati celbeden lek ve fermi tercih ettiğini bildirmesi mandanı Sakir Beyin «Ferhat» isimli yanhslı&m, tarifenin tatbikatmda mecboriyei konulacaktır. Talebenin bir hayvanı fiçüncü gelerek yetmi» be« müsküiâti mucip olmadığını, fıkraecnebi lbam bilmesi de matluptur. lira mükâfat almıslardır. larda zikredilen maddelere göre reDariHfünun ıslahatı münasebetile çıÜniformah zabitan kosusu yapılmış, sim alındığı için ayni harfin iki fıkon birinci alay kumandanı Nurettin Be kan rivayetlere bakarak profesörler rayı göstermek üzere kullanılmasi den bazdarmın şimdiden fakültelerden yin «Şhnsek» i birinci gelerek yü» kanşiklığa ve muamelelerin durmaçekilmek üzere olduklan da söylen • sına meydan vermediffini söylemislir. lira, alay kumandan muavini Osman mektedir. Beyin «Dffvis» i Ikinci gel«%ek elli lira mükâfat almıslardır. Daha sonra jandarma efradı arasmda koşular yaödemiş (Hususî) ödemişte tü • pılmıştır. tün mahsulü geçen seneye nisbetle yüzKoşu yerinde ücüncö ordu müfettisî de kirk fazladır. Rekoltenin üç milyon tzzettm Pasa Hazreteri, Vali Muhtar Karaisalı kazasmın Çatalan nahiyekiloyu bulacağı tahmin ediliyor. Müs • Bey, fırka kumandanı Yusuf Ziya Bey si dahilindeki köylerde çekirgeli yerler tahsil tütin» mahsuliinü yetiştirmekte büve sair askerî ve mülkî büyükler hazır kontrol edihniş, buralarda çekirge gö yük bir îtina ve hassasiyet gösetrmektebulunmuslardır. Kosular halk tarafınrülmemiş, yalnız Söğutlü, Fakılar, Tödan alâka ile »evredilmiştir. mekli köyleri civarında koza mezruati dir. arasmda İtalyan çekirgeleri görülmüş H. Y. K. Bu seneki tütünler, geçen senelerin ve bunlara hranya ve arsenik dö sut mahsulünden katbekat nefistir. Mah • zehirleri tatbik edilmek suretile miicasulde hiçbir hastalık olmadığı müte • dele yapılmıshr. hassıslar tarafından tesbit edilmiştir. Çekirgelerin çıktığı haberi ziraat daDaha simdiden tzmirdeki tütün alıcılan, Nüshasj S Kuruştur iresine geç bildirildiğinden beş dönüm ödemişte istihzarata başlamışlardır. Bir metre murabbaı bir koza tarlası hasara j Törkiye Hariç Alman firması Ödemise gehniştir. Tüuğramışhr. İÇÎD için tün mubayaa edecektir. Küçük Menderes havzasına yağan Senelik Î400 Kr. 170Ö itr. yağmurlardaiH Adagide ödemişte asKanadadan, Tıcaret Odasına göndeAltıayhk 7S0 1450 rilen bir mektupta, Kanadaya Türk pey kıda bulunan tütünlerden 30,000, TiÜç ayhk 400 800 niri ithal edihnek istendiği bildirflmiş, rede 20,000 kilosu zarar görmüştür. peynirlerimizin evsafile şeraiti sorul • Bir ayhk 150 yoktur Tütüncüler yağmur esnasmda heyecan muştur. geçirmişlerdir. Altı aylık yeni Kontenjan listeleri Mr. Henderson görüşmelerine dün başladı Döğön evinde facia Berlinde şitdetli sıcaklar Darülfünunda Tarifede yanlış... Ayni harf iki defa kullanılmış Bazı müderrisler istifaya mı hazırlandı? Erzincanda at yarıslan Muhittin Beyefendiye vvelki gün bizim gazetede şu garibeyi okudum: *Son günlerdeki kttrakhklar' dan dolayı tstanbulun bu yaz tusuzlak tehlikesi geçireceği yazılmtftu Halbuki bu husatta alâkadarlann verdikleri malumata gore böyle bir tehlike varit değildir. ı7â.» Halbuki muharrir, bu satın yazar ken »anki Terkos gölü tstanbulun tepesine boşanıyordu. Ve bu yağmurlar, bu seneki kurak degil, bilâkis lüzumundan fazla suktk olan yazm bitip tükenmek bîhniyen yağmurlanndan bni idi. tstanbulda eksik olan su değil himmettv. Bir zamanlar, Atina da susuzlulc tan yanıyordu. Amerikalılarra Yölen şirketi bizden iltifat göremeyinee Ya nanistana gitti, «ehirden 90 kilometre ötede Maratonda iki dağuı araşma bir bent yaptı. Şimdi bu bent •ayesinde pey da olan sun'î Maraton gölünde Atinann nüfusu iki milyona cıksa ve iki senede bir damla yağmur yağmasa şehri idare edecek kadar su toplanmıs ve burmsı bir tsviçre gölü halmi almışfır. Skae İse bentleri ve diğer memba sularmı bir tarafa bırakahm. Yalnız Terkos gölü birkaç tstanbulun su ihtiyacım temme kâ • fidir. Fakat mendebur iki kumpanya, halkı haraca kesiyor ve tstanbulu snsus bırakıyorlardı. Bunlardan Terkos gitti ve yerine Belediye kaim oldu. Bazı a kalâlar, iş Belediyenm eKne kaldıysa Terkosu arattmr, demişlerdi. Halbuki işte Belediye, htç te Terko«ı arattırmıyor, yeni yaptırdıgı tesisatla şehre gelen suyu hem coğahtı, hem de en yüksek semtlerdeki en yüksek apar • hmanlarm üst katlarma kadar » p • karhyor. Sipariş edilen yeni bortdar geldikten sonra su daha çoğalaçak, yakm bir ictikbalde Belediye tstanbul ve Beyoğlu taraflannın *u meselesini kö künden halledecektir; fakat şehrin A' • nadolu yakasının su meselesi de halledll mek lâzundv. UsküdarKadıköy su firketine de ya Terkos gibi pasaportu verilmelidir, yahot ta Belediye Taksimdeki sulara yaphğı veçhile bu kumpanyaya da sda bir tazyik yapmalıdır ki A • nadolu yakası halkı susuzluktan kur • tulsun. Yazonm baş tarafmda bahsetHğnn haberi yazan arkadaş, galiba benim gibi Erenköyünde ve yahut şehrin Ana« dolu yakasuıda oturuyor olaeak, ki cson günlerdeki kuraklıklardan» bah • sediyor; filvaki pazar günü Erenköyünd« musluklarda bir damla su yoktu. Yal mz Erenköyünde mi? Göztepede, Kalanuşta da öyle... Diğer taraflan bO miyorum ama, belki bütün Anadolu tarafı susuzdu. Bu hal günlerdenberi devam ediyor. Bereket versin id şakr şakv yağan yağmurlar, halkm sa ihtryacmı muvakkaten ve kısmen temin ediyor. Tufan içinde tusuz kalan Anadolu yakası halkmın halme actmak lâamdir. Terkos kumpanyastnm bir eşi olan üsküdar Kadıköy su kumpanyası, ba yaı halka Kerbelâ sıkmhlan çektirmege az • mehniş görünüyor. Yarm yağmurlar da kesilirse büsbütün susuzluktan kvnacagw. üsküdar • Kadıköy su kumpanyasî neden halkı susuz bırakiyor ve neden vazifesmi yapmadığı zamanlar, hiçbir cezaya uğramryor? Diğer beledî vazifelermi yaprmyanlara muhtelif cezalar veriliyor da bu kumpanyaya neden hiçbîrşey yapılmryor? tstanbuhı Terko* Irampanyasndan kurtaran Belediye reisi Muhittin Beye • fendi bu suallermize cevap versekr de bizi meraktan, daha iyisi susuzluktan kurtarsalar... Karaisalıda çekirge mucadelesi ödemiş tOtOnleri satılıyor Cumhuriyet şeraiti İ |Kanada Türk peyniri istiyor Yeni tötön rekoltesı Yapılan tahmmlere nazaran ba sene tütün ekimi geçen seneye nazaran fazladır ve rekoltenin 35 milyon küo ka • dar tutacagı ümit edilmektedir. Geçen seneden stok kalmaması dolayuile fiatlar yükselmektedir. batıncıya ve yahut doğuncıya ka dar devam etsin.. Zaten daima kısa süren zevkler şiddetli olanlan ve güzel hatıra bırakanlandır. Gülerek yüzüne bakıyorum. Gözlermde kara alevler parlıyor. Hiddetle: On sekiz yaşında bir genç kız için çok güzel fikirler, diyor. Gene dolaştnağa başliyor. Ayni zamanda da söylenîyor: Genç kızlan koncaya benzetiyorlar.. Ne yanhş!. Ancak yeni doğan çocuklar koncaya benzetilebilir. Genç kızlar dökülmeğe müheyya güllere benzerler. Ufak bir fiske o güzel renkli yapraklann birer birer dökülmesine kâfi gelir. Kuru bir tohumia dikenli bir saptan başka biı şey kalmaz. Gülerek cevap verdimî Hafif bir zevk vertnek içm selan bir gü lolmaktan ise kanatan bir diken olmayı tercih ederim.. Müstehzi bir tebessümle soruyorı Biiynk hikâye: 17 Gölge iieeği Birden susuyorum. Alnıma düsen saçlan iterek devam ediyorum: Dadımn anlattığı masaliarda aşk, okuduğum kitaplarda aşk, gördüğüm insanlarda aşk Hazreti Havva anamızla Adem babamizdan bugüne kadar hep aşk.. Ta Habil ile Kabil zamanındanberi bütün cinayetler, bütün fenaliklar aşk yüzünden oluyor. Ayni zamanda en yüksek eserler, en büyük hareketler o nun, alevinden doğuyor. Bana öyle geliyor ki içinde yaşadığımız küre bîle âşik, onıın için böyle durmadan dönüyor, dönüyor.. Zavalh sevgili sini uzun ırtüddet göremezse oyle acınacak bir hale geliyor ki yalnız içindeki insanlara hüzün vermekle Itahnıyor, koca semayı bile ağlatı • Diye gülüyor. Bunlar nasıl aklımtüyor. Elimi çekerek kalkıyorum. da kalmıs hayret... Biz de yavaş yava? dönmeğe başlı Ayni günün akşamı: yoruz. Bu dönme gitgide hızlanıyor, Talha beni görür görmez soru adeta uçtuğumu zannediyonım. Biyor: zimle beraber hersey dönüyor, dö Nasılsm Meral? Hastalanma nüyor, dbnüyor. Gözlerimi kapıyo • dm ya?.. rum. Talha: Hayır bir şeyim yok. Başm mı döndü? diye soruyor. yor. Neyse, hoş rahatsızlansaydın da Bu sual kibrkne dokunuyor. Hayır Talha gülerek soruyor: üzülmezdin değil mi? demek için zorla başımı kaldınyo Demek küre de güneşe âsık.. rum. Lâkin bilmem neden «evet, çok» Ne için üzülmezdim?.. Tabiî değil mi? Âşık olmasa Cok fazla eğlendin de.. Ben diyorum. Bundan sonrasını pek iyi böyle ezeldenberi etrafında döner istediğim gibi bir gece gecirtnek için hatırlıyamıyorum. Yalnız gözümün mi? ufak bir rahatsızhğa değil, bütün önüne bazı sahneler geliyor. Don havatımı vermeğe razı olurum. Güzel bir vals bizi susturuyor. Juanı bana prezante ediyorlar. GüDudaklarımı bükerek: Gözlerimi büsbütiin kapıyor, kollan zel bir tango çalıyor. Don Juanla Ama ben çok eğlenmedim ki.. mı yanlarıma sarkıtarak dinlemeğe dansediyoruz. Sonra Talhayla bir diyorum. başhyorum. Kalbimde hos bir hele • yerde zannedersem bir balkonda yalHayretle yüzüme bakıyor: can, bütün vücudümde tatlı bir uyunızız. Sen mi çok eğlenmedin?. disukluk var. Sıcak bir el yavasça eAlay ederek: yor. Odanın içinde biraz dolaştıktan limi tutuyor. Yakından bir ses: Bu kadar güzel dansetmesini sonra birden bana doğru dönerek: Haydi Meral, biz de biraz dönereden öğrendin? diyor. Hakkm var. buna eğlence denelim.. diyor. Galiba iyi dansetmek için kenmek günah olur. Sen dün gece ha Ağır ağır göz kapaklarım açılı • dini müziğe terketmek kâfi! yatının ilk güzeel rüyasını gördün, yor. Talhanın gözlerile karşılaşıyor. ama dikkat et her rüvanm bir uyaCevabım veriyorum. Hayatta ilk defa bu siyah nazarlarnısı vardır ve ekseri bu uyanış pek dan kaçmıyorum. Fakat neden bil • Kavalyenin kollarına deseydin acı olur. mem, bu nazarlar gene beni ürkü • daha doğru olurdu. Yazan: Perihan ömer önüme gelip duruyor. Gözlerini yüzüme dikerek devam ediyor: Bazan güneşin altında pırlanta gibi parlıyan cam parçalan vardır. Bu parlayışa küçük kız çocuklan aldanır, ufak ellerini sevinçle uzatır • lar. Ancak narin parmaklan kanadıktan sonra bu güzel pırlantanın adi bir cam parcasından baska birşey olmadığını anlarlar.. Birden ne demek istediğini anlı yorum. Bana Don Juandan bahsediyor. Arkadasını topraklar arasmda bulunan âdi bir cam parçasına, beni de budala bir kız eoeuğuna benze tiyor. tçimde gene ona karsı büyük bir kin duyuyorum.. Fakat hiç belli etmeden soğukkanlılıkla cevap veriyorum : Hayatta mes'ut olabilmek icin aldanmak, aldanabiimek lâzımdır. Yoksa çok uzun düsünülecek, iyi tetkik edilecek olursa hersey mâna sız ve saçmadır. Bence her hosa giden, her zevk veren şey güzel ve iyidir. tsterse bu zevk yalnis
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog