Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Camhtmyet 8 Harfran 1933 YAZ MEVSiMiNiZi RADOS'ta geçiriniz. Lloyd Treiestinonun lüks vapurlarile muntazam postalaı 90 gün için muteber gidip gelme biletleri: Birinci smıf lkinci smıf Uçüncii sınıf 80 Lira 60 Lira 40 Lira (takriben) ( EGE ) nin gul adası olan BÜYÜK OTEL DES ROSES'da YATIP KAMKINIZ Her türlü asrî konforLüks otel • Mükemmel mutfak Hususî plâj Golf Sürek avı Tenis Rulet ve bakara salonlannı havi gazino. 4 1/2 liradan itibaren komple pansiyon Uzun ikametler ve aileler için tenzilâth fiatlar. Otomobil ile 400 kilometroluk mükemmel yolculuk Taksasiz veya deposuz otomobillerin muvakkat itbali Garajlar • Kurslar. (800 metro irtifaında PROFET dağı tepesinde dağ istasyonu. Yeni kapalı paketlerde daha temiz ve sıhhl olarak satın alınabilir. Ufak ihtiyaçlarınız fçfn yeni paketlerî tercih ediniz. ASPİRİN Tableti ÇAPAMARKA p • flububat Unları SIHHAT ve KUVVET VERiR CERF OTELi Çam ormanı Mükemmel iklim Tenis Av tenezzühleri • • Aileler icin güzel eğlenceler. 3 liradan itibaren komple pansiyon Uzun ikametler ve aileler icin tenzilâth fitalar. Bu yenı ambalaj sızt kıymetı olmayan başka mamulât almaktan korur. CALiTEA KAPLICALARI Karaciğer, böbrek, mafsal, şeker, vesair hastalıklarımn müessir tedavisi. 15 G U N L U K B ' R TEDAVI: Rüvuk Otel des Roses'de ( Pansivon comniet) ikametı, doktor mmyene ve tedavisi, kaplıcaiara gıdip ge'mesi ve ılâçlan da dahıl olduğu hilde müstesna gotüru fiatı ASPİR İN (3994) 20 ve ambalâjlar içindç her yarde bufunur t a b l e t l l k ŞARKIN KARLSBAD'ı I Emlâk ve Eytam Bankası Uânları 30 HAZİRAN 1933 (4067) Borçlannın müddetlerini uzattırmak için alâkadarlara 20 mayis 1933 tarihine kadar vermiş olduğumuz mühleti İdare Meclisimiz bu kerre tarihine kadar temdit etmiş olduğundan: 1 Cebrî müzayedeler neticesinde gayrimenkul mallcrı bankamız uhdei tasarrufuna geçmiş olanlardan tdare Meclisimizce müttehaz karar ve sartlar dairesinde muamele görmek talebinde bulunanlann, 2 Hesapları muntazam bulunmıyan müstakrizlerimizden he saplannı intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda olan • ların, 3 Ve hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden borçlarını temdit ettirmek istiyenlerin: 85 LİRA Atik ve artistik âsan ziyaret Adada mükemmel tentzzuhler • R lolar konserier • spor tumualan şenlıkler • sinemalar • patinajlar vesaire,.. vesaıre. (3917) CADDEBOSTANI 6AZ1KOSU AÇILMIŞTIR Şehrin en mükemmel gazınosu olup her akşam CAZBAND vc Cuma ve Pazar günleri zengin varyete programı ile FENERBAHÇE PLÂJI Büfe ve gazino aynca Setbap Mi > moza gazinosu acele kiralıkbr. Plâja müracaat. (4198) Tahsilinizi ikmal için en mükemmel şehirdir. Tahsil ve tetebbü memleketi FLORANS (FLORENCE) MATiNE DANSANT •• Fiatlar mutedildir. MB424 5 M KURUKAHVECi 0<;man Ef. oğlıı Keşan asliye ııııılı • kemesi Mkük ldareye izafeten Keşan müskirat inhisan memum Safder B«yin tttanbulda Şehremmmde Toprak sokak (72) No. Enez müskirat mhisar memnro raumaileyhin za •abıkı Bahri Bey aleyhme Keşan hu kuk mahkemesîne manı memuriyetmde zmımetne geçirdiği sekiz yur elE lira on öç kurupın tahsüine karar verflmesi hakkında i kame eyledijp dava uzerme tastir edi len davelîye varakasma verflen meşrohatta müddeaaleyni mumaileyfa Bahri Beyin ikametgâhı meçhul gösteriimesnıdeımaşi müddetnin talebüe tebKgah kanuniyenîn ilânen îcrMma karar verilmif olduğnndan mSddeaaleyhm 12 temmuz 933 çarfamba gimü taat 14 te bizzat mahkemcye gelmesi veya tarafmdan basencft musaddak bir vekü g5ndermesi ve ak»i takdirde hakkında muamelei gıyabiyenin icra kılınacagı ve yeniden tanzina kıhnan davetiye varakasmm mahkeme divanhanesine taKk edildiği ilân oltmur. (4275) 30 HAZİRAN 1933 tarihine kadar bankamız merkez ve subelerine tahriren müracaatta bulunabilecekleri ilân olunur. (2506) ilkbaharkurlan (italyadaen mühim)| 2 mart 31 mayıs Yaz kurları: 14 temmuz 27 ağustoî Meşhur asan nefise müesseseleri, genç kızlara mahsus pansiyon ve evler. Talep vnkuunda her türlü tafsiiât meccanen Adres: "Education Bureau,, Via Vecchietti 6. Florence 4047 iTraş olacağınız zaman NlVEA KREMİ^a NİVEA YAĞI n« lyico ojuşturunuz. Bumm »çfn tazta krem sOrmeK floğro <J*öi1««r, tır» crit fazla yaği ememeyeceğmden yağ «abunuS köpVmes.ne mant olur. Traştan cvvel NiveaJkraml traş Olmak kolaylaş.r ve b.r zevk halm» » " ^ ^ ^ J * VJâ tan «onra clltte hıçbir pOrtUklük, k.rm.z.hk OÖrUlmer. Nıvea krem» gecelen yatarken «Urülecek olursa dahl^yn. nettce eldeedılir ve ertes? »abah tras olipak kolaylaç.r. A. İHSAN Sahibi olduğu 'KURÜKAHVECI hanı altında açtığı yenı tnağazasından , HALiS VE NEFiS KAHVENİZi Emniyetle temin edebilirsiniz Lurfen tecrübe edenlerden bir kere sorunuz. » Dtşierim güreldir dtyen D a n t o l Inıllanıy or demektir OANTOL . (Su. pasta. toz ve eabun} tatind* gayet antlaoptlfe v« tatlf kd» kulu bir dls macunudur Paator tetabbuaö usultl Q t r « ıhzar adllınlv olup. dl« atlerlnl kuvvaV lendlrlr ve bir kac gUn «arfında dl$" ıere favkaiada bir beyazlık v«rlr. Nafeel taaflye «ttlftl cthetla bilhaaa tutün kullananlara şayanı tavalyadlr, Afttoda latlf ve devamtı bir e«fiıw ıik varlr OANTOb . Bafiıca parfUm«rll«rd# ve btltUn eczanel«rde satıtır. MUTERCiM DAKTiLO ARANIYOR Uşak şeker fabnkası için almancadan türkçeye ve türkçeden almancaya vanlişsız tercüme edecek kabiliyette ue makinede dahi seri yazabilecek iktıdarda bir mütercim daktiloya ihtiyaç vardır. Tiirk oltnası sarttır. Kendisine yüz lira maaş verilecektir. Talip olan hantm ve beylerin bir hafta zarfinda Sanayi Kredi Bankası Memurin Müddrlügune müracaat etmeleri (4268) ARIK SU MA'i MUKATTAREAU dıstıllee içiniz F Bobrek, karacifer ve damar hastaliklanna karşı pek müessir ve çok faydahdjr Eobbayı marufemiz tarafmdan tavsiye ediltnektedir. Ecza depolannda ve eczanelerde şişesi ( 1 5 ) kurnşa satılmaktadır. lstanbul S inci icra memurluğun • dan: Beyoğlunda tstiklâl caddesinde Polonya çıkmazmda Allahverdi apartı • manrada mulrira iken halen ikametgâhı meçhul Madam Jozefin Düpoi Alber Lât! Efendiyeı ve w...uml kan tahlilâtı. frengi noktai nazarından (Wasserman ve Kahn teamülleri) kan küreyvatı sayılmaa. Tlfo ve ısitma hastalıklan teşhisl, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 8u tahlilâü, Ültra mlkroskopl, hu&uai aşılar lstlhzan. Kanda üre, şeker, Kloriir, Kollesterin miktarlan"nın taylnl. Dtvanyolu No. 189 Tel 20981 (39y9) E R İ Y O L O J I LABORATUVARI Dr. tHSAN SAMt Fevkalâde tecrübe ve meleke sahibi 35 senelik bir Alman Diş Tabibi (Operator) Türk dış tabipleri nezdinde asistan sıfatile hizmet anyor. Alakadaranın "W. E., ramuzile lstanbul 176 Nolı posta kotusu adresine yazmalan. n to TÛRKİY^ lcîîTifmumî deposu ELEK ve KALBUR Elektrik ile işler Elek ve kalburlarımız ecza, un, toprak, zahire gibi her şey içindir. Az masraf çok iş, temizlik ve sıhhat. ZARiF OĞLU FERil VE Şki. Galata, Nur Han Mo.5 f Teleîon: 42122 4032 Adalar sulh mahkemesindent tstanbnlda Çarfikapısmda 7 2 ırama* rada sakm iken elyevm meçhul Hasan Rıza Beye: Fıranguli Efendinin aleyhinize açtı« gı tamirat bedelmden 35 liraya emrile iştira eylediği otomatik elektrik ve sigorta bedeli olan dokuz lira ki cem'an 44 Mranm tahsili ve haczi ihtiyatinm tasdikı hakkmdaki davanm cari muha • kemesi neticesinde meblâğı müddea » bthin maamasarif tahsflme mevzuun tasdtfana karar ve haczi verilmiştir. ıkaınetgehı Arık su, ve şeref isimlerine ve Leylek markasına dikkat ediniz. Taşradan sipariş kabul olunur. Deposa Unkapanı Fabrika sokagı No 7 Telefon 2.2773 (4030) HARİKA Rakısı Kız kısmı lstanbul Kız Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 ^^•^ Derecesi 50 I Fıçılarda dinlendirilmiş AZNAVUR JIAHTUMLARI Bendbara Han tSTANBUt 314 Reşit Beyle Nazmiye, Fatma, Ismet Hanımlarm aleyhinize îkame ettâderi dava azerine Erenköyünde Çatalçefmeshıdeki tarlanın Ahmet tbat Beym veresesi müddeiler nanuna kaydinin tashihme dair 25 mayı* 933 tarihli ve Uskudar bdnık hâkhnliğinden 932/184 aldıklan numarah flâm mucibince lstanbul Amerikan Koleji Temizliğile, lezzet ve nefasetile eski şöhretleri golgede ı bırakmıştır. Üskfidar icra dairesmden: Bir borcundan dolayı mahçuz ve paraya çevrflmesi mukarrer tek silindirli mazot degirmen motöriî 18/6/933 tarihine musadif pazar günu saat 1416 ya kadar açık artbrma suretile satıla • eagmdan talip olanlar ömerlide Köp rübası değirmeninde hazır bulunduru lacak memura müracaatleri ilân olu nur. (4282) Erkek kısmı I Mevsimlik kOrkleri Robert Kolec, Bebek Tel. 36.3 Rönar vesaire mezkâr tarlaya ait kaydin tashihi ı'çîn dairemize tevdi edüen ilâm Szerîne nammıza doldarulan icra emirlermin î • kametgâhmızın meçhuliyeti hasebile tarafmıza tebliğ edilememi; ve zabıtaca yapılan tahldkat neticesinde de ika • metgâhmızın meçhul bulunduğu anla • şılmıs olmasma binaen icra emrinm tarafmıza bir ay nriiddetle ilânen tebliğine karar verilmiştir. Tarihi flândan itibaren yirmi bef günün mururandan itibaren cereyan edecek beş gün içm de dairei icraya ve 933/2265 numa ralı dosyasma müracaatle şifahî veya tahrirî ve kananen çayani kabul bir hirazda balunmadığınn takdirde hük mü ilânın gıyabınızda infaz olunacağı malum ve icra emirlerinin tarafını • za tebliği makamma kaim olntak üzere linen tebliğ olunur. ^4279) Mektep Ingilizceyi en lyi ögreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarî olarak tnütehassıs mnallimler tarafından öğretilir. Aile hayao yaşaulır. Terbiye sistemı Amenkan olmakia beraber millt rerbiye ve kültüre son derece ehemtniyet verlhr. Mektebin mükemmel bır tıcaret şubesi vardir 6 taksitte olarak veriliyor. mağazamızda ve kefaletsiz DARÜLFÜNUN BAKAL0RYAS1NA Hazırlar Mahmutpaşa 6EYK0 Dr. H 0 D A R A C3t v« zührevî hastalıklar mi :yoğlu, Tünel blektrık Şirke sında Telefon: 42136 ••• Kurkçfi han NEHARÎUCRETLERDE Tenzilât VARDIR Kutuphaneleri mükemmeldir ve tslebenin vukuflanna, fikrt terbiyeierine hizmet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erVek beden terbiyesi ve sporlan ile gençleri bedenen ve ruhan yukseltır. Tel. 21685 (4157) Tarihi üandan itibaren bir ay içinde temyizi dava olunmadığı takdirde hiikiim kat'iyet kesbedeceği ilân olunur. (4269) Sahip ve Bafmuharriri Tunus Nadi Umuml neşriyatı idare eden Yazı fjîcrt müdürü: Abidin Daver Mafbaacuik ve Neşriyat Türk Anonim Amelî ve nazarî elektrik makine ve n a f i a m ü hendisi yetiştirir. 1 Ağustostan itibaren 25 hazirandan itibaren Salı ve cuma günleri Cuma günleri 912 ye ka912 ye kadar kayit yapıhr. dar kayit yapılır. Fazla malumât için mektupla da müracaat edilebilir Şirteti. tstanbul AYAK TERiNE HiDROL ^e bırdır. Ayat ve koltuklardaki teri ve kokuyu derhal keser. (4240)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog